Chỉ thị 11/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Chỉ thị 11/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 11/2003/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut (SARS) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 11/2003/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 06 tháng 5 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH VIÊM Ư NG HÔ H P C P DO VIRUT (SARS) Ngày 28 tháng 4 năm 2003, T ch c Y t th gi i (WHO) ã công nh n Vi t Nam kh ng ch thành công d ch SARS. Tuy nhiên, d ch SARS v n di n bi n ph c t p t i m t s nư c trong khu v c và trên th gi i. Nguy cơ d ch SARS ti p t c xâm nh p vào nư c ta là r t l n. tăng cư ng phòng, ch ng d ch SARS, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Y t ti p t c ch o các cơ quan y t ti n hành ki m tra y t ch t ch nh ng ngư i t vùng có d ch nh p c nh Vi t Nam; ch trì, ph i h p v i các B Công an, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài Chính, T ng c c Du l ch và T ng công ty Hàng không dân d ng Vi t Nam và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ch c cách ly, theo dõi y t theo quy nh c a B Y t v phòng, ch ng d ch SARS các trư ng h p nh p c nh t khu v c có d ch trong th i h n 10 ngày; 2. B Ngo i giao có trách nhi m thông báo cho các cơ quan i di n ngo i giao c a Vi t Nam nư c ngoài và các cơ quan i di n nư c ngoài t i Vi t Nam thông tin v vi c Vi t Nam s t ch c ki m tra y t ch t ch nh ng ngư i t vùng có d ch nh p c nh Vi t Nam. 3. B Công an (C c qu n lý Xu t nh p c nh), B Tài Chính (T ng c c H i quan), B Giao thông v n t i (C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, C c Hàng h i Vi t Nam), B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (C c B o v th c v t và C c Thú y) ph i h p ch t ch v i B Y t trong vi c t ch c và th c hi n các bi n pháp ki m d ch y t t i các c a khNu; 4. B Công an, B Giao thông v n t i cung c p y danh sách, a ch , s i n tho i và các thông tin c n thi t c a t t c hành khách nh p c nh vào Vi t Nam t vùng có d ch n B Y t ch o các a phương theo dõi, giám sát. 5. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương c bi t là các t nh biên gi i phía B c và các thành ph có sân bay, h i c ng, c a khNu qu c t , ph i h p ch t ch v i B Y t và các B , ngành liên quan trong vi c t ch c th c hi n các ho t ng phòng, ch ng d ch SARS; tăng cư ng cán b , trang thi t b , phương ti n có th áp ng ngay các yêu c u ki m d ch y t t i c a khNu, sân bay, h i c ng. 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m ch o
  2. và th c hi n nghiêm túc Ch th này và thư ng xuyên báo cáo k t qu th c hi n g i B Yt t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Ph m Gia Khiêm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản