Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT về việc thực hiện Quy chế Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2004/CT-BGTVT Hà N i, ngày 01 tháng 09 năm 2004 CH TH V VI C TH C HI N QUY CH GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HI U QU HO T Đ NG C A DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Ngày 31 tháng 12 năm 2003 Th tư ng Chính ph đã có Quy t đ nh s 271/2003/QĐ-TTg ban hành Quy ch giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p nhà nư c. B Tài chính đã ban hành Thông tư hư ng d n s 42/2004/TT-BTC ngày 20/5/2005. Tri n khai Quy t đ nh s 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Giao thông v n t i đã có Quy t đ nh s 2050/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2004 thành l p T Giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p nhà nư c thu c B Giao thông v n t i (sau đây g i t t là t Giám sát) đ giúp B trư ng giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a các t ng công ty nhà nư c, các công ty nhà nư c đ c l p tr c thu c B Giao thông v n t i (GTVT). Đ tri n khai có k t qu công tác giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p nhà nư c thu c B GTVT, B trư ng B GTVT yêu c u: 1- C c trư ng các c c qu n lý nhà nư c chuyên ngành, Th trư ng các đơn v s nghi p, Ch t ch H i đ ng qu n tr các t ng công ty nhà nư c, Giám đ c các công ty nhà nư c đ c l p thu c B GTVT th c hi n ngay m t s vi c sau đây: a- T ch c hư ng d n và quán tri t các quy đ nh c a nhà nư c và c a B GTVT v công tác giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p nhà nư c đ n t ng đơn v thành viên do mình qu n lý. b- T ch c b máy, b trí đ nhân l c đ th c hi n đ y đ các quy đ nh c a Nhà nư c v công tác giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p nhà nư c thu c quy n qu n lý và ch u trách nhi m v k t qu giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p nhà nư c do mình th c hi n. c- Ti n hành xây d ng Cơ s d li u v doanh nghi p nhà nư c do mình qu n lý. Ph i h p v i t Giám sát và Trung tâm Tin h c c a B GTVT xây d ng h th ng ph n m m tin h c và t ch c hư ng d n, tri n khai th ng nh t t B GTVT đ n các doanh nghi p nhà nư c, ph c v cho công tác báo cáo và ti p nh n báo cáo v Cơ s d li u t các doanh nghi p nhà nư c v B GTVT đư c nhanh chóng, an toàn và bí m t. 2- Ch t ch H i đ ng qu n tr , t ng giám đ c các t ng công ty nhà nư c và giám đ c các doanh nghi p nhà nư c thu c B GTVT th c hi n nghiêm ch đ báo cáo v B GTVT theo quy đ nh c a Nhà nư c và c a B GTVT, đ ng th i ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t và trư c B trư ng B GTVT v tính chính xác, trung th c và h p pháp c a các s li u trong các báo cáo g i v B GTVT. 3- T ng giám đ c các t ng công ty nhà nư c, giám đ c các công ty nhà nư c đ c l p thu c B GTVT có trách nhi m thuê doanh nghi p ki m toán có đ tư cách pháp nhân đ th c hi n công vi c ki m toán báo cáo tài chính năm theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 c a Chính ph . Báo cáo ki m toán hàng năm ph i đư c hoàn thành và g i v B GTVT trư c tháng 5 năm sau k ti p. 4- T Giám sát kh n trương xây d ng Quy ch Giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng c a doanh nghi p nhà nư c và Cơ s d li u v doanh nghi p nhà nư c trình B trư ng B GTVT ban hành đ ph c v cho công tác giám sát và đánh giá hi u qu ho t đ ng doanh nghi p nhà nư c c a B GTVT. 5- Riêng đ i v i năm 2004, đ ph c v cho công tác giám sát, đánh giá hi u qu ho t đ ng c a các doanh nghi p nhà nư c, yêu c u: 1
  2. a- Đ i v i các t ng công ty nhà nư c, công ty nhà nư c đ c l p tr c thu c B GTVT: G i t Giám sát trư c ngày 30/9/2004 các tài li u, báo cáo sau: - Đi u l ho t đ ng và quy ch tài chính hi n nay đang áp d ng c a t ng công ty, công ty. - Th c tr ng v cơ c u t ch c c a t ng công ty (g m t t c các đơn v tr c thu c và các doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty, c a các đơn v tr c thu c), công ty đ n th i đi m 30/6/2004 theo m u s 1 kèm theo Ch th này. - Các ch tiêu tài chính năm 2003 và 6 tháng đ u năm 2004 c a t ng công ty (bao g m các đơn v tr c thu c), công ty theo m u s 2 kèm theo Ch th này. - Tình hình đ u tư xây d ng cơ b n và mua s m tài s n c đ nh đ n th i đi m 30/6/2004 c a t ng công ty ( k c các d án đ u tư c a các đơn v tr c thu c), công ty theo m u s 3 kèm theo Ch th này. - Tình hình th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh 6 tháng đ u năm 2004 c a t ng công ty ( kèm theo các báo cáo c a các đơn v tr c thu c), công ty theo m u s 4 kèm theo Ch th này. - B n thuy t minh tình hình th c hi n k ho ch s n xu t kinh doanh 6 tháng đ u năm 2004. Trong đó nêu rõ nh ng thu n l i, khó khăn, nh ng t n t i và đ su t các gi i pháp tháo g các khó khăn, t n t i. b- Đ i v i các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành: T ng h p các ch tiêu nêu t i đi m a, m c 5 Ch th này đ i v i t t c các doanh nghi p nhà nư c thu c quy n qu n lý và g i v t Giám sát trư c ngày 30/9/2004. c- Đ i v i ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n nhà nư c t i các công ty c ph n có v n góp c a nhà nư c đư c c ph n hoá t các công ty nhà nư c đ c l p tr c thu c B GTVT: Báo cáo các ch tiêu tài chính c a công ty c ph n theo Bi u s 2 ban hành kèm theo Thông tư s 64/2001/TT-BTC ngày 10/8/2001 c a B Tài chính và g i t Giám sát trư c ngày 30/9/2004. 6- Đ i v i các V ch c năng c a B GTVT: Thư ng xuyên ph i h p và cung c p thông tin, tài li u có liên quan đ n doanh nghi p nhà nư c mà do các V đã tham mưu trình lãnh đ o B GTVT quy t đ nh. Yêu c u C c trư ng các C c qu n lý nhà nư c chuyên ngành, Th trư ng các đơn v s nghi p, Ch t ch H i đ ng qu n tr , T ng giám đ c các t ng công ty nhà nư c, Giám đ c các doanh nghi p nhà nư c thu c B GTVT và Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ph i quán tri t sâu s c và t ch c tri n khai th c hi n t t Quy t đ nh s 271/2003/QĐ-TTg ngày 31/12/2003 c a Th tư ng Chính ph và Ch th này đơn v mình. Đào Đình Bình (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phuluc 2
Đồng bộ tài khoản