Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
3
download

Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản trong giao thông vận tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 23/2002/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải

  1. phßng  èc  éi      c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h      v¨n  sdl       LAWDATA ch Ø   Þ th c ñ a B é  tr n g  B é  giao th«ng v Ë n  t¶i è  23  ë  S /2002/CT­B G T V T  n g µ y 03  th¸ng 12 n¨ m  2002  Ò  vi Ö c t¨ng c ê n g  c«n g  t¸c V   q u ¶ n  lý ® Ç u    v µ  x © y  d ù n g  trong Giao th«ng  Ë n  t¶i t v Thùc  Ön  hi quy  Õ  ch qu¶n  ý ®Ç u    vµ  ©y  ùng  l  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999;  Quy   Õ   u   Çu    ch ®Ê th ban hµnh  Ìm  k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/1999/N§      µy  ­ CP ng 01/9/1999  ña  Ýnh  c Ch Phñ, Bé   ëng  é     tr B Giao  th«ng  Ën    v t¶i(GTVT)  ∙  ® ban  µnh  ét  è    h m s v¨n b¶n  ­ h íng dÉn  ùc hiÖn    th   quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng,quy  Õ   u  Çu    l  tv x d   ch ®Ê th ¸p dông  trong lÜnh  ùc    v GTVT.  Thùc  Ön  hi Quy Õt  nh  è  ®Þ s 273/Q§    ­ TTg  µy  th¸ng4  ng 12    n¨m  2002  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Óm    t  ph v ki traqu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  µ  l  tx d v qu¶n  ýsö  ông  l  d ®Êt  ai, Bé   ëng  é   ®   tr B GTVT   ∙  ® ban  µnh  Õ   ¹ch  è  h k ho s 1518/KH  BGTVT   ­  ngµy  7/5/2002  Ò   Öc  Óm    v vi ki traqu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  µ  l  tx d v qu¶n  ýsö  ông  l  d ®Êt  ai trong ngµnh  ®    GTVT.  Õt  K qu¶  Óm    ki tracho  Êy,c¸cc¬  th     quan,®¬n  Þ    v trong ngµnh  ∙  ¬    ® c b¶n  ùc hiÖn  ng  µ  ã  Õt  th   ®ó v c k qu¶  c«ng   t¸cqu¶n  ý®Ç u    l  t x©y  ùng,tõ chuÈn  Þ   u  ,thùc hiÖn  u  ,kÕt  óc x©y  ùng  n   µn  d    b ®Ç t    ®Ç t  th   d ®Õ b giao ® a  ù    µo    d ¸n v khaith¸csö  ông.Tuy     d   nhiªncòng    cßn  Òu  Õu  ãt,tån nhi thi s     t¹    äi  ©u  i m kh ë trong qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  : chÊt l ng    l  tx d nh    î kh¶o    ÕtkÕ   s¸tthi   cha  cao; nhiÒu  ¹ng  ôc      h m bæ sung, ph¸tsinh  íntrong      l  qu¸  ×nh  ùc  Ön  tr th hi ®Ç u    µm    tl t¨ng tæng  møc   u    ®Ç t(TM§T)  víiTM§T   îc duyÖt  ng  so    ®  nh kh«ng  lµm  y      ñ tôc nh    Þ  iÒu  ®Ç ®ñ c¸c th     ®Ò ngh ® chØnh  c¸o nghiªncøu  b¸o      kh¶  , thi  ®iÒu  chØnh    Þhîp ®ång, bæ   gi¸tr       sung  µ  è  Ý nguån  èn    v b tr   v t¨ngthªm  ∙   ® cho thiÕtkÕ   ü  Ët(TKKT),®Êu  Çu,thic«ng  Én  n   Öc  Õu  èn,kh«ng    k thu   th     d ®Õ vi thi v   b¶o  ¶m   Õn ®é   ùc hiÖn  ù    ©y    Ën    éikh«ng  ètcho  µnh;tæ  ® ti   th   d ¸n g d lu x∙h   t  ng   chøc  u   Çu  ©y  ¾p  a  ùc  Ön  y     ñ  ôc quy  nh  ¹  ®Ê th x l ch th hi ®Ç ®ñ th t   ®Þ ti NghÞ   ®Þnh   è  s 88/1999/N§  CP   µy  ­  ng 01/9/1999  ña  Ýnh  ñ; c«ng    Èm   c Ch ph   t¸cth ®Þnh  TKKT,  ù    a  ùc hiÖn  y      d to¸nch th   ®Ç ®ñ c¸c quy  nh  ña  µ   íc;c«ng  ®Þ c Nh n   t¸cgi¸m        s¸tthic«ng  µ    v thic«ng    ét  è  ù  cßn  Òu    ãt ¶nh  ëng  ë m s d ¸n  nhi sais   h ®Õ n   Êt l ng  ch  î c«ng  ×nh;m ét  è  é  Ën  tr   s b ph c«ng  ×nh  tr sau    a  µo  khi® v khai   th¸cbé  échÊt l ng kÐ m.    l   î   C«ng    t¸cgi¸m  nh  u    a  îcchó  äng ®óng  ®Þ ®Ç tch ®   tr   møc,  Êt lµ®èi víi   ù    nh         d ¸n giao th«ng  ®Þa  ¬ng  µm  ñ  u  . c¸c   do  ph l ch ®Ç t   Ó   ùc hiÖn  ètviÖc  § th   t  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d trong ngµnh    GTVT,  kh ¾c  ôc  iÖt®Ó     ån t¹   Õu  ãt®∙  ph tr   c¸c t   ithi s   nªu  , trªn, é   ëng  é     tr B B GTVT   chØ   thÞ: 1. C¸c  ¬    c quan  ùcthuéc Bé, c¨n cø  tr         chøc  n¨ng,nhiÖm   ô  µ    ¹ c¸c   v r so¸tl     i v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtm µ   é   ∙  lu   B ® ban  µnh, kÞp  êitham  u  h   th   m cho  é  B söa  æi, bæ   ®   sung  cho  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc;Tæ   ®Þ hi h c Nh n   chøc  phæ   Õn, híng  Én    ñ   ù    ë   bi   d c¸c Ch d ¸n,S GTVT   (GTCC), tæ    chøc    Ên, nhµ  tv   thÇu trong ngµnh  ùc hiÖn        th   c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   qu¶n  ý®Ç u   l  tvµ  ©y  ùng,c¸cquy  ×nh,quy  ¹m, tiªuchuÈn  ü  Ëtcña  µ   íc.  x d    tr   ph     k thu   Nh n 2. C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ  ùc thuéc  é,    ë     v tr   B c¸c S GTVT   (GTCC), ph¶i tæ      chøc phæ   Õn,tr Ónkhaithùc hiÖn      bi   i       c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtvÒ       qu¶n  lý®Ç u    µ  ©y  ùng, c¸c quy  ×nh,quy  ¹m, tiªuchuÈn  ü  Ët¸p  ông    tv x d    tr   ph     k thu   d trong  µnh  ng Giao th«ng  Ën  , v t¶i  ph¶i th ng    ê xuyªn  thanh    Óm     Öc  tra,ki tra vi
  2. 2 thùc hiÖn  µ  Ên    v ch chØnh      ãt theo  c¸ sais   chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  ña  ¬    v c c quan,  ®¬n  Þ  × nh. vm 3. C¸c  ¬    c quan,tæ    chøc,c¸ nh©n  ùc hiÖn     th   c«ng    Èm  nh  t¸cth ®Þ TKKT,  dù    to¸nph¶ithùc hiÖn  y  ,      ®Ç ®ñ nghiªm  óc NghÞ   nh  t  ®Þ 52/1999/N§­   µy  CP ng 8/7/1999  ña  Ýnh  ñ; Quy Õt  nh  è  c Ch ph   ®Þ s 17/2000/Q§­ BXD   µy  ng 02/8/2000   cña  é   ëng  é   ©y  ùng  Ò   B tr Bx d v quy  nh  ®Þ qu¶n  ý chÊt îng  l  l c«ng  ×nh.C¬   tr   quan  ã  Èm  Òn  c th quy chØ  îcphª duyÖt  ®   TKKT,  ù      å  ¬  Èm  nh   d to¸nkhih s th ®Þ d∙®Çy  ,    ®ñ theo ®óng    quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 4. C¸c  ñ  u  , ®¹idiÖn  ñ  u      chøc  u   Çu    ù      ch ®Ç t    ch ®Ç t khitæ  ®Ê th c¸c d ¸n ph¶ithùc hiÖn  y      ñ tôcquy  nh  ¹ Quy  Õ   u  Çu      ®Ç ®ñ c¸cth     ®Þ ti   ch ®Ê th ban  µnh  h kÌm  theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 88/1999/N§­   µy  CP ng 01/9/1999, NghÞ   nh   è    ®Þ s 14/2000/N§­   µy  CP ng 20/5/2000  ña  Ýnh  ñ. §Æc   Öt tæ  c Ch ph   bi   chøc  ¸nh    ® gi¸ hå  ¬  ù  Çu  s d th ph¶i thùc  Ön    hi chÆt  Ï,nghiªm  óc;kh«ng  îc ph©n  ch   t  ®  c«ng  nh÷ng  êi kh«ng      Èn  ng   ®ñ tiªuchu chuyªn m«n, nghiÖp  ô, kÐ m   È m   Êt v  ph ch   hoÆc   ∙  ã      ãttrong ®¸nh    å  ¬  ù  Çu  íc®©y   µm  µnh    ® c c¸c sais     gi¸h s d th tr   l th viªn tæ   Ên  ¸nh    å  ¬  ù  Çu.Ph¶ixö  ýnghiªm  ÷ng  êiviph¹m  tv ® gia h s d th     l  nh ng     trong  qu¸ tr×nh tæ      chøc  Ê m   Çu. ch th 5. C¸c  chøc   Ên    tæ  tv kh¶o    ÕtkÕ   s¸tthi   ph¶itù s ¾p  Õp  ¹ tæ     x l   chøc,s¶n  i   xuÊt,¸p  ông  Õn  é   d ti b khoa  äc  h c«ng  Ö     ©ng  ngh ®Ó n cao  Êt l ng  ch  î c«ng    t¸c kh¶o    ÕtkÕ,  s¸tthi   ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   éidung   Ên.Nh÷ng      v n  tv   ph¸tsinh,  thay  æi,    ® bæ sung  kh¶o    s¸t TKKT   lçichñ  do    quan  ph¶i ® îc quy  â     r tr¸ch  nhiÖ m   cho    ©n, tæ  c¸ nh   chøc  µ v ph¶ibÞ   ö  ýhµnh  Ýnh,h×nh  ù    x l  ch   s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   6. C«ng     Ên    t¸ct v gi¸m    s¸t(TVGS)  ph¶i® îc chÊn     chØnh. Vô     TCCB­L§,   Vô   KHCN,  ôc  C gi¸m  nh  µ  ®Þ v QLCLCTGT   nghiªncøu  ím  ×nh Bé     s tr   ban  µnh  h tiªuchuÈn  ô  Ó  Ò     c th v TVGS;  trong ®ã     chØ  ã  ÷ng  êi ®ñ     Èn  Ò   c nh ng   tiªuchu v ®¹o  øc,  ® nghÒ  nghiÖp  íi ® îc ®µo  ¹othµnh  m    t  gi¸m    s¸tviªn.Gi¸m      ý    s¸tviªnk x¸c nhËn    cho  µ  Çu    ×  nh th saith ph¶i båi th ng  Öth¹ido  ×nh  ©y    ïy     ê thi     m g ra,t   theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ   Þ   ö  ýhµnh  Ýnh  t ch   ®é saiph m b x l   ch hay  Þ       b truycøu tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.Nghiªm  Ê m     ñ  u  ,®¹idiÖn  ñ  u    ö  ông    h s  c c¸cch ®Ç t    ch ®Ç ts d TVGS   kh«ng  ng  ®ó quy  nh  ña  é. ®Þ cB 7. C¸c  µ  Çu  ©y  ¾p    nh th x l ph¶i tù cñng  è  Ö   èng     c h th qu¶n  ý chÊt l ng l   î   c«ng  ×nh cña  × nh    ¶m   tr   m ®Ó ® b¶o    thic«ng  ng  ®ó quy  ×nh,quy  ¹m, ®óng  tr   ph   thiÕtkÕ   ü  Ët,®¶m     k thu   b¶o  Êt îng.Nghiªm  Ê m   ch l   c nghiÖ m  thu thanh    to¸n h¹ng  ôc  m c«ng  ×nh hay  tr   c«ng  ×nh m µ   a  ã  y       tr   ch c ®Ç ®ñ c¸c chøng  chØ    x¸c nhËn  Êtl ng c«ng  ×nh theo quy  nh. ch  î   tr     ®Þ 8. Giao  ô     V KH­§T  ñ  × vµ  èi hîp  íiVô   ch tr   ph   v   KH­CN,  ô  V ph¸p  Õ   Ën  ch v t¶i  ôc  ,C gi¸m  nh   µ  ®Þ v QLCLCTGT   ¹n  so th¶o  µ  ×nh  é   ëng  v tr B tr ban  µnh  h “Quy  Õ   ch Qu¶n  ýc¸cdù    u    µ  ©y  ùng  éc Bé  l     ¸n ®Ç tv x d thu   GTVT”. Thñ  ëng    ¬  tr c¸c c quan,®¬n  Þ  ùcthuéc Bé, UBND       v tr      c¸c tØnh  µ  µnh  v th phè  ùcthuéc  tr   trung  ng, gi¸m  c  ë   ¬  ®è S GTVT   (GTCC) trong ph¹m    Ö m     vi,nhi vô,quyÒn  ¹n cña  × nh  chøc  iÓnkhaithùc hiÖn    h  m tæ  tr       ngay  ChØ   Þ  µy,b¸o  th n   c¸o  Õt  k qu¶  ùc  Ön  th hi b»ng  v¨n b¶n  Ò   é   v B GTVT   (qua  Thanh    é     tra B ®Ó tæng  îp)tr c31/12/2002  µ  nh  ú    h   í  v ®Þ k s¸u th¸ng,m ét    n¨m  ã  c¸o kÕt    c b¸o    qu¶ thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản