Chỉ thị 15/2002/CT-TTg về việc chông tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
78
lượt xem
2
download

Chỉ thị 15/2002/CT-TTg về việc chông tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 15/2002/CT-TTg về việc chông tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 15/2002/CT-TTg về việc chông tiêu cực trong các hoạt động thể dục thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2002/CT-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 2002 CH THN V VI C CH NG TIÊU C C TRONG CÁC HO T NG TH D C TH THAO Trong nh ng năm qua, dư i s lãnh o c a ng và Nhà nư c, s hư ng ng c a ông o các t ng l p nhân dân, s nghi p th d c th thao ã t ư c nhi u thành tích áng k , nâng cao trình th thao và t m vóc ngư i Vi t Nam, hình thành l i s ng lành m nh, h n ch các t n n xã h i; nâng cao v th c a th thao Vi t Nam trên trư ng qu c t . Bên c nh m t tích c c, nh ng hi n tư ng tiêu c c trong các ho t ng th thao có xu hư ng gia tăng, c v tính ch t và hình th c. Hành vi tiêu c c th hi n không ch trong thi u th thao như : gian l n v tu i, v n ng viên như ng i m, cá , mua bán t s và x sai lu t trong thi u, nh t là trong thi u bóng á và các môn th thao i kháng, mà còn t n t i c trong vi c tuy n ch n, ào t o v n ng viên. Tình tr ng tiêu c c ã kéo dài, làm m t tính trung th c, cao thư ng c a th thao, làm tha hoá, bi n ch t không ít cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài; là t n t i không ch trong ngành th d c th thao, mà ã tr thành m t trong nh ng t n n xã h i. Có nhi u nguyên nhân d n n tình tr ng tiêu c c trong ho t ng th thao, nhưng ch y u là do công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, xây d ng o c, l i s ng trong ho t ng th d c th thao chưa ư c chú tr ng thư ng xuyên; m t s ngành, a phương, ơn v , nh ng ngư i làm công tác qu n lý, v n ng viên ... còn có tư tư ng c c b và b nh thành tích, chưa nh n th c sâu s c m c và tác h i nghiêm tr ng c a các hi n tư ng tiêu c c trong th thao; công tác qu n lý nhà nư c c a ngành th d c th thao ch m i m i và còn nhi u b t c p trong h th ng văn b n quy ph m pháp lu t; công tác ki m tra, thanh tra, giám sát chưa ư c tăng cư ng; vi c x lý các vi ph m chưa nghiêm và tri t . các ho t ng th d c th thao ngày càng phát tri n lành m nh, Th tư ng Chính ph ch th : 1. U ban Th d c Th thao: a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan s a i, ban hành ho c trình cơ quan có thNm quy n s a i, ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t phòng, ch ng tiêu c c trong ho t ng th d c th thao.
  2. b) Ch trì, ph i h p v i B Công an và các B , ngành liên quan tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, phát hi n, x lý ho c ngh cơ quan có thNm quy n x lý nghiêm minh theo pháp lu t các t p th , cá nhân có hành vi tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao. 2. B Công an ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan tăng cư ng công tác m b o an ninh tr t t trong ho t ng th d c th thao; ch ng phát hi n và k p th i có bi n pháp phòng ng a, ngăn ch n và kiên quy t x lý theo quy nh hi n hành các t ch c, cá nhân có hành vi tiêu c c trong ho t ng th d c th thao. 3. B Văn hoá - Thông tin ch o các cơ quan thông tin i chúng k p th i bi u dương nh ng t p th , cá nhân có thành tích t t, ng th i phê phán nh ng hành vi tiêu c c trong các ho t ng th d c th thao. 4. Các B , cơ quan ngang B và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch o tăng cư ng công tác giáo d c chính tr , tư tư ng, xây d ng o c, l i s ng văn hoá i v i cán b , hu n luy n viên, v n ng viên, tr ng tài, h c sinh, sinh viên... nh m nâng cao nh n th c và kiên quy t u tranh v i các hi n tư ng tiêu c c trong ho t ng th d c th thao. Th trư ng cơ quan th thao và ngư i ng u ngành, a phương ph i ch u trách nhi m v vi c x y ra các tiêu c c trong ho t ng th d c th thao cơ quan, ngành, a phương do mình qu n lý. b) Dư i s lãnh o c a các c p y ng, ph i h p v i các oàn th , cơ quan và ngành th d c th thao t ch c th c hi n t t Ch th này nh m t ng bư c ngăn ch n và Ny lùi các hi n tư ng tiêu c c, xây d ng o c, phong cách trung th c, lành m nh có văn hoá trong các ho t ng th d c th thao. 5. U ban Th d c Th thao có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th này và nh kỳ báo cáo k t qu v i Th tư ng Chính ph . Ph m Gia Khiêm ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản