Chỉ thị 19/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
39
lượt xem
1
download

Chỉ thị 19/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 19/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 19/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ChØ th Þ   cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 19/2003/CT­TTg  ngµy 11 th¸ng 9 n¨m 2003 VÒ viÖc tæ chøc lËp quy ho¹ch  x©y dùng ®« thÞ vµ qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch Sau Héi nghÞ  qu¶n lý  vµ  ph¸t triÓn  ®« thÞ  toµn quèc   n¨m 1999 tæ chøc t¹i Thñ  ®« Hµ Néi, Thñ  tíng ChÝnh phñ  ®∙   ký ban hµnh ChØ thÞ sè 30/1999/CT­TTg ngµy 26 th¸ng 10 n¨m   1999 vÒ c«ng t¸c quy ho¹ch vµ qu¶n lý x©y dùng ®« thÞ. Tõ   ®ã ®Õn nay, c¸c Bé, ngµnh, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng   vµ   ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c   cÊp   ®∙   cã   nhiÒu   biÖn   ph¸p thiÕt thùc  ®Ó  triÓn khai thùc hiÖn ChØ thÞ  cña Thñ   tíng ChÝnh phñ. C«ng t¸c quy ho¹ch vµ qu¶n lý x©y dùng ®«   thÞ  cã  mét sè  chuyÓn biÕn tÝch cùc. Tuy nhiªn, xuÊt ph¸t   tõ   tÇm   quan   träng   cña   ®«   thÞ   trong   sù   nghiÖp   ®Èy   m¹nh   c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc; tríc t×nh h×nh míi   hiÖn   nay,   nh÷ng   vÊn   ®Ò   næi   cém   cÇn   ®îc   tËp   trung   gi¶i   quyÕt, ®ã lµ: viÖc lËp, xÐt duyÖt quy ho¹ch x©y dùng, ®Æc   biÖt lµ quy ho¹ch chi tiÕt tû lÖ 1/500 t¹i c¸c ®« thÞ cßn   nhiÒu bÊt cËp vÒ tiÕn ®é, chÊt lîng vµ kinh phÝ; c«ng t¸c   qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch cha chÆt chÏ do thiÕu c¸c   biÖn ph¸p  ®ång bé  dÉn  ®Õn t×nh tr¹ng x©y dùng tù  ph¸t,   lén xén, kh«ng phÐp hoÆc tr¸i phÐp lµm c¶n trë viÖc triÓn   khai ®Çu t vµ x©y dùng; chÊt lîng kiÕn tróc vµ mü quan ®«   thÞ  bÞ  h¹n chÕ; trËt tù  x©y dùng  ®« thÞ  cha  ®îc x¸c lËp   vµ g©y l∙ng phÝ, tèn kÐm tµi s¶n cña nh©n d©n. §Ó  kh¾c phôc t×nh tr¹ng trªn, Thñ  tíng ChÝnh phñ  chØ   thÞ  c¸c Bé, ngµnh,  ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè   trùc thuéc Trung  ¬ng vµ  chÝnh quyÒn  ®« thÞ  c¸c cÊp thùc   hiÖn mét sè nhiÖm vô sau: 1. Tæ chøc lËp, xÐt duyÖt quy ho¹ch x©y dùng: a)   ñy   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  chØ   ®¹o  c¸c  Së,  Ban,  ngµnh vµ  chÝnh  quyÒn   ®«  thÞ  c¸c cÊp: tæng kÕt,  ®¸nh gi¸ t×nh h×nh lËp, xÐt duyÖt  quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ t¹i ®Þa ph¬ng m×nh; u tiªn dµnh  c¸c nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ níc cho c«ng t¸c kh¶o s¸t,  lËp quy ho¹ch chi tiÕt tû  lÖ  1/500 t¹i c¸c  ®« thÞ   ®Ó  quy   ho¹ch x©y dùng ph¶i  ®i tríc, lµm c¬  së  cho viÖc lËp kÕ  ho¹ch  ®Çu t  x©y dùng hµng n¨m, triÓn khai c¸c dù  ¸n  ®Çu  t, thiÕt kÕ  x©y dùng, giíi thiÖu  ®Þa  ®iÓm, cÊp chøng chØ   quy ho¹ch, giao  ®Êt hoÆc cho thuª  ®Êt, cÊp giÊy phÐp x©y  dùng vµ cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt vµ quyÒn së  h÷u nhµ. b) Bé  X©y dùng chØ  ®¹o viÖc rµ  so¸t,  ®iÒu chØnh c¸c  quy ho¹ch x©y dùng  ®îc duyÖt; chñ  tr×  lËp quy ho¹ch x©y  dùng c¸c vïng träng  ®iÓm, quy ho¹ch x©y dùng vïng Thñ   ®« 
  2. 2 Hµ  Néi vµ  quy ho¹ch x©y dùng vïng thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh,   phï  hîp víi quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙  héi,   tr×nh   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ  quyÕt   ®Þnh;  chñ  tr×  so¹n   th¶o   NghÞ   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   quy   ho¹ch   x©y   dùng   thay   thÕ  NghÞ ®Þnh sè 91/CP ngµy 17 th¸ng 8 n¨m 1994 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc ban hµnh §iÒu lÖ  qu¶n lý  quy ho¹ch  ®« thÞ, tr×nh  ChÝnh phñ  ban hµnh; híng dÉn c«ng t¸c qu¶n lý  c¸c dù  ¸n  quy ho¹ch  x©y  dùng;  söa  ®æi, ban hµnh  quy   ®Þnh  vÒ  viÖc  lËp, xÐt duyÖt quy ho¹ch x©y dùng, qu¶n lý  x©y dùng theo  quy ho¹ch, c¸c tiªu chuÈn, quy ph¹m, quy chuÈn thiÕt kÕ  quy ho¹ch x©y dùng. c) Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t phèi hîp víi Bé  X©y dùng, Bé  Tµi chÝnh: thÈm  ®Þnh kÕ  ho¹ch vèn kh¶o s¸t vµ  quy ho¹ch  x©y dùng hµng n¨m; c©n  ®èi  ®ñ  vèn cho c«ng t¸c kh¶o s¸t  vµ  quy ho¹ch x©y dùng,  ®Æc biÖt lµ  quy ho¹ch chi tiÕt tû  lÖ 1/2.000 vµ tû lÖ 1/500 c¸c khu d©n c kh«ng thuéc dù ¸n  ®Çu t x©y dùng tËp trung; nghiªn cøu x©y dùng c¬  chÕ  t¹o  vèn cho c«ng t¸c quy ho¹ch, tr×nh Thñ  t íng ChÝnh phñ  xem  xÐt, quyÕt ®Þnh. d)  Bé  Tµi chÝnh  híng dÉn  vµ  chØ  ®¹o viÖc  cÊp ph¸t;  qu¶n lý, thanh  vµ  quyÕt  to¸n vèn ng©n  s¸ch  nhµ  níc  ®èi  víi c¸c dù ¸n quy ho¹ch x©y dùng. 2. Qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch: a)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng: ­ Tæ chøc thùc hiÖn c¸c  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng sau  khi  ®îc duyÖt trªn c¬  së  ¸p dông  ®ång bé  c¸c biÖn ph¸p:  ban   hµnh   Quy   chÕ   qu¶n   lý   x©y   dùng   theo   c¸c   ®å   ¸n   quy   ho¹ch ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; tæ chøc c«ng bè vµ  c«ng khai c¸c  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng  ®Ó  d©n biÕt, d©n  kiÓm   tra   vµ   thùc   hiÖn;   lËp,   xÐt   duyÖt   hå   s¬   vµ   ®a   chØ  giíi quy ho¹ch ra ngoµi thùc ®Þa; giíi thiÖu vµ xÐt duyÖt   ®Þa  ®iÓm x©y dùng theo yªu cÇu cña c¸c chñ   ®Çu t; cung  cÊp th«ng  tin  kÞp  thêi  vÒ  quy  ho¹ch  x©y dùng th«ng  qua  biÖn ph¸p cÊp chøng chØ quy ho¹ch;  ®Èy m¹nh c«ng t¸c cÊp  giÊy   phÐp   x©y   dùng,   t¹o   ®iÒu  kiÖn  thuËn  lîi cho  c¸c tæ  chøc, c¸ nh©n x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi quy ho¹ch x©y  dùng  ®îc duyÖt, b¶o  ®¶m chÊt lîng kiÕn tróc, c¶nh quan vµ  m«i trêng. ­ ChØ  ®¹o viÖc kiÓm tra, theo dâi t×nh h×nh x©y dùng  theo c¸c  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng  ® îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  phª duyÖt;  xö  lý  c¬ng quyÕt  vµ  døt  ®iÓm  c¸c  trêng hîp vi ph¹m trËt tù  x©y dùng, tù   ý   ®iÒu chØnh quy  ho¹ch x©y dùng kh«ng ®óng thÈm quyÒn vµ quy ®Þnh cña ph¸p   luËt; x©y dùng kh«ng  ®óng víi quy ho¹ch, x©y dùng kh«ng   phÐp   hoÆc   x©y   dùng   sai   giÊy   phÐp;   tù   ý   ®iÒu   chØnh   quy  ho¹ch   sö   dông   ®Êt   vµ   chuyÓn   ®æi   môc   ®Ých   sö   dông   ®Êt 
  3. 3 kh«ng   ®óng   thÈm   quyÒn   vµ   kh«ng   ®óng   víi   quy   ho¹ch   ®îc  duyÖt. ­  ¸p dông  c¸c biÖn  ph¸p  kiÓm tra  vµ  ng¨n  chÆn  viÖc  mua b¸n  ®Êt trao tay, chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt tr¸i phÐp  t¹i c¸c khu vùc  ®∙  ®îc quy ho¹ch  ®Ó  ph¸t triÓn  ®« thÞ;  nghiªm   cÊm   viÖc   giao   ®Êt,   cÊp   giÊy   phÐp   x©y   dùng   khi   kh«ng cã quy ho¹ch chi tiÕt hoÆc kh«ng theo quy ho¹ch chi   tiÕt däc c¸c tuyÕn ®êng giao th«ng vµ hµnh lang kü thuËt. b)   Thanh   tra   Nhµ   níc   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   X©y  dùng, Bé  Giao th«ng vËn t¶i, Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng  ®Þnh kú  tæ chøc thanh tra viÖc qu¶n lý  x©y dùng, qu¶n lý  sö     dông   ®Êt   vµ   viÖc   x©y   dùng   däc   c¸c   tuyÕn   ®êng   giao  th«ng,   hµnh   lang   an   toµn   giao  th«ng   theo   quy   ho¹ch   ® îc  duyÖt ®Ó xö lý kÞp thêi c¸c vi ph¹m theo thÈm quyÒn, ®ång  thêi b¸o c¸o  ®Ò  xuÊt víi Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  c¸c biÖn  ph¸p kh¾c  phôc,  nh»m  ®a c«ng  t¸c qu¶n lý  quy ho¹ch x©y  dùng ®i vµo nÒ nÕp. 3. Huy  ®éng c¸c nguån vèn ph¸t triÓn  ®« thÞ  theo dù  ¸n: a)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng c¨n cø vµo quy ho¹ch x©y dùng  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt, c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 72/2001/ N§­CP   ngµy   05   th¸ng   10   n¨m   2001   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc  ph©n lo¹i  ®« thÞ  vµ  cÊp qu¶n lý   ®« thÞ, c¨n cø híng dÉn  cña Bé X©y dùng vµ Bé Néi vô: ­ ChØ ®¹o Uû ban nh©n d©n c¸c thÞ x∙, thµnh phè thuéc  tØnh vµ  c¸c huyÖn lËp kÕ  ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn quy  ho¹ch x©y dùng vµ   ®Ò  ¸n  ®Çu t  n©ng cÊp  ®« thÞ  tr×nh Héi  ®ång nh©n d©n cïng cÊp th«ng qua tríc khi phª duyÖt lµm  c¬  së  cho viÖc lËp kÕ  ho¹ch  ®Çu t  x©y dùng hµng n¨m vµ  triÓn khai c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng phï  hîp víi c¸c tiªu   chuÈn ph©n lo¹i ®« thÞ. ­ Cã  biÖn ph¸p khuyÕn khÝch, thu hót c¸c thµnh phÇn   kinh tÕ  tham gia   ®Çu t ph¸t triÓn  ®« thÞ; thùc hiÖn c¸c  h×nh   thøc  dù   ¸n   ®Çu   t  x©y   dùng  vµ   kinh  doanh   c¬   së  h¹  tÇng t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, c¸c khu  ®« thÞ, khu nhµ   ë  x©y   dùng   tËp   trung   hoÆc   t¹i   mét   sè   tuyÕn   ®êng   cã   ®iÒu  kiÖn thu håi  ®Êt hai bªn  ®êng  ®Ó  lËp quy ho¹ch chi tiÕt  lµm c¬  së  triÓn khai dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng  ®ång bé  "®êng  g¾n víi phè" theo ph¬ng thøc sö  dông quü   ®Êt t¹o vèn x©y  dùng c¬ së h¹ tÇng. b) Bé  X©y dùng chñ  tr×, phèi hîp c¸c Bé, ngµnh liªn  quan   tæ   chøc   nghiªn   cøu   so¹n   th¶o   tr×nh   ChÝnh   phñ   ban  hµnh NghÞ ®Þnh vÒ ®Çu t x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi; híng  dÉn c¬  chÕ  ph¸t triÓn  ®« thÞ  theo c¸c dù  ¸n x©y dùng tËp   trung vÒ c¸c mÆt quy ho¹ch, ®Çu t vµ x©y dùng; kinh doanh 
  4. 4 vµ  khai th¸c sö  dông; tµi chÝnh vµ   ®Êt  ®ai, b¶o  ®¶m cho  viÖc ph¸t triÓn ®« thÞ theo dù ¸n ®¹t hiÖu qu¶ cao. 4.   Thùc   hiÖn   ph©n   c«ng,   ph©n   cÊp   vµ   lµm   râ   tr¸ch   nhiÖm cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc tæ chøc lËp quy  ho¹ch x©y dùng vµ qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch: a) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng   nghiªn   cøu   s¾p   xÕp   bé   m¸y   tæ   chøc,   thùc   hiÖn   ph©n  c«ng, ph©n cÊp trªn c¬ së quy ®Þnh râ nhiÖm vô, quyÒn h¹n  vµ tr¸ch nhiÖm cho c¸c Së, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ c¸c   tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan trong viÖc tæ chøc lËp quy  ho¹ch x©y dùng vµ  qu¶n lý  x©y dùng theo quy ho¹ch; thùc  hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh vÒ  qu¶n lý  quy ho¹ch vµ   ®Çu t  theo tinh thÇn cña QuyÕt  ®Þnh sè  136/2001/Q§­TTg ngµy 17  th¸ng 9 n¨m 2001 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  NghÞ   ®Þnh sè  07/2003/N§­CP ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu   t vµ x©y dùng kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/N§­CP ngµy 08   th¸ng 7 n¨m 1999 vµ  NghÞ   ®Þnh                                     sè   12/2000/N§­CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ. §èi víi c¸c vïng  ®« thÞ  lín,  ®Æc biÖt lµ  vïng thµnh  phè  Hµ  Néi vµ  vïng thµnh phè  Hå  ChÝ  Minh, mµ  qu¸ tr×nh  ph¸t triÓn thµnh phè  h¹t nh©n cã  liªn quan trùc tiÕp  ®Õn  c¸c   tØnh   xung  quanh   vÒ   ph©n   c«ng   chøc  n¨ng,   ph¸t   triÓn   giao th«ng, kÕt cÊu h¹  tÇng trªn diÖn réng, sö  dông  ®Êt  ®ai, b¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×n c©n b»ng sinh th¸i, ñy ban  nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng thuéc  c¸c vïng trªn cÇn chñ   ®éng hîp t¸c víi nhau  ®Ó  xö  lý  c¸c   vÊn dÒ  vÒ  quy ho¹ch x©y dùng, qu¶n lý  x©y dùng theo quy  ho¹ch   vµ   ph¸t   triÓn   ®«   thÞ,   n«ng   th«n   mµ   c¸c   bªn   cïng  quan t©m. b) Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn  quan nghiªn cøu viÖc ph©n cÊp, ph©n c«ng nhiÖm vô, quyÒn  h¹n cña bé m¸y qu¶n lý ®« thÞ c¸c cÊp theo h íng t¨ng cêng  quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm vµ  tÝnh chñ   ®éng cho chÝnh quyÒn   ®« thÞ  mçi cÊp trong viÖc quyÕt  ®Þnh nh÷ng vÊn  ®Ò  vÒ  tæ  chøc lËp quy ho¹ch x©y dùng vµ  qu¶n lý  x©y dùng theo quy  ho¹ch,   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch   ®Çu   t  cho   khu   vùc   c«ng   céng,  qu¶n lý  vµ  sö  dông c¬  së  h¹  tÇng, thu chi ng©n s¸ch, tæ  chøc vµ  nh©n sù, c¶i tiÕn thñ  tôc hµnh chÝnh, gi¶i quyÕt  c¸c vô  khiÕu tè, khiÕu kiÖn vµ  xö  lý  c¸c vi ph¹m trËt tù   x©y dùng, sö  dông  ®Êt  ®ai, b¶o  ®¶m an toµn giao th«ng vµ  b¶o vÖ  m«i trêng; phèi hîp víi Bé  X©y dùng tæ chøc c¸c  líp ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý ®« thÞ. C«ng   t¸c   quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®«   thÞ   vµ   qu¶n   lý   x©y  dùng   theo   quy   ho¹ch   cã   tÇm   quan   träng   to   lín   trong   sù  nghiÖp  c«ng nghiÖp  ho¸, hiÖn  ®¹i ho¸  ®Êt níc vµ  lµ  mét  trong  nh÷ng   nhiÖm  vô   träng   t©m   cña   c¸c   cÊp,   c¸c   ngµnh,   c¸c  ®Þa ph¬ng. Thñ  tíng ChÝnh phñ  yªu cÇu c¸c Bé  trëng, 
  5. 5 Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch   ñy ban nh©n  d©n  c¸c  tØnh,  thµnh  phè  trùc  thuéc Trung  ¬ng vµ  chÝnh quyÒn c¸c cÊp ph¶i cã  kÕ  ho¹ch  tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc ChØ thÞ nµy. Bé  X©y dùng chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, Uû  ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  theo dâi, híng dÉn vµ   ®Þnh kú  b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ viÖc triÓn khai thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản