Chỉ thị 29/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
34
lượt xem
1
download

Chỉ thị 29/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 29/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 29/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA chØ th Þ   cña thñ tíng chÝnh phñ Sè 29/2003/CT­TTg ngµy 23 th¸ng 12 n¨m 2003 VÒ chÊn chØnh qu¶n lý  ®Çu t vµ x©y dùng b»ng nguån vèn nhµ níc Thêi gian qua, nguån vèn  ®Çu t  nhµ  níc (bao gåm vèn   ng©n s¸ch nhµ níc, vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn nhµ níc,   vèn   tÝn   dông   do   nhµ   níc   b¶o   l∙nh,   vèn   ®Çu   t  cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc)  ngµy   cµng  t¨ng  cao,  cïng   víi  c¸c  nguån   vèn kh¸c vµ  nh÷ng nç  lùc cè  g¾ng trong qu¶n lý   ®Çu t  vµ   x©y  dùng  cña  Bé,  ngµnh,   ®Þa  ph¬ng,  doanh   nghiÖp   ®∙  t¹o   nªn sù  chuyÓn biÕn quan träng h¹  tÇng kinh tÕ  ­ x∙ héi,   thóc  ®Èy m¹nh mÏ  chuyÓn  dÞch c¬  cÊu kinh tÕ, t¨ng n¨ng   lùc cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ  vµ  c¶i thiÖn râ  nÐt v¨n minh   ®« thÞ ë nhiÒu thµnh phè, thÞ x∙, khu tËp trung d©n c. Tuy   nhiªn,   c«ng   t¸c   qu¶n   lý   ®Çu   t  vµ   x©y   dùng   nãi   chung, trong  ®ã   ®Æc biÖt lµ  qu¶n lý   ®Çu t vµ  x©y dùng dù   ¸n, c«ng tr×nh b»ng nguån vèn nhµ  níc cßn nhiÒu yÕu kÐm,   thiÕu sãt  ®∙ dÉn  ®Õn t×nh tr¹ng  ®Çu t  dµn tr¶i, kÐo dµi   vµ  kÐm hiÖu qu¶, nî   ®äng trong  ®Çu t t¨ng cao, trë  thµnh   vÊn  ®Ò  næi cém vµ  bøc xóc hiÖn nay; c¸c hiÖn tîng tiªu   cùc cßn kh¸ phæ biÕn trong  ®Çu t  x©y dùng lµm ¶nh hëng   trùc tiÕp  ®Õn chÊt lîng c«ng tr×nh, g©y thÊt tho¸t, l∙ng   phÝ lín ®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m s©u s¾c trong x∙ héi. §Ó  chÊn chØnh t×nh h×nh nµy, t¹o chuyÓn biÕn míi vÒ   n©ng cao hiÖu qu¶ vµ  chÊt lîng  ®Çu t  b»ng nguån vèn nhµ   níc trong kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi n¨m 2004,   Thñ  tíng ChÝnh phñ  yªu cÇu c¸c Bé, c¬  quan ngang Bé, c¬   quan thuéc ChÝnh phñ  (díi  ®©y gäi chung lµ  Bé),  ñy ban   nh©n  d©n  c¸c  tØnh,   thµnh  phè  trùc  thuéc  Trung  ¬ng  (díi   ®©y gäi chung lµ  tØnh),  c¸c Tæng c«ng ty 91 triÓn khai   thùc hiÖn ngay mét sè c«ng viÖc sau ®©y:   1.   C¸c Bé  vµ  tØnh khÈn tr¬ng ph©n bæ vèn  ®Çu t  vµ  giao cho c¬ së thùc hiÖn theo c¸c nguyªn t¾c: ­ C¸c dù ¸n ®îc ghi vèn ®Çu t trong kÕ ho¹ch n¨m 2004  ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh hiÖn hµnh vÒ  qu¶n lý   ®Çu t  vµ  x©y   dùng   theo   c¸c   NghÞ   ®Þnh   sè   52/1999/N§­CP   ngµy   08  th¸ng  7   n¨m   1999;  sè   12/2000/N§­CP   ngµy   05   th¸ng   5   n¨m   2000;   sè     07/2003/N§­CP   ngµy   30   th¸ng   01   n¨m   2003   cña  ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; NghÞ ®Þnh  sè 88/1999/N§­CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999; sè 14/2000/N§­ CP   ngµy   05   th¸ng   5   n¨m   2000,   sè   66/2003/N§­CP   ngµy   12 
  2. 2 th¸ng 6 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ®Êu thÇu vµ c¸c   v¨n b¶n ph¸p quy liªn quan. ­   Tríc   khi   ph©n   bæ   vèn   cÇn   rµ   so¸t   l¹i   c¸c   dù   ¸n  chuyÓn tiÕp vµ xö lý theo híng: + Kiªn quyÕt c¾t gi¶m hoÆc rót bá  c¸c c«ng tr×nh, dù  ¸n kh«ng phï  hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn  ® îc duyÖt, c¸c  c«ng tr×nh,  dù  ¸n kh«ng  s¸t víi yªu cÇu thiÕt  thùc  cña  ngµnh, cña ®Þa ph¬ng, cña thÞ trêng.  + Cha bè  trÝ  vµ  giao vèn cho c¸c dù  ¸n chuyÓn tiÕp  nhng cha  ®ñ  thñ  tôc vÒ   ®Çu t  vµ  x©y dùng theo quy  ®Þnh,   cha x¸c  ®Þnh râ  hiÖu qu¶.  Kh«ng   ®îc triÓn khai   ®èi  víi  c¸c dù ¸n ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®Çu t, nhng vÉn cha ®Çy ®ñ thñ  tôc vÒ   ®Çu t  vµ  x©y dùng hoÆc kh«ng cã  kh¶ n¨ng c©n  ®èi  vèn theo tiÕn ®é ®îc duyÖt.  ­ C¸c dù  ¸n khëi c«ng míi ph¶i  ®¶m b¶o phï  hîp víi  quy ho¹ch  ®îc duyÖt; cã  quyÕt  ®Þnh  ®Çu t  tríc thêi  ®iÓm  31 th¸ng 10 n¨m tríc; cã  thiÕt kÕ  kü  thuËt, tæng dù  to¸n  ®îc duyÖt theo ®óng quy ®Þnh cña Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t  vµ  x©y dùng.  §èi víi dù ¸n nhãm A, nÕu cha cã thiÕt kÕ kü thuËt vµ  tæng   dù   to¸n   ®îc   phª   duyÖt,   nhng   cã   yªu   cÇu   cÇn   thiÕt  ph¶i khëi c«ng th×  ph¶i cã  thiÕt kÕ  kü  thuËt vµ  dù  to¸n  h¹ng môc khëi c«ng ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ cã  hîp  ®ång giao nhËn thÇu hîp ph¸p. ChËm nhÊt sau khi thùc  hiÖn ®îc 30% tæng møc ®Çu t, ph¶i cã thiÕt kÕ kü thuËt vµ  tæng dù to¸n ®îc ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 2. C¸c Bé vµ tØnh ph¶i bè trÝ vèn ®Çu t tËp trung, cã  träng  ®iÓm, phï  hîp víi kh¶ n¨ng c©n  ®èi vèn n¨m 2004 vµ  nh÷ng n¨m tiÕp theo. Khi ph©n bæ dù  to¸n vèn  ®Çu t  n¨m  2004, ph¶i dµnh mét phÇn vèn ®îc giao ®Ó thanh to¸n sè nî  vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  b¶n thuéc nguån ng©n s¸ch nhµ  níc  tõ   n¨m   2003   trë   vÒ   tríc   ®èi   víi   c¸c   dù  ¸n   phï   hîp   quy  ho¹ch vµ   ®Çy  ®ñ  thñ  tôc; tr¶ c¸c kho¶n nî  vay tÝn dông  u  ®∙i  ®Ó  thùc hiÖn ch¬ng tr×nh kiªn cè  ho¸ kªnh m¬ng, giao  th«ng  n«ng  th«n, c¬  së  h¹  tÇng  lµng nghÒ,  h¹  tÇng  thuû  s¶n; bè  trÝ  vèn  ®Çu t  ®Ó  thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh quan  träng chuyÓn tiÕp; bè  trÝ   ®ñ  vèn  ®èi øng cho c¸c dù  ¸n  ODA theo tiÕn  ®é  thùc hiÖn vµ  theo HiÖp  ®Þnh  ®∙ ký  kÕt  víi níc ngoµi. Sau khi bè  trÝ  vèn thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm  vô  nªu trªn míi bè  trÝ  vèn cho nh÷ng dù  ¸n khëi c«ng míi   theo ®óng c¸c yªu cÇu nªu t¹i ®iÓm 1. Bè  trÝ  vèn  ®Çu t ph¶i lu  ý  yªu cÇu  ®¶m b¶o c¸c dù  ¸n  ®îc phª duyÖt  cã  thÓ  hoµn  thµnh  ®óng  thêi  h¹n quy  ®Þnh 
  3. 3 (c¸c dù  ¸n nhãm C ph¶i  ®îc c©n  ®èi vèn  ®Çu t  ®Ó   ®¶m b¶o  thêi gian thùc hiÖn tõ  khi khëi c«ng  ®Õn khi hoµn thµnh  kh«ng qu¸ 02 n¨m; c¸c dù ¸n nhãm B tèi ®a lµ 04 n¨m). C¸c Bé, c¸c tØnh ph¶i chØ  ®¹o vµ  gi¸m s¸t viÖc thùc  hiÖn khèi lîng  ®Çu t kh«ng vît møc vèn giao kÕ  ho¹ch n¨m  2004. Tõ  n¨m 2004, ng©n s¸ch trung ¬ng kh«ng dµnh vèn  ®Ó  thanh to¸n nî vèn x©y dùng c¬ b¶n vît kÕ ho¹ch. C¸c  chñ   ®Çu  t  vµ  chÝnh  quyÒn  c¸c   ®Þa ph¬ng  cã  c«ng  tr×nh x©y dùng ph¶i phèi hîp chÆt chÏ  víi nhau  ®Ó  triÓn  khai   c«ng   t¸c   ®Òn   bï,   gi¶i   phãng   mÆt   b»ng,   t¸i   ®Þnh   c  ngay   tõ   th¸ng   ®Çu   n¨m   2004,   b¶o   ®¶m   tiÕn   ®é   thi   c«ng,  tr¸nh t×nh tr¹ng "vèn chê c«ng tr×nh". 3. Khi ph©n bæ vèn  ®Çu t, c¸c  ®Þa ph¬ng ph¶i b¶o  ®¶m  c¬  cÊu  ®Çu t hîp lý  gi÷a c¸c c¬  së  h¹  tÇng kinh tÕ  vµ  x∙   héi;   riªng   hai   lÜnh   vùc   gi¸o   dôc,   ®µo   t¹o   vµ   khoa   häc  c«ng nghÖ  ph¶i  ®¶m b¶o bè  trÝ  møc vèn tèi thiÓu  ®îc giao  t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   242/2003/Q§­TTg   ngµy   17   th¸ng   11   n¨m  2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ.   Vèn hç  trî  cã  môc tiªu cña ng©n s¸ch trung  ¬ng ph¶i  bè  trÝ   ®óng theo c¸c môc tiªu hç  trî  ghi trong kÕ  ho¹ch.  C¸c tØnh  ®îc quyÒn  ®iÒu chØnh møc vèn gi÷a c¸c nhiÖm vô  trong môc tiªu ®îc hç trî, nhng kh«ng ®îc ®iÒu chuyÓn vèn  cña môc tiªu nµy cho môc tiªu kh¸c. Ng©n s¸ch trung  ¬ng  chØ hç  trî  mét phÇn vèn cho c¸c dù  ¸n, c¸c tØnh cã  tr¸ch   nhiÖm bè  trÝ  thªm vèn  ®Çu t tõ  nguån ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng  nh»m  ®Èy nhanh tiÕn  ®é  x©y dùng sím  ®a c«ng tr×nh vµo sö  dông. 4. C¸c c¬  quan qu¶n lý  Ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia  t¨ng cêng híng dÉn nghiÖp vô, ®«n ®èc, kiÓm tra, gi¸m s¸t   t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia cña  c¸c Bé vµ c¸c tØnh.  C¸c Bé  vµ  c¸c tØnh chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  viÖc sö  dông  ®óng môc  ®Ých, cã  hiÖu qu¶ vèn  ®Çu t  cña c¸c dù  ¸n  ®îc  giao, kh«ng ®Ó thÊt tho¸t, l∙ng phÝ. Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc lång  ghÐp vµ  phèi hîp c¸c nguån lùc  ®Ó  thùc hiÖn c¸c môc tiªu  nhiÖm  vô  cña c¸c ch¬ng tr×nh  môc  tiªu  quèc gia. C¨n cø  ®Æc  ®iÓm, tÝnh chÊt vµ  néi dung ho¹t  ®éng cña tõng ch ¬ng  tr×nh, ®Æc ®iÓm cô thÓ cña ®Þa ph¬ng, ñy ban nh©n d©n cÊp  tØnh tæ chøc lång ghÐp c¸c môc tiªu vµ  nguån vèn cña c¸c  ch¬ng tr×nh, dù ¸n do ®Þa ph¬ng qu¶n lý ngay tõ kh©u ph©n  bæ nguån vèn  ®Ó  tr¸nh trïng l¾p, gi¶m bít  ®Çu mèi vµ  tËp  trung nguån lùc cho môc tiªu cÇn u tiªn.
  4. 4 Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ch¬ng  tr×nh t¹i c¬ së, chñ yÕu lµ x∙, phêng, thÞ trÊn. KÞp thêi  uèn n¾n c¸c hiÖn tîng mÊt d©n chñ, kh«ng c«ng khai trong  viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh vµ  xö  lý  nghiªm c¸c trêng hîp  ®Ó   thÊt   tho¸t   kinh   phÝ   do   thiÕu   tr¸ch   nhiÖm   hoÆc   tham  nhòng. 5.  Bé  Tµi chÝnh  phèi  hîp  víi c¸c  Bé  liªn  quan tæng  kÕt,  ®¸nh  gi¸  kÕt  qu¶  thùc  hiÖn c¸c ch¬ng  tr×nh,  dù  ¸n  dïng vèn vay tÝn dông u ®∙i; xóc tiÕn khÈn tr¬ng viÖc söa  ®æi, bæ sung NghÞ   ®Þnh sè  43/1999/N§­CP ngµy 29 th¸ng 6  n¨m 1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  tÝn dông  ®Çu t  ph¸t triÓn cña  Nhµ  níc theo híng thu hÑp ph¹m vi cho vay  ®Çu t , chØ hç  trî  nh÷ng ch¬ng tr×nh, lÜnh vùc, s¶n phÈm thiÕt yÕu cña  nÒn kinh tÕ  nÕu kh«ng cã  sù  hç  trî  cña Nhµ  n íc th×  kh«ng  ph¸t triÓn ®îc. TËp trung chñ yÕu vµo nh÷ng lÜnh vùc quan   träng trong chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy t¨ng tr ­ ëng kinh tÕ. H¹n chÕ  tèi  ®a viÖc cho vay c¸c dù  ¸n khëi  c«ng míi, tËp trung vèn cho c¸c dù  ¸n chuyÓn tiÕp. Gi¶m  sè  lîng møc l∙i suÊt, tiÕn tíi ¸p dông mét møc l∙i suÊt  thèng nhÊt cho tÊt c¶ c¸c ®èi tîng vay tÝn dông u ®∙i.  Quü  Hç  trî  ph¸t triÓn cÇn cã  ph¬ng ¸n huy  ®éng vèn,  ®¸p øng  ®îc yªu cÇu gi¶i ng©n cña c¸c dù  ¸n  ®ang vay dë  dang;  ®ång thêi c¸c chñ   ®Çu t cÇn chñ   ®éng tÝnh to¸n c¸c  ph¬ng ¸n vay ­ tr¶ nî, theo tiÕn ®é ®∙ cam kÕt. Tõ nay nhµ níc chñ yÕu thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®∙i sau  ®Çu   t  ®èi   víi   c¸c   dù   ¸n   ®Çu   t  míi   nh»m   môc   ®Ých   kinh  doanh, kÓ  c¶ c¸c dù  ¸n  ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp nhµ  n­ íc. C¸c dù  ¸n nµy, nÕu  ®Çu t  vµo c¸c lÜnh vùc, vïng  ®îc  khuyÕn khÝch th×  tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch  u  ®∙i  theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.  ViÖc söa  ®æi, bæ sung NghÞ   ®Þnh nµy ph¶i tr×nh ChÝnh  phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh trong quý I n¨m 2004. 6. Thùc hiÖn c«ng khai, minh b¹ch trong qu¶n lý vµ sö   dông vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc. T¨ng cêng thanh tra,  kiÓm tra chÆt chÏ  theo quy  ®Þnh, chèng thÊt tho¸t, l∙ng  phÝ, tiªu cùc trong ho¹t  ®éng  ®Çu t. Rµ  so¸t tiªu chuÈn,  ®Þnh møc kinh tÕ  ­ kü  thuËt  ®Ó  phÊn  ®Êu gi¶m suÊt  ®Çu t .  Ngêi ký  tr×nh  dù  ¸n ph¶i chÞu  tr¸ch  nhiÖm  vÒ  c¸c th«ng  tin, sè  liÖu nªu trong hå  s¬  dù  ¸n. Ngêi cã  thÈm quyÒn  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm khi ra quyÕt ®Þnh ®Çu t. Tõ  nay, c¬  cÊu  ®Çu t  vµ  c¸c dù  ¸n  ®Çu t  quan träng  hoÆc vèn  ®Çu t lín thuéc thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh cña chÝnh  quyÒn   ®Þa   ph¬ng   ph¶i   ®îc   ñy   ban   nh©n   d©n   tr×nh   ra   Héi  ®ång nh©n d©n th¶o luËn, quyÕt  ®Þnh vµ  c«ng bè  trªn c¸c  ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng cña ®Þa ph¬ng. Bé KÕ ho¹ch  vµ  §Çu t  tr×nh ChÝnh phñ  ban hµnh quyÕt  ®Þnh cô  thÓ  vÒ 
  5. 5 tr¸ch nhiÖm vµ  thÈm quyÒn tham gia, gi¸m s¸t cña c¸c c¬  quan chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ nh©n d©n ë ®Þa ph¬ng ®èi  víi c¸c dù  ¸n trªn   ®Þa bµn thuéc thÈm  quyÒn  quyÕt   ®Þnh  cña c¸c Bé.   Chñ  c¸c ch¬ng tr×nh,   dù  ¸n  ®Çu  t  ph¶i  c«ng  bè  c«ng  khai néi dung quyÕt  ®Þnh  ®Çu t, ch¬ng tr×nh kÕ  ho¹ch  ®Çu  t (tªn dù ¸n, quy m« x©y dùng, ph¹m vi chiÕm ®Êt, vèn ®Çu   t, nguån  vèn,  chñ   ®Çu t, tiÕn   ®é  thùc  hiÖn...)  t¹i  ®Þa  ®iÓm thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  vµ  t¹i trô  së  Héi  ®ång nh©n  d©n,  ñy ban nh©n d©n  ®Þa ph¬ng n¬i cã  dù  ¸n  ®Ó  nh©n d©n  biÕt, tham gia gi¸m s¸t, kiÓm tra. 7. C¸c Bé, c¸c tØnh ph¶i tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc   vµ  b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  c«ng t¸c gi¸m s¸t, ®¸nh  gi¸   ®Çu   t  trong   ph¹m   vi   ngµnh,   lÜnh   vùc   vµ   ®Þa   bµn   do  m×nh   qu¶n   lý   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   07/2003/N§­CP   ngµy   30  th¸ng   01   n¨m   2003   cña   ChÝnh   phñ   vµ   híng   dÉn   cña   Bé   KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t t¹i Th«ng t sè  03/TT­BKH  ngµy 19 th¸ng 5  n¨m 2003. 8. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn  quan thùc hiÖn chøc n¨ng ®îc giao vÒ gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸  ®Çu t, cÇn tæ chøc kiÓm tra thêng xuyªn, ph¸t hiÖn nh÷ng  thiÕu sãt vµ  sai ph¹m, yªu cÇu c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng,  doanh nghiÖp xö  lý  hoÆc kiÕn nghÞ  Thñ  tíng ChÝnh phñ  cã  biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. 9. C¸c tØnh khÈn tr¬ng thµnh lËp Thanh tra Së  t¹i Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  theo Ph¸p lÖnh Thanh tra ban hµnh n¨m  1990; Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t nhanh chãng kiÖn toµn tæ chøc  Thanh tra Bé, phèi hîp víi Thanh tra Nhµ níc vµ c¸c tØnh,  thµnh phè  triÓn khai thùc hiÖn kÕ  ho¹ch sè  05­KH/TW ngµy  10 th¸ng 9 n¨m 2003 cña Ban ChÊp hµnh Trung  ¬ng §¶ng vÒ  kiÓm tra thùc hiÖn kÕt luËn cña Bé ChÝnh trÞ vÒ ®Çu t  x©y  dùng vµ qu¶n lý sö dông ®Êt ®ai.      C¸c Bé,  ®Þa ph¬ng chñ   ®éng ph¸t hiÖn vµ  ph¶n ¸nh kÞp  thêi  nh÷ng vÊn  ®Ò  cã  liªn quan  ®Õn lÜnh vùc kÕ  ho¹ch vµ   ®Çu t cÇn ®îc thanh tra, kiÓm tra. Tõ n¨m 2004, tæ chøc thanh tra, kiÓm tra ®Þnh kú viÖc   thùc hiÖn kÕ  ho¹ch  ®Çu t  ë  c¸c ngµnh, c¸c  ®Þa ph¬ng, b¶o  ®¶m ®Çu t tËp trung theo môc tiªu kÕ ho¹ch. 10.   Yªu   cÇu   c¸c   Bé,   ®Þa   ph¬ng   chÊp   hµnh   nghiªm   quy  ®Þnh b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t hµng quý,  6 th¸ng, c¶ n¨m ®Õn c¸c c¬ quan liªn quan vÒ c¸c mÆt: huy   ®éng c¸c nguån vèn, khèi lîng x©y dùng, chÊt lîng vµ  sù  cè  c«ng tr×nh (nÕu cã), cÊp ph¸t, thanh to¸n, dù  ¸n hoµn  thµnh, n¨ng lùc t¨ng thªm. §èi víi c¸c dù  ¸n nhãm A vµ  c¸c   dù   ¸n   quan   träng   quèc   gia,   Chñ   ®Çu   t  ph¶i   b¸o   c¸o 
  6. 6 riªng vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t chËm nhÊt vµo  ngµy 20 hµng th¸ng göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ó  tæng hîp  b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  kiÕn nghÞ  c¸c biÖn ph¸p tæ  chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t theo ®óng tiÕn ®é.  11. Trong quý  I n¨m 2004, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  chñ  tr×, phèi hîp Bé  Tµi chÝnh vµ  c¸c Bé  liªn quan rµ  so¸t  viÖc ph©n bæ vèn ®Çu t cho c¸c môc tiªu, c¸c dù ¸n cô thÓ  cña c¸c Bé, ngµnh,  ®Þa ph¬ng, nÕu ph¸t hiÖn nh÷ng vÊn  ®Ò  kh«ng phï  hîp víi quy  ®Þnh hiÖn hµnh ph¶i kÞp thêi xö  lý  theo thÈm quyÒn, trêng hîp vît thÈm quyÒn ph¶i kÞp thêi  b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
Đồng bộ tài khoản