Chỉ thị 04/2004/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
55
lượt xem
4
download

Chỉ thị 04/2004/CT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2004/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong ngành Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2004/CT-BXD của Bộ Xây dựng

  1. CHØ THÞ CñA Bé TR¦ëNG Bé X¢Y DùNG Sè 04/2004/CT­BXD  NGµY 02 TH¸NG 7 N¡M 2004 VÒ VIÖC T¡NG C¦êNG CHØ §¹O Vµ Tæ CHøC  THùC HIÖN C¸C BIÖN PH¸P §¶M B¶O AN TOµN LAO §éNG  TRONG NGµNH X¢Y DùNG Trong nh÷ng n¨m gÇn  ®©y, cïng víi sù  ph¸t triÓn cña  ®Êt  níc, ngµnh X©y dùng  ®∙ ¸p dông réng r∙i c«ng nghÖ  x©y dùng vµ  m¸y mãc, thiÕt bÞ  thi c«ng hiÖn  ®¹i lµm cho tiÕn  ®é  thi c«ng  vµ n¨ng suÊt lao ®éng ®îc n©ng cao, ®iÒu kiÖn lao ®éng cña ng­ êi lao  ®éng  ®îc c¶i thiÖn, c«ng t¸c  ®¶m b¶o an toµn ­ vÖ sinh  lao  ®éng ­ phßng chèng ch¸y næ  ®∙  ®¹t  ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt  ®Þnh. Tuy nhiªn, trong n¨m 2003 vµ  6 th¸ng  ®Çu n¨m 2004, t×nh   h×nh tai n¹n lao  ®éng,  ®Æc biÖt lµ  tai n¹n lao  ®éng chÕt ngêi  xÈy ra vÉn cßn nhiÒu. Nguyªn nh©n lµ  do c¸c  ®¬n vÞ  ch a thùc  hiÖn  ®Çy  ®ñ, nghiªm tóc ph¸p luËt vÒ  b¶o hé  lao  ®éng còng nh  c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Ngµnh; cßn thiÕu sù  quan t©m chØ  ®¹o,  kiÓm tra vÒ  an toµn ­ vÖ  sinh lao  ®éng; c«ng t¸c huÊn luyÖn,   tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn vÒ  b¶o hé  lao  ®éng cho ng êi  lao  ®éng cha  ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn; bé  m¸y lµm c«ng t¸c  b¶o hé lao ®éng cha ®îc kiÖn toµn; chÕ ®é thèng kª b¸o c¸o ch a  nghiªm tóc; viÖc sö  dông lao  ®éng thêi vô, kh«ng qua  ®µo t¹o,   thiÕu kinh nghiÖm cßn kh¸ phæ biÕn nªn  ý  thøc tæ chøc kû  luËt  vµ nhËn thøc vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng cña ng êi lao ®éng cßn  nhiÒu yÕu kÐm; t×nh tr¹ng ch¹y theo tiÕn  ®é  hoÆc kho¸n tr¾ng  c«ng viÖc cßn x¶y ra ë nhiÒu n¬i. §Ó chÊn chØnh t×nh tr¹ng trªn vµ ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c an  toµn ­ vÖ sinh lao ®éng, ®Ò cao tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®¬n vÞ ®èi  víi   tÝnh   m¹ng,   søc   khoÎ   cña   ngêi   lao   ®éng,   Bé   trëng   Bé   X©y  dùng chØ thÞ  Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  trong Ngµnh phèi hîp chÆt  chÏ  víi Ban ChÊp hµnh C«ng  ®oµn cïng cÊp tËp trung thùc hiÖn   nh÷ng viÖc sau ®©y:                      1.  KiÖn toµn Héi  ®ång b¶o hé  lao  ®éng cña c¸c Tæng c«ng  ty, C«ng ty; cã ph©n c«ng, ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho mçi  thµnh viªn trong Héi ®ång. C¸c Tæng c«ng ty nhµ níc vµ c«ng ty nhµ níc ®éc lËp cã sö  dông tõ  1.000 lao  ®éng trë  lªn ph¶i thµnh lËp Phßng hoÆc Ban  An toµn lao  ®éng;  ®¬n vÞ  cã  díi 300 lao  ®éng ph¶i bè  trÝ   Ýt  nhÊt 01 c¸n bé chuyªn tr¸ch b¶o hé lao  ®éng; c¸c  ®¬n vÞ cã tõ  300  ®Õn dø¬i 1.000 lao  ®éng hoÆc doanh nghiÖp thi c«ng trªn  nhiÒu ®Þa bµn ph¶i cã Ýt nhÊt tõ 2 ­ 3 c¸n bé lµm c«ng t¸c b¶o   hé  lao  ®éng. C¸n bé  lµm c«ng t¸c nµy ph¶i cã  hiÓu biÕt vÒ  kü  
  2. thuËt, quy tr×nh c«ng nghÖ trong thi c«ng x©y l¾p (trong doanh   nghiÖp   x©y   l¾p),   s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   x©y   dùng   (trong   doanh   nghiÖp   s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   x©y   dùng),   ®îc   ®µo   t¹o   chuyªn   m«n  hoÆc bæ tóc chuyªn m«n, kü  thuËt b¶o hé  lao  ®éng, cã  am hiÓu  ph¸p luËt, chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ b¶o hé lao ®éng. 2. Ph¶i tæ chøc kh¸m søc khoΠcho ngêi lao ®éng theo ®óng  quy   ®Þnh:   kh¸m   søc   khoÎ   khi   tuyÓn   dông,   kh¸m   søc   khoÎ   theo  ®Þnh kú. §èi víi ngêi lµm c«ng viÖc nÆng nhäc,  ®éc h¹i, n¬i  nguy   hiÓm   (lµm   viÖc   trªn   cao,   díi   hÇm   s©u...)   tríc   khi   lµm  viÖc ph¶i kh¸m søc khoÎ, sau  ®ã  cø 6 th¸ng tæ chøc kh¸m l¹i   mét lÇn. Trªn c¬  së  ph©n lo¹i søc khoÎ, ngêi sö  dông lao  ®éng  bè trÝ c«ng viÖc phï hîp víi søc khoΠngêi lao ®éng. TuyÖt ®èi  kh«ng   ®îc   sö   dông   lao   ®éng   kh«ng   ®ñ   søc   khoÎ,   lao   ®éng   hîp   ®ång theo vô, theo viÖc, lao  ®éng kh«ng qua  ®µo t¹o nghÒ  vµo  lµm   viÖc   ë   nh÷ng   vÞ   trÝ   nguy   hiÓm   (th¸o   l¾p   giµn   gi¸o,   lµm   viÖc trªn cao, n¬i cheo leo, c¸c c«ng tr×nh cao tÇng, hÇm s©u,   giÕng ch×m...). 3.  Trong ký  kÕt hîp  ®ång lao  ®éng, ph¶i ký  hîp  ®ång lao  ®éng trùc tiÕp gi÷a ngêi sö  dông lao  ®éng víi ngêi lao  ®éng;  trong  ®ã  quy  ®Þnh  ®Çy  ®ñ, râ  rµng c¸c néi dung cña hîp  ®ång:  tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o hé  lao  ®éng... nh»m n©ng cao  tr¸ch nhiÖm cña ngêi sö  dông lao  ®éng va ngêi lao  ®éng trong  quan hÖ  lao ®éng, trong ®ã  cã  tr¸ch nhiÖm vÒ  c«ng t¸c an toµn  lao ®éng. 4.  Thêng xuyªn tæ chøc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, phæ biÕn   cho ngêi lao  ®éng vÒ  c«ng t¸c b¶o hé  lao  ®éng nh»m n©ng cao   hiÓu biÕt, nhËn thøc cña ngêi lao ®éng trong c«ng t¸c nµy b»ng  nhiÒu h×nh thøc phï  hîp víi t×nh h×nh,  ®Æc  ®iÓm cña  ®¬n vÞ,   n©ng cao chÊt lîng trong tæ chøc thùc hiÖn phong trµo “xanh,  s¹ch, ®Ñp, b¶o ®¶m an toµn ­ vÖ sinh lao ®éng” t¹i ®¬n vÞ. 5. Trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®¶m b¶o chÊt   lîng, phï  hîp víi c«ng viÖc cña tõng ngêi lao  ®éng,  ®ång thêi  b¾t buéc ngêi lao ®éng ph¶i sö dông trong khi lµm viÖc. 6.  Ph¶i cã  biÖn ph¸p  ®¶m b¶o an toµn lao  ®éng chi tiÕt  ®èi víi tõng lo¹i c«ng viÖc  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn phª duyÖt,  ®ång thêi tæ chøc huÊn luyÖn cho ng3êi lao  ®éng tríc khi giao  viÖc. T¹i nh÷ng vÞ  trÝ  nguy hiÓm nh: xung quanh khu vùc  ®ang  thi c«ng trªn cao, khu vùc cÇn trôc  ®ang ho¹t  ®éng, hÇm, hµo,   hè, kho b∙i chøa vËt liÖu cã yÕu tè  ®éc h¹i, vËt liÖu dÔ  ch¸y  næ, c¸c lç  trèng trªn sµn, chu vi mÐp sµn, m¸i ph¶i cã  biÓn   b¸o chØ dÉn vµ lan can rµo ch¾n an toµn, ban  ®ªm ph¶i cã   ®iÖn  chiÕu s¸ng.
  3. §èi víi c«ng tr×nh sö  dông giµn gi¸o, sau khi l¾p dùng  xong ph¶i nghiÖm thu míi  ®a vµo sö  dông. Khi th¸o dì  cèp pha,  giµn gi¸o ph¶i lËp biÖn ph¸p cô  thÓ. Khi thi c«ng nh÷ng c«ng   tr×nh cao tÇng ph¶i cã líi b¶o vÖ xung quanh c«ng tr×nh. Ph¶i cã   ®Çy  ®ñ  sæ theo dâi c«ng t¸c huÊn luyÖn an toµn   lao ®éng, sæ giao viÖc, nhËt ký  c«ng t¸c an toµn lao  ®éng, sæ  theo dâi trang cÊp ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, sæ giao ca... vµ  ph¶i  ®îc ghi chÐp chÆt chÏ  hµng ngµy t¹i c«ng tr×nh  ®ang thi  c«ng (do ®éi hoÆc ban chØ huy c«ng tr×nh trùc tiÕp qu¶n lý). N¬i   lµm   viÖc   cña   ngêi   lao   ®éng   ph¶i   ®¶m   b¶o   vÖ   sinh,  phßng vÖ  sinh  ®ñ  níc s¹ch. C¸c c«ng tr×nh x©y dùng trªn cao  ph¶i bè trÝ n¬i vÖ sinh phï hîp ®Æt t¹i mçi tÇng lµm viÖc. §èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   cã   nhiÒu   nhµ   thÇu   phô   cïng   thi   c«ng   ph¶i thµnh lËp Ban chØ huy thèng nhÊt vµ x©y dùng quy chÕ phèi  hîp trong c«ng t¸c an toµn ­ vÖ  sinh lao  ®éng;  ®ång thêi thùc  hiÖn chÕ ®é tù kiÓm tra, b¸o c¸o t×nh h×nh ®¶m b¶o an toµn lao  ®éng t¹i c«ng tr×nh hµng ngµy cho Ban chØ huy thèng nhÊt. 7.  TÊt c¶ c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ  cã  yªu cÇu nghiªm ngÆt  vÒ   an   toµn   lao   ®éng   ph¶i   ®îc   kiÓm   ®Þnh   tríc   khi   ®a   vµo   sö  dông,  ®ång thêi ph¶i x©y dùng néi quy vËn hµnh an toµn niªm   yÕt t¹i vÞ trÝ m¸y, thiÕt bÞ. 8. Ph¶i tæ chøc huÊn luyÖn cho ngêi lao  ®éng vÒ  néi quy,  quy tr×nh, quy ph¹m an toµn lao ®éng theo quy ®Þnh: huÊn luyÖn   ®Þnh kú, huÊn luyÖn l¹i, huÊn luyÖn khi tuyÓn dông, tríc khi  giao viÖc, khi chuyÓn tõ  c«ng viÖc nµy sang c«ng viÖc kh¸c,  sau   khi   huÊn   luyÖn   ph¶i   tiÕn   hµnh   kiÓm   tra,   s¸t   h¹ch;   chØ  nh÷ng ngêi ®¹t yªu cÇu míi ®îc bè trÝ c«ng viÖc vµ cÊp thÎ. 9.  X©y dùng vµ  n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t  ®éng cña m¹ng líi  an toµn ­ vÖ  sinh viªn t¹i c¸c c«ng tr×nh, cã  chÕ   ®é  phô  cÊp   cô thÓ ®Ó ®éng viªn khuyÕn khÝch nh÷ng ngõ¬i lµm c«ng t¸c nµy. 10. Thñ trëng ®¬n vÞ phèi hîp víi Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn  cïng cÊp t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra, tù kiÓm tra ®¸nh gi¸ t¹i  c¬ së, cã chÕ ®é khen thëng, ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng tËp thÓ,  c¸ nh©n thùc hiÖn tèt, xö  ph¹t nh÷ng trêng hîp vi ph¹m trong  c«ng t¸c b¶o hé  lao  ®éng. Kiªn quyÕt  ®×nh chØ, xö  lý  nghiªm   kh¾c nh÷ng c¸n bé qu¶n lý, ngêi lao ®éng kh«ng thùc hiÖn ®óng,  thùc hiÖn kh«ng  ®Çy  ®ñ  theo tr×nh tù  quy tr×nh, biÖn ph¸p an  toµn   ®∙   ®îc   duyÖt.   Mçi   vô   tai   n¹n   xÈy   ra   cÇn   lµm   râ   tr¸ch   nhiÖm   cña   ngêi   qu¶n   lý,   ngêi   lao   ®éng   trong   thêi   gian   ng¾n  nhÊt. 11. Thñ  trëng  ®¬n vÞ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  chÕ   ®é  b¸o c¸o,  thèng kª t×nh h×nh tai n¹n lao  ®éng cña  ®¬n vÞ  theo quy  ®Þnh 
  4. hiÖn hµnh; c¸c vô  tai n¹n lao  ®éng nghiªm träng ph¶i b¸o c¸o  ngay vÒ Bé X©y dùng vµ C«ng ®oµn X©y dùng ViÖt Nam. Vô Tæ chøc ­ C¸n bé phèi hîp víi Ban ChÝnh s¸ch ­ Kinh tÕ  x∙ héi c«ng ®oµn X©y dùng ViÖt Nam tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc  hiÖn chØ thÞ cña Bé vÒ c«ng t¸c an toµn ­ vÖ sinh lao ®éng t¹i   c¸c  ®¬n vÞ; tæ chøc c¸c líp tËp huÊn vÒ  b¶o hé  lao  ®éng  ®èi   víi c¸n bé  qu¶n lý  vµ  c¸n bé  chuyªn tr¸ch an toµn lao  ®éng.   C¸c Së  thuéc ngµnh X©y dùng c¨n cø néi dung ChØ thÞ  nµy chØ   ®¹o viÖc tæ chøc thùc hiÖn t¹i ®Þa ph¬ng. Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ phèi hîp víi Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn   cïng cÊp tæ chøc thùc hiÖn tèt ChØ thÞ  trªn  ®©y nh»m  ®¶m b¶o  an toµn, ng¨n chÆn tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; b¶o vÖ,   n©ng   cao   søc   khoÎ   cho   c«ng   nh©n   viªn   lao   ®éng   trong   toµn   Ngµnh./.    
Đồng bộ tài khoản