Chỉ thị 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Chỉ thị 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm chỉnh các Quyết định của Đảng về công tác cán bộ, các quy định của pháp luật về nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 18/2002/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ thÞ cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 18/2002/CT-TTg ngµy 05 th¸ng 9 n¨m 2002 VÒ viÖc thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c quyÕt ®Þnh cña §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé, c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ nghØ hu ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nhµ níc Bé luËt Lao ®éng n¨m 1994, Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc n¨m 1998 ®· qui ®Þnh tuæi nghØ hu cña ngêi lao ®éng, cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµ 60 tuæi ®èi víi nam, 55 tuæi ®èi víi n÷. Ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 1994, Thñ t - íng ChÝnh phñ ®· ban hµnh ChØ thÞ sè 668/TTg vÒ mét sè vÊn ®Ò trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é nghØ hu ®èi víi c¸n bé, viªn chøc. NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ sè 71/2000/N§-CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2000 ®· qui ®Þnh ®èi t- îng, ®iÒu kiÖn, nguyªn t¾c, thêi gian vµ thñ tôc kÐo dµi thêi gian c«ng t¸c cña c¸n bé, c«ng chøc ®Õn tuæi nghØ hu. Ngµy 03 th¸ng 5 n¨m 1999, Bé ChÝnh trÞ Ban chÊp hµnh Trung ¬ng §¶ng ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 49-Q§/TW ban hµnh Qui ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé, QuyÕt ®Þnh sè 50-Q§/TW ban hµnh Qui chÕ ®¸nh gi¸ c¸n bé, QuyÕt ®Þnh sè 51-Q§/TW ban hµnh Qui chÕ bæ nhiÖm c¸n bé. NhiÒu Bé, ngµnh, ®Þa ph ¬ng ®· tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c qui ®Þnh nãi trªn. Tuy nhiªn, cßn kh«ng Ýt Bé, ngµnh, c¬ quan, ®Þa ph¬ng kh«ng chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quyÕt ®Þnh cña §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé, c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ chÕ ®é nghØ h u vµ ®· kÐo dµi thêi gian c«ng t¸c cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Õn tuæi nghØ hu kh«ng ®óng qui ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, chÊp hµnh NghÞ quyÕt cña ChÝnh phñ sè 05/2002/NQ-CP ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2002 vÒ viÖc chän n¨m 2002 lµ n¨m kû luËt, kû c¬ng hµnh chÝnh, Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ: 1. Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc c¸c Tæng c«ng ty 91: a) Thùc hiÖn nghiªm c¸c quyÕt ®Þnh cña §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé, c¸c qui ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng, cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc vÒ viÖc nghØ hu ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, NghÞ ®Þnh sè 71/2000/N§-CP ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2000 qui ®Þnh viÖc kÐo dµi thêi gian c«ng t¸c cña c¸n bé, c«ng chøc ®Õn tuæi nghØ hu; b) Vµo th¸ng 9 hµng n¨m, b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ danh s¸ch cã lý lÞch trÝch ngang nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc tr íc mét n¨m ®Õn tuæi nghØ hu, thuéc diÖn Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm, kÌm theo dù kiÕn gi¶i quyÕt; ®ång thêi, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Bé Néi vô danh s¸ch kÌm lý lÞch trÝch ngang c¸c c¸n bé l·nh ®¹o cÊp côc, vô, viÖn, chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng do c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, c¸c Tæng c«ng ty 91 qu¶n lý, c¸n bé l·nh ®¹o c¸c së, ban, ngµnh, chuyªn viªn cao cÊp vµ t¬ng ®¬ng do Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý. Trªn c¬ së ®ã, c¸c c¬ quan chøc n¨ng gióp Thñ tíng ChÝnh phñ ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh.
  2. 2 c) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc cÊp nµo quyÕt ®Þnh nghØ hu th× Thñ trëng cÊp ®ã chuÈn bÞ ngêi thay thÕ, lµm thñ tôc bµn giao c«ng viÖc, gi¶i quyÕt c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch vµ quyÕt ®Þnh ®Ó c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc nghØ hu, ®ång thêi phèi hîp víi B¶o hiÓm x· héi lµm xong thñ tôc hëng chÕ ®é hu trÝ cho ngêi nghØ hu theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. Bé trëng Bé Néi vô trùc tiÕp kiÓm tra vµ chØ ®¹o c¬ quan lµm c«ng t¸c tæ chøc - c¸n bé ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc tiÕn hµnh rµ so¸t, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc th«i gi÷ chøc vô l·nh ®¹o, qu¶n lý tríc ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2002 tÊt c¶ c¸c ®èi tîng ®· ®Õn tuæi, qu¸ tuæi nghØ hu, thuéc diÖn cã thÓ kÐo dµi thêi gian c«ng t¸c mµ cha ®îc lµm thñ tôc kÐo dµi theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt, kÓ c¶ c¸c ®èi t îng ®· qu¸ tuæi nghØ hu mµ vÉn cßn nhiÖm kú gi÷ chøc vô l·nh ®¹o, qu¶n lý nh ng ®· ®îc bæ nhiÖm tríc ngµy NghÞ ®Þnh sè 71/2000/N§-CP cã hiÖu lùc. 3. Tõ nay, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, ngêi ®øng ®Çu c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng bæ nhiÖm vµ kh«ng tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm nh÷ng c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· qu¸ tuæi qui ®Þnh hoÆc kh«ng cßn ®ñ tuæi ®Ó lµm viÖc hÕt nhiÖm kú. 4. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Néi vô kiÓm tra viÖc sö dông quÜ tiÒn l - ¬ng ë c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, ñy ban nh©n d©n c¸c ®Þa ph¬ng, c¸c doanh nghiÖp nhµ níc vµ xö lý kÞp thêi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m. 5. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc c¸c Tæng c«ng ty 91 tæ chøc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy, b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ tríc ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2002 vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc ph¸p luËt vµ tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ t×nh tr¹ng thùc hiÖn kh«ng nghiªm c¸c quyÕt ®Þnh cña §¶ng vÒ c«ng t¸c c¸n bé, c¸c qui ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ nghØ h u vµ kÐo dµi thêi gian c«ng t¸c cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ë c¬ quan, ®¬n vÞ, ®Þa ph¬ng m×nh.
Đồng bộ tài khoản