Chỉ thị 08/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
76
lượt xem
2
download

Chỉ thị 08/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 08/2004/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 08/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 2004 CH THN V VI C TRI N KHAI THI HÀNH LU T XÂY D NG Lu t Xây d ng ư c Qu c h i khoá XI, kỳ h p th tư, thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2004. Th tư ng Chính ph yêu c u B trư ng, Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c chu áo công tác chuNn b tri n khai thi hành Lu t Xây d ng nh m nhanh chóng ưa Lu t Xây d ng vào cu c s ng, t o ra nh ng chuy n bi n tích c c trong qu n lý ho t ng xây d ng và u tư xây d ng, ưa công tác qu n lý ho t ng xây d ng vào tr t t , k cương. Trư c m t c n t p trung th c hi n m t s công vi c sau ây: 1. KhNn trương chuNn b các i u ki n thi hành Lu t Xây d ng: T nay n khi Lu t Xây d ng có hi u l c thi hành c n t p trung làm t t các công vi c tr ng tâm sau ây: a) Xây d ng h th ng văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n Lu t Xây d ng ban hành ng b : - B Xây d ng có trách nhi m so n th o các Ngh nh, các văn b n liên quan trình Chính ph ban hành ho c ban hành kèm theo thNm quy n k p th i khi Lu t có hi u l c; rà soát h th ng văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành liên quan n ho t ng xây d ng, h th ng quy chuNn, tiêu chuNn xây d ng s a i, b sung, ban hành m i cho phù h p v i Lu t Xây d ng; - B Qu c phòng, B Công an, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Xây d ng khNn trương nghiên c u so n th o quy nh v vi c xây d ng các công trình qu c phòng, an ninh... thu c bí m t nhà nư c, công trình xây d ng theo l nh khNn c p; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: rà soát, s a i, b sung, ban hành m i theo thNm quy n ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành các văn b n c a ngành mình phù h p v i Lu t Xây d ng; b) Tri n khai công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t: - B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan t ch c ph bi n Lu t Xây d ng và các văn b n pháp lu t liên quan cho cán b qu n lý v xây d ng t i các
  2. B , ngành, a phương; tuyên truy n, ph bi n sâu r ng n m i i tư ng nh m làm cho m i ngư i hi u ư c nh ng n i dung c a Lu t, trách nhi m c a các ch th tham gia ho t ng xây d ng, trách nhi m qu n lý ho t ng xây d ng c a các c p, các ngành; cao ý th c ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Lu t trong nhân dân; - B Xây d ng ch trì, ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin, ài Ti ng nói Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, B Tư pháp t ch c tuyên truy n Lu t Xây d ng trên các phương ti n thông tin i chúng; - y ban nhân dân các c p t ch c tuyên truyên, ph bi n Lu t Xây d ng t i a phương cho m i ngư i dân bi t và th c hi n Lu t Xây d ng. c) Ki n toàn t ch c b máy th c hi n Lu t Xây d ng: - B N i v ch trì, ph i h p v i B Xây d ng nghiên c u, ki n ngh hoàn thi n t ch c giúp y ban nhân dân c p xã, c p huy n, c p t nh tăng cư ng th c hi n qu n lý ho t ng xây d ng trên a bàn theo phân c p; - y ban nhân dân các c p có trách nhi m ch n ch nh, t ch c s p x p l i t ch c qu n lý xây d ng m b o có ngư i có i u ki n năng l c th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v xây d ng t i a phương theo quy nh c a Lu t Xây d ng; - B Xây d ng có trách nhi m t ch c ào t o, b i dư ng nâng cao trình năng l c qu n lý v xây d ng cho cán b , nh ng công ch c tr c ti p làm công tác qu n lý xây d ng, c bi t i v i c p phư ng, xã; - Các doanh nghi p ho t ng xây d ng có trách nhi m tăng cư ng u tư v ngư i, thi t b , nâng cao năng l c ho t ng xây d ng th c hi n vi c phân c p năng l c ho t ng xây d ng theo quy nh c a Lu t Xây d ng. 2. T ch c th c hi n t t các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành v qu n lý u tư xây d ng ti n t i th c hi n Lu t Xây d ng: Vi c t ch c thi hành Lu t Xây d ng ph i ư c tri n khai ng b và toàn di n. T nay n khi Lu t Xây d ng có hi u l c ph i th c hi n nghiêm ch nh Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000, Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 và các quy nh hi n hành khác có liên quan; ng th i làm t t m t s công vi c chính sau ây: a) Hoàn thi n công tác l p, xét duy t, qu n lý quy ho ch xây d ng, kh c ph c tình tr ng quy ho ch không i vào cu c s ng, tình tr ng quy ho ch "treo": - B Xây d ng có trách nhi m hư ng d n các a phương th c hi n quy trình l p quy ho ch xây d ng ô th , i m dân cư nông thôn, m b o ơn gi n v th t c, d th c hi n, có hi u qu ; hư ng d n công tác thi t k ô th nh m qu n lý ki n trúc ô th ph c v cho vi c c p Gi y phép xây d ng và qu n lý u tư xây d ng; c i ti n quy trình c p Gi y phép xây d ng ơn gi n, ch t ch , t o i u ki n thu n l i cho nhân dân khi xin c p Gi y phép xây d ng;
  3. - y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ch o y ban nhân dân c p dư i rà soát quy ho ch xây d ng ô th , các i m dân cư nông thôn trên a bàn do mình qu n lý k p th i i u ch nh quy ho ch xây d ng phù h p v i tình hình th c t , ng th i có k ho ch c th v th i gian, ngu n v n l p quy ho ch xây d ng các ô th , các i m dân cư nông thôn chưa có quy ho ch. Trong năm 2004 và 2005, v cơ b n t i các ô th , các i m dân cư nông thôn ph i có quy ho ch xây d ng ư c duy t, m b o quy ho ch ph i i trư c m t bư c trong các ho t ng xây d ng. Quy ho ch xây d ng ư c c p có thNm quy n phê duy t ph i ư c công khai, thông tin r ng rãi n m i t ng l p nhân dân th c hi n và giám sát th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. Kiên quy t x lý tình tr ng xây d ng sai quy ho ch, sai Gi y phép xây d ng, xây d ng không có gi y phép, xây d ng trái gi y phép, xây d ng l n chi m. Ch m d t tình tr ng ph t cho t n t i, l p l i tr t t k cương trong vi c c p Gi y phép xây d ng; b) Kh c ph c y u kém trong qu n lý u tư xây d ng công trình và ch t lư ng công trình xây d ng: - Ch n ch nh tình tr ng u tư dàn tr i, kém hi u qu , n ng kéo dài do các B , ngành, a phương qu n lý i v i ngu n v n nhà nư c; m i d án u tư xây d ng công trình xây d ng ph i m b o theo quy ho ch ư c duy t, m b o có hi u qu ; - Th c hi n nghiêm các quy nh c a Chính ph v phân c p phê duy t, qu n lý d án u tư xây d ng, làm rõ trách nhi m c a các t ch c, cá nhân, ch u tư, các ch th tham gia ho t ng xây d ng và qu n lý d án u tư xây d ng, có bi n pháp ngăn ng a các hi n tư ng tiêu c c, gây lãng phí th t thoát trong u tư xây d ng công trình làm d án u tư xây d ng không có hi u qu ; - Có bi n pháp ngăn ng a tình tr ng tiêu c c trong u th u, b th u th p làm nh hư ng n ch t lư ng công trình, gi m hi u qu u tư c a d án; - u tư chi u sâu, nâng cao năng l c c a t ch c tư v n xây d ng, các Ban qu n lý d án, các doanh nghi p thi công xây d ng m b o có i u ki n năng l c theo quy nh, l p l i tr t t trong ho t ng xây d ng. T ng bư c chuyên nghi p hóa t ch c qu n lý d án u tư xây d ng c bi t là t ch c tư v n giám sát thi công xây d ng; - Vi c l a ch n nhà th u trong ho t ng xây d ng ph i m b o l a ch n ư c nhà th u có i u ki n năng l c ho t ng tương ng. M i nguyên nhân d n n ch t lư ng công trình không m b o ph i làm ư c rõ, quy trách nhi m và x lý kiên quy t. Ch m d t tình tr ng xây d ng công trình không m b o ch t lư ng, d n n s c gây thi t h i v ngư i và tài s n. 3. Th c hi n t t công tác ki m tra, thanh tra trong công tác u tư xây d ng: a) Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t v xây d ng. Trong năm 2004, B Xây d ng, Thanh tra Nhà nư c, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung th c hi n nhi m v ki m tra, thanh tra theo ý ki n c a B Chính tr t i Thông báo s 108 TB/TW ngày 14 tháng 5 năm 2003 v vi c ki m tra u tư xây d ng cơ b n và qu n lý, s d ng t ai và
  4. Quy t nh s 273/Q -TTg ngày 12 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ki m tra vi c u tư xây d ng và qu n lý, s d ng t ai. Qua ki m tra, thanh tra, ph i kiên quy t x lý nh ng hành vi vi ph m, nh t là i v i nh ng cán b , công ch c l i d ng ch c quy n tham nhũng, h i l , gây thi t h i cho nhà nư c. b) Gi i quy t d t i m nh ng khi u n i, t cáo v qu n lý u tư xây d ng. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo ch c năng, nhi m v ư c giao có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Ch th này. B Xây d ng có trách nhi m theo dõi, ôn c vi c th c hi n c a các B , ngành, a phương và báo cáo Th tư ng Chính ph tình hình th c hi n Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản