Chỉ thị 26/CT-UB-NC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
2
download

Chỉ thị 26/CT-UB-NC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 26/CT-UB-NC về triển khai thực hiện Nghị định số 51/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ và Thông tư số 06/TT-BNV(C13) ngày 20/6/1997 của Bộ Nội vụ về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 26/CT-UB-NC

  1. 26/CT-UB-NC,Ch th 26,Thành ph H Chí Minh,B máy hành chính,Quy n dân s ,Chi thi 26,Thanh pho Ho Chi Minh,Bo may hanh chinh,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 26/CT-UB-NC Tiêu : Ch th 26/CT-UB-NC v tri n khai th c hi n Ngh nh s 51/CP ngày 10/5/1997 c a Chính ph và Thông tư s 06/TT- BNV(C13) ngày 20/6/1997 c a B N i v v ăng ký và qu n lý h kh u do y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Lo i văn b n: Ch th Nơi ban hành: Thành ph H Chí Minh Ngư i ký: Võ Vi t Thanh Ngày ban hành: 12/09/1997 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Pháp Lý | Th Bi u Thu WTO | B ng Giá t | Liên H B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản