Chỉ thị 28/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
46
lượt xem
2
download

Chỉ thị 28/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 28/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 28/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA chØ th Þ   cña Thñ tíng chÝnh phñ Sè 28/2004/CT­TTg  ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 2004 VÒ viÖc kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2005 §Ó  thùc hiÖn tèt viÖc kiÓm kª  ®Þnh kú   ®Êt  ®ai vµ  lËp   b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt 5 n¨m mét lÇn theo quy ®Þnh   cña LuËt §Êt  ®ai,Thñ  tíng ChÝnh phñ  chØ thÞ  Bé  trëng Bé   Tµi nguyªn vµ  M«i trêng chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé  tr­ ëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc   ChÝnh   phñ   vµ   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc thuéc Trung  ¬ng tæ chøc thùc hiÖn viÖc kiÓm kª  ®Êt   ®ai, lËp b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt n¨m 2005 b¶o  ®¶m   c¸c néi dung chÝnh sau ®©y: 1. Yªu cÇu kiÓm kª ®Êt ®ai ViÖc  kiÓm  kª  ®Êt  ®ai n¨m  2005 ph¶i  x¸c  ®Þnh râ   quü  ®Êt  ®ang sö  dông, quü   ®Êt  ®∙  ®a vµo sö  dông nhng cßn  ®Ó  hoang  hãa,  quü   ®Êt cha sö  dông,  ®¸nh  gi¸  thùc  tr¹ng sö  dông ®Êt vµ t×nh h×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai so víi kú kiÓm kª   tríc, viÖc thùc hiÖn quy ho¹ch, kÕ  ho¹ch sö  dông  ®Êt  ®∙  ®îc xÐt duyÖt, hoµn thiÖn quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt   ®Õn   n¨m   2010,   ®Ò   xuÊt  viÖc   hoµn   chØnh  chÝnh   s¸ch,  ph¸p   luËt vÒ   ®Êt  ®ai. KÕt qu¶ kiÓm kª  ®îc thÓ  hiÖn trong b¶ng  sè  liÖu vµ  trªn b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt trªn  ®Þa  bµn c¶ níc, c¸c vïng kinh tÕ vµ c¸c cÊp tØnh, huyÖn, x∙. 2. Néi dung kiÓm kª ®Êt ®ai, lËp b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö  dông ®Êt a) KiÓm kª diÖn tÝch ®Êt ®ai KiÓm kª diÖn tÝch  ®Êt  ®ai  ®îc tiÕn hµnh trªn ph¹m vi  c¶ níc, theo  ®¬n vÞ  hµnh chÝnh, trong  ®ã  x∙, phêng, thÞ  trÊn (sau  ®©y gäi chung lµ  cÊp x∙) lµ   ®¬n vÞ  c¬  b¶n  ®Ó  tiÕn hµnh kiÓm kª. KÕt qu¶ kiÓm kª  ®Êt  ®ai cÊp x∙ lµ  c¬  së ®Ó tæng hîp sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai cÊp huyÖn; kÕt qu¶   kiÓm kª  ®Êt  ®ai cÊp huyÖn lµ  c¬  së   ®Ó  tæng hîp sè  liÖu  kiÓm   kª   ®Êt   ®ai   cÊp   tØnh;   kÕt   qu¶   kiÓm   kª   ®Êt   ®ai   cÊp  tØnh   lµ   c¬   së   ®Ó   tæng  hîp  sè   liÖu  kiÓm   kª   ®Êt   ®ai  c¸c  vïng kinh tÕ vµ c¶ níc. ViÖc kiÓm kª diÖn tÝch  ®Êt  ®ai cÊp x∙  ®îc tiÕn hµnh  theo   ®èi   tîng   lµ   c¸c   lo¹i   ®Êt   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   13   vµ  theo ®èi tîng lµ ngêi sö dông ®Êt quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña   LuËt   §Êt   ®ai   n¨m   2003.   Sè   liÖu   vÒ   diÖn   tÝch   tÝnh   theo  lo¹i  ®Êt vµ  ngêi sö  dông  ®Êt ph¶i  ®îc  ®èi chiÕu gi÷a hå  s¬   ®Þa chÝnh vµ  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt trªn thùc tÕ,  ®îc  thÓ  hiÖn trªn b¶n  ®å   ®Þa chÝnh. Trong sè  liÖu kiÓm kª vÒ  diÖn tÝch  ®Êt  ®ai ph¶i ghi râ  diÖn tÝch  ®Êt  ®∙  ®îc cÊp  GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt,  ®ñ   ®iÒu kiÖn nh ng cha 
  2. 2 ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn quyÒn sö  dông  ®Êt, diÖn tÝch  ®Êt   ®ang sö  dông phï  hîp hoÆc kh«ng phï  hîp víi quy ho¹ch sö  dông ®Êt ®∙ ®îc xÐt duyÖt. Trong  ®ît kiÓm kª  ®Êt  ®ai n¨m 2005 cÇn x¸c  ®Þnh chi  tiÕt ®èi víi mét sè lo¹i ®Êt sau ®©y: +   §Êt   ®∙   ®îc   quy   ho¹ch   trång   rõng,   khoanh   nu«i   t¸i  sinh rõng nhng cha giao hoÆc cho thuª  ®Ó   ®a vµo sö  dông;  cha   giao   hoÆc   cho   thuª   ®Ó   ®a   vµo   sö   dông   nhng   ®ang   bÞ  khoanh   bao,   lÊn   chiÕm  tr¸i   ph¸p   luËt;   ®∙   giao  hoÆc   cho   thuª nhng ngêi sö dông ®Êt cßn ®Ó hoang hãa; + §Êt trèng, ®åi nãi träc cã kh¶ n¨ng sö dông vµo môc  ®Ých trång rõng, khoanh nu«i t¸i sinh rõng nhng cha  ®îc  quy ho¹ch ®Ó sö dông vµo môc ®Ých nµy; + §Êt cã mÆt níc ®∙ ®îc quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n  nhng cha giao hoÆc cho thuª  ®Ó   ®a vµo sö  dông; cha giao  hoÆc cho thuª  ®Ó   ®a vµo sö  dông nhng  ®ang bÞ  khoanh bao,  lÊn chiÕm tr¸i ph¸p luËt; ®∙ giao hoÆc cho thuª nhng ngêi  sö dông ®Êt cßn ®Ó hoang hãa; + §Êt cã mÆt níc cã kh¶ n¨ng nu«i trång thuû s¶n nhng  cha ®îc quy ho¹ch ®Ó sö dông vµo môc ®Ých nµy; + §Êt do c¸c tæ chøc ®ang sö dông bao gåm n«ng trêng,  l©m trêng quèc doanh; tæ chøc qu¶n lý rõng phßng hé, rõng   ®Æc dông;  doanh  nghiÖp  nhµ  níc  ®∙  ®îc Nhµ  níc giao  ®Êt  kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt; tæ chøc kinh tÕ   ®îc Nhµ  níc  giao  ®Êt cã  thu tiÒn sö  dông  ®Êt hoÆc cho thuª  ®Êt; c¬  quan nhµ  níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙  héi vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp ®ang sö dông ®Êt; tæ chøc x∙ héi,   tæ chøc x∙ héi ­ nghÒ  nghiÖp vµ  c¸c tæ chøc kh¸c  ® îc Nhµ  níc giao  ®Êt kh«ng thu tiÒn sö  dông  ®Êt, giao  ®Êt cã  thu  tiÒn sö  dông  ®Êt, cho thuª  ®Êt. Sè  liÖu kiÓm kª cÇn x¸c  ®Þnh râ diÖn tÝch ®Êt do Nhµ níc ®∙ giao cho doanh nghiÖp  nhµ   níc   kh«ng   thu   tiÒn   sö   dông   ®Êt   nhng   nay   ®∙   chuyÓn  quyÒn hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt;  + §Êt thuéc khu d©n c  ®« thÞ, khu d©n c n«ng th«n bao  gåm diÖn tÝch cña tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt;  + §Êt  sö  dông  cho môc   ®Ých  quèc phßng,   an ninh  bao  gåm c¸c diÖn tÝch  ®Êt sö  dông cho tõng môc  ®Ých cô  thÓ  quy ®Þnh t¹i §iÒu 89 cña LuËt §Êt ®ai n¨m 2003.  b) X©y dùng b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt n¨m 2005 X©y dùng b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt  ®îc tiÕn hµnh  trªn ph¹m vi c¶ níc theo  ®¬n vÞ  hµnh chÝnh, trong  ®∙ b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt cÊp x∙  ® îc lËp trªn b¶n  ®å   ®Þa  chÝnh trong qu¸ tr×nh kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt ®ai lµ b¶n ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt c¬  b¶n. B¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt cÊp huyÖn  ®îc tæng hîp tõ  b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông 
  3. 3 ®Êt cÊp x∙; b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt cÊp tØnh  ®îc  tæng hîp tõ  b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt cÊp huyÖn; b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt cña c¸c vïng kinh tÕ  vµ  cña c¶   níc   ®îc   tæng   hîp   tõ   b¶n   ®å   hiÖn   tr¹ng   sö   dông   ®Êt   cÊp  tØnh. c)   B¸o   c¸o   t×nh   h×nh   sö   dông   ®Êt   n¨m   2005   vµ   biÕn  ®éng sö dông ®Êt giai ®o¹n 2001 ­ 2005 Trªn c¬ së sè liÖu kiÓm kª diÖn tÝch ®Êt ®ai n¨m 2005  vµ sè liÖu kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2000, sè liÖu thèng kª ®Êt   ®ai c¸c n¨m 2001,  2002,  2003 vµ  n¨m 2004,  x©y  dùng  b¸o  c¸o t×nh h×nh sö  dông  ®Êt t¹i thêi  ®iÓm n¨m 2005 vµ  t×nh  h×nh biÕn ®éng sö dông ®Êt ®ai giai ®o¹n 2001 ­ 2005 theo  lo¹i  ®Êt vµ  theo ngêi sö  dông  ®Êt trªn ph¹m vi c¶ níc,  vïng   kinh   tÕ;   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng;  huyÖn, quËn, thÞ x∙, thµnh phè thuéc tØnh; x∙, phêng, thÞ  trÊn. 3. Thêi ®iÓm kiÓm kª vµ thêi h¹n hoµn thµnh  a)   Thêi   ®iÓm   kiÓm   kª   ®îc   thùc   hiÖn   thèng   nhÊt   trªn  ph¹m vi c¶ níc lµ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005.  b) Thêi h¹n hoµn thµnh viÖc kiÓm kª ®Êt ®ai, x©y dùng   b¶n   ®å   hiÖn   tr¹ng   sö   dông   ®Êt   vµ   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   sö  dông ®Êt, biÕn ®éng sö dông ®Êt ®îc quy ®Þnh nh sau: + X∙, phêng, thÞ trÊn hoµn thµnh tríc ngµy 30 th¸ng 4  n¨m 2005; +   HuyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh   hoµn   thµnh tríc ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2005; + TØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng hoµn thµnh tríc  ngµy 15 th¸ng 8 n¨m 2005; +   Vïng   kinh   tÕ   vµ   c¶   níc   hoµn   thµnh   tríc   ngµy   31  th¸ng 10 n¨m 2005. §èi víi quü ®Êt ®∙ ®îc quy ho¹ch hoÆc cã kh¶ n¨ng nh­ ng cha  ®îc quy ho¹ch  ®Ó  trång rõng, khoanh nu«i t¸i sinh   rõng;   quü   ®Êt   cã   mÆt   níc   ®∙   ®îc   quy   ho¹ch   hoÆc   cã   kh¶  n¨ng nhng cha  ®îc quy ho¹ch   ®Ó  nu«i  trång thuû  s¶n  th×  ph¶i   hoµn   thµnh   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   sö   dông   ®Êt   vµ   biÕn  ®éng sö  dông  ®Êt tr×nh  Thñ  tíng  ChÝnh  phñ  tríc ngµy  30  th¸ng 9 n¨m 2005  ®Ó  ChÝnh phñ  b¸o c¸o Quèc héi khãa XI  t¹i kú häp cuèi n¨m 2005. 4.  Tr¸ch  nhiÖm  cña c¸c  Bé  vµ  Uû  ban  nh©n  d©n tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng a) Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng chÞu tr¸ch nhiÖm: +   Chñ   tr×   x©y   dùng   Dù   ¸n   kiÓm   kª   ®Êt   ®ai   n¨m   2005  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ vµo th¸ng 7 n¨m 2004;
  4. 4 +  Híng dÉn cô  thÓ  biÓu mÉu kiÓm kª  ®Êt  ®ai, c¸ch thÓ  hiÖn sè  liÖu kiÓm kª lªn b¶n  ®å   ®Þa chÝnh, lo¹i b¶n  ®å  thay thÕ  b¶n  ®å   ®Þa chÝnh  ®èi víi n¬i cha cã  b¶n  ®å   ®Þa  chÝnh, c¸ch ghi sè liÖu ®èi víi n¬i cha ®îc xÐt duyÖt quy  ho¹ch sö dông ®Êt; +   Tæ   chøc   thùc   hiÖn   Dù   ¸n;   chØ   ®¹o,   híng   dÉn,   tËp  huÊn, kiÓm tra viÖc triÓn khai kiÓm kª  ®Êt  ®ai, lËp b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt, x©y dùng b¸o c¸o t×nh h×nh sö  dông ®Êt n¨m 2005 vµ biÕn ®éng sö dông ®Êt giai ®o¹n 2001  ­ 2005; + Cung cÊp b¶n  ®å  nÒn thèng nhÊt  ®Ó  lËp b¶n  ®å  hiÖn  tr¹ng sö  dông  ®Êt cho tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ­ ¬ng;   huyÖn,   quËn,   thÞ   x∙,   thµnh   phè   thuéc   tØnh   vµ   x∙   kh«ng cã b¶n ®å ®Þa chÝnh; + Tæng hîp sè  liÖu kiÓm kª  ®Êt  ®ai, lËp b¶n  ®å  hiÖn  tr¹ng sö dông ®Êt, x©y dùng b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông ®Êt  n¨m 2005 vµ  biÕn  ®éng sö  dông  ®Êt giai  ®o¹n 2001 ­ 2005  ®èi víi c¸c vïng kinh tÕ vµ c¶ níc tr×nh ChÝnh phñ.  b)  Bé  Quèc  phßng  vµ  Bé  C«ng  an cã  tr¸ch  nhiÖm  thùc  hiÖn kiÓm kª diÖn tÝch  ®Êt sö  dông vµo tõng môc  ®Ých cô  thÓ cho môc ®Ých quèc phßng, an ninh; phèi hîp víi Uû ban  nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng   x¸c   ®Þnh  chÝnh x¸c vÞ trÝ, diÖn tÝch ®Êt sö dông vµo môc ®Ých quèc  phßng,   an   ninh   trªn   ®Þa   bµn   tõng   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn  trong   qu¸   tr×nh   thùc   hiÖn   kiÓm   kª   ®Êt   ®ai,   lËp   b¶n   ®å  hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt cÊp x∙. c)   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng  cã  tr¸ch  nhiÖm x©y dùng  ph¬ng  ¸n kiÓm  kª  ®Êt  ®ai n¨m 2005 cho  ®Þa ph¬ng; x©y dùng kÕ  ho¹ch thùc hiÖn  cô thÓ; tæ chøc chØ ®¹o, híng dÉn, tËp huÊn, kiÓm tra ®èi  víi c¸c cÊp  ®Þa ph¬ng trùc thuéc, c¸c Së, Ban, ngµnh cã  liªn quan  nh»m  triÓn khai  nhiÖm  vô  kiÓm kª  ®Êt  ®ai n¨m  2005  ®óng quy  ®Þnh vµ  hoµn thµnh  ®óng tiÕn  ®é  thêi gian  quy ®Þnh. d) VÒ kinh phÝ: Kinh phÝ  cho c¸c ho¹t  ®éng kiÓm kª  ®Êt  ®ai n¨m 2005  ®îc   c©n   ®èi   trong   dù   to¸n   ng©n   s¸ch   nhµ   níc   n¨m   2005.  Giao Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i   trêng,   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t,   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng tÝnh to¸n,  ®¶m b¶o  kinh phÝ  cho c¸c ho¹t  ®éng kiÓm kª  ®Êt  ®ai n¨m 2005 tõ  nguån ng©n s¸ch nhµ  níc theo nguyªn t¾c: Ng©n s¸ch trung   ¬ng  ®¶m b¶o c¸c nhiÖm vô  kiÓm kª  ®Êt  ®ai cña c¸c Bé, c¬  quan Trung ¬ng; ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  ®¶m b¶o c¸c nhiÖm vô  kiÓm kª  ®Êt  ®ai cña  ®Þa ph¬ng,  ®èi víi nh÷ng   ®Þa ph¬ng  ®Æc biÖt khã  kh¨n vÒ  nguån kinh phÝ, ng©n s¸ch trung  ¬ng  sÏ xem xÐt hç trî mét phÇn.
  5. 5 Bé  Tµi chÝnh chñ  tr×, phèi hîp víi Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i   trêng   híng   dÉn   viÖc   sö   dông   kinh   phÝ   ®èi   víi   ho¹t  ®éng kiÓm kª ®Êt ®ai n¨m 2005. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  nghiªm tóc ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản