Chỉ thị 13/2003/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: quynhtrang

Chỉ thị 13/2003/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý đầu tư và xây dựng các dự án xây dựng giao thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra

Nội dung Text: Chỉ thị 13/2003/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

C hØ th Þ  
cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i 
Sè 13/2003/CT­BGTVT ngµy 29 th¸ng 5 n¨m 2005 VÒ viÖc 
c h Ê n   c h Ø n h   v µ   k h ¾ c   p h ô c   n h ÷ n g   t å n   t ¹ i ,   v i   p h ¹ m   t r o n g   c « n g 
t ¸ c   q u ¶ n   l ý   ® Ç u   t     v µ   x © y   d ù n g   c ¸ c   d ù   ¸ n   x © y   d ù n g   g i a o 
th«ng qua kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm to¸n


Thùc hiÖn Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng ban hµnh  
kÌm theo c¸c NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 8/7/1999, sè  
12/2000/N§­CP   ngµy   5/5/2000,   sè   07/2003/N§­CP   ngµy  
30/1/2003   cña   ChÝnh   phñ,   Bé   Giao   th«ng   vËn   t¶i   ®∙   ban  
hµnh mét sè  v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ  nªu trªn  
®Ó  ¸p dông trong ngµnh GTVT;  ®ång thêi L∙nh  ®¹o Bé, c¸c  
Côc, Vô  chøc n¨ng cña Bé   ®∙ cã  nhiÒu biÖn ph¸p chØ  ®¹o,  
kiÓm tra trùc tiÕp nh»m t¨ng cêng h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n  
lý  vµ  tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù  ¸n x©y dùng giao th«ng cã  
hiÖu qu¶.
Tuy nhiªn, qua kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra cña c¸c c¬  
quan Thanh tra Nhµ  níc, KiÓm to¸n Nhµ  níc vµ  Thanh  tra  
Tµi chÝnh  ®èi víi mét sè  c¸c dù  ¸n XDGT träng  ®iÓm thêi  
gian gÇn  ®©y  ®∙ cho thÊy: ViÖc chÊp hµnh Quy chÕ  qu¶n lý  
®Çu  t  x©y  dùng  cña  Nhµ  níc  vµ  c¸c  v¨n  b¶n  cña  c¸c  Bé,  
ngµnh liªn quan trong qu¶n lý c¸c dù ¸n XDGT tõ khi chuÈn  
bÞ   ®Çu t  ®Õn khi kÕ  thóc dù  ¸n cßn tån t¹i mét sè  thiÕu  
sãt, vi ph¹m. §ã lµ:
­ C«ng t¸c kh¶o s¸t  ®Þa h×nh,  ®Þa chÊt, thuû  v¨n...  
phôc vô  bíc lËp dù  ¸n kh¶ thi vµ  thiÕt kÕ  kü  thuËt  ë  mét  
sè  dù  ¸n cßn thiÕu chÝnh x¸c;  ®¬n vÞ  T  vÊn khi thÈm  ®Þnh 
hå  s¬  cßn lµm s¬  sµi, chiÕu lÖ; Chñ  dù  ¸n cha nªu cao, 
cha thùc hiÖn ®óng tr¸ch nhiÖm trong viÖc kiÓm tra nghiÖm  
thu hå  s¬  dÉn  ®Õn chÊt lîng hå  s¬  thiÕt kÕ  mét sè  dù  ¸n 
cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu, kh«ng phï hîp thùc tÕ vµ ph¶i bæ  
sung ®iÒu chØnh nhiÒu.
­   HÇu   hÕt   ë   c¸c   dù   ¸n   träng   ®iÓm,   c«ng   t¸c   lËp   vµ 
tr×nh   duyÖt   Tæng   dù   to¸n   cßn   chËm   so   víi   thêi   h¹n   quy 
®Þnh cña Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y dùng, nhiÒu dù  ¸n 
hiÖn nay  ®∙ hoµn thµnh nhng vÉn cha tr×nh duyÖt Tæng dù 
to¸n.
­ ViÖc tr×nh, duyÖt c¸c thñ  tôc: kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu,  
hå  s¬  mêi thÇu, tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ hå  s¬  thÇu, tæ chøc 
xÐt thÇu....  ë  mét sè  dù  ¸n cha thùc hiÖn  ®óng tr×nh tù 
quy ®Þnh theo Quy chÕ hiÖn hµnh.
­ Chñ dù ¸n cha chñ ®éng vµ lµm hÕt tr¸ch nhiÖm trong 
viÖc rµ  so¸t hå  s¬  tríc khi tr×nh cÊp cã  thÈm quyÒn phª 
duyÖt. Vai trß gi¸m s¸t cña Chñ   ®Çu t lµm cha tèt, thêng 
phã  mÆc cho t  vÊn gi¸m s¸t trong khi c«ng t¸c gi¸m s¸t 
chÊt lîng thi c«ng  ë  kh«ng  Ýt dù  ¸n cha  ®îc qu¶n lý  chÆt 
2

chÏ. Qua Thanh tra, kiÓm tra vµ kiÓm to¸n mét sè h¹ng môc 
c«ng tr×nh,  ®∙ ph¸t hiÖn cã  t×nh tr¹ng thi c«ng cha  ®¶m 
b¶o  ®óng theo hå  s¬  thiÕt kÕ   ®îc duyÖt, cha tu©n thñ  quy 
tr×nh thi c«ng.
­ C«ng t¸c nghiÖm thu thanh to¸n  ë  mét sè  dù  ¸n cßn 
®Ó  x¶y ra sai ph¹m nh: trïng l¾p chøng tõ  x¸c nhËn khèi 
lîng,   nghiÖm  thu  thõa   khèi   lîng,   ¸p   ®¬n  gi¸  thanh   to¸n 
cßn nhÇm lÉn hoÆc chi tiªu sai môc ®Ých...
­ Mét sè  Hîp  ®ång cña c¸c dù  ¸n  ® îc kiÓm tra  ®∙ x¶y 
ra viÖc nhîng thÇu hoÆc giao l¹i c«ng viÖc gi÷a nhµ  thÇu 
chÝnh  víi  thÇu   phô   hoÆc   gi÷a   c¸c   thµnh   viªn   trong  liªn  
danh nhµ  thÇu cßn tuú  tiÖn, cha  ®óng theo  ®iÒu kiÖn hîp 
®ång. ViÖc ký kÕt hîp ®ång cña nhµ thÇu níc ngoµi víi nhµ 
thÇu ViÖt Nam cßn nhiÒu s¬  hë, g©y bÊt lîi cho nhµ  thÇu 
trong níc.
­   ViÖc   lËp   thiÕt   kÕ   b¶n   vÏ   thi   c«ng   (BVTC)   cßn   lµ 
kh©u yÕu cña nhµ thÇu dÉn ®Õn viÖc chËm trÔ, kÐo dµi tiÕn 
®é, g©y l∙ng phÝ vÒ thêi gian vµ kinh phÝ dù ¸n. Bªn c¹nh  
®ã, T vÊn cha chñ ®éng híng dÉn nhµ thÇu khi lËp thiÕt kÕ 
BVTC. Mét sè  dù  ¸n, c«ng t¸c gi¸m s¸t khoan  ®Þa chÊt bíc 
BVTC cha chÆt chÏ, lµm ¶nh hëng trùc tiÕp  ®Õn chÊt lîng, 
tiÕn  ®é  c«ng tr×nh  (cã  mét sè  h¹ng  môc c«ng tr×nh  ph¶i 
ph¸  ®i lµm l¹i). C¸ biÖt cã  mét sè  dù  ¸n  ®∙ triÓn khai 
thi c«ng khi thiÕt kÕ BVTC cha ®îc chÊp thuËn, dÉn ®Õn vi 
ph¹m vÒ tr×nh tù x©y dùng c¬ b¶n.
­ C«ng t¸c kiÓm tra néi bé   ®Ó  tù   ®¶m b¶o chÊt lîng 
trong  tõng   h¹ng   môc,   giai   ®o¹n   thi   c«ng   c«ng   tr×nh   cña  
nhµ thÇu cha ®îc chó träng vµ thêng xuyªn. NhiÒu nhµ thÇu 
kh«ng tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c chØ dÉn kü thuËt quy ®Þnh trong 
hå  s¬  thÇu  ®îc duyÖt. ViÖc söa ch÷a c¸c tån t¹i h  háng 
c«ng tr×nh theo chÕ   ®é  b¶o hµnh ch a  ®îc thùc hiÖn nghiªm 
tóc, g©y ¶nh hëng  kh«ng  tèt vµ  kh«ng chÝnh  x¸c trong d 
luËn x∙ héi.
­ Cha thùc sù  phèi hîp chÆt chÏ  víi  ®Þa ph¬ng trong 
kh©u lËp vµ  kiÓm tra ph¬ng ¸n  ®Òn bï  khi thùc hiÖn c«ng 
t¸c GPMB, dÉn  ®Õn mét sè  dù  ¸n Héi  ®ång  ®Òn bï  lËp ph ¬ng 
¸n sai chÕ   ®é  chÝnh s¸ch vµ   ®¬n gi¸, nh: ph©n lo¹i cÊp 
h¹ng  ®Êt kh«ng  ®óng, cè  t×nh chuyÓn  ®æi môc  ®Ých sö  dông 
®Êt khi kiÓm kª, kiÓm kª  ®o  ®¹c khèi lîng  ®Òn bï  kh«ng 
chÝnh  x¸c  hoÆc   trïng   l¾p...   g©y   thÊt   tho¸t   kinh   phÝ   dù  
¸n. Mét sè  dù  ¸n cßn sö  dông vèn GPMB cho c¸c h¹ng môc 
thùc chÊt kh«ng bÞ  ¶nh hëng trùc tiÕp bëi dù  ¸n (Chñ  yÕu 
do ®Þa ph¬ng ®Ò nghÞ hç trî).
­ Kh©u quyÕt to¸n c«ng tr×nh hÇu hÕt  ®Òu bÞ  chËm vµ 
mét sè  dù  ¸n kh«ng lµm  ®óng tr×nh tù  thñ  tôc so víi quy 
®Þnh,   ®Æc   biÖt   ®èi   víi   mét   sè   dù   ¸n   nh:   CÇu   Phó   L¬ng, 
QL1­WB1, QL5.v.v...
3

§Ó  kÞp thêi chÊn chØnh kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt tån 
t¹i nªu trªn vµ  t¨ng cêng h¬n n÷a tr¸ch nhiÖm trong c«ng 
t¸c   qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ  x©y  dùng   c¸c   dù  ¸n   x©y   dùng  giao 
th«ng, Bé  trëng chØ thÞ  cho c¸c Côc, Vô  tham mu vµ  qu¶n 
lý   chuyªn   ngµnh,   c¸c   Ban   QLDA   trùc   thuéc   Bé,   c¸c   Tæng 
c«ng ty x©y dùng cÇn ph¶i nghiªm kh¾c kiÓm  ®iÓm rót kinh 
nghiÖm vµ thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng quy ®Þnh sau ®©y:
1. Bíc chuÈn bÞ ®Çu t:
1.1.   Chó   träng   viÖc   x¸c   ®Þnh   quy   m«,   tiªu   chuÈn   kü 
thuËt vµ  lùa chän gi¶i ph¸p kÕt cÊu phï  hîp cho tõng dù 
¸n. C«ng t¸c x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t yªu cÇu ph¶i 
s¸t thùc  ®Ó  kh«ng ph¶i  ®iÒu chØnh nhiÒu  ë  bíc thùc hiÖn 
x©y dùng.
1.2. Ph¶i dù kiÕn vµ ®a ®ñ vµo dù ¸n c¸c h¹ng môc vÒ: 
c«ng t¸c chuyÓn giao c«ng nghÖ, lËp quy tr×nh qu¶n lý  vµ 
c«ng t¸c ®µo t¹o nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý khai th¸c 
dù   ¸n,   tr¸nh   t×nh  tr¹ng   trong  qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn  ph¶i  
lµm nhiÒu thñ  tôc bæ sung dÉn tíi viÖc tr×nh duyÖt phøc 
t¹p, kÐo dµi, g©y l∙ng phÝ.
1.3. H¹n chÕ  tiÕn tíi chÊm døt t×nh tr¹ng khi dù  ¸n 
®∙ duyÖt, c¸c  ®Þa ph¬ng  ®Ò  nghÞ  bæ sung thªm mét sè  h¹ng 
môc, dÉn  ®Õn ph¶i  ®iÒu chØnh quy m« ban  ®Çu cña dù  ¸n. 
Trêng  hîp  ph¶i  bæ sung   ®iÒu chØnh,  yªu cÇu ph¶i lËp  ®ñ 
thñ  tôc theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh, kh«ng  ®Ó   ®Õn cuèi dù  ¸n 
míi hoµn thiÖn thñ tôc.
2. C«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ:
2.1. Chñ  dù  ¸n ph¶i chØ  ®¹o T vÊn thiÕt kÕ  chó  träng 
®Æc biÖt c«ng  t¸c  kh¶o  s¸t  ®Þa chÊt,  ®Þa chÊt  thuû  v¨n 
c«ng tr×nh vµ thùc hiÖn tèt nhiÖm vô gi¸m s¸t t¸c gi¶ ®îc 
quy  ®Þnh t¹i §iÒu 18 ­ Q§ sè  17/BXD cña Bé  X©y dùng vÒ 
quy ®Þnh qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh.
2.2. Côc Gi¸m  ®Þnh & QLCL CTGT vµ  c¸c Ban QLDA ph¶i 
chó träng vµ nªu cao tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh  
TKKT tõ kh©u lùa chän ®¬n vÞ T vÊn, néi dung vµ chÊt lîng 
thÈm ®Þnh. T vÊn thÈm ®Þnh chÞu tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh  
cña Bé  GTVT t¹i Q§ sè  4391/Q§­BGTVT ngµy 27/12/2002 khi 
®Ó x¶y ra thiÕu sãt, sai ph¹m trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh.
2.3.   C«ng   t¸c   nghiÖm   thu   hå   s¬   kh¶o   s¸t   thiÕt   kÕ  
kh«ng   chØ   thùc   hiÖn   trªn   tµi   liÖu   hå   s¬   hoµn   thµnh   mµ 
ph¶i  ®îc kÕt hîp kiÓm tra, nghiÖm thu chi tiÕt trªn hiÖn 
trêng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c vµ kh¶ thi cña hå s¬.
2.4.   Thêi   h¹n   tr×nh   duyÖt   Tæng   dù   to¸n   dù   ¸n   ph¶i 
tu©n   thñ   néi   dung   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   07/2003/N§­CP 
ngµy   30/1/2003   cña   ChÝnh   phñ:  dù   ¸n   tríc   khi   khëi  c«ng 
ph¶i   cã   thiÕt   kÕ   vµ   dù   to¸n   ®îc   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   phª 
duyÖt. Kh«ng cho phÐp bÊt cø dù  ¸n nµo  ®Ó  t×nh tr¹ng qu¸ 
4

thêi h¹n sau khi thùc hiÖn 30% tæng møc  ®Çu t  mµ  cha cã 
Tæng dù  to¸n  ®îc duyÖt (trõ  nh÷ng dù  ¸n  ®Æc biÖt  ®îc cÊp 
cã thÈm quyÒn cho phÐp b»ng v¨n b¶n riªng).
3. C«ng t¸c ®Êu thÇu, xÐt thÇu:
3.1. CÇn hÕt søc chó träng vÒ tr×nh tù thñ tôc khi tæ 
chøc  ®Êu thÇu, xÐt thÇu còng nh tr×nh tù  thñ  tôc khi phª 
duyÖt kÕ  ho¹ch  ®Êu thÇu, tiªu chuÈn  ®¸nh gi¸ hå  s¬  thÇu, 
kÕt qu¶ ®Êu thÇu, tr¸nh t×nh tr¹ng tæ chøc më thÇu vµ xÐt 
thÇu khi cha cã phª duyÖt tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ hå s¬ thÇu. 
Chñ  dù  ¸n cÇn chó  träng kh©u kiÓm tra néi dung hå  s¬  mêi  
thÇu ph¶i  ®¶m b¶o  ®Çy  ®ñ, chÆt chÏ  vµ   ®óng  ®iÒu kiÖn hîp 
®ång, tr¸nh t×nh tr¹ng g©y bÊt lîi cho nhµ thÇu trong qu¸  
tr×nh   thùc   hiÖn.   TiÕn   ®é,   thêi   h¹n   thùc   hiÖn   hîp   ®ång 
ph¶i ®¶m b¶o s¸t víi quy ®Þnh vµ sù chØ ®¹o cña Bé.
3.2. Thñ tôc khi lùa chän bæ sung thªm thÇu phô trong  
qu¸ tr×nh thùc hiÖn Hîp ®ång, c¸c Chñ dù ¸n ph¶i chñ ®éng 
kiÓm tra vµ  qu¶n lý  nghiªm ngÆt  ®Ó   ®¶m b¶o tu©n thñ   ®óng 
®iÒu kiÖn Hîp  ®ång: Nhµ  thÇu chÝnh lùa chän  ®Ò  xuÊt thÇu 
phô, T vÊn xem xÐt thÈm ®Þnh vµ tr×nh Chñ ®Çu t  (hoÆc ®¹i 
diÖn Chñ ®Çu t) chÊp thuËn.
3.3. ViÖc sö  dông kinh phÝ  b¸n hå  s¬  thÇu ph¶i thùc 
hiÖn   ®óng   quy   ®Þnh   Th«ng   t  híng   dÉn   sè   23/2002/TT­BTC 
ngµy 20/3/2002 cña Bé  Tµi chÝnh: chi  ®óng môc  ®Ých, chØ 
phôc vô  cho c«ng t¸c tæ chøc  ®Êu thÇu vµ  xÐt thÇu cña dù  
¸n. NÕu cßn thõa kinh phÝ ph¶i nép tr¶ Ng©n s¸ch Nhµ níc.
4. C«ng t¸c GPMB:
4.1.   C¸c   Ban   QLDA   cÇn   t¨ng   cêng   h¬n   n÷a   trong   viÖc 
phèi hîp víi  ®Þa ph¬ng  ®Ó  thùc hiÖn tèt c«ng t¸c  ®Òn bï 
GPMB,  ®¶m b¶o c¸c ph¬ng ¸n  ®Òn bï  thiÖt h¹i khi x©y dùng 
dù  ¸n chÝnh x¸c vÒ: nguån gèc  ®Êt, ph©n lo¹i cÊp h¹ng vµ 
diÖn tÝch ®Êt ph¶i ®Òn bï, khèi lîng tµi s¶n ph¶i ®Òn bï, 
di chuyÓn,  ®èi tîng  ®îc  ®Òn bï, hç  trî. v.v... Muèn vËy,  
cÇn ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c tËp huÊn vÒ chÝnh s¸ch ®Òn bï 
cho c¸c Héi  ®ång GPMB  ®Þa ph¬ng vµ  cã  kÕ  ho¹ch kiÓm tra 
®iÓm mét sè  vÞ  trÝ, khu vùc gi¶i to¶ vÒ  c¸c néi dung:  ®o  
®¹c diÖn tÝch, kiÓm kª khèi lîng tµi s¶n trªn  ®Êt vµ  ¸p 
gi¸  ®Òn bï, hç  trî  theo  ®óng chÕ   ®é  chÝnh s¸ch quy  ®Þnh 
cña Nhµ níc vµ cña ®Þa ph¬ng.
4.2.   VÒ   chi   phÝ   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   ®Òn   bï 
GPMB cho c¸c Héi ®ång ®óng môc ®Ých, ®óng víi dù to¸n ®îc 
duyÖt. C¸c Ban QLDA chØ  ®¹o c¸c Héi  ®ång kh«ng  ®îc tù   ý 
chuyÓn  ®æi c¬  cÊu h¹ng môc chi phÝ   ®îc duyÖt vµ  chi vît, 
chi sai chÕ ®é quy ®Þnh vÒ tµi chÝnh hiÖn hµnh.
4.3.   Chi   phÝ   ®Ó   tæ   chøc   thùc   hiÖn   c«ng   t¸c   ®Òn   bï 
GPMB cho c¸c Ban QLDA lµ  cÇn thiÕt vµ  phï  hîp quy  ®Þnh 
cña   NghÞ   ®Þnh   22/1998/N§­CP,   nhng   c¸c   Ban   QLDA   cÇn   c©n 
5

®èi chi tiªu tiÕt kiÖm, lËp ®ñ thñ tôc cÇn thiÕt tríc khi 
tr×nh duyÖt kho¶n kinh phÝ nµy.
5. Tæ chøc x©y dùng, nghiÖm thu:
5.1. §èi víi c¸c dù  ¸n thùc hiÖn theo thiÕt kÕ  2 bíc 
(ThiÕt   kÕ   kü   thuËt   vµ   thiÕt   kÕ   BVTC),   nghiªm   cÊm   viÖc 
triÓn khai thi c«ng khi thiÕt kÕ BVTC cha ®îc chÊp thuËn.
5.2.   C¸c   Ban   QLDA   cÇn   chÊn   chØnh   vµ   t¨ng   cêng   c«ng 
t¸c gi¸m s¸t cña Chñ   ®Çu t  vµ  cña T  vÊn trong qu¸ tr×nh 
thùc   hiÖn   x©y   dùng   dù   ¸n   (®Æc   biÖt   ®èi   víi   c¸c   dù   ¸n  
träng  ®iÓm). Muèn vËy, ph¶i chó  träng c«ng t¸c tuyÓn lùa 
t vÊn gi¸m s¸t ®Ó ®¶m b¶o viÖc gi¸m s¸t thi c«ng ® îc thùc 
hiÖn   thêng   xuyªn,   liªn   tôc   vµ   ®¶m   b¶o   viÖc   nghiÖm   thu 
khèi lîng, chÊt lîng c¸c h¹ng môc x©y l¾p thi c«ng theo 
®óng thiÕt kÕ ®îc duyÖt, ®óng tiªu chuÈn ®îc ¸p dông còng 
nh tu©n thñ ®iÒu kiÖn cña Hîp ®ång.
5.3.   §èi   víi   c«ng   t¸c   nghiÖm   thu   khèi   lîng   vµ   lËp 
chøng tõ  thanh to¸n: c¸c Ban QLDA cÇn kiÓm tra  ®iÓm mét 
sè  h¹ng môc  ®Ó  kÞp thêi phßng ngõa viÖc nghiÖm thu trïng 
l¾p hoÆc kh«ng ®óng khèi lîng thùc tÕ thùc hiÖn: ph¶i ®èi 
chiÕu  khèi  lîng  ®îc nghiÖm  thu víi hå  s¬  thiÕt  kÕ,  ®¶m 
b¶o kh«ng vît khèi lîng tæng thÓ.
5.4.   ViÖc   xö   lý   thay   ®æi   thiÕt   kÕ   vµ   bæ   sung   ®iÒu 
chØnh hîp ®ång trong qu¸ tr×nh thi c«ng, c¸c c¬ quan chøc  
n¨ng (Vô  KH§T, Côc G§&QLCL CTGT), c¸c Ban QLDA cÇn ph¶i 
rµ so¸t kü lìng, lËp thñ tôc chÆt chÏ, ®óng tr×nh tù theo 
quy  ®Þnh vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  tÝnh chÝnh x¸c tríc khi 
tr×nh  cÊp  cã   thÈm  quyÒn   phª   duyÖt.   Nghiªm  cÊm  thay   ®æi  
thiÕt   kÕ   kh«ng   ph¶i   lý   do   kh¸ch   quan   mµ   nh»m   môc   ®Ých 
thay ®æi ®¬n gi¸ bá thÇu.
5.5.   Côc   Gi¸m   ®Þnh   &   QLCL   CTGT   phèi   hîp   víi   ViÖn  
ChiÕn lîc & PT GTVT nghiªn cøu tham mu cho Bé   ®Ó  cã  v¨n 
b¶n göi Bé  X©y dùng xin tho¶ thuËn bæ sung thªm mét sè 
®Þnh møc,  ®¬n gi¸ c¸c h¹ng môc x©y dùng hiÖn nay cha phï 
hîp   theo   chuyªn   ngµnh   GTVT,   trªn   c¬   së   c¸c   tËp   hîp   sè 
liÖu b¸o c¸o cña c¸c Ban QLDA vµ  c¸c  ®¬n vÞ  T  vÊn thiÕt 
kÕ.
5.6. C¸c Tæng c«ng ty x©y dùng ph¶i nghiªn cøu kü c¸c  
quy  ®Þnh cña thÓ  chÕ  hiÖn hµnh khi ký  kÕt c¸c hîp  ®ång 
liªn danh, liªn kÕt víi c¸c nhµ  thÇu níc ngoµi tr¸nh  ®Ó 
x¶y ra c¸c sai ph¹m, s¬  hë, thiÕu sãt vÒ  mÆt luËt ph¸p 
còng nh vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh. Ngêi ký hîp ®ång liªn danh 
liªn kÕt ph¶i tæ chøc thùc hiÖn nghiªm hîp  ®ång vµ  chÞu 
tr¸ch nhiÖm tríc Bé  vµ  tríc ph¸p luËt nÕu  ®Ó  x¶y ra sai 
ph¹m.
6.   C«ng   t¸c   nghiÖm   thu   bµn   giao   vµ   quyÕt   to¸n   c«ng 
tr×nh:
6

6.1.   C¸c   Ban   QLDA   cÇn   n©ng   cao   tr¸ch   nhiÖm   h¬n   n÷a 
trong  vai  trß  lµ  Chñ  tÞch  Héi   ®ång  nghiÖm  thu  (®èi  víi 
c«ng   tr×nh   Héi   ®ång   nghiÖm   thu   mét   cÊp)   hoÆc   Héi   ®ång 
nghiÖm thu c¬  së  (®èi víi c«ng tr×nh cã  Héi  ®ång nghiÖm 
thu   cÊp   Nhµ   níc)   vµ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc   Bé   vÒ   tÝnh 
chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ nghiÖm thu tæng thÓ c«ng tr×nh.
6.2.   Hå   s¬   nghiÖm   thu,   hå   s¬   hoµn   c«ng   c«ng   tr×nh  
ph¶i   ®Çy   ®ñ,   ®¶m   b¶o   vÒ   sè   lîng   vµ   chÊt   lîng   theo   quy 
®Þnh. §èi víi c¸c dù  ¸n lín, cã  quy  ®Þnh cô  thÓ  vÒ  quy 
tr×nh   qu¶n   lý   khai   th¸c   th×   tµi   liÖu   híng   dÉn   qu¶n   lý 
khai th¸c  ph¶i   ®a vµo  hå  s¬  nghiÖm  thu, hoµn c«ng  c«ng 
tr×nh ®Ó bµn giao cho ®¬n vÞ qu¶n lý.
6.3. C¸c dù  ¸n hiÖn nay  ®∙ hoµn thµnh  ®a vµo sö  dông 
nhng cha quyÕt to¸n, yªu cÇu c¸c Ban QLDA khÈn tr ¬ng hoµn 
tÊt thñ  tôc vµ  gi¶i quyÕt triÖt  ®Ó  trong Quý  II/2003. Vô 
Tµi chÝnh  kÕ  to¸n  chØ   ®¹o  c¸c  Ban  QLDA  nghiªm  tóc  thùc 
hiÖn viÖc quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  c«ng tr×nh  ®óng thêi h¹n 
theo Quy chÕ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng, c¸c v¨n b¶n híng 
dÉn   cña   Bé   Tµi   chÝnh   còng   nh  ChØ   thÞ   02/2003/CT­BGTVT 
ngµy   13/1/2003   cña   Bé   GTVT   vÒ   ®Èy   m¹nh   c«ng   t¸c   quyÕt 
to¸n vèn ®Çu t x©y dùng. C¸c Côc qu¶n lý chuyªn ngµnh ®îc 
giao nhiÖm  vô  phª  duyÖt  quyÕt  to¸n  vèn  ®Çu t  theo  thÈm 
quyÒn ph©n cÊp cÇn khÈn tr¬ng thùc hiÖn viÖc thÈm tra vµ 
phª duyÖt quyÕt to¸n vèn  ®Çu t  c¸c dù  ¸n  ®∙ hoµn thµnh 
trong n¨m 2002.
Bé   yªu   cÇu   c¸c   Côc,   Vô,   ViÖn,   c¸c   Ban   QLDA   vµ   c¸c 
Tæng c«ng ty thuéc Bé  thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c néi dung 
trªn ®©y, triÓn khai gÊp ®Õn c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ®Õn 
tõng CBCNV  liªn quan.  Tõ  nay trë   ®i, c¸c vi ph¹m nh÷ng 
®iÒu   ®∙   nªu   trong   ChØ   thÞ   nµy   sÏ   bÞ   xö   lý   nghiªm   kh¾c 
theo quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vµ  theo QuyÕt  ®Þnh sè  4391/Q§­
BGTVT ngµy 27/12/2002 cña Bé GTVT.
Giao Côc Gi¸m ®Þnh vµ QLCL CTGT hµng quý tËp hîp t×nh  
h×nh triÓn khai vµ  thùc hiÖn ChØ thÞ  nµy b¸o c¸o Bé  tr­
ëng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản