Chỉ thị 17/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
60
lượt xem
5
download

Chỉ thị 17/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 17/2004/CT-TTg về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 17/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 17/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 24 tháng 5 năm 2004 CH THN V Y M NH GI I NGÂN NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) Nh thành công c a ư ng l i i m i và chính sách i ngo i r ng m , a d ng hoá, a phương hoá c a ng và Nhà nư c, nư c ta ã v n ng, thu hút ư c m t lư ng áng k v n ODA ph c v s nghi p phát tri n kinh t - xã h i. T năm 1993 n nay, cam k t ODA năm sau cao hơn năm trư c, t t ng lư ng 25,34 t USD. Ngu n v n ODA ã ư c s d ng xây d ng k t c u h t ng kinh t , xã h i; gi i quy t các v n xã h i như xoá ói, gi m nghèo; phát tri n y t , giáo d c và khoa h c, công ngh ; b o v môi trư ng; c i cách hành chính, lu t pháp; h tr m t s lĩnh v c s n xu t. Nhi u công trình u tư b ng v n ODA ã ư c ưa vào s d ng, góp ph n tăng trư ng kinh t và c i thi n i s ng nhân dân. Công tác qu n lý nhà nư c v ODA ư c tăng cư ng và t ng bư c i vào n n p. H th ng các cơ quan qu n lý ODA các c p ư c hình thành. Năng l c cán b qu n lý ODA Trung ương và cơ s ã ư c nâng cao m t bư c. Tuy nhiên, tình hình gi i ngân ngu n v n ODA trong th i gian qua m i ch t 70 - 80% k ho ch ra, th p hơn m c gi i ngân trung bình c a các nư c ti p nh n ODA trong khu v c. Vi c gi i ngân ch m do nhi u nguyên nhân, song nguyên nhân ch quan c a ta là chính; ó là tình tr ng thi u quy ho ch và chính sách ng b trong vi c thu hút và s d ng ODA; quy trình và th t c thNm nh và phê duy t chương trình, d án còn ph c t p và thi u minh b ch; công tác n bù, di dân và gi i phóng m t b ng kéo dài và có nhi u b t c p; th t c hành chính còn rư m rà, ph i qua nhi u c a, nhi u khâu; lãnh o m t s B , cơ quan và a phương chưa ch o ráo ri t và ôn c, ki m tra sát sao quá trình th c hi n; năng l c cán b qu n lý ODA các c p nhìn chung còn y u... Xu t phát t th c t trên, Ny m nh gi i ngân ODA trong năm 2004 và các năm sau, ph n u t m c gi i ngân ODA bình quân hàng năm chí ít b ng m c c a khu v c, nâng cao hi u qu qu n lý và s d ng v n ODA ph c v cho tăng trư ng kinh t , Th tư ng Chính ph ch th cho các B , cơ quan Trung ương và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các nhi m v sau: 1. Các cơ quan ch c năng ph i rà soát ngay toàn b các văn b n pháp quy có liên quan n qu n lý nhà nư c v ODA và ki n ngh Th tư ng Chính ph nh ng gi i pháp c n thi t i u ch nh, b sung nh m nâng cao tính pháp lý cũng như tính ng b c a các văn b n này v i các văn b n pháp quy khác liên quan t i công tác qu n lý u tư và xây d ng.
  2. 2. Các B , cơ quan và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i th c hi n ngay vi c rà soát k ho ch phân b v n u tư năm 2004 b o m v n i ng cho các chương trình, d án ODA. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m tích c c gi i quy t v n c p t và t o m i i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n các chương trình, d án ODA trên a bàn; có k ho ch xây d ng các khu tái nh cư c l p ch ng trong vi c gi i phóng m t b ng, b o m kh i công và hoàn thành chương trình, d án theo úng ti n ã ư c tho thu n gi a ta và nhà tài tr . 4. Các cơ quan ch chương trình, d án ph i ki n toàn và tăng cư ng năng l c cán b cũng như năng l c qu n lý i u hành c a các Ban Qu n lý d án ODA và b o m cán b cho các ơn v này; nghiên c u s a i, b sung và i u ch nh h th ng nh m c, tiêu chuNn k thu t phù h p v i tình hình th c t và thông l qu c t . 5. Các cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA c n tăng cư ng ph i h p v i nhau và v i U ban nhân dân các t nh và thành ph trong quá trình qu n lý và i u ph i ODA, trong ó c n ra nh ch thích h p khuy n khích các ơn v th c hi n t t các d án ODA và c nh báo các ơn v y u kém. Năng l c gi i ngân các chương trình, d án ODA c a cơ quan, ơn v th c hi n c n ư c coi là tiêu chí thNm nh và phê duy t chương trình, d án c a cơ quan, ơn v ó. 6. Theo s phân công c a Chính ph , các cơ quan ch c năng c n t ch c công tác thanh tra, ki m tra các d án ODA k t h p v i công tác thanh tra, ki m tra trong lĩnh v c u tư; ti n hành ánh giá các d án u tư b ng ngu n v n ODA sau khi ã k t thúc xây d ng; l a ch n m t s công trình cùng v i các nhà tài tr t ch c ánh giá chung; tăng cư ng h p tác v i nhà tài tr Ny m nh gi i ngân v n ODA. tri n khai th c hi n các nhi m v nói trên, Th tư ng Chính ph giao nhi m v cho các B , ngành th c hi n m t s công vi c c th sau: 1. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát l i toàn b các văn b n pháp quy liên quan t i qu n lý nhà nư c v ODA. Trư c m t, trong qúy II năm 2004 trình Th tư ng Chính ph nh ng ki n ngh b sung và s a i Ngh nh s 17/2001/N -CP ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ODA theo tinh th n ch o c a Ch th này. 2. B Tài chính và B Tài nguyên và Môi trư ng c n ph i h p ch t ch trong quá trình ch nh s a Ngh nh s 22/1998/N -CP và d th o Ngh nh v thi hành Lu t t ai trình Chính ph ban hành ngay sau khi Lu t t ai s a i có hi u l c. 3. B Xây d ng nghiên c u b sung các n i dung liên quan n phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán c a các d án u tư s d ng ngu n v n ODA vào các Ngh nh hư ng d n th c hi n Lu t Xây d ng theo hư ng ch t ch song tránh phi n hà, th t c rư m rà. 4. B K ho ch và u tư rà soát và b o m v n i ng cho các chương trình, d án ODA trong k ho ch năm 2004; s a i cách giao ch tiêu k ho ch v n i ng áp d ng trong k ho ch 2005 nh m b o m các B , cơ quan và t nh, thành
  3. ph linh ho t phân b v n i ng cho các chương trình, d án ODA theo úng ti n th c hi n ã tho thu n v i nhà tài tr . 5. B Tài chính ban hành trong qúy III năm 2004 các văn b n c n thi t tinh gi n hoá các quy trình, th t c ki m soát chi, thanh toán kh i lư ng hoàn thành, th t c gi i ngân v n ODA và v n i ng; rà soát c i thi n m t bư c các nh m c chi tiêu c a các Ban Qu n lý d án. 6. B K ho ch và u tư h p tác v i các B , cơ quan, a phương và các nhà tài tr tri n khai trong qúy III năm 2004 Chương trình ào t o tăng cư ng năng l c cho các Ban Qu n lý d án ODA. 7. Giao B K ho ch và u tư làm T trư ng T liên ngành, v i thành viên là cán b c pV i di n cho các B : Tài chính, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Văn phòng Chính ph , giao ban nh kỳ b t u t qúy II năm 2004 nh m phát hi n và gi i quy t k p th i nh ng vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n các chương trình, d án ODA, t ng h p k t qu giao ban báo cáo Th tư ng Chính ph và thông báo cho các B , cơ quan, t nh và thành ph có liên quan n m thông tin và có bi n pháp c i ti n ơn v và a phương mình. 8. Trong tháng 6 năm 2004, B K ho ch và u tư ph i h p v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v ODA và các nhà tài tr xây d ng k ho ch hành ng v hài hoà quy trình và th t c ODA, t p trung vào các khâu thNm nh và phê duy t chương trình, d án, u th u, k ho ch gi i ngân, theo dõi và ánh giá chương trình, d án, ch báo cáo v tình hình th c hi n chương trình, d án ODA. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m ôn c, theo dõi và báo cáo nh kỳ Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản