Chỉ thị 17/2003/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
4
download

Chỉ thị 17/2003/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 17/2003/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 17/2003/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2003/CT-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 8 năm 2003 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG LĨNH V C B O M AN TOÀN HÀNG H I Trong nh ng năm qua, các B , ngành và a phương có liên quan ã có nhi u c g ng trong công tác qu n lý ho t ng hàng h i và b o m tr t t an toàn hàng h i t i c ng bi n và khu v c hàng h i. Tuy nhiên, trong nh ng tháng u năm 2003 ã xNy ra m t s v tai n n hàng h i nghiêm tr ng gây tràn d u làm ô nhi m môi trư ng và thi t h i l n v tài s n c a nhà nư c, c a nhân dân t i khu v c c ng bi n thành ph H Chí Minh và t nh Bà R a - Vũng Tàu. Nguyên nhân ch y u c a các tai n n hàng h i là do công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n các quy nh v an toàn hàng h i i v i các phương ti n th y c bi t là các phương ti n ch d u, hoá ch t ho t ng t i c ng bi n, khu v c hàng h i Vi t Nam chưa ch t ch , thi u nghiêm túc; ch tàu, ngư i i u khi n phương ti n không ch p hành ho c ch p hành không y các quy nh c a pháp lu t khi tham gia các ho t ng hàng h i; công tác qu n lý các tàu thuy n ho t ng tuy n n i a vào, r i c ng bi n chưa th c hi n y theo úng quy nh. kh c ph c tình tr ng nói trên và h n ch n m c th p nh t các tai n n, s c hàng h i gây ô nhi m môi trư ng, làm thi t h i v ngư i và tài s n c a nhà nư c, c a nhân dân, Th tư ng Chính ph ch th B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương khNn trương t ch c th c hi n t t các nhi m v sau ây: 1. B Giao thông v n t i: a) T ch c ki m tra vi c ăng ký, ăng ki m, c p các gi y ch ng nh n an toàn k thu t i v i tàu bi n, các phương ti n th y n i a c bi t i v i phương ti n ch khách, d u, hoá ch t, các tàu ho t ng trên các tuy n hàng h i qu c t , m b o phương ti n ch ư c phép ho t ng khi có các tiêu chuNn v an toàn k thu t, quy nh phòng ng a ô nhi m môi trư ng c a Vi t Nam và qu c t ; b) Tăng cư ng công tác giám sát, ki m tra ho t ng c a tàu thuy n trong vi c th c hi n các quy nh "Ki m tra nhà nư c t i c ng bi n"; phát hi n k p th i và x lý nghiêm các hành vi vi ph m quy nh v an toàn hàng h i như:
  2. - Kiên quy t ình ch ho t ng c a phương ti n th y ho c không cho phép tàu thuy n r i c ng khi không các i u ki n v an toàn k thu t. - Không cho phép thuy n viên không có b ng c p, ch ng ch chuyên môn theo quy nh làm vi c trên tàu thuy n. Các trư ng h p vi ph m trên ây, ph i x lý nghiêm minh theo quy nh pháp lu t. i v i tàu thuy n ch y tuy n qu c t , áp d ng bi n pháp thu h i các gi y phân c p tàu và không c p phép r i c ng cho các tàu thuy n ã b lưu gi các c ng bi n nư c ngoài do không tuân th y quy nh c a các i u ư c qu c t v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng; c) Có bi n pháp ch m d t tình tr ng phương ti n th y n i a ho t ng ngoài vùng nư c ư c phép ho t ng theo quy nh, phương ti n ch hàng quá t i ho c không i u ki n an toàn theo quy nh. Giám c c ng v hàng h i ph i ch u trách nhi m ki m tra, giám sát các tàu thuy n ho t ng trong vùng nư c thu c ph m vi trách nhi m qu n lý c a mình; không cho phép tàu thuy n r i c ng trong các trư ng h p không m b o i u ki n an toàn theo quy nh pháp lu t; d) Ch o C c Hàng h i Vi t Nam t ch c khai thác t t h th ng phao tiêu, báo hi u hàng h i; k p th i thay th , b sung thi t b , phao tiêu, báo hi u nh m b o m lu ng tàu có phao tiêu, báo hi u theo quy nh; khNn trương ưa h th ng qu n lý ho t ng tàu bi n trên lu ng tàu bi n Sài Gòn - Vũng Tàu vào ho t ng nh m gi m các nguy cơ tai n n hàng h i t i vùng nư c c ng bi n khu v c thành ph H Chí Minh. ) Ph i h p v i Chính quy n a phương liên quan xây d ng phương án và t ch c kh c ph c tai n n hàng h i t i các khu v c thư ng x y ra, nh t là nh ng o n lu ng h p ho c nguy hi m; t ch c phân lu ng, phân gi ho t ng nh m h n ch tai n n giao thông ư ng th y; e) Trong vi c ki m tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v an toàn, hàng h i, kiên quy t x lý nghiêm các cán b , nhân viên có hành vi tiêu c c ho c không làm tròn trách nhi m; g) Ph i h p v i y ban Qu c gia tìm ki m - c u n n ch o vi c xây d ng phương án ng c u s c tràn d u t i các c ng bi n trên cơ s phương ti n, thi t b và l c lư ng t i ch tri n khai ng c u khi có s c x y ra; h) Ph i h p v i B Tư pháp và các cơ quan thông tin i chúng trong vi c th c hi n công tác ph bi n tuyên truy n các quy nh pháp lu t v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng; 2. B Công an: a) Tăng cư ng công tác tu n tra, ki m soát các phương ti n th y n i a ho t ng trên các tuy n lu ng ư ng th y n i a; ph i h p v i các cơ quan qu n lý chuyên ngành hàng h i và ư ng th y n i a trong vi c d b các ăng áy khai thác th y s n, các phương ti n nuôi tr ng thu s n, các i m khai thác cát trái phép l n chi m lu ng ch y tàu làm nh hư ng n tr t t , an toàn hàng h i và giao thông th y. M i
  3. hành vi vi ph m quy nh liên quan các v n trên ph i ư c x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t; b) Ph i h p v i các cơ quan qu n lý chuyên ngành hàng h i và ư ng th y n i a trong vi c tăng cư ng công tác tu n tra b o v các thi t b , phao tiêu báo hi u hàng h i và ư ng th y n i a; c) X lý nghiêm các ch phương ti n th y n i a x p, v n chuy n hàng hóa, hành khách quá t i ho c ch phương ti n th y n i a ho t ng không có i u ki n an toàn k thu t, thuy n viên không có b ng c p, ch ng ch chuyên môn theo úng quy nh pháp lu t. 3. B Th y s n: a) T ch c ki m tra công tác ăng ký tàu cá và thuy n viên, công tác ăng ki m, công tác c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá; kiên quy t x lý các cán b , nhân viên có hành vi vi ph m pháp lu t trong công tác này; b) Rà soát chương trình, n i dung hu n luy n, thi và c p ch ng ch chuyên môn cho ngư i i u khi n các phương ti n khai thác th y s n nâng cao ch t lư ng ào t o và b o m th c hi n y các quy nh v phòng ng a va ch m tàu thuy n trên bi n, c bi t khi phương ti n ho t ng trong vùng nư c c ng bi n; c) X lý nghiêm ch tàu, ngư i i u khi n tàu không th c hi n các quy nh b o m an toàn k thu t ho c các quy nh v b ng c p, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên tàu cá. 4. B Thương m i: a) Ph i h p v i B Giao thông v n t i ch o các doanh nghi p v n t i xăng d u (thu c B Thương m i qu n lý) trong vi c th c hi n các quy nh v an toàn hàng h i. b) Th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 5 c a Quy t nh s 129/2001/Q -TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch qu c gia ng c u s c tràn d u giai o n 2001 - 2010 5. B Tài nguyên và Môi trư ng: Th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 129/2001/Q -TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch qu c gia ng c u s c tràn d u giai o n 2001 - 2010; xây d ng, b sung và hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n phòng ng a, x lý s c ô nhi m môi trư ng do s c tràn d u gây ra và hư ng d n tri n khai th c hi n các bi n pháp, phương án ng c u s c tràn d u. 6. B Qu c phòng: T ch c th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 2 c a Quy t nh s 129/2001/Q - TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k ho ch qu c gia ng c u s c tràn d u giai o n 2001 - 2010.
  4. 7. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ph i h p v i cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành v hàng h i, ư ng th y n i a trong vi c l p l i và duy trì tr t tr an toàn giao thông th y trên lu ng tàu, vùng nư c c ng, b n c ng, gi i to các ăng áy khai thác thu s n và phương ti n nuôi tr ng thu s n, các i m khai thác cát trái phép, l n chi m lu ng tàu làm nh hư ng n an toàn giao thông ư ng th y. M i hành vi vi ph m quy nh liên quan các v n trên ph i ư c x lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t; b) Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương t ch c ăng ký, ăng ki m phương ti n th y n i a nh m b o m các phương ti n th y n i a ho t ng theo úng quy nh pháp lu t; c) Thư ng xuyên rà soát, c p nh t k ho ch c u n n, ng c u s c tràn d u c a a phương và ch trì vi c t ch c th c hi n các bi n pháp ng c u tai n n ư ng thu , x lý s c tràn d u xNy ra t i a phương. d) Ph i h p v i B Giao thông v n t i ph bi n tuyên truy n các quy nh v an toàn giao thông ư ng thu n i a và an toàn hàng h i cho các cá nhân, t ch c có liên quan t i a phương. 8. U ban Qu c gia tìm ki m - c u n n: Ch trì và ph i h p v i B , ngành, chính quy n a phương các c p và ch o các trung tâm thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành trong công tác tìm ki m - c u n n và ng c u, x lý các s c tràn d u nh m m b o vi c ph i h p k p th i và t hi u qu cao. 9. U ban An toàn giao thông qu c gia: Ph i h p ho t ng c a các B , ngành và chính quy n a phương trong vi c th c hi n nh ng nhi m v ư c quy nh t i Ch th này. Th tư ng Chính ph yêu c u B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n Ch th này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c, các cơ quan ph i k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph . Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản