Chỉ thị 13/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
66
lượt xem
3
download

Chỉ thị 13/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 13/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 13/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. C hØ th Þ   cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 13/2005/CT­TTg  ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2005 VÒ mét sè gi¶i ph¸p nh»m  t¹o chuyÓn biÕn míi trong c«ng t¸c thu hót  ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  Qua h¬n 17 n¨m thùc hiÖn LuËt §Çu t  níc ngoµi, khu   vùc kinh tÕ  cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi ngµy cµng ph¸t triÓn   vµ   ®∙   cã   nh÷ng   ®ãng   gãp   quan   träng   vµo   sù   nghiÖp   ph¸t   triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña  ®Êt níc. C«ng t¸c qu¶n lý   ®Çu   t  níc ngoµi  ®∙ tõng bíc  ®i vµo nÒn nÕp. LuËt §Çu t  níc   ngoµi cña ViÖt Nam qua mét sè  lÇn söa  ®æi, bæ sung  ®ang   ®îc c¸c nhµ ®Çu t ®¸nh gi¸ lµ t¬ng ®èi hÊp dÉn so víi c¸c   níc trong khu vùc. §Æc biÖt lµ trong 4 n¨m qua, thùc hiÖn   NghÞ  quyÕt sè  09/2001/NQ­CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001cña   ChÝnh  phñ  vµ  ChØ  thÞ  sè  19/2001/CT­TTg  ngµy  28  th¸ng  8   n¨m 2001 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  t¨ng cêng thu hót vµ   sö   dông   cã   hiÖu   qu¶   ®Çu   t  níc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   giai   ®o¹n 2001 ­ 2005, m«i trêng ®Çu t tiÕp tôc ®îc c¶i thiÖn,   h¹n chÕ ®îc ®µ suy gi¶m vèn ®Çu t níc ngoµi vµo níc ta vµ   gÇn ®©y cã nh÷ng dÊu hiÖu håi phôc. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vÉn   cßn tån t¹i mét sè yÕu kÐm vµ h¹n chÕ chËm ®îc kh¾c phôc,   nhÊt   lµ   trong   c¸c   kh©u   quy   ho¹ch,   x©y   dùng   ph¸p   luËt   chÝnh s¸ch, qu¶n lý  nhµ  níc, xóc tiÕn  ®Çu t…. Trong khi   ®ã, viÖc thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 09/2001/NQ­CP vµ ChØ thÞ   sè   19/2001/CT­TTg   cha   thùc   sù   triÖt   ®Ó   vµ   cha   ®em   l¹i   hiÖu qu¶ cao. §Ó ph¸t huy c¸c kÕt qu¶ ®∙ ®¹t ®îc vµ kh¾c phôc nh÷ng   yÕu kÐm vµ h¹n chÕ nªu trªn, nh»m t¹o ra nh÷ng bíc chuyÓn   biÕn míi vÒ  thu hót vµ  sö  dông vèn  ®Çu t  níc ngoµi theo   tinh thÇn NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung  ¬ng lÇn   9 (kho¸ IX) vµ  tiÕp tôc  ®Èy m¹nh thùc hiÖn NghÞ  quyÕt sè   09/2001/N§­CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ, Thñ   tíng ChÝnh phñ  chØ thÞ  c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬  quan   thuéc ChÝnh  phñ  vµ  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè   thuéc Trung  ¬ng (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸c Bé  vµ  Uû  ban   nh©n d©n cÊp tØnh) qu¸n triÖt vµ khÈn tr¬ng thùc hiÖn c¸c   c«ng viÖc sau: I. Mét sè ®Þnh híng c¬ b¶n 1. VÒ quan ®iÓm chØ ®¹o
 2. 2 a)  Trong  kÕ  ho¹ch  n¨m 2005  vµ  c¸c  n¨m 2006  ­ 2010,  cÇn qu¸n triÖt  ë  mäi cÊp chÝnh quyÒn quan  ®iÓm cña §¶ng  vÒ t¨ng cêng thu hót vµ n©ng cao hiÖu qña sö dông vèn ®Çu   t níc ngoµi theo nhiÖm vô   ®Ò  ra t¹i NghÞ  quyÕt Trung ¬ng  9 (kho¸ IX) cña §¶ng. Trªn c¬ s렮㠮¹t ® îc sù thèng nhÊt  c¶   vÒ   nhËn   thøc   vµ   hµnh   ®éng   gi÷a   c¸c   Bé,   ngµnh,   gi÷a  trung ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng trong viÖc thu hót, qu¶n lý  vµ  sö  dông vèn ®Çu t níc ngoµi. b) Tõng bíc gi¶m thiÓu ®Ó tiÕn tíi xo¸ bá viÖc b¶o hé  cã  thêi h¹n, cã   ®iÒu kiÖn   ®èi  víi  nh÷ng  ngµnh  cÇn  ph¸t  triÓn vµ  cã  kh¶ n¨ng c¹nh tranh; tõng bíc më  cöa thÞ  tr­ êng phï  hîp víi lé  tr×nh cam kÕt héi nhËp kinh tÕ  quèc  tÕ. Kh«ng ban hµnh c¸c v¨n b¶n h¹n chÕ hoÆc dõng cÊp phÐp  ®Çu t kh«ng phï  hîp víi LuËt §Çu t níc ngoµi còng nh c¸c  v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan vµ  c¸c cam kÕt quèc  tÕ.  c) §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc thu hót vèn  ®Çu t  níc  ngoµi;  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn  lîi nhÊt cho c¸c dù  ¸n ho¹t  ®éng hiÖu qu¶; khuyÕn khÝch më réng quy m« ®Çu t, ®æi míi  c«ng   nghÖ,   ®a   d¹ng   ho¸   môc   tiªu   ®Çu   t  phï   hîp   víi   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Çu t  níc ngoµi vµ  quy ho¹ch ph¸t  triÓn ngµnh vµ s¶n phÈm.  d)  TiÕp tôc   ®æi míi  vµ  n©ng  cao chÊt  lîng  c«ng  t¸c  xóc tiÕn ®Çu t; ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng vµ  ®èi   t¸c   ®Çu   t  nh»m   thu   hót   hót   cã   hiÖu   qu¶   ®Çu   t  níc  ngoµi, nhÊt lµ cña c¸c tËp ®oµn xuyªn quèc gia; h íng m¹nh  h¬n vµo nh÷ng ngµnh, lÜnh vùc quan träng cña nÒn kinh tÕ,   ®Æc biÖt lµ c¸c lÜnh vùc c«ng nghÖ cao, c«ng nghÖ nguån.  ®) X©y dùng kÕ  ho¹ch chñ   ®éng thùc hiÖn c¸c cam kÕt  quèc tÕ. Tríc m¾t tËp trung thùc hiÖn trong n¨m 2005 c¸c   cam kÕt trong AFTA, trong HiÖp ®Þnh song ph ¬ng ViÖt Nam ­  Hoa Kú, S¸ng kiÕn chung ViÖt Nam ­ NhËt B¶n còng nh trong  c¸c tho¶ thuËn víi EU. §ång thêi khÈn tr ¬ng chuÈn bÞ thùc  hiÖn c¸c cam kÕt khi gia nhËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ  giíi  (WTO). 2. VÒ c«ng t¸c quy ho¹ch a) X©y dùng sím ChiÕn lîc thu hót vµ  sö  dông vèn  ®Çu  t  níc ngoµi  ®Õn                           n¨m 2010 vµ  c¸c n¨m tiÕp   theo phï  hîp víi chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi,  trong  ®ã  x¸c  ®Þnh râ  môc tiªu, nhiÖm vô  vµ  gi¶i ph¸p cho  tõng n¨m, tõng giai ®o¹n.  b)   Rµ   so¸t,   ®iÒu   chØnh   quy   ho¹ch   ngµnh   kÕt   hîp   víi  x©y dùng quy ho¹ch  theo vïng l∙nh  thæ  theo  híng xo¸ bá  c¸c h¹n chÕ vµ ph©n biÖt gi÷a ®Çu t trong níc vµ ®Çu t n­ íc ngoµi, t¹o  ®iÒu kiÖn cho khu vùc  ®Çu t níc ngoµi tham  gia   nhiÒu  h¬n  vµo  ph¸t   triÓn   c¸c   ngµnh,   vïng   l∙nh  thæ.   §Èy nhanh c«ng t¸c x©y dùng c¸c quy ho¹ch ngµnh cßn thiÕu  
 3. 3 nh  quy ho¹ch m¹ng  líi c¸c trêng   ®¹i  häc,  d¹y nghÒ  cïng  víi c¸c  ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn cÊp phÐp cho c¸c dù  ¸n  ®Çu  t vµo c¸c ngµnh nµy.  c)   Trong   qu¸   tr×nh   hoµn   chØnh   quy   ho¹ch,   chó   träng   khuyÕn khÝch c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, bao gåm c¶ ®Çu t níc  ngoµi, tham gia x©y dùng kÕt cÊu h¹  tÇng kinh tÕ  x∙ héi,  nhÊt   lµ   ®èi   víi   c¸c   c«ng   tr×nh   giao   th«ng,   c¶ng   biÓn,  cung   cÊp   ®iÖn,   níc,   bÖnh   viÖn,   trêng  häc,   khu   vui   ch¬i  gi¶i trÝ, khu  ®« thÞ… C¸c quy ho¹ch ngµnh, s¶n phÈm cÇn  qu¸n triÖt nguyªn t¾c chñ   ®¹o lµ  quy ho¹ch chØ mang tÝnh  ®Þnh híng vµ khuyÕn khÝch mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia   ®Çu t. 3. VÒ c«ng t¸c x©y dùng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch a) Trong n¨m 2005 vµ  c¸c n¨m tiÕp theo cÇn tËp trung  x©y dùng, ban hµnh vµ  híng dÉn thùc hiÖn LuËt §Çu t  vµ  LuËt Doanh  nghiÖp  ¸p dông  chung  cho  ®Çu t  trong  níc vµ  ®Çu t níc ngoµi. Khi LuËt  ®Çu t chung  ®îc Quèc héi th«ng  qua,   c¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé  vµ   Uû   ban   nh©n   d©n    cÊp  tØnh cÇn chñ   ®éng rµ  so¸t c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt  liªn quan  ®Õn  ®Çu t níc ngoµi, söa  ®æi, bæ sung hoÆc b∙i  bá   c¸c   néi   dung   kh«ng   cßn   phï   hîp.   ViÖc   ban   hµnh   c¸c  chÝnh   s¸ch   vÒ   ®Çu   t  níc   ngoµi   ph¶i   b¶o   ®¶m   tÝnh   thèng  nhÊt, minh b¹ch vµ  dù   ®o¸n tríc  ®îc; c¸c chÝnh s¸ch ban  hµnh sau ph¶i b¶o ®¶m nguyªn t¾c kÕ thõa, kh«ng håi tè vµ  ph¶i hÊp dÉn h¬n tríc. b) TiÕp tôc nghiªn cøu më  réng c¸c lÜnh vùc  ®Çu t vµ  ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc  ®Çu t níc ngoµi phï  hîp víi lé  tr×nh   ®æi  míi  doanh  nghiÖp  vµ  héi  nhËp  kinh tÕ  quèc tÕ  nh  h×nh thøc c«ng ty mÑ  ­ con, h×nh thøc mua l¹i ­ s¸p  nhËp ®èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. Tríc   m¾t,   lùa   chän   thªm   mét   sè   doanh   nghiÖp   cã   vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ®Ó  tiÕn hµnh  chuyÓn   ®æi sang  h×nh  thøc  c«ng   ty   cæ   phÇn   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   sè  38/2003/N§­CP ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ. MÆt   kh¸c,  cÇn   ®¸nh  gi¸ viÖc thùc hiÖn  thÝ   ®iÓm  cæ phÇn  ho¸  doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi,   trªn   c¬   së   ®ã   ®Ò  xuÊt c¬ chÕ, chÝnh s¸ch nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty cæ  phÇn cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ®îc niªm yÕt trªn thÞ  trêng  chøng kho¸n, chuÈn bÞ  ph¬ng ¸n më  réng viÖc ¸p dông h×nh  thøc c«ng ty cæ phÇn cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t  n­ íc ngoµi trong thêi gian tíi. b) TiÕp tôc hoµn chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ thuÕ theo h íng  kh«ng lµm ¶nh hëng  ®Õn chÕ   ®é  u  ®∙i  ®Çu t,  ®Æc biÖt lµ  ®èi víi c¸c dù ¸n ®∙ ®îc cÊp phÐp ®Çu t.  c)   TiÕp   tôc   nghiªn   cøu   c¸c   gi¶i   ph¸p   nh»m   gi¶m   chi  phÝ   ®Çu   t,   n©ng   cao   hiÖu   qu¶   kinh   doanh   cña   c¸c   doanh 
 4. 4 nghiÖp   ®Çu t  níc ngoµi,  nhÊt lµ  trong  c¸c  lÜnh  vùc cíc  phÝ vËn t¹i, cíc phÝ qu¶ng c¸o. 4. VÒ qu¶n lý Nhµ níc a) TiÕp tôc c¶i tiÕn m¹nh mÏ  thñ  tôc  ®Çu t, n©ng cao  hiÖu lùc qu¶n lý  nhµ  níc vÒ   ®Çu t níc ngoµi theo híng më  réng ph©n cÊp viÖc cÊp GiÊy phÐp  ®Çu t  vµ  qu¶n lý   ®Çu t níc ngoµi; ¸p dông chÕ   ®é   ®¨ng ký  cÊp phÐp  ®Çu t  phï  hîp  víi lé  tr×nh thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ; x©y dùng c¬  chÕ   phèi   hîp   gi÷a   c¸c   Bé   vµ   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   trong c«ng t¸c qu¶n lý  nhµ  níc vµ  gi¸m s¸t  ®èi víi ho¹t  ®éng  ®Çu t  níc ngoµi;  c«ng  khai ho¸ c¸c quy tr×nh,  thñ  tôc hµnh chÝnh theo híng  ®¬n gi¶n ho¸ thñ  tôc, t¨ng cêng  gi¸m s¸t; rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh, cÊp phÐp ®Çu t. b)   Thêng   xuyªn   rµ   so¸t,   ®¸nh   gi¸   vµ   gi¶i   quyÕt   kÞp   thêi c¸c víng m¾c ph¸t sinh cña c¸c dù ¸n ®Çu t  níc ngoµi  nh»m   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi   cho   c¸c   doanh   nghiÖp   ®Èy  nhanh tiÕn  ®é  triÓn khai dù  ¸n cã  hiÖu qu¶; xem xÐt rót  GiÊy phÐp  ®Çu t  ®èi víi c¸c dù  ¸n kh«ng cßn n¨ng lùc vµ  ®iÒu kiÖn triÓn khai theo  ®óng thñ  tôc vµ  quy tr×nh ph¸p  lý. Thùc hiÖn chÕ   ®é  giao ban  ®Þnh kú  vÒ   ®Çu t  níc ngoµi  gi÷a c¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh.  c) C¸c Bé, c¬  quan ngang Bé  vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh   thùc   hiÖn   nghiªm   chØnh   quy   tr×nh   x©y   dùng   vµ   ban  hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; chÊm døt t×nh tr¹ng ban  hµnh v¨n b¶n tr¸i thÈm quyÒn hoÆc  ®a ra c¸c  u  ®∙i tr¸i  víi ph¸p luËt hiÖn hµnh. 5. VÒ c«ng t¸c vËn ®éng, xóc tiÕn ®Çu t a)     §æi   míi   m¹nh   mÏ   vÒ   néi   dung   vµ   ph¬ng   thøc   vËn  ®éng, xóc tiÕn  ®Çu t; chó  träng xóc tiÕn  ®Çu t theo lÜnh  vùc,  ®Þa bµn vµ   ®èi t¸c cô  thÓ, chó  träng thu hót  ®Çu t cña c¸c tËp  ®oµn xuyªn quèc gia còng nh  c¸c doanh nghiÖp  võa vµ nhá. b) Bè  trÝ  kinh phÝ  cho ho¹t  ®éng xóc tiÕn  ®Çu t  nh  mét   kho¶n  chi  riªng   n»m   trong  kinh   phÝ   chi   th êng   xuyªn  hµng   n¨m   cña   c¸c   Bé,   ngµnh   vµ   ®Þa   ph¬ng   nh  ®∙   ®îc   x¸c  ®Þnh t¹i NghÞ  quyÕt sè  09/2001/NQ­CP ngµy 28 th¸ng 8 n¨m  2001 cña ChÝnh phñ  vµ  ChØ thÞ  sè  19/CT­TTg ngµy 28 th¸ng  8 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. c) X©y dùng Quü  xóc tiÕn  ®Çu t  trªn c¬  së  ng©n s¸ch  nhµ  níc cÊp (trÝch tõ  nguån thu cña khu vùc kinh tÕ  cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi) kÕt hîp víi huy  ®éng vèn  ®ãng gãp  cña c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp. d) T¨ng cêng c«ng t¸c nghiªn cøu t×nh h×nh kinh tÕ,  thÞ  trêng  ®Çu t, chÝnh s¸ch cña c¸c níc, c¸c tËp  ®oµn vµ  c«ng   ty   lín   ®Ó   cã   chÝnh   s¸ch   thu   hót   ®Çu   t  phï   hîp;  nghiªn cøu luËt ph¸p, chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p thu hót  ®Çu 
 5. 5 t níc ngoµi cña c¸c níc trong khu vùc  ®Ó  kÞp thêi cã   ®èi   s¸ch thÝch hîp. T¨ng cêng bé  phËn xóc tiÕn  ®Çu t t¹i c¸c  c¸c c¬ quan ®¹i diÖn níc ta ë mét sè níc vµ ®Þa bµn träng  ®iÓm ®Ó chñ ®éng vËn ®éng, xóc tiÕn ®Çu t  ®èi víi tõng dù  ¸n, tõng tËp  ®oµn, nhµ   ®Çu t  cã  tiÒm n¨ng, nhÊt lµ  c¸c  tËp ®oµn xuyªn quèc gia. ®) T¨ng cêng c¸c ho¹t ®éng th«ng tin ®èi ngo¹i, tuyªn  truyÒn, ph¸t hµnh c¸c  Ên phÈm giíi thiÖu h×nh ¶nh  ®Êt n ­ íc, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ   ®Çu t  níc  ngoµi cña ViÖt Nam  ®Ó  phôc vô  cho viÖc thu hót vèn  ®Çu t   níc ngoµi.  II. Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn §Ó  triÓn khai thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn, Thñ   tíng ChÝnh phñ ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cô thÓ cho c¸c Bé vµ  Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh nh sau: 1. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t a) Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan  tiÕp tôc nghiªn cøu ph¬ng ¸n më réng lÜnh vùc thu hót ®Çu  t  vµ   ®a   d¹ng   ho¸   h×nh   thøc   ®Çu   t  níc   ngoµi.   Tríc   m¾t,  trong quý  II n¨m 2005, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  ph¬ng ¸n  kÐo   dµi   thêi   h¹n   nép   hå   s¬   xem   xÐt   chuyÓn   ®æi   doanh   nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi sang h×nh thøc c«ng ty cæ  phÇn theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh sè 38/2003/N§­CP ngµy 15  th¸ng 4 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vµ  c¸c nguyªn t¾c c¬  b¶n  vÒ  viÖc ¸p dông thÝ   ®iÓm m« h×nh c«ng ty mÑ  ­ con cã  vèn   ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. b) X©y dùng vµ  tr×nh ChÝnh phñ  trong quý  II n¨m 2005  Quy chÕ  phèi hîp gi÷a c¸c Bé, ngµnh vµ  Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh vÒ qu¶n lý nhµ níc c¸c ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi  nh»m n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lý vµ h íng dÉn ®èi víi c¸c c¬  quan cÊp phÐp ®Çu t ®Ó b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: ­ Xö lý hå s¬ dù ¸n vµ tæ chøc thÈm ®Þnh nhanh chãng,   b¶o  ®¶m thêi h¹n xö  lý  c¸c thñ  tôc; thùc hiÖn viÖc cÊp  phÐp  ®Çu t  vµ  ¸p dông c¸c quy  ®Þnh vÒ  u  ®∙i  ®Çu t  theo  ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ C«ng bè  c«ng khai c¸c tiªu chuÈn thÈm  ®Þnh vµ  c¸c  th«ng tin cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh. ­ X©y dùng nh÷ng quy  ®Þnh chÕ  tµi  ®èi víi c¸c dù  ¸n  kh«ng thùc hiÖn ®óng thêi h¹n. ­   T¨ng   cêng   chÕ   ®é   b¸o   c¸o,   thèng   kª   vÒ   ®Çu   t  níc  ngoµi.
 6. 6 ­   T¨ng   cêng   c«ng   t¸c   thanh   tra,   kiÓm   tra   nh»m   ph¸t  hiÖn kÞp thêi vµ  cã  chÕ  tµi nghiªm kh¾c xö  lý  nh÷ng vi  ph¹m cña c¸c tæ chøc,  c¸ nh©n,  doanh nghiÖp  vµ  c¬  quan  nhµ níc trong ho¹t ®éng ®Çu t níc ngoµi.  c) X©y dùng vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II  n¨m 2005  ®Þnh híng chiÕn lîc thu hót vµ  sö  dông vèn  ®Çu  t níc ngoµi ®Õn n¨m 2010 ­ TÇm nh×n 2020. d) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n  d©n cÊp tØnh x©y dùng vµ   tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong  quý   II   n¨m   2005   Danh   môc   dù   ¸n   quèc   gia   kªu   gäi   ®Çu   t  trùc tiÕp níc ngoµi giai ®o¹n 2006 ­ 2010;  ®) Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n  d©n cÊp tØnh rµ  so¸t, tr×nh ChÝnh phñ  trong quý  III n¨m  2005 ph¬ng ¸n  ®iÒu chØnh Danh môc c¸c lÜnh vùc kh«ng cÊp   phÐp  ®Çu t vµ   ®Çu t cã   ®iÒu kiÖn theo híng minh b¹ch, cô  thÓ ho¸ phï hîp víi c¸c cam kÕt quèc tÕ.  e) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh tr×nh Thñ  t íng  ChÝnh phñ  trong quý  II n¨m 2005 §Ò  ¸n thµnh lËp Quü  xóc  tiÕn  ®Çu t  ®Ó  vËn  ®éng thu hót nguån vèn  ®Çu t  níc ngoµi  vµ nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA).  f) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Ngo¹i giao tr×nh Thñ t íng  ChÝnh phñ  trong quý  II n¨m 2005 §Ò  ¸n t¨ng cêng c¸n bé  ®¹i   diÖn   lµm   c«ng   t¸c   xóc   tiÕn   ®Çu   t  t¹i   c¸c   khu   vùc  träng ®iÓm nh Hoa Kú, NhËt B¶n, mét sè níc EU vµ Ch©u ¸ ­  Th¸i B×nh D¬ng. g) Chñ  tr×  thµnh lËp Tæ c«ng t¸c liªn Bé  x©y dùng vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II n¨m 2005 c¸c chÝnh   s¸ch  ®ång bé  khuyÕn khÝch khu vùc kinh tÕ  t  nh©n, trong  ®ã  bao gåm c¶  ®Çu t  níc ngoµi, tham gia  ®Çu t  x©y dùng  c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹  tÇng, x©y nhµ   ®Ó  b¸n hoÆc x©y  nhµ  cho c«ng nh©n lµm viÖc t¹i c¸c Khu C«ng nghiÖp, Khu  ChÕ xuÊt.  h) Chñ  tr×  tæ chøc giao ban  ®Þnh kú  hµng quý  vÒ   ®Çu  t  trùc tiÕp níc ngoµi gi÷a c¸c Bé, ngµnh vµ  Uû  ban nh©n  d©n  cÊp tØnh, b¾t  ®Çu tõ  quý  II n¨m 2005, nh»m kÞp thêi   th¸o gì nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cña c¸c dù ¸n ®∙ ®îc cÊp  phÐp, t¹o  ®iÒu kiÖn  ®Ó  c¸c dù  ¸n nµy ho¹t  ®éng cã  hiÖu  qu¶. i)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   Tµi   chÝnh   vµ   c¸c   Bé,  ngµnh   liªn   quan   x©y   dùng   vµ   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ  trong quý  II n¨m 2005 chÕ   ®é  u  ®∙i cho doanh nghiÖp kü  thuËt cao ®Çu t ngoµi Khu C«ng nghÖ cao. k)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   T  ph¸p   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ trong  quý II n¨m 2005 ph¬ng ¸n gia nhËp C«ng ­ íc   Washington   n¨m   1965   vÒ   gi¶i   quyÕt   tranh   chÊp   ®Çu   t gi÷a nhµ níc vµ c«ng d©n cña nhµ níc kh¸c.
 7. 7 2. Bé Tµi chÝnh a) Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã  liªn quan  ban hµnh trong quý  II n¨m 2005 v¨n b¶n ph¸p quy híng dÉn  doanh nghiÖp cæ phÇn cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi  ®îc niªm yÕt  trªn thÞ trêng chøng kho¸n; quy chÕ qu¶n lý vµ chÝnh s¸ch   khuyÕn khÝch ho¹t ®éng cña c¸c quü ®Çu t t¹i ViÖt Nam. b)   Tõ   n¨m   2006,   bè   trÝ   kinh   phÝ   cho   ho¹t   ®éng   xóc  tiÕn  ®Çu t  trong ng©n s¸ch chi thêng xuyªn hµng n¨m cña  c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng.  c) TiÕp tôc ban hµnh trong n¨m 2005 c¸c tiªu chuÈn kÕ   to¸n vµ  kiÓm to¸n  theo  híng  phï  hîp  víi  c¸c  tiªu  chuÈn  kiÓm  to¸n vµ kÕ to¸n quèc tÕ. d) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  c¸c  Bé, ngµnh liªn quan ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn xö lý nh÷ng  vÊn  ®Ò  víng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c  quy  ®Þnh míi vÒ  thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp theo h íng t¹o  sù  c«ng b»ng, minh b¹ch gi÷a c¸c  ®èi tîng  ®îc hëng u  ®∙i  ®Çu t. Chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan tr×nh  Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II n¨m 2005 Danh môc dù  ¸n  ®Æc biÖt khuyÕn  khÝch   ®Çu  t  theo  §iÒu  37 cña  NghÞ   ®Þnh  164/2003/N§­CP quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ  thu  nhËp doanh nghiÖp.  ®) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  X©y dùng, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  x©y dùng vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II  n¨m 2005 c¬  chÕ   ®iÒu tiÕt   ®èi  víi  ho¹t   ®éng kinh doanh  nhµ ®Ó b¸n cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. e) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  c¸c  Bé,   ngµnh   liªn   quan   chØ   ®¹o   vµ   theo   dâi   t×nh   h×nh   rµ  so¸t, söa ®æi c¸c quy ®Þnh vÒ u ®∙i ®Çu t cña c¸c ®Þa ph­ ¬ng vÒ  lÜnh vùc thuÕ, ng©n s¸ch, b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh  phñ trong quý II n¨m 2005. f)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   T  ph¸p   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ trong n¨m 2005 ph¬ng ¸n phª chuÈn C«ng íc Kyoto  söa ®æi. 3. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ a) Trong n¨m 2005, x©y dùng hÖ  thèng cung cÊp th«ng   tin vÒ së h÷u trÝ tuÖ trªn Internet.  b)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   T  ph¸p   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  trong n¨m 2005 ph¬ng ¸n tham gia NghÞ   ®Þnh th  Madrid. c) Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan x©y  dùng tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  ph¬ng ¸n xö  lý  vÊn  ®Ò  néi  ®Þa ho¸ phï hîp víi c¸c cam kÕt quèc tÕ.  d)   §Èy nhanh qu¸ tr×nh so¹n th¶o vµ  tr×nh Quèc héi  th«ng qua LuËt vÒ së h÷u trÝ tuÖ.
 8. 8 4. Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng a) B¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II n¨m 2005  vÒ thùc tr¹ng chÊt th¶i c«ng nghiÖp; phèi hîp víi c¸c Bé,   ngµnh liªn quan nghiªn cøu x©y dùng quy ho¹ch tæng thÓ vÒ   viÖc t¸i sinh vµ xö lý chÊt th¶i phï hîp. b) X©y dùng vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II  n¨m 2005 §Ò ¸n t¨ng cêng n¨ng lùc cho c¸c c«ng ty m«i tr­ êng ®« thÞ lµm nhiÖm vô xö lý chÊt th¶i c«ng nghiÖp. c) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  c¸c  Bé, ngµnh liªn quan chØ ®¹o viÖc rµ so¸t, söa ®æi c¸c quy  ®Þnh  u  ®∙i  ®Çu t  vÒ  lÜnh vùc  ®Êt  ®ai t¹i c¸c  ®Þa ph¬ng  cho phï  hîp víi quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Êt  ®ai, b¸o  c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ trong quý II n¨m 2005. 5. Bé C«ng nghiÖp a) Tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ trong quý II n¨m 2005 c¸c  ®Ò ¸n quy ho¹ch sau: ­ Quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp xe  m¸y ®Õn n¨m 2010.  ­   Qui   ho¹ch   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp   dµnh   riªng   cho   c¸c  doanh nghiÖp trong ngµnh c«ng nghiÖp phô trî.  b) ChØ ®¹o Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam cã ph¬ng ¸n  gi¶i quyÕt døt  ®iÓm viÖc hoµn tr¶ kinh phÝ  x©y dùng c«ng  tr×nh ngoµi hµng rµo cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t n­ íc ngoµi ngay trong quý II n¨m 2005. c) Lµm  ®Çu mèi tiÕp tôc th¶o luËn víi phÝa NhËt B¶n  vÒ c¸c néi dung liªn quan vÒ vÊn ®Ò « t«, xe m¸y trong KÕ  ho¹ch hµnh  ®éng cña S¸ng kiÕn chung ViÖt Nam ­ NhËt B¶n,  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ kÕt qu¶ th¶o luËn. 6. Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng: a) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   vµ  Bé  C«ng   nghiÖp   x©y   dùng   vµ   tr×nh  Thñ  tíng  ChÝnh   phñ   trong  quý  II n¨m 2005 Quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn ngµnh c«ng  nghiÖp  ®iÖn tö   ®Õn n¨m 2010, trong  ®ã  cã  chÝnh s¸ch thu  hót ®Çu t níc ngoµi vµo lÜnh vùc nµy. b) Phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t thùc hiÖn trong  quý  III n¨m 2005 viÖc rµ  so¸t  ®Ó  lo¹i bá  c¸c h¹n chÕ   ®èi   víi  ®Çu t  trùc tiÕp níc ngoµi  trong lÜnh  vùc  bu chÝnh,  viÔn th«ng (®iÒu kiÖn ®Çu t, h×nh thøc ®Çu t, viÖc chuyÓn  ®æi tõ  h×nh thøc hîp  ®ång  hîp  t¸c  kinh  doanh sang  liªn  doanh...) phï  hîp víi c¸c cam kÕt quèc tÕ  song ph¬ng vµ  ®a ph¬ng.  7. Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi a) Tr×nh ChÝnh phñ trong quý II n¨m 2005 ph¬ng ¸n söa  ®æi NghÞ   ®Þnh sè  105/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 7 n¨m 2003 
 9. 9 theo híng níi láng c¸c h¹n chÕ  vÒ  sè  lîng lao  ®éng níc  ngoµi  ®îc phÐp tuyÓn dông trong c¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi.  b) X©y dùng vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II  n¨m 2005 §Ò ¸n ®µo t¹o nghÒ cho ngêi lao ®éng ®¸p øng nhu  cÇu cña c¸c doanh nghiÖp.  c) Nghiªn cøu tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II  n¨m 2005 ph¬ng ¸n xem xÐt, lo¹i bá  quy  ®Þnh vÒ  hîp  ®ång  lao  ®éng kh«ng thêi h¹n; xem xÐt vÒ  sù  cÇn thiÕt vµ  tÝnh  hîp   lý   cña   viÖc   ¸p   dông   møc   l¬ng   ngoµi   giê   trong   thêi  gian nghØ cã l¬ng. 8. Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o a)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  ban  hµnh ngay Th«ng t híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh 06/2000/N§­ CP ngµy 06 th¸ng 3   n¨m 2000 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc hîp  t¸c  ®Çu t  víi níc ngoµi trong lÜnh vùc gi¸o dôc vµ   ®µo  t¹o. b) X©y dùng tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ trong quý II n¨m  2005 quy ho¹ch m¹ng líi c¸c trêng  ®¹i häc  ®Ó  lµm c¬  së  cho   viÖc   thu   hót   ®Çu   t  níc   ngoµi   phï   hîp   víi   lé   tr×nh  thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ.  9. Bé Y tÕ Hoµn chØnh vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  III  n¨m 2005 quy ho¹ch ngµnh y tÕ  lµm c¬  së   ®Ó  thu hót  ®Çu t   níc ngoµi trong lÜnh vùc kh¸m ch÷a bÖnh, s¶n xuÊt vµ cung   øng thuèc ch÷a bÖnh, vaccine, sinh phÈm häc, trang thiÕt  bÞ   y   tÕ...   phï   hîp   víi   lé   tr×nh   thùc   hiÖn   c¸c   cam   kÕt  quèc tÕ.  10. Bé V¨n ho¸ ­ Th«ng tin Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  x©y dùng  vµ  ban hµnh trong quý  III n¨m 2005 danh môc c¸c lÜnh vùc  kh«ng cÊp phÐp ®Çu t vµ ®Çu t cã ®iÒu kiÖn trong lÜnh vùc  v¨n ho¸, th«ng tin theo híng minh b¹ch, cô thÓ vµ phï hîp  víi lé tr×nh thùc hiÖn cam kÕt quèc tÕ.  11. Bé Th¬ng m¹i a)   Chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  x©y  dùng trong quý  II n¨m 2005  ®Ò  ¸n thu hót  ®Çu t  níc ngoµi  trong lÜnh vùc dÞch vô  (kÓ  c¶ dÞch vô  nhËp khÈu, dÞch vô  ph©n   phèi)   phï   hîp   víi   lé   tr×nh   thùc   hiÖn   c¸c   cam   kÕt  quèc   tÕ;   tr×nh   ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung   c¸c   v¨n   b¶n  ph¸p quy trong trêng hîp cÇn thiÕt. b) Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi chÝnh ban hµnh trong  quý  II n¨m 2005 v¨n b¶n híng dÉn viÖc tÝnh gi¸ trÞ  khÊu  hao luü kÕ trong tÝnh to¸n nhËp khÈu tµi s¶n cè ®Þnh.
 10. 10 c) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh, Bé Khoa häc vµ  C«ng nghÖ, Bé  Ngo¹i giao, Bé  C«ng nghiÖp, Bé  Giao th«ng   vËn t¶i rµ  so¸t, söa  ®æi nh÷ng quy  ®Þnh bÊt hîp lý  liªn  quan   chi   phÝ   giao   dÞch   trong   ho¹t   ®éng   lu   chuyÓn   hµng  hãa, thñ  tôc h¶i quan, tiªu chuÈn chÊt lîng vµ  th¬ng m¹i  ®iÖn   tö,   b¸o   c¸o   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn  trong quý IV n¨m 2005.  12. Bé T ph¸p: a) X©y dùng vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong quý  II  n¨m 2005 §Ò ¸n t¨ng cêng n¨ng lùc trong c«ng t¸c kiÓm tra  viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt.  b) Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé  vµ  Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh x©y dùng vµ  ban hµnh trong quý  II n¨m 2005 v¨n  b¶n híng dÉn c¸c Bé vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh thùc hiÖn   chøc   n¨ng   hç   trî   viÖc   thùc   hiÖn   ph¸p   luËt   cho   doanh  nghiÖp. c) Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé  vµ  Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh më  réng m¹ng c¬  së  d÷  liÖu quèc gia vÒ  c¸c quy  ®Þnh ph¸p luËt ®Õn tÊt c¶ c¸c ®Þa ph¬ng.  13. Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam Chñ  tr×  thµnh lËp Nhãm c«ng t¸c gåm  ®¹i diÖn cña c¸c  Bé, ngµnh liªn quan  ®Ó  nghiªn cøu, tr×nh Thñ  tíng ChÝnh  phñ   ®Ò  ¸n ph¸t triÓn hÖ  thèng lu th«ng sÐc/hèi phiÕu vµ  hÖ thèng thanh to¸n thay thÕ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt. 14. C¸c Bé, ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh a) Trong quý  II n¨m 2005, trong ph¹m vi chøc n¨ng vµ  nhiÖm vô   ®îc giao, c¸c Bé, ngµnh vµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh, thµnh phè  thuéc trung  ¬ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc  sau ®©y: ­ Chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, tr×nh  Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ®iÒu   chØnh   ngay   c¸c   quy   ho¹ch   ph¸t  triÓn ngµnh, s¶n phÈm, vïng l∙nh thæ theo híng xãa bá c¸c  h¹n chÕ  vµ  ph©n biÖt gi÷a  ®Çu t  trong níc vµ   ®Çu t  níc  ngoµi, xãa bá   ®éc quyÒn, chØ duy tr×  b¶o hé  trong níc cã  ®iÒu kiÖn vµ  theo lé  tr×nh phï  hîp víi c¸c cam kÕt quèc  tÕ, t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thu hót  ®Çu t  níc  ngoµi,   nhÊt   lµ   trong   c¸c   lÜnh   vùc   dÞch   vô,   thÐp,   ®iÖn  lùc, xi m¨ng, c¬  së  h¹  tÇng...; x©y dùng tr×nh Thñ  tíng  ChÝnh phñ c¸c quy ho¹ch cßn thiÕu trong c¸c lÜnh vùc gi¸o   dôc ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ. ­ Rµ so¸t c¸c kh©u, thñ tôc cÊp phÐp vµ triÓn khai dù  ¸n ®Çu t níc ngoµi ®Ó lo¹i bá c¸c kh©u, thñ tôc kh«ng cÇn   thiÕt; kiÓm tra, rµ  so¸t c¸c quy  ®Þnh vÒ   u  ®∙i  ®Çu t  cã  néi dung tr¸i ph¸p luËt ®Ó b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem  xÐt, quyÕt ®Þnh. 
 11. 11 ­  Rµ  so¸t vµ  x©y dùng kÕ  ho¹ch cô  thÓ  vÒ  viÖc thùc  hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ ®a ph¬ng vµ song ph¬ng liªn quan  ®Õn ®Çu t níc ngoµi. ­ Rµ  so¸t vµ  cã  kÕ  ho¹ch cô  thÓ  triÓn khai c¸c tháa  thuËn trong KÕ  ho¹ch hµnh  ®éng thùc hiÖn S¸ng kiÕn chung  ViÖt Nam ­ NhËt B¶n nh»m c¶i thiÖn m«i tr êng kinh doanh,  t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ViÖt Nam.  ­ X©y dùng ph¬ng ¸n hç trî c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi  thµnh  phÇn  kinh tÕ  trong qu¸ tr×nh  héi nhËp quèc tÕ  vµ  gia nhËp Tæ chøc Th¬ng m¹i thÕ giíi (WTO).  b)   §Èy   m¹nh   h¬n   n÷a   c«ng   t¸c   chèng   tham   nhòng,   g©y  phiÒn hµ  cã  liªn quan tíi  ®Çu t  níc ngoµi trong ph¹m vi  chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ®îc giao. 15. Tæ chøc thùc hiÖn a)   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   V¨n  phßng  ChÝnh   phñ   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   theo  dâi,   tæng   hîp   vµ   b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ viÖc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy. b) C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Héi  ®ång nh©n d©n,  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng tæ chøc thùc hiÖn nghiªm chØnh,  ®Çy  ®ñ  ChØ thÞ  nµy. Trêng hîp ph¸t sinh nh÷ng vÊn  ®Ò  vît thÈm quyÒn cÇn  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, cho ý kiÕn chØ ®¹o ®Ó   thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản