Chỉ thị 04/2005/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
32
lượt xem
2
download

Chỉ thị 04/2005/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2005/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc nâng cao chất lượng công tác khảo sát thiết kế, tổ chức xây dựng và quản lý khai thác đường cao tốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2005/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. C HØ Th Þ   cña Bé giao th«ng vËn t¶i sè 04/2005/ct­bgtvt  ngµy 28 th¸ng 02 n¨m 2005 cña Bé trëng Bé Giao th«ng  v Ë n   t ¶ i   v Ò   v i Ö c   n © n g   c a o   c h Ê t   l î n g   c « n g   t ¸ c   k h ¶ o   s ¸ t   t h i Õ t  kÕ, tæ chøc x©y dùng vµ qu¶n lý  khai th¸c ®êng cao tèc Trong thêi gian qua, ngµnh Giao th«ng  ®∙ bíc  ®Çu  ®Çu   t, x©y dùng mét sè  tuyÕn  ®êng cã  tiªu chuÈn cao nh: Quèc   lé I ®o¹n Hµ Néi ­ CÇu GiÏ, Hµ Néi ­ B¾c Ninh, ® êng Xuyªn   ¸  vµ  mét sè  tuyÕn  ®êng kh¸c. C¸c tuyÕn  ®êng nµy khi  ®a   vµo khai th¸c  ®∙ ph¸t huy hiÖu qu¶ tèt  ®¸p øng lu lîng   vËn t¶i ngµy cµng t¨ng vµ  lµ  c¬  së   ®Ó  ngµnh  ®óc kÕt kinh   nghiÖm phôc vô  cho viÖc ph¸t triÓn m¹ng  ®êng bé  cao tèc   trong thêi gian tíi. Tuy nhiªn, chÊt lîng c«ng t¸c kh¶o   s¸t thiÕt kÕ, tæ chøc x©y dùng vµ  qu¶n lý  khai th¸c  ®êng   cao tèc cßn cha thËt cao, béc lé nh÷ng vÊn ®Ò cha hîp lý. Nh»m n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng c«ng t¸c lËp dù  ¸n   ®Çu t (b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi), kh¶o s¸t thiÕt kÕ, tæ   chøc x©y dùng vµ qu¶n lý khai th¸c ®êng cao tèc kh¾c phôc   c¸c tån t¹i ®îc ph¸t hiÖn trong thêi gian võa qua, Bé tr­ ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i chØ thÞ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã   liªn quan thùc hiÖn nghiªm c¸c néi dung sau ®©y: 1. Yªu cÇu chung a) Chñ ®Çu t, c¸c Ban Qu¶n lý dù ¸n, c¸c c¬ quan thÈm   tra, thÈm  ®Þnh, tham mu vµ  c¸c  ®¬n vÞ  liªn quan cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh nªu trong  ChØ thÞ nµy.  b) Tu©n thñ quy chuÈn x©y  dùng, c¸c tiªu chuÈn ®∙  ®îc  Bé  X©y dùng vµ  Bé  Giao th«ng vËn t¶i c«ng bè  b¾t buéc ¸p   dông vµ  c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh; quy  ph¹m  ®îc Bé  Giao  th«ng vËn t¶i quyÕt  ®Þnh ¸p dông cho tõng dù  ¸n cô  thÓ   ë   bíc nghiªn cøu kh¶ thi. c) Nghiªn cøu, tham kh¶o HiÖp  ®Þnh liªn ChÝnh phñ  vÒ  m¹ng   líi   ®êng   bé   Ch©u  ¸  ®∙   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª  duyÖt t¹i V¨n b¶n sè 951/CP­QHQT ngµy 07 th¶ng 7 n¨m 2004   ®Ó viÖc thiÕt kÕ, x©y dùng ®êng cao tèc phï hîp víi xu h­ íng ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng ®êng bé trong khu vùc. 2. §èi víi c«ng t¸c kh¶o s¸t a)  Ph¶i  ®¶m b¶o  ®ñ  sè  liÖu ban  ®Çu  vµ   ®é  chÝnh x¸c  cña c¸c sè  liÖu kh¶o s¸t  ®Þa h×nh  ®Þa chÊt, thñy v¨n, hÖ  thèng má  vËt liÖu x©y dùng, m¹ng líi  ®êng giao th«ng néi  tuyÕn   vµ   ngo¹i   tuyÕn   khi   thiÕt   kÕ   vµ   tæ   chøc   x©y   dùng  tuyÕn   ®êng. §Æc biÖt  t¹i  c¸c  khu  vùc  qua  vïng   ®µo s©u,  ®Þa   chÊt   yÕu,   ph¶i   lËp   ®Ò   c¬ng   kh¶o   s¸t   ®Þa   chÊt   chi 
  2. 2 tiÕt, ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kh¶o s¸t vµ ®iÒu tra nh»m ®¶m  b¶o kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®ñ ®é tin cËy. b)   C«ng   t¸c   kh¶o   s¸t,   ®iÒu   tra   gi¶i   phãng   mÆt   b»ng  ph¶i ph¶n  ¸nh   ®óng  thùc tÕ, kh«ng  lµm  ph¸t  sinh vµ   ®éi  gi¸ thµnh trong giai ®o¹n thùc hiÖn dù ¸n c) Trong trêng hîp Nhµ  thÇu thi c«ng cã  tr¸ch nhiÖm  thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t lËp thiÕt kÕ  b¶n vÏ  thi c«ng  nhng kh«ng cã  Tæ chøc T  vÊn  ®ñ  n¨ng lùc, tr×nh  ®é  vµ  t  c¸ch ph¸p nh©n th×  ph¶i hîp  ®ång víi T  vÊn  ®éc lËp cã   ®ñ  t c¸ch ph¸p nh©n, n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c nµy. 3. §èi víi c«ng t¸c thiÕt kÕ a) Tu©n thñ  nghiªm ngÆt c¸c quy  ®Þnh vÒ  yÕu tè  h×nh  häc (b×nh ®å, tr¾c däc, tr¾c ngang) cña tuyÕn ®êng. b) ThiÕt kÕ kü thuËt ph¶i phï hîp víi dù ¸n ®Çu t   ®îc  phª duyÖt, b¶o  ®¶m c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn bÒn v÷ng,  ®Æc  biÖt lu  ý  tíi sù  phèi hîp vÒ  quy ho¹ch sö  dông  ®Êt' vµ  c¸c quy ho¹ch liªn quan, còng nh viÖc thùc hiÖn c¸c giai  ®o¹n ph©n kú   ®Çu t  hîp lý,  ®¶m b¶o giai  ®o¹n sau kh«ng  lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ thùc hiÖn ë giai.®o¹n tríc. c) Bè  trÝ  hÖ  thèng c¸c giao c¾t hîp lý, cã  mü  quan,  phï  hîp víi quy ho¹ch liªn quan vµ   ®¶m b¶o an toµn khai  th¸c. Lùa chän c¸c gi¶i ph¸p tèi u vÒ h×nh thøc giao c¾t,  cù  ly vÞ  trÝ  giao c¾t kÕt hîp víi hÖ  thèng  ® êng gom, c¸c  ®Çu mèi giao th«ng. d) Khi bè  trÝ  d¶i ph©n c¸ch gi÷a trªn mÆt c¾t ngang  vÒ  nguyªn t¾c ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh cña tiªu chuÈn  ®∙  ®îc quyÕt  ®Þnh cña Bé  Giao th«ng vËn t¶i cho phÐp ¸p  dông ®èi víi dù ¸n vµ tham kh¶o c¸c khuyÕn c¸o ®∙ ® îc nªu  trong HiÖp  ®Þnh liªn ChÝnh phñ  vÒ  m¹ng líi  ®êng bé  Ch©u  ¸. ChØ  ®Ò  xuÊt c¸c kÕt cÊu gi¶i ph©n c¸ch kh¸c víi quy  ®Þnh cña tiªu chuÈn trong c¸c trêng hîp thËt ®Æc biÖt.  ®) Ph¶i cã  c¸c gi¶i ph¸p xö  lý  nÒn  ®êng qua vïng  ®Êt  yÕu, ®¶m b¶o yªu cÇu khai th¸c ®êng cao tèc. Ph¶i lËp quy  tr×nh   c«ng   nghÖ   thi   c«ng   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   ®èi   víi   viÖc   thi   c«ng   nÒn   ®êng   ®¾p   qua   vïng   ®Êt  yÕu, trong  ®ã  yªu cÇu bè  trÝ   ®Çy  ®ñ  hÖ  thèng quan tr¾c  trong khi thi c«ng nh»m  ®èi chiÕu diÔn biÕn  ®é  lón thùc  tÕ víi kÕt qu¶ tÝnh to¸n thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ chñ ®éng ®iÒu   chØnh qu¸ tr×nh ®¾p hoÆc ®a ra c¸c gi¶i ph¸n kü thuËt cho  phï  hîp; §Æc biÖt chó   ý  kh©u thiÕt kÕ  vµ  thi c«ng xö  lý  nÒn   ®êng   n¬i   tiÕp   gi¸p   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   trªn   tuyÕn   (cèng hép, cÇu vît vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c). e)   Trong   hå   s¬   thiÕt   kÕ   kü   thuËt   ph¶i   cã   néi   dung  thiÕt   kÕ   c¶nh   quan   cña   ®êng   cao   tèc,   bao   gåm   c¸c   gi¶i  ph¸p   thiÕt   kÕ   d¶i   c©y   xanh,   chiÕu   s¸ng,   thiÕt   kÕ   kiÕn 
  3. 3 tróc ®èi víi c¸c c«ng tr×nh cÇu, cÇu vît, ®êng, tr¹m dÞch  vô, giao th«ng tÜnh, nót giao th«ng lËp thÓ. g) §èi víi  kÕt cÊu mÆt  ®êng, tïy thuéc yªu cÇu vÒ  lu  lîng vµ  vËn tèc thiÕt kÕ  mµ   ®Ò  xuÊt kÕt cÊu mÆt  ® êng hîp  lý, kÓ  c¶ viÖc quy  ®Þnh vÒ  líp t¹o nh¸m vµ   ®é  b»ng ph¼ng   cña mÆt ®êng. h)   Cïng   víi   viÖc   thiÕt   kÕ   tuyÕn   ®êng   cao   tèc,   ph¶i  thiÕt kÕ  vµ  x©y dùng hoµn chØnh hÖ  thèng  ®êng gom,  ®êng  d©n sinh néi bé  cña khu vùc bªn ngoµi hµng rµo  ®êng cao  tèc  ®¸p øng c¸c nhu cÇu vÒ  giao th«ng cho c¸c lo¹i h×nh  kh«ng  ®îc phÐp lu th«ng trªn  ®êng cao tèc nh  khuyÕn c¸o  ®∙  ®îc nªu trong HiÖp  ®Þnh liªn ChÝnh phè  vÒ  m¹ng líi  ®­ êng bé Ch©u ¸.  i) HÖ thèng b¸o hiÖu ®êng bé trªn ®êng ph¶i ®îc thiÕt  kÕ  vµ  bè  trÝ  hoµn chØnh theo  ®óng quy  ®Þnh cña §iÒu lÖ  b¸o   hiÖu   ®êng   bé   22   TCN   237­01   vµ   bè   trÝ   hÖ   thèng   c¸c  "BiÓn   chØ   dÉn   trªn   ®êng   cao   tèc"   (Bé   sÏ   ban   hµnh   tiªu  chuÈn biÓn chØ dÉn trªn ®êng cao tèc trong n¨m 2005). k)  Ph¶i cã   thiÕt  kÕ  trung  t©m  ®iÒu  hµnh  vµ  qu¶n  lý  khai th¸c ®êng cao tèc. 4. §èi víi c«ng t¸c tæ chøc x©y dùng a) C¸c tiªu chuÈn ¸p dông cho tõng dù  ¸n  ®îc c¬  quan  cã thÈm quyÒn phª duyÖt ë trong bíc chuÈn bÞ ®Çu t l¹i c¬  së   ®Ó  biªn so¹n Quy  ®Þnh kü  thuËt. Quy  ®Þnh kü  thuËt lµ  néi dung b¾t buéc trong hå  s¬  mêi thÇu vµ  chÝnh lµ  quy  tr×nh thi c«ng, kiÓm so¸t chÊt lîng vµ   ®iÒu kiÖn nghiÖm  thu tõng phÇn vµ toµn bé dù ¸n. CÇn x©y dùng Quy  ®Þnh kü  thuËt mét c¸ch chi tiÕt vµ  ®Çy ®ñ ®Ó Nhµ thÇu cã c¸c biÖn ph¸p c«ng nghÖ ®¸p øng c¸c   yªu   cÇu   kü   thuËt   ®îc   quy   ®Þnh   trong   Quy   ®Þnh   kü   thuËt  còng nh  T  vÊn gi¸m s¸t vµ  chñ   ®Çu t  c¨n cø vµo Quy  ®Þnh  nµy  ®Ó  tiÕn hµnh gi¸m  s¸t  chÊt  lîng,  tiÕn  ®é  vµ  nghiÖm  thu c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh, gi¶m thiÓu tèi  ®a t¸c  ®éng  xÊu tíi m«i trêng tù  nhiªn vµ  m«i trêng x∙ héi, h¹n chÕ  ¶nh hëng ®Õn dêi sèng vµ sinh ho¹t cña d©n c hai bªn ®êng  cao tèc. b) KiÓm so¸t chÆt chÏ viÖc cung cÊp vËt liÖu x©y dùng   vµ   c¸c   s¶n   phÈm   liªn   quan   kh¸c   theo   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh  hiÖn hµnh cña Ph¸p lÖnh chÊt lîng hµng hãa vµ    NghÞ   ®Þnh  sè   179/2004/N§­CP   ngµy   21   th¸ng   10   n¨m   2004   cña   ChÝnh  phñ. c)   Nhµ   thÇu   ph¶i   ®¶m   b¶o   thùc   hiÖn   ®óng   tr×nh   tù,  c«ng   nghÖ   thi   c«ng   mãng   mÆt   ®êng   b»ng   c¸c   d©y   chuyÒn  thiÕt bÞ   ®ång bé, phï  hîp. Trong  ®êng hîp b¾t buéc ph¶i  dïng c¸t  ®¾p nÒn  ®êng, ph¶i sö  dông c¸c lo¹i c¸t  ®¶m b¶o  tiªu chuÈn kü  thuËt vµ  cã  c¸c gi¶i ph¸p kü  thuËt  ®¶m b¶o 
  4. 4 ®é æn ®Þnh, v÷ng ch¾c cña nÒn ®êng ®¾p vµ bäc kÝn c¸c khe  nèi, khe biÕn d¹ng cña c¸c cèng tho¸t n íc, cèng d©n sinh  ngang  ®êng,  ®¶m b¶o kh«ng bÞ  hë  khe næi kÓ  c¶ trong qu¸  tr×nh lón cè kÕt nÒn ®êng. Ph¶i ®¶m b¶o chØ tiªu kü thuËt  vµ  chiÒu dÇy phï  hîp cña líp  ®Êt  ®¾p bao hai m¸i taluy.  C¸c líp  ®Êt bao nµy ph¶i  ®îc  ®¾p  ®ång thêi víi qu¸ tr×nh  ®¾p c¸c líp c¸t nÒn ®êng, cã bè trÝ ®ñ hÖ thèng tho¸t níc  ngang vµ tÇng läc ngîc t¹i c¸c cöa ra theo quy ®Þnh. d)  Gi¸m s¸t  chÆt  chÏ  viÖc  b¶o  ®¶m  tr×nh  tù   ®¾p  nÒn  t¹i c¸c vÞ trÝ tiÕp gi¸p c«ng tr×nh víi nÒn ®¾p. e) Chñ   ®Çu t hoÆc  ®¹i diÖn Chñ   ®Çu t ph¶i b¶o  ®¶m cã  mét hÖ  thèng T vÊn  ®ñ  n¨ng lùc, hiÖu qu¶ trong viÖc gióp  Chñ   ®Çu t gi¸m s¸t, kiÓm so¸t, kiÓm  ®Þnh chÊt l îng, tiÕn  ®é   vµ   xö   lý   c¸c   vÊn   ®Ò   trong   qu¸   tr×nh   thi   c«ng.   Kiªn  quyÕt xö  lý  c¸c kü  s t vÊn cã  hµnh vi tiªu cùc, ¶nh hëng  ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh. Thñ  trëng c¸c  ®¬n vÞ  t vÊn  ®îc  giao nhiÖm vô  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Bé  trëng trong  viÖc gi¸m s¸t vµ qu¶n lý c¸c kü s t vÊn cña ®¬n vÞ m×nh. 5. §èi víi qu¶n lý khai th¸c  a) Giao Côc §êng bé  ViÖt Nam nghiªn cøu kinh nghiÖm  c¸c níc, trªn c¬  së  kinh nghiÖm qu¶n lý  khai th¸c mét sè  ®êng cÊp cao ®∙ cã ë ViÖt Nam, x©y dùng tiªu chuÈn vµ quy   ®Þnh qu¶n lý khai th¸c ®êng cao tèc tr×nh Bé phª duyÖt ®Ó  thùc hiÖn.  b) HÖ thèng ®iÒu hµnh, qu¶n lý trung t©m ®ång bé, bao   gåm c¸c c¬  së  phôc vô  qu¶n lý  khai th¸c, c¸c  ®éi c¬   ®éng   thêng trùc xö  lý  mäi sù  cè  trªn tuyÕn  ®êng nh»m b¶o  ®¶m  giao   th«ng   an  toµn,   th«ng  suèt,   liªn   tôc   cho   c¸c   ph ¬ng  tiÖn lu th«ng lµ  h¹ng môc kh«ng thÓ  thiÕu khi thùc hiÖn  dù   ¸n   x©y   dùng   ®êng   cao   tèc   ®Ó   ®¶m   b¶o   hiÖu   qu¶   khai  th¸c. 6. Tæ chøc thùc hiÖn ChØ thÞ  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Yªu cÇu Thñ  trëng c¸c Côc, Vô, ViÖn, Ban Qu¶n lý  dù  ¸n, Së Giao th«ng vËn t¶i Së Giao. th«ng c«ng chÝnh, Tæng   c«ng ty, tæ chøc T vÊn vµ c¸ nh©n cã liªn quan khÈn tr¬ng  triÓn khai thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản