Chỉ thị 11/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
40
lượt xem
1
download

Chỉ thị 11/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 11/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 10/1998/NĐ-CP của Chính phủ và cải tiến các thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 11/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ thÞ cña ChÝnh phñ sè 11/1998/CT-TTg ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 1998 vÒ viÖc thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP cña ChÝnh phñ vµ c¶i tiÕn c¸c thñ tôc ®Çu t trùc tiÕp n íc ngoµi Nh»m thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 10/1998/N§-CP ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 1998 vÒ mét sè biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ NghÞ ®Þnh), c¶i tiÕn c¸c thñ tôc t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Êu t níc ngoµi, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ c¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh) thùc hiÖn mét sè viÖc sau ®©y: 1. C¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai thùc hiÖn ngay c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh, híng dÉn thùc hiÖn vµ xö lý c¸c vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh theo ®óng néi dung cña NghÞ ®Þnh. Nghiªm cÊm viÖc ban hµnh c¸c quy ®Þnh, thñ tôc kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña m×nh hoÆc híng dÉn thùc hiÖn, diÔn gi¶i, vËn dông kh«ng ®óng tinh thÇn vµ néi dung cña NghÞ ®Þnh. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t lµ ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan trong viÖc gi¶i thÝch, gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi. 2. C¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh rµ so¸t, söa ®æi hoÆc huû bá c¸c quy ®Þnh ®· ban hµnh tr¸i víi NghÞ ®Þnh; c«ng bè vµ niªm yÕt t¹i n¬i tiÕp nhËn hå s¬ mäi thñ tôc, quy tr×nh gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ ®Çu t níc ngoµi; x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o c«ng khai mét ®Çu mèi tiÕp nhËn, xö lý vµ tr¶ lêi c¸c nhµ ®Çu t vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi; chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c c¬ quan chøc n¨ng thùc hiÖn nghiªm tóc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh vÒ viÖc c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi chØ cÇn th«ng b¸o víi C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó triÓn khai ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh theo môc tiªu, ngµnh nghÒ quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp ®Çu t, kh«ng ph¶i xin GiÊy phÐp kinh doanh vµ GiÊy phÐp hµnh nghÒ. 3. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tæng côc §Þa chÝnh vµ c¸c c¬ quan liªn quan so¹n th¶o vµ c«ng bè c¸c quy ®Þnh vÒ ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng ¸p dông cho c¸c dù ¸n ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, tr×nh söa ®æi nh÷ng thuÕ suÊt kh«ng hîp lý trong thuÕ nhËp khÈu, söa ®æi thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (chñ yÕu lµ ®èi víi ng êi níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi). 4. Tæng côc H¶i quan thùc hiÖn ngay viÖc söa ®æi vµ c«ng bè c«ng khai c¸c quy chÕ, quy tr×nh, thñ tôc h¶i quan thuéc thÈm quyÒn cña m×nh
  2. 2 theo híng ®¬n gi¶n, t¹o thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp; chÊn chØnh tæ chøc, t¨ng cêng kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c H¶i quan tØnh, thµnh phè vµ H¶i quan cöa khÈu nh»m kh¾c phôc ngay c¸c hiÖn t îng phiÒn hµ, tiªu cùc; cã c¬ chÕ tiÕp thu vµ xö lý ý kiÕn ®ãng gãp, khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng. 5. C¸c Ban qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh rµ so¸t gi¸ vµ ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn cho thuª l¹i ®Êt t¹i c¸c Khu c«ng nghiÖp, híng dÉn c¸c C«ng ty ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp gi¶m gi¸ cho thuª l¹i ®Êt ®· ® îc x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n linh ho¹t ®Ó t¨ng c- êng thu hót ®Çu t vµo c¸c Khu c«ng nghiÖp. 6. Tæng côc §Þa chÝnh híng dÉn cô thÓ c¸c Së ®Þa chÝnh thùc hiÖn Th«ng t sè 697/TT-§C ngµy 12 th¸ng 5 n¨m 1997, chØ tiÕn hµnh ®o ®¹c vµ lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh mét lÇn vµ ®¬n gi¶n ho¸ mäi thñ tôc kh¸c vÒ ®Êt ®ai. 7. Bé Th¬ng m¹i híng dÉn Uû ban Nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè, c¸c Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp thùc hiÖn thuËn lîi, nhanh chãng viÖc x¸c nhËn kÕ ho¹ch xuÊt - nhËp khÈu c¸c c¸c doanh nghiÖp. 8. Bé Khoa häc C«ng nghÖ vµ M«i trêng söa ®æi Th«ng t sè 1100/TT- MTg ngµy 20 th¸ng 8 n¨m 1997 theo h íng quy ®Þnh vµ c«ng bè c¸c tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i trêng ®Ó c¸c nhµ ®Çu t thùc hiÖn vµ chÞu xö ph¹t nÕu vi ph¹m; trªn c¬ së ®ã gi¶m bít danh môc quy ®Þnh dù ¸n ph¶i lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng vÒ m«i trêng; cã quy ®Þnh cô thÓ miÔn lËp b¸o c¸o ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng cho c¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký ¸p dông c¸c tiªu chuÈn b¶o vÖ m«i trêng cña c¸c níc tiªn tiÕn theo kho¶n 3 §iÒu 39 NghÞ ®Þnh 10/CP, ®iÒu chØnh QuyÕt ®Þnh sè 2019/1997/Q§-BKHCNMT ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 1997 theo híng th«ng tho¸ng h¬n ®èi víi doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi hoÆc c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu toµn bé s¶n phÈm. 9. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi nghiªn cøu ®Ó tr×nh ChÝnh phñ söa ®æi mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 58/CP ngµy 3 th¸ng 10 n¨m 1996 vµ cña Th«ng t sè 09/L§TBXH-TT ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 1997 nh»m ®¬n gi¶n hå s¬ xin cÊp GiÊy phÐp lao ®éng cho ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, uû quyÒn cho Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ Ban qu¶n lý Khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh cÊp GiÊy phÐp Lao ®éng ®èi víi mäi ®èi tîng vµ thêi h¹n; so¸t xÐt l¹i c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 11/L§TBXH-TT ngµy 3 th¸ng 5 n¨m 1995 theo h íng cha ¸p dông thang l¬ng, b¶ng l¬ng, phô cÊp l¬ng nh quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp trong níc vµ nghiªn cøu kiÕn nghÞ cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi vÒ viÖc tr¶ l¬ng, b¶o hiÓm vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho ngêi lao ®éng ViÖt Nam t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 10. Bé Néi vô chñ tr× phèi hîp víi Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ söa ®æi Th«ng t liªn Bé sè 32/TT-LB ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 1993 ®Ó ph©n cÊp
  3. 3 cho c¬ quan c«ng an cÊp tØnh ®îc gi¶i quyÕt kh¾c vµ ®¨ng ký sö dông con dÊu ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 11. Bé Néi vô vµ Bé Ngo¹i giao thùc hiÖn ®óng thêi h¹n thÞ thùc nhËp c¶nh cho c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 04/CP ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 1993 (mét n¨m vµ gia h¹n tõng n¨m mét); nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh mét NghÞ ®Þnh thèng nhÊt vÒ xuÊt, nhËp c¶nh thay thÕ cho c¸c NghÞ ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ (04/CP ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 1993, 48/CP ngµy 8 th¸ng 7 n¨m 1993, 24/CP ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 1995 vµ 76/CP ngµy 6 th¸ng 11 n¨m 1995). Söa ®æi quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ thêi h¹n thÞ thùc nhËp c¶nh ®èi víi ngêi níc ngoµi ®ang thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t t¹i ViÖt Nam theo thêi h¹n hîp ®ång lao ®éng; cÊp thÞ thùc nhËp c¶nh nhiÒu lÇn víi thêi h¹n 3 n¨m cho chñ ®Çu t níc ngoµi kh«ng thêng tró t¹i ViÖt Nam. So¸t xÐt vµ söa ®æi c¸c quy ®Þnh vÒ cÊp visa vµ lÖ phÝ visa, kiÓm tra ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn thuËn lîi cho ngêi níc ngoµi vµ thèng nhÊt trong c¸c c¬ quan ViÖt Nam trong vµ ngoµi níc. 12. Bé Giao th«ng vËn t¶i nghiªn cøu ®Ó söa ®æi c¸c quy ®Þnh vÒ viÖc kiÓm tra chÊt lîng c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn c¬ giíi ®êng bé ®îc s¶n xuÊt, l¾p r¸p theo thiÕt kÕ vµ mang nh·n hiÖu hµng ho¸ cña níc ngoµi theo híng ®¬n gi¶n ho¸ c¸c lo¹i hå s¬, kü thuËt cã liªn quan, ®ång thêi phèi hîp víi Tæng côc Tiªu chuÈn ®o lêng chÊt lîng quy ®Þnh viÖc kiÓm tra chÊt lîng c¸c ph¬ng tiÖn nãi trªn chØ tiÕn hµnh mét lÇn khi ®¨ng ký nh·n hµng ho¸, tr¸nh trïng lÆp. 13. Tæng C«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, Tæng C«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng chñ ®éng thùc hiÖn c¸c phÇn viÖc thuéc ph¹m vi ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó b¶o ®¶m c¬ së h¹ tÇng bªn ngoµi cho c¸c doanh nghiÖp vµ cïng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã liªn quan xö lý ngay víi sù tho¶ thuËn cña c¸c nhµ ®Çu t níc ngoµi c¸c trêng hîp hä ®· bá vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng (®iÖn, níc...) ngoµi hµng rµo. 14. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thèng nhÊt víi Bé C«ng nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé X©y dùng vµ c¸c Bé qu¶n lý ngµnh kinh tÕ - kü thuËt kh¸c ®Ó ®Þnh kú c«ng bè danh môc c¸c s¶n phÈm mµ c¸c nhµ ®Çu t ®¨ng ký cÊp giÊy phÐp ®Çu t, ph¶i b¶o ®¶m xuÊt khÈu Ýt nhÊt 80% s¶n lîng. Bé C«ng nghiÖp chñ tr× nghiªn cøu tr×nh ChÝnh chÝnh s¸ch néi ®Þa ho¸ (t¨ng dÇn sè chi tiÕt, linh kiÖn ® îc s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam) c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ, ®iÖn tö. Bé X©y dùng chñ tr× cïng víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ vÒ c¬ chÕ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi kinh doanh nhµ ë, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng vµ ph¸t triÓn kinh doanh ë c¸c khu ®« thÞ míi. C¸c c«ng viÖc tõ môc 1 ®Õn môc 14 hoµn thµnh tr íc ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1998.
  4. 4 15. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam chñ tr× x©y dùng vµ ban hµnh hoÆc tr×nh ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng níc ngoµi, vÒ b¶o l·nh, cÇm cè, thÕ chÊp ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 16. Ban VËt gi¸ ChÝnh phñ chñ tr× víi Bé Tµi chÝnh, Ng©n hµng Nhµ n- íc ViÖt Nam vµ c¸c c¬ quan liªn quan nghiªn cøu ®Ò ¸n vÒ møc gi¸ c¸c dÞch vô thuéc danh môc nhµ níc qu¶n lý gi¸ vµ quy ®Þnh viÖc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ph¶i thanh to¸n c¸c phÝ dÞch vô b»ng tiÒn ViÖt Nam theo híng tiÕn dÇn tíi chØ ¸p dông c¬ chÕ mét biÓu gi¸ chung. 17. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng nghiªn cøu ®Ó tr×nh ChÝnh phñ chñ tr¬ng xö lý ®èi víi c¸c trêng hîp níc ngoµi ®Çu t kh«ng cã giÊy phÐp; xem xÐt nh÷ng trêng hîp ®Çu t trong lÜnh vùc s¶n xuÊt, nÕu cã ®ñ ®iÒu kiÖn th× cÊp GiÊy phÐp ®Çu t theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 18. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr× víi sù tham gia cña Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan liªn quan x©y dùng tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, hiÓu biÕt luËt ph¸p vµ kh¶ n¨ng ngo¹i ng÷ cña c¸n bé ViÖt Nam tham gia qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, phï hîp víi c¸c quy m« vµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng kh¸c nhau; c¬ chÕ ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm, thuª tuyÓn, khen thëng vµ xö lý kû luËt ®èi víi c¸n bé ViÖt Nam lµm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 19. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o cïng Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi chñ tr× phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ vµ §Çu t hoµn thµnh viÖc x©y dùng quy ho¹ch vµ ch¬ng tr×nh ®µo t¹o c¸n bé ViÖt Nam tham gia qu¶n lý c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸n bé lµm c«ng t¸c ®Çu t níc ngoµi t¹i c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc, còng nh lùc lîng c«ng nh©n kü thuËt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu tríc m¾t vµ l©u dµi. 20. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× cïng Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n hµng Nhµ níc nghiªn cøu tr×nh ChÝnh phñ vÒ viÖc ®Çu t níc ngoµi theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn; ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t n- íc ngoµi; thµnh lËp c¸c quü ®Çu t; tæ chøc thÝ ®iÓm cæ phÇn ho¸ mét sè doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 21. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr× cïng c¸c Bé, Ngµnh liªn quan nghiªn cøu tr×nh ®Ò ¸n tõng bíc t¹o mÆt b»ng ph¸p lý vµ ¸p dông thèng nhÊt chÝnh s¸ch thuÕ, c¸c lo¹i gi¸ dÞch vô (thuª ®Êt, ®iÖn, níc, bu chÝnh, viÔn th«ng, hµng kh«ng...) ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t trong níc vµ níc ngoµi. C¸c Bé, ngµnh khÈn tr¬ng thùc hiÖn c¸c viÖc nªu trªn, b¸o c¸o kÕt qu¶ víi Thñ tíng ChÝnh phñ vµo cuèi quý 3 n¨m 1998.
  5. 5 22. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi V¨n phßng ChÝnh phñ chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi vµ tæng hîp viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy ®Ó kÞp thêi b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ. C¸c v¨n b¶n quy ®Þnh, híng dÉn thùc hiÖn... do c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ban hµnh ®Ó triÓn khai ChØ thÞ nµy cÇn göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ V¨n phßng ChÝnh phñ. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn nghiªm chØnh vµ ®Çy ®ñ ChØ thÞ nµy. Tr êng hîp cã nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn v¨n b¶n ph¸p quy vît qu¸ thÈm quyÒn cña m×nh, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn bæ sung, söa ®æi kÞp thêi.
Đồng bộ tài khoản