Chỉ thị 04/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
6
download

Chỉ thị 04/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2003/CT-TTg về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để triển khai thực hiện CT 22-CT/TW ngày 24/2/2003 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật an toàn giao thông, tiếp tục thực hiện NQ 13/2002/2003 về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2003/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2003 CH THN V TĂNG CƯ NG S LÃNH OC A NG I V I CÔNG TÁC B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG, TI P T C TH C HI N NGHN QUY T S 13/2002/NQ-CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2002 C A CHÍNH PH V CÁC GI I PHÁP KI M CH GIA TĂNG, TI N T I GI M D N TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG Sau hơn 3 tháng th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP c a Chính ph , tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn c nư c, nh t là các thành ph , th xã l n ã có chuy n bi n tích c c. Tai n n giao thông (c s v , s ngư i ch t và b thương) có gi m, (tuy phương ti n giao thông ã tăng lên g n 2 tri u) so cùng kỳ năm 2002; tình tr ng ùn t c giao thông t i các ô th l n ã ư c h n ch ; ý th c ch p hành pháp lu t c a ngư i tham gia giao thông có ti n b ; tr t t k cương trong giao thông có chuy n bi n t t hơn. Tuy nhiên, ây m i là k t qu bư c u, tai n n giao thông còn r t l n, n n ùn t c giao thông trong ph m vi toàn qu c v n còn r t ph bi n, ti p t c gây nhi u t n th t v ngư i và tài s n. tri n khai th c hi n Ch th s 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng và ti p t c th c hi n có hi u qu các gi i pháp ra trong Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph nh m ki m ch , ti n t i gi m d n tai n n giao thông, ch ng ùn t c giao thông, l p l i tr t t an toàn giao thông, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o th c hi n t t nh ng công vi c sau: 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) T ch c ngay vi c sơ k t ánh giá, ki m i m, rút kinh nghi m vi c t ch c th c hi n Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph th i gian qua, g n v i vi c quán tri t Ch th s 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng. B sung k ho ch, gi i pháp c th ti p t c ch o th c hi n kiên quy t, ng b , kiên trì và có hi u qu hơn a phương mình. Ph i xem ây là m t nhi m v chính tr tr ng tâm thư ng xuyên. b) S m ki n toàn Ban An toàn giao thông các c p. Ch t ch y ban nhân dân các c p ch u trách nhi m toàn di n v tình hình tr t t an toàn giao thông trên a bàn và tr c ti p làm Trư ng Ban an toàn giao thông cùng c p theo úng Ch th s 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2002 c a Ban Bí thư Trung ương ng và Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph .
  2. c) Th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh, các thành ph , th xã ph i Ny nhanh vi c phát tri n v n t i khách công c ng, trư c m t là xe buýt áp ng nhu c u i l i c a nhân dân; ng th i ch ng ra các bi n pháp phù h p h n ch s d ng phương ti n giao thông cá nhân (ô tô, xe máy). Ti p t c t p trung ch o xây d ng phương án t ch c l i giao thông cho phù h p, i u hành ch t ch nh m kh c ph c ùn t c giao thông. d) Gi i quy t b ng ư c tình tr ng l n chi m lòng ư ng, v a hè, hành lang b o v công trình giao thông; t ch c t t a i m gi i quy t x ph t hành chính và trông gi phương ti n giao thông vi ph m b t m gi . ) Ti p t c ph i h p ch t ch v i M t tr n T qu c và các oàn th nhân dân trong quá trình ch o, t ch c th c hi n; phát huy vi c t ch c oàn th qu n chúng ph i h p tham gia gi gìn tr t t an toàn giao thông. 2. B Công an: a) Ch o Công an các a phương ti p t c tăng cư ng công tác tu n tra ki m soát và kiên quy t x lý m i hành vi vi ph m tr t t an toàn giao thông theo Ngh nh s 14/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng b và Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính v giao thông ư ng b . X lý nghiêm và ngăn ch n b ng ư c tình tr ng t t p ua xe trái phép, l ng lách, ánh võng ho c u i nhau trên ư ng và các hành vi gây r i tr t t an toàn giao thông khác. Các i tư ng ua xe trái phép ph i truy t , xét x trư c pháp lu t theo quy nh c a B lu t Hình s . b) Ban hành thông tư hư ng d n th c hi n m t s quy nh t i Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh c th các trư ng h p vi ph m ngoài vi c ph t ti n c n áp d ng hình th c t m gi ho c t ch thu phương ti n giao thông, ánh d u s l n vi ph m Lu t Giao thông ư ng b trên gi y phép lái xe, tư c quy n s d ng gi y phép lái xe có th i h n và không th i h n. c) Ph i h p v i B Tài chính l p d toán trình Th tư ng Chính ph phê duy t kinh phí trang b phương ti n, công c h tr ph c v cho công tác tu n tra, ki m soát giao thông ư ng b c a C nh sát giao thông; khNn trương trình Chính ph phê duy t án "tăng cư ng biên ch , trang thi t b , ào t o, ch , chính sách cho l c lư ng C nh sát giao thông ư ng b ". ng th i ph i tăng cư ng giáo d c xây d ng l c lư ng C nh sát giao thông trong s ch, v ng m nh, x lý nghiêm nh ng hành vi tiêu c c, gây phi n hà, sách nhi u nhân dân. d) Ph i h p v i B Giao thông v n t i và y ban nhân dân các a phương tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra và x lý nghiêm nh ng hành vi tiêu c c c a cán b , chi n sĩ, công ch c, viên ch c làm nhi m v trong các khâu công tác: tu n tra ki m soát, x lý vi ph m, ào t o, sát h ch c p gi y phép lái xe và ki m nh k thu t an toàn phương ti n giao thông. ) Ph i h p v i B Giao thông v n t i hư ng d n, ch o l c lư ng C nh sát giao thông tri n khai th c hi n vi c quy nh m i ngư i ch ăng ký m t xe mô tô nh m
  3. khuy n khích s d ng phương ti n công c ng và h n ch s gia tăng s lư ng mô tô, xe máy. 3. B Giao thông v n t i: a) Ch o t ch c t t vi c ào t o, thi l y gi y phép lái xe; thư ng xuyên ki m tra các cơ s ào t o lái xe, ình ch ngay nh ng cơ s ào t o không úng quy nh. b) Tăng cư ng ki m tra công tác ki m nh k thu t an toàn phương ti n, b sung, i u ch nh các quy nh c th theo hư ng nâng cao trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong công tác ki m nh; th c hi n úng các quy nh v niên h n s d ng xe kinh doanh v n t i khách t i Ngh nh s 92/2001/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô; s m xây d ng trình Chính ph Ngh nh v niên h n s d ng xe ô tô t i. c) Ny nhanh công tác quy ho ch giao thông nói chung và giao thông ô th nói riêng; xây d ng chi n lư c phát tri n k t c u h t ng giao thông và phát tri n h p lý các lo i phương ti n giao thông ư ng b , xây d ng và s m trình Chính ph các chính sách nh m ưu tiên phát tri n v n t i khách công c ng, h n ch phù h p phương ti n giao thông cá nhân. Tri n khai c i t o, nâng c p ngay các o n ư ng thư ng x y ra tai n n giao thông. 4. B Tài chính hư ng d n s d ng ti n x ph t vi ph m hành chính theo hư ng dành toàn b cho công tác b o m tr t t an toàn giao thông, ch y u là chi b i dư ng cho l c lư ng C nh sát giao thông và các l c lư ng tr c ti p tham gia b o m tr t t an toàn giao thông; b sung kinh phí trang b phương ti n, xăng d u cho C nh sát giao thông làm nhi m v tu n tra ki m soát; phát hành biên lai x ph t t i ch theo quy nh c a Pháp l nh X lý vi ph m hành chính; ban hành quy nh tăng l phí ăng ký, l phí trư c b phương ti n cơ gi i ư ng b theo Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph . 5. B Giáo d c và ào t o ch o và t ch c ki m tra vi c tăng cư ng các bi n pháp b o m tr t t an toàn giao thông trong trư ng h c; không h c sinh không tu i i u khi n mô tô, xe máy t i trư ng; i v i sinh viên không ư c i u khi n mô tô, xe máy không có gi y phép lái xe, ua xe, c vũ ua xe. Nh ng trư ng h p h c sinh, sinh viên vi ph m Lu t Giao thông, ngoài vi c ph i ch u hình th c x ph t chung theo Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph , B Giáo d c và ào t o c n có quy nh áp d ng b sung các hình th c k lu t khác c a nhà trư ng. 6. Các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương ph i dành chuyên m c tuyên truy n thư ng xuyên, sâu r ng vi c th c hi n Ch th s 22-CT/TW ngày 24 tháng 02 năm 2003 c a Ban Bí thư Trung ương ng và Ngh quy t s 13/2002/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2002, các Ngh nh s 14 và s 15/2003/N - CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph và Ch th này c a Th tư ng Chính ph ; k p th i ưa tin nh ng a phương, ơn v , cá nhân th c hi n t t và chưa t t ng viên, rút kinh nghi m chung và t o phong trào toàn dân tham gia l p l i tr t t an toàn giao thông. U ban An toàn giao thông Qu c gia in các tài li u, văn b n chính sách, pháp lu t c a ng và Nhà nư c v an toàn giao thông tuyên truy n r ng rãi trong nhân dân.
  4. 7. Cán b , công ch c nhà nư c, các oàn viên, h i viên các oàn th chính tr - xã h i, trư c h t ph i gương m u th c hi n, ng th i giáo d c, nh c nh ngư i thân trong gia ình nghiêm ch nh ch p hành lu t l giao thông. Cán b , công ch c nhà nư c, các oàn viên, h i viên các oàn th chính tr - xã h i khi vi ph m pháp lu t giao thông ngoài vi c x ph t theo pháp lu t còn ph i ch u k lu t c a cơ quan, oàn th . 8. U ban An toàn giao thông Qu c gia thư ng xuyên ki m tra, ôn c các B , ngành, các a phương th c hi n và 3 tháng m t l n t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph v tình hình th c hi n. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản