Chỉ thị 26/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
58
lượt xem
1
download

Chỉ thị 26/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 26/2004/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 26/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 26/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 7 năm 2004 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH S T XU T HUY T Theo thông báo c a T ch c Y t Th gi i, d ch S t xu t huy t t i m t s qu c gia trong khu v c châu á hi n di n bi n ph c t p và ang có chi u hư ng gia tăng. T i Indonexia, t ngày 01 tháng 01 n ngày 01 tháng 6 năm 2004 ã ghi nh n 59.321 trư ng h p m c b nh t i 30 t nh, trong ó có 669 trư ng h p t vong, t l ch t so v i s m c b nh là 1,27%. M t s nư c trong khu v c châu á cũng ghi nh n t l b nh nhân ch t cao như Philipines (0,7%), Srilanka (0,6%). T i nư c ta, theo báo cáo c a B Y t , d ch S t xu t huy t v n ti p t c di n bi n v i nguy cơ ngày càng lan r ng và ph c t p, c bi t các t nh phía Nam. Tính n ngày 24 tháng 6 năm 2004 c nư c ã ghi nh n 20.101 trư ng h p m c, 35 trư ng h p t vong, s m c b nh tăng 104,8% so v i cùng kỳ năm 2003. Ti p theo công văn ho t c s 828/CP-VX ngày 15 tháng 6 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v ch o công tác phòng, ch ng d ch b nh cho ngư i, khNn trương ti p t c Ny m nh các bi n pháp d p d ch, không bùng phát thành d ch l n, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr c ti p ch o U ban nhân dân c p dư i tri n khai ngay và ký cam k t d p d ch khNn c p trong a bàn ph trách; huy ng các ban, ngành, oàn th ph i h p v i ngành y t tri n khai các chi n d ch di t mu i, b g y (lăng quăng) phòng s t xu t huy t, có bi n pháp x lý kiên quy t i v i các a phương c p huy n, c p xã d ch lan r ng, kéo dài. Có k ho ch cân i ngân sách, huy ng ngu n l c c a a phương chi cho các ho t ng phòng, ch ng d ch; 2. Các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính ph i h p v i B trư ng B Y t d toán ngu n kinh phí và khNn trương b sung kinh phí k p th i cho công tác phòng, ch ng d ch t hi u qu ; 3. B trư ng B Y t ti p t c ch o các S Y t , các ơn v tr c thu c ti p t c ki m tra, ki m soát ch t ch , phát hi n s m, i u tr k p th i các ca b nh; có k ho ch thu dung, phân tuy n i u tr , tránh tình tr ng quá t i t i các b nh vi n tuy n trên; chuNn b m i ngu n l c, thu c, d ch truy n x lý k p th i khi x y ra d ch l n; ph i h p v i Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B trư ng B Văn hóa - Thông tin, B trư ng B Giáo d c và ào t o ch o vi c tri n khai chi n
  2. d ch di t b g y (lăng quăng) tri t , sâu r ng n t ng h gia ình dư i s hư ng d n chuyên môn c a ngành y t ; 4. B trư ng B Giáo d c và ào t o ch o các S Giáo d c và ào t o huy ng h c sinh các trư ng ph thông cơ s , ph thông trung h c tham gia các ho t ng di t mu i, b g y, (lăng quăng) t i gia ình và c ng ng theo hư ng d n c a y t , coi ây là m t n i dung sinh ho t hè c a h c sinh các c p; 5. B trư ng B Văn hóa - Thông tin ph i h p v i các B , ngành liên quan, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c chính tr - xã h i, các oàn th nhân dân tăng cư ng công tác thông tin, giáo d c, truy n thông v i các hình th c a d ng, phong phú, nh m nâng cao nh n th c c a c ng ng trong công tác phòng, ch ng s t xu t huy t; 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ch o và th c hi n nghiêm túc Ch th này và thư ng xuyên báo cáo k t qu th c hi n g i v B Yt t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản