Chỉ thị 15/2006/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
1
download

Chỉ thị 15/2006/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 15/2006/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 15/2006/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH QU NG NGÃI c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 15/CT-UBND Qu ng Ngãi, ngày 23 tháng 08 năm 2006 CH TH V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG,CH NG D CH CÚM GIA C M VÀ CÚM A (H5N1) NGƯ I Hi n nay, tình hình d ch cúm gia c m và d ch cúm A (H5N1) ngư i ang tái bùng phát và di n bi n r t ph c t p nhi u nư c trên th gi i và trong khu v c, gây t vong nhi u ngư i do b nhi m vi rút cúm A (H5N1). T u năm 2006 n nay, tuy d ch cúm gia c m không tái phát và không có trư ng h p nhi m cúm A (H5N1) ngư i trên a bàn t nh Qu ng Ngãi, nhưng có m t s a phương và m t b ph n cán b , nhân dân xu t hi n tư tư ng ch quan, lơ là, buông l ng công tác phòng, ch ng d ch nên có nhi u nguy cơ tái bùng phát d ch, e do n s c kho c a c ng ng và ngành chăn nuôi gia c m trên a bàn t nh. Th c hi n Ch th s 29/2006/CT-TTg ngày 08/8/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i, Công i n s 1225/C -TTg ngày 10/8/2006 c a Th tư ng Chính ph g i ng chí Bí thư T nh u và Ch t ch UBND t nh, Công i n s 23 BNN/C ngày 15/8/2006 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c g p rút tri n khai các bi n pháp phòng b nh cúm gia c m tái phát; ch ng phòng, ch ng có hi u qu d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i trong th i gian n, kiên quy t không d ch tái bùng phát; Ch t ch UBND t nh Qu ng Ngãi yêu c u Th trư ng các S , ngành, Ch t ch UBND các huy n, thành ph tri n khai th c hi n c p bách m t s n i dung sau ây: 1. Hoàn thành k ho ch tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m b sung cho àn gia c m m i phát sinh ho c chưa ư c tiêm phòng trong t I/2006 và khNn trương tri n khai k ho ch tiêm phòng t II/2006 (t ngày 01/9/2006 n ngày 10/9/2006), b o m úng ti n , th i gian và t l àn gia c m ư c tiêm phòng ph i t t 80% tr lên. 2. Tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, ki m soát ch t ch vi c v n chuy n, gi t m , tiêu th gia c m, s n phNm gia c m; th c hi n các bi n pháp ngăn ch n có hi u qu vi c gi t m , buôn bán, v n chuy n lưu thông gia c m, s n phNm gia c m không rõ ngu n g c trên a bàn t nh, trong ó lưu ý t ch c các mô hình gi t m và mua bán t p trung ã tri n khai trong tháng 1/2006. 3. Th c hi n nghiêm và ng b các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i theo k ho ch hành ng khNn c p khi có d ch x y ra và k ho ch ph i h p hành ng phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1)
  2. ngư i; ki m soát ch t ch vi c gi t m , mua bán gia c m s ng phân tán trong n i thành, n i th và khu dân cư t p trung. 4. Ti p t c th c hi n t t công tác thông tin tuyên truy n v phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i cho m i ngư i dân bi t ch ng phòng, ch ng d ch, b o v s c kho cho b n thân, c ng ng và b o m an toàn cho àn gia c m. 5. ch ng phòng, ch ng k p th i, có hi u qu i v i d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i, t nay n h t năm 2006 n u có d ch x y ra, yêu c u BCH phòng ch ng d ch các c p, các S , ngành, UBND các huy n, thành ph tri n khai k p th i các bi n pháp ch ng d ch và các cơ ch chính sách h tr ã ư c UBND t nh ban hành trong năm 2005. 6. Thư ng xuyên ki m tra các h tiêu hu gia c m có k ho ch x lý sát trùng tiêu c, tuy t i không ư c rò r , thNm th u ra môi trư ng xung quanh, 7. Ti p t c duy trì 02 ch t ki m d ch ng v t Bình Chánh (Bình Sơn) và Ph Khánh ( c Ph ) cho n khi tình hình d ch b nh t m th i l ng xu ng. 8. T ch c th c hi n: a) S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch o Chi c c Thú y ph i h p v i UBND các huy n, thành ph t p trung ch o th c hi n nghiêm ng t công tác ki m tra, giám sát v sinh thú y trong vi c gi t m , v n chuy n, tiêu th gia c m, s n phNm gia c m. Ch o các Tr m ki m d ch ng v t th c hi n nghiêm túc công tác ki m tra, ki m soát vi c v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m ra vào t nh. - Ki m tra, ki m soát vi c th c hi n kinh phí mua s m các lo i v t tư, trang thi t b , thu c men ph c v công tác phòng, ch ng d ch; m b o s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i v t tư cho k ho ch tiêm phòng; ch n ch nh vi c b o qu n và s d ng v c xin, ch ng th t thoát lãng phí. - Ph i h p v i các ngành ch c năng, UBND các huy n, thành ph tri n khai ch trương khuy n khích các doanh nghi p u tư xây d ng cơ s gi t m gia c m t p trung và phát tri n chăn nuôi an toàn d ch b nh g n v i gi t m gia c m t p trung. - Ph i h p v i UBND các huy n, thành ph ch o và ki m tra ch t ch công tác tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m các a phương. b) S Y t : - T p trung theo dõi di n bi n tình hình d ch b nh, báo cáo k p th i cho UBND t nh ch o x lý khi có trư ng h p nghi m c b nh cúm A (H5N1) ngư i. Ti p t c rà soát phương án, k ho ch ti p nh n b nh nhân c a các cơ s y t tuy n huy n, B nh vi n a khoa t nh ch ng ti p nh n, i u tr b nh nhân, h n ch tình tr ng chuy n b nh nhân lên tuy n t nh khi có d ch x y ra.
  3. - Ch o các cơ s y t tăng cư ng công tác giám sát d ch b nh, n u phát hi n trư ng h p nghi nhi m d ch b nh ph i t ch c cách ly và áp d ng các bi n pháp phòng, ch ng k p th i. - Ph i h p v i ngành Thú y ti p t c tri n khai các bi n pháp an toàn sinh h c, duy trì nh kỳ v sinh tiêu c, kh trùng khu v c chăn nuôi, môi trư ng, ch buôn bán gia c m, cơ s gi t m gia c m, nơi có d ch cũ, h chôn tiêu hu gia c m b nh. - Ki m tra, ki m soát vi c th c hi n kinh phí mua s m các lo i v t tư, trang thi t b , thu c men ph c v công tác phòng, ch ng d ch cúm A (H5N1) ngư i. c) S Văn hoá - Thông tin, ài Phát thanh Truy n hình Qu ng Ngãi, Báo Qu ng Ngãi có k ho ch ưa tin y , k p th i, chính xác v di n bi n c a tình hình d ch b nh, nguy cơ x y ra d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i; ưu tiên b trí th i lư ng phát sóng chuyên v d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i ít nh t 01tu n/l n k p th i thông tin, hư ng d n nhân dân ch ng th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i có hi u qu , ngăn ng a không tái phát d ch. d) S Thương m i và Du l ch ph i h p ch t ch v i UBND các huy n, thành ph và các ngành ch c năng, ơn v có liên quan t ch c ki m tra, giám sát, ki m soát ch t ch vi c buôn bán gia c m, s n phNm gia c m tươi s ng; tri n khai các bi n pháp ngăn ch n có hi u qu vi c gi t m , buôn bán, v n chuy n lưu thông gia c m, s n phNm gia c m không rõ ngu n g c trên a bàn t nh; t ch thu, tiêu hu không b i thư ng và x ph t nghiêm theo quy nh c a pháp lu t v qui nh phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i. ) S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i UBND các huy n, thành ph thư ng xuyên ki m tra, hư ng d n v sinh tiêu c, kh trùng nơi có d ch cũ và các h chôn tiêu hu gia c m b nh. e) S Tài chính ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và UBND các huy n, thành ph ki m tra, hoàn thành quy t toán kinh phí h tr kh c ph c h u qu d ch cúm gia c m năm 2005 và kinh phí tiêm phòng giai o n 2005 - 2006. g) Công an t nh: Phân công, ch o các ơn v thu c ngành ph i h p v i ngành thú y và UBND các c p tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát, qu n lý an ninh tr t t , t o i u ki n cho các cơ quan ch c năng th c hi n nhi m v phòng, ch ng d ch có hi u qu , kiên quy t x lý nghiêm theo qui nh c a pháp lu t i v i các trư ng h p vi ph m. h) UBND các huy n, thành ph : - Ch o và ch u trách nhi m v tính chính xác c a s li u i u tra th ng kê s lư ng àn gia c m trong di n tiêm phòng b t bu t trên a bàn, ph i h p v i ngành Thú y th c hi n hoàn thành ch tiêu tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m ư c giao. - Ti p t c duy trì s ho t ng thư ng xuyên c a BCH phòng, ch ng d ch cúm gia c m, cúm A (H5N1) ngư i các c p trên a bàn.
  4. - Ph i h p v i ngành Thú y và Y t ti p t c tri n khai các bi n pháp an toàn sinh h c, duy trì nh kỳ v sinh tiêu c, kh trùng khu v c chăn nuôi, môi trư ng, ch buôn bán gia c m, cơ s gi t m gia c m, nơi có d ch cũ, h chôn tiêu hu gia c m b nh. - Ch o UBND các xã, các cơ quan tham mưu c a huy n và l c lư ng chuyên môn v thú y, cán b thôn, t dân ph giám sát ch t ch d ch b nh n t ng cơ s , h gia ình chăn nuôi; ki m soát ch t ch vi c gi t m , mua bán gia c m s ng phân tán trong n i thành, n i th và khu dân cư t p trung; ti p t c th ng kê, ki m tra, giám sát ch t ch các lò p v t và chim cút trên a bàn, c m p n và nuôi m i v t, chim cút n h t ngày 28/02/2007 theo n i dung ch o c a UBND t nh t i Công văn s 441/UBND-NNTN ngày 06/3/2006. N u d ch x y ra trên a bàn mà không phát hi n k p th i ho c ch m áp d ng các bi n pháp bao vây kh ng ch , d p d ch, d ch lây lan ra di n r ng thì ngư i ng u chính quy n cơ s và nhân viên thú y cơ s ó ph i ch u trách nhi m trư c c p trên. - UBND các huy n: Bình Sơn và c Ph ph i h p v i các ơn v làm nhi m v ch t ki m d ch ng v t t i a phương m b o an ninh tr t t các ch t ki m d ch ng v t cũng như các h tr c n thi t khác theo quy nh các ch t ki m d ch ng v t hoàn thành nhi m v . i) ngh UBMTTQVN t nh ch o các t ch c thành viên theo ch c năng c a t ng t ch c tham gia cùng các c p chính quy n v n ng toàn dân tích c c tham gia công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i có hi u qu . k) ngh Ban Tuyên giáo T nh u ch o Báo Qu ng Ngãi có chuyên tuyên truy n v di n bi n d ch cúm gia c m và d ch cúm A (H5N1) ngư i, các bi n pháp phòng, ch ng cho m i ngư i dân bi t ch ng phòng, ch ng d ch. Yêu c u Giám c các S ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này và nh kỳ vào th 6 hàng tu n ph i báo cáo tình hình d ch cúm gia c m, cúm A (H5N1) ngư i và công tác phòng ch ng v S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p báo cáo UBND t nh theo dõi, ch o./. KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Trương Ng c Nhi
Đồng bộ tài khoản