Chỉ thị 22/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
5
download

Chỉ thị 22/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 22/2004/CT-TTg về tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm và nhanh chóng khôi phục phát triển sản xuất chăn nuôi gia cầm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 22/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 15 tháng 6 năm 2004 CH THN V TI P T C PHÒNG CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ NHANH CHÓNG KHÔI PH C PHÁT TRI N S N XU T CHĂN NUÔI GIA C M T khi công b h t d ch cúm gia c m trên ph m vi c nư c, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các a phương ã ti p t c ch o th c hi n các bi n pháp giám sát d ch b nh, ki m soát àn gia c m gi ng, chNn oán, xét nghi m, ki m d ch v n chuy n, gi t m gia c m nên cơ b n d ch ã ư c kh ng ch , không tái phát tr l i. Tuy nhiên, m t s a phương ã ch quan, buông l ng vi c ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m ã ư c quy nh trong Quy t nh s 396/Q -TTg ngày 20 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph . M t s nơi ã phát hi n gia c m m ch t, k c cơ s gi ng có phát hi n huy t thanh dương tính i v i vi rút cúm gia c m, ây là nguy cơ ti m Nn d ch tái phát. ti p t c ch ng trong công tác phòng, ch ng d ch và nhanh chóng khôi ph c, phát tri n s n xu t chăn nuôi gia c m, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i ti p t c ch o công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m. Các a phương ch ng ki m tra, giám sát vi c s d ng kinh phí ã ư c phân b t i Quy t nh s 396/Q -TTg ngày 20 tháng 4 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v vi c h tr kinh phí phòng, ch ng d ch cúm gia c m và khôi ph c phát tri n s n xu t sau d ch, k c vi c h tr tiêu hu gia c m nơi phát hi n gia c m m, ch t. Ch o ngăn ch n ngay t u, n u có d ch ph i bao vây, kh ng ch k p th i, không d ch tái phát. 2. i v i các vùng trư c ây ã x y ra d ch b nh và các vùng có nguy cơ ti m Nn d ch, ph i ti p t c áp d ng các bi n pháp ki m soát d ch b nh nghiêm ng t như v sinh tiêu c kh trùng toàn di n, tri t chu ng tr i, phân rác, nơi tiêu hu ... Hư ng d n các cơ s chăn nuôi, h gia ình ch nuôi tr l i khi ã b o m v sinh thú y và th i gian quy nh; n u phát hi n có gia c m m ch t thì ph i báo cáo k p th i cho cơ quan thú y và ti n hành tiêu hu theo s hư ng d n c a cơ quan thú y. 3. Các a phương ph i ch o, ki m tra vi c h tr kinh phí t ngân sách cho khôi ph c, phát tri n s n xu t chăn nuôi gia c m a phương. Vi c h tr ph i úng i tư ng, úng m c ích; trư c h t, ti n h tr con gi ng ph i tr c ti p n ngư i chăn nuôi b thi t h i do d ch b nh có i u ki n nhanh chóng khôi ph c àn gia c m. Ch o các cơ s chăn nuôi thu c doanh nghi p nhà nư c và t o i u ki n cho các t ch c, cá nhân chăn nuôi gi ng gia c m nhân nhanh gi ng, k c vi c nh p khNu gi ng t t, không nhi m b nh, s m có gi ng ph c v nhu c u chăn nuôi, không tăng giá con gi ng do u cơ.
  2. 4. Các cơ s s n xu t gi ng gia c m ã ư c Nhà nư c h tr b o v và khôi ph c àn gi ng có k ho ch s n xu t, m r ng vi c nhân gi ng, b o m cung c p con gi ng, có ch t lư ng, không nhi m b nh, v i giá c phù h p và t ch u trách nhi m v ch t lư ng con gi ng khi ưa ra th trư ng. 5. i v i gi ng gia c m nh p khNu ph i th c hi n ki m d ch thú y theo úng quy nh hi n hành. 6. Công tác ki m d ch v n chuy n, gi t m , buôn bán gia c m và các s n phNm gia c m, c bi t v n chuy n ra kh i d ch, các vùng có nguy cơ ti m Nn v d ch b nh, ph i th c hi n theo các quy nh pháp lu t v thú y, không gây phi n hà, ách t c lưu thông v n chuy n. 7. B Văn hoá - Thông tin, các cơ quan thông tin i chúng ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o vi c ưa tin tình hình d ch b nh k p th i, chính xác nhân dân bi t, ch ng phòng ch ng d ch và s d ng s n phNm, không làm hoang mang gây thi t h i s n xu t chăn nuôi gia c m, phù h p v i quá trình h i nh p kinh t qu c t . B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m theo dõi, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu vi c t ch c th c hi n Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản