Chỉ thị 09/2004/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
4
download

Chỉ thị 09/2004/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 09/2004/CT-BYT về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 09/2004/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2004/CT-BYT Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2004 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC CH O TUY N TRONG LĨNH V C KHÁM CH A B NH Công tác ch o tuy n là m t trong nh ng nhi m v quan tr ng c a ngành Y t . Trong nh ng năm qua, B Y t ã ch o các cơ s khám ch a b nh th c hi n công tác ch o tuy n nh m ưa nh ng d ch v k thu t y t n g n dân, góp ph n th c hi n công b ng và nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh trong chăm sóc s c kho nhân dân. Tuy nhiên, trong th i gian qua công tác ch o tuy n còn b c l m t s như c i m như: M t s cơ s y t có ch c năng ch o tuy n chưa th c hi n t t k ho ch ch o tuy n; công tác ch o tuy n chưa chú tr ng n hư ng d n k năng th c hành; vi c ào t o cán b y t s d ng các trang thi t b hi n i, t ti n chưa ư c chú tr ng d n n nhi u cơ s y t chưa khai thác h t công su t s d ng trang thi t b c bi t là các sơ s khám ch a b nh tuy n huy n, qu n, th xã, thành ph ... Chính vì v y, vi c áp ng nhu c u khám ch a b nh ngày càng cao c a nhân dân b h n ch , b nh nhân ph i chuy n lên tuy n trên i u tr v n còn quá nhi u gây quá t i b nh vi n tuy n trên. t ng bư c kh c ph c tình tr ng trên và tăng cư ng hơn n a công tác ch o tuy n, B trư ng B Y t ch th : 1. C ng c và hoàn thi n m ng lư i ch o tuy n M ng lư i ch o tuy n c n ư c c ng c và xây d ng hoàn thi n theo 3 tuy n. a) Tuy n trung ương: Bao g m các b nh vi n tr c thu c B Y t , vi n có giư ng b nh, trư ng i h c Y, Dư c, b nh vi n ư c B Y t giao nhi m v ch o tuy n cho khu v c (sau ây g i t t là cơ s khám ch a b nh tuy n trung ương) ph i thành l p phòng ch o tuy n, có trách nhi m ch o tuy n v chuyên môn k thu t cho các b nh vi n tuy n t nh, thành ph tr c thu c trung ương. b) Tuy n t nh: Bao g m b nh vi n a khoa, b nh vi n chuyên khoa t nh, thành ph tr c thu c trung ương, b nh vi n a khoa khu v c, Trung tâm B o v s c kho bà m tr em - K ho ch hoá gia ình, b nh vi n ngành óng trên a bàn t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i t t là cơ s khám ch a b nh tuy n t nh) ph i b trí cán b ph trách công tác ch o tuy n ( i v i nh ng cơ s ã thành l p phòng ch o tuy n c n ti p t c c ng c và hoàn thi n), có trách nhi m ch o tuy n v chuyên môn k thu t cho b nh vi n huy n, qu n, thành ph , th xã tr c thu c t nh.
  2. c) Tuy n huy n: Bao g m b nh vi n huy n, qu n, thành ph , th xã tr c thu c t nh (sau ây g i t t là cơ s khám ch a b nh tuy n huy n) ph i b trí cán b ph trách công tác ch o tuy n, có trách nhi m tr c ti p ch o chuyên môn k thu t cho phòng khám a khoa khu v c, tr m Y t xã, phư ng, th tr n. 2. Th c hi n t t các n i dung công tác ch o tuy n a) L p k ho ch ch o tuy n: Hàng năm các tuy n ph i xây d ng k ho ch ch o tuy n có m c tiêu, n i dung và th i gian th c hi n c th , ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Tuy n trung ương: Các cơ s khám ch a b nh tuy n trung ương ph i kh o sát nhu c u c th c a tuy n dư i, xây d ng k ho ch ch o tuy n, báo cáo B Y t (V i u tr ) trư c ngày 15 tháng 8 hàng năm t ng h p trình B trư ng phê duy t k ho ch ch o tuy n chung, tránh tình tr ng ch ng chéo gi a các cơ s khám ch a b nh. - Tuy n t nh: Các cơ s khám ch a b nh tuy n t nh, căn c vào nhu c u khám, ch a b nh c a a phương l a ch n v n c n ưu tiên xu t v i tuy n trên h tr phát tri n chuyên môn k thu t. Xây d ng k ho ch ch o tuy n, báo cáo S Y t trình U ban nhân dân t nh phê duy t. Sau khi k ho ch ư c phê duyêt g i B Y t (V i u tr ) trư c ngày 31 tháng 8 hàng năm ph i h p ch o. - Tuy n huy n: Các cơ s khám ch a b nh tuy n huy n xây d ng k ho ch ch o tuy n, báo cáo c p có thNm quy n phê duy t và ph i h p th c hi n. b) Công tác ào t o: Các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B Y t c n k t h p v i các trư ng i h c, cao ng Y, Dư c tr c thu c B trong vi c t ch c ào t o, ào t o l i b sung và c p nh t ki n th c m i, k năng giám sát, c bi t là k năng th c hành v chuyên môn k thu t nh m nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho cán b b nh vi n. Các cơ s khám ch a b nh tuy n trên có nh hư ng rõ ràng, c th giúp tuy n dư i trong công tác ào t o, chuy n giao k thu t có hi u qu . Hàng năm, các cơ s khám ch a b nh tuy n dư i ph i có k ho ch mb o cho cán b ư c thư ng xuyên b i dư ng v k năng th c hành, c p nh t ki n th c v chuyên môn t i cơ s khám ch a b nh tuy n trên hay cơ s y t có ch c năng ào t o. c) Công tác chuy n giao chuyên môn k thu t: Căn c các hư ng d n chuNn v chuyên môn k thu t c a B Y t , các cơ s khám ch a b nh tuy n trên chuy n giao chuyên môn k thu t cho các các cơ s khám ch a b nh tuy n dư i. Các k thu t ư c chuy n giao ph i phù h p v i nhu c u và i u ki n trang thi t b c a tuy n dư i m b o k thu t ó ư c th c hi n hi u qu và duy trì b n v ng. Trong năm 2005 - 2006, các cơ s khám ch a b nh tuy n t nh c n ưu tiên tri n khai t t các k thu t v h i s c c p c u, k thu t n i soi, chăm sóc s n khoa thi t y u, chăm sóc sơ sinh và công tác s d ng thu c an toàn h p lý. d) Công tác tăng cư ng cán b cho y t cơ s : Công tác ch o tuy n ph i hư ng v c ng ng, ti p t c duy trì cu c v n ng “Tăng cư ng cán b y t v cơ s công tác” các cơ s khám ch a b nh tuy n trên ưa cán b v tăng cư ng cho tuy n dư i chuy n giao khoa h c công ngh và k thu t cho tuy n dư i, m b o tính b n v ng
  3. c a k t qu chuy n giao khoa h c công ngh , nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh và chăm sóc s c kho nhân dân. ) Công tác thông tin: ng d ng công ngh thông tin trong qu n lý b nh vi n và i u hành chuyên môn, m b o thông tin gi a các tuy n, gi a các b nh vi n ư c thông su t, k p th i. Tuy n trên thư ng xuyên rút kinh nghi m v chuyên môn v i tuy n dư i, tuy n dư i thư ng xuyên báo cáo và ph n ánh nh ng khó khăn vư ng m c v i tuy n trên theo qui nh. e) Công tác nghiên c u khoa h c: B nh vi n tuy n trên giúp b nh vi n tuy n dư i th c hi n các tài nghiên c u khoa h c, phát huy năng l c nghiên c u khoa h c c a tuy n dư i. 3. Kinh phí ch o tuy n Các cơ s khám ch a b nh ph i xây d ng d toán chi cho công tác ch o tuy n theo k ho ch báo cáo cơ quan tài chính có thNm quy n phê duy t khi phân b d toán ngân sách ư c giao. Cán b tuy n dư i lên tuy n trên h c t p thì tuy n dư i ph i chi tr kinh phí ào t o theo quy nh chung c a Nhà nư c. Kinh phí cho cán b th c hi n công tác ch o tuy n do ơn v ch o tuy n chi tr theo qui nh, tránh gây phi n hà cho tuy n dư i. 4. Công tác ki m tra, ánh giá, báo cáo a) Ki m tra công tác ch o tuy n: Các tuy n t ch c ki m tra, ánh giá tình hình th c hi n công tác ch o tuy n thư ng xuyên. K p th i bi u dương, khen thư ng nh ng ơn v , cá nhân làm t t công tác ch o tuy n. b) Báo cáo k t qu công tác ch o tuy n: S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ng h p k t qu công tác ch o tuy n c a các cơ s khám ch a b nh tr c thu c, báo cáo v B Y t (V i u tr ); các cơ s khám ch a b nh tuy n trung ương báo cáo v B Y t (V i u tr ) trư c ngày 15 tháng 12 hàng năm. 5. Trách nhi m c a các cơ quan, ơn v a) B Y t : Các V , C c thu c B Y t có trách nhi m hư ng d n, ch o các cơ s khám ch a b nh th c hi n t t công tác ch o tuy n. V i u tr làm u m i t ng h p công tác ch o tuy n và báo cáo B trư ng. b) S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có trách nhi m hư ng d n, ch o các cơ s khám ch a b nh thu c quy n qu n lý th c hi n t t công tác ch o tuy n, báo cáo y ban nhân dân t nh và B Y t theo úng qui nh. Nh n ư c Ch th này, B yêu c u các ng chí V trư ng, C c trư ng, Chánh thanh tra B Y t , Giám c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B , Giám c các b nh vi n ngành, Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng Y, Dư c tr c thu c B , Th trư ng Y t ngành nghiêm túc t ch c tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v , a phương ph n nh v B Y t (V i u tr ) nghiên c u và gi i quy t./.
  4. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản