Chỉ thị 04/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
5
download

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 04/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH KL K c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 04/2009/CT-UBND Buôn Ma Thu t, ngày 12 tháng 8 năm 2009 CH THN V VI C Y M NH CÔNG TÁC TH C HI N KI M TRA, CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG Th c hi n Thông tư s 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 c a B Xây d ng, hư ng d n Ki m tra và Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. Trong th i gian qua, công tác Ki m tra, Ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên i bàn t nh ã ư c tri n khai th c hi n hi u qu , góp ph n nâng cao ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn t nh. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, công tác ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng v n còn m t s t n t i như: Ch u tư chưa tăng cư ng ki m tra, giám sát ch t ch vi c tri n khai, ôi khi còn mang tính i phó, hình th c, th m chí có trư ng h p Ch u tư không tri n khai công tác này i v i các công trình b t bu c ph i ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình. Nh m kh c ph c nh ng t n t i nêu trên và tri n khai th c hi n Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/09/2008 cu B Xây d ng, hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng (g i t t là Ki m tra, Ch ng nh n), UBND t nh ch th : 1. S Xây d ng: a) Có trách nhi m hư ng d n và ki m tra công tác Ki m tra, Ch ng nh n c a Ch u tư. K p th i có văn b n g i các Ch u tư rút kinh nghi m và ch n ch nh trong công tác qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. b) Ph i h p v i các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, x lý vư ng m c phát sinh trong công tác Ki m tra, Ch ng nh n. ng th i, báo cáo, xu t v i UBND t nh bi t x lý. c) H ng năm, rà soát các danh m c d án u tư trên a bàn t nh và thông báo các công trình b t bu c ph i Ki m tra, Ch ng nh n. d) Ti p nh n và qu n lý gi y Ch ng nh n do Ch u tư g i theo quy nh c a Thông tư s 16/2008/TT-BXD nói trên và giúp UBND t nh cung c p thông tin v i u ki n năng l c c a các t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n B Xây d ng t ng h p, ăng t i trên các phương ti n thông tin i chúng. 2. Các S Giao thông V n t i, S Công thương, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn: Các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, căn c theo ch c năng quy n h n ư c phân c p qu n lý v ch t lư ng công trình xây d ng, ch ng ti n hành hư ng d n, ki m tra và qu n lý công tác ki m tra, ch ng nh n, nh m ngăn ng a các sai ph m x y ra và ch n ch nh công tác này i v i các công trình theo chuyên ngành c a mình qu n lý. 3. UBND các huy n, th xã và thành ph :
  2. a) Ch o Ban qu n lý các d án, các Ch u tư có công trình trên a bàn c a mình qu n lý, nghiêm túc th c hi n công tác Ki m tra, Ch ng nh n theo quy nh c a pháp lu t. b) Giao cho các phòng ch c năng ki m tra, hư ng d n, giám sát và qu n lý công tác Ki m tra và Ch ng nh n i v i các công trình trên a bàn c a a phương mình ph trách. 4. Ch u tư: a) Xác nh rõ các lo i công trình b t bu c ph i th c hi n công tác Ki m tra, Ch ng nh n ư c quy nh t i kho n 3, kho n 4 m c I Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng. b) L a ch n và h p ng v i t ch c có năng l c th c hi n Ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng khi tri n khai thi công công trình thu c lo i b t bu c hay ư c yêu c u ki m tra ch ng nh n. c) i v i vi c Ch ng nh n i u ki n m b o ch u l c: N p gi y ch ng nh n kèm báo cáo k t qu ki m tra và biên b n nghi m thu hoàn thành công trình cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng, ki m tra và qu n lý. Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì ph i báo cáo vi c này cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng ki m tra và x lý. d) i v i vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng: N p gi y ch ng nh n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng khi Ch u tư ho c cơ quan nhà nư c là ngư i yêu c u. Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì ph i báo cáo vi c này cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng ki m tra và x lý. 5. Các t ch c Ki m tra và Ch ng nh n: Ph i th c hi n úng trình t n i dung ki m tra và ch ng nh n theo kho n 2, kho n 3 m c II c a Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 c a B Xây d ng. Trong ó c n chú tr ng m t s i m sau: a) L p cương th c hi n vi c Ki m tra và Ch ng nh n cho công trình. b) Nghiêm túc th c hi n vi c Ki m tra và Ch ng nh n m t cách khách quan, áp d ng y các Tiêu chuNn phù h p, m b o k t qu th c và chính xác. c) T p trung ki m tra vào b ph n công trình, k t c u ch u l c khi b phá ho i có th gây th m ho , các tài li u qu n lý ch t lư ng c a công trình, các s li u quan tr c và bi u hi n bên ngoài c a k t c u có liên quan t i s n nh chung công trình. d) Ph i c cán b có kinh nghi m và năng l c theo quy nh, n m v ng các tiêu chuNn ngành có liên quan tham gia Ki m tra và Chúng nh n. 6. Các nhà th u xây l p: a) Th c hi n y các quy trình v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, ư c quy nh t i i u 19 Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph . b) Cung c p y tài li u và t o i u ki n cho t ch c Ki m tra và Ch ng nh n t ư c hi u qu cao nh t. 7. Nh n ư c Ch th này, Th trư ng các S , ban, ngành; Ch t ch UBND các huy n, th xã và thành ph ; các t ch c, ơn v , cá nhân có liên quan, nghiêm túc tri n khai th c hi n. Giám c S Xây d ng có trách nghi m giúp UBND t nh theo dõi, ôn c vi c t ch c tri n khai, th c hi n Ch th này và t ng h p k t qu báo cáo UBND t nh theo quy nh./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH -Như m c 7; -B Xây d ng (báo cáo); -TT T nh y, TT H ND t nh (báo cáo); - oàn i bi u Qu c h i t nh (báo cáo); -UBMTTQ t nh (báo cáo); -C c ki m tra văn b n-B Tư pháp (báo cáo); L Ng c Cư -V Pháp ch - B Xây d ng (báo cáo); -CT, các PCT UBND t nh; -Các Ban thu c H ND t nh; - ài PT-TH t nh; Báo ăkLăk; -Công báo t nh; Website t nh; -Lãnh o VP UBND t nh;-S Tư pháp; -Lưu VT,TH,TM,NC,NL,VX,CN(CH-300); (Ch th ki m tra - ch ng nhân công trình)
Đồng bộ tài khoản