Chỉ thị 30/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Chỉ thị 30/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 30/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 30/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  30/1999/CT­T T g   n g µ y  26 th¸ng 10 n¨ m  1999  Ò  c«n g  t¸c u y  h o ¹ ch  µ   v  q v q u ¶ n  lý x © y   ù n g  ® «  th Þ d Nh÷ng n¨m qua, c«ng      t¸cquy  ¹ch  µ  ho v qu¶n  ýx©y  ùng  «   Þ  ∙  ã  l  d ® th ® c chuyÓn  Õn  Ých  ùc,nhng  Én  bi t c  v cßn  Òu  ån t¹   Õu  Ð m:  nhi t   iy , k Quy  ¹ch chi ho     tiÕtcßn  Õu,cha  ¸p    thi   ® øng    Çu  u      iÓnvµ  yªu c ®Ç tph¸ttr   qu¶n  ý®«  Þ;chÊt  l   th   l ng c¸c®å     î     ¸n quy  ¹ch nh×n  ho   chung cßn  ¹n  Õ;  h ch c«ng   t¸cqu¶n  ýx©y  ùng  l  d ®«  Þ  Én  a  µm  ñ  îct×nh  ×nh    iÓn®«  Þ;thñ tôchµnh  Ýnh   th v ch l ch ®   h ph¸ttr   th       ch cßn  Òn  µ;cßn  ×nh  ¹ngx©y  ùng  én xén,kh«ng  Ðp  phi h   t tr   d l    ph hoÆc     Ðp,  tr¸ph i ph¸ vìquy  ¹ch;ditÝch      Þch sö  µ     ho    v¨n ho¸,l   v c¶nh  quan  Þ    ¹m; m«i  êng  b viph   tr ®«   Þ  Þ   nhiÔ m;  Õt  Êu  ¹  Çng  Õu  µ  a  ng  é; trËttù trong  th b «  kc ht thi v ch ®å b      lÜnh  ùc  Õn  ócvµ  ©y  ùng  «  Þ  a  îcx¸clËp. v ki tr   x d ® th ch ®     § Ó   ¾c  ôc  ×nh  ¹ngnªu  kh ph t tr   trªn, ñ íng Ch Ýnh  ñ   Th t   ph chØ  Þ    é,  th c¸c B ngµnh,  û   U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ  ¬ v chÝnh  Òn  «  Þ  çi cÊp  ùc hiÖn  ét  è  Öc  quy ® th m   th   m s vi sau  y:®© 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ­ ¬ng  µ  Ýnh  Òn  «   Þ  çi  Êp  chøc  v ch quy ® th m c tæ  phæ   Õn, tuyªn truyÒn,vËn  bi       ®éng    é,nh©n  ©n  c¸n b   d qu¸n tr Ötquan  iÓ m,  ôc    µ  êng  çi   iÓn  i  ® m tiªuv ® l  ph¸ttr   ®«   Þ  th trong  êikú  th   c«ng  nghiÖp  ho¸,hiÖn  i ho¸;tÝch  ùc    ®¹     c tham      gia c¸c phong  µox©y  ùng  «  Þ  tr   d ® th xanh,s¹ch,®Ñ p,  ÷g×n  Õp  èng        gi   n s v¨n minh. Bé   ©y  ùng  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  µ  a   ¬ng  iÓn X d ch tr     v    ng v ®Þ ph tr   khaiphßng  µothi ua  ©y  ùng  µ    iÓn®«  Þ  Òn  ÷ng"nh»m       tr    ® "X d v ph¸ttr   th b v   ph¸t tr Ón nhiÒu    ×nh  «   Þ  iÓn  ×nh, tiªntiÕn    i  m« h ® th ® h    ®Ó phæ   Õn  bi cho  níc c¶    häc  Ëp,noitheo. t   2.  é   ©y   ùng  chøc  Êy    Õn  ña  BX d tæ  l ý ki c c¸c  é   µnh  ªnquan    B ng li   ®Ó hoµn chØnh  µ  v ban  µnh  h trong n¨m    1999  ¬ng  ×nh khung  ùc hiÖn  Þnh  Ch tr   th   § híng quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn ®«   Þ  Öt Nam   n   th ph¸ttr   th Vi   ®Õ n¨m  2020  ∙  îc ®®  Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph phª  Öt.Trªn  ¬  ë  ,  chøc  iÓn khai lËp    duy   c s ®ã tæ  tr     quy ho¹ch tæng  Ó  ©y  ùng  Ö   èng  «   Þ  ¹    ïng  äng ®iÓ m,    ïng th x d h th ® th t i v c¸c tr   c¸c v   ®«  Þ    ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt,lµm  ¬  ë  ©y  ùng    ­ th ho¸ tr   t  ph phª duy   csx d c¸c ch ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch thùc hiÖn  ïhîp víi õng giai o¹n    iÓn. tr   ho     ph       t   ® ph¸ttr Uû   ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh    phæ   ùcthuéc Trung  ng    vµo  tr     ¬ c¨n cø  Quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éivµ  Þnh  íng quy  ¹ch  th ph¸ttr     ­ x∙h   § h  ho tæng  thÓ    iÓn ®«   Þ  níc ®Õ n   ph¸ttr   th c¶    n¨m  2020 chØ  o  Öc  Ëp  µ  ®¹ vi l v phª  Öt  duy quy  ¹ch  ho tæng  Ó  Ö   èng    «   Þ  µ  th h th c¸c ® th v khu  ©n    d c n«ng th«n    a   trªn®Þ bµn  ña  c tØnh,thµnh  è    ph sau    ã    Õn  èng  Êt cña  é   ©y  ùng,Bé   khic ý ki th nh   BX d   K Õ   ¹ch vµ  Çu   µ    é, ngµnh  ªnquan. ho   § tv c¸cB   li   Bé   ©y   ùng  µ  X d v Ban    Tæ chøc  C¸n  é  Ýnh  ñ  ­  b Ch ph nghiªn cøu  ¹n    so th¶o NghÞ   nh  Ò   ©n  ¹  «  Þ  µ  ©n  Êp  ®Þ v ph lo i th v ph ® c qu¶n  ý®«  Þ;söa  æi  l   th   ® bæ   sung  µ  µn  v ho chØnh      Ý  ¸nh    ©n  ¹ ®«  Þ  µ  ©n  Êp  c¸c tiªuch ® gi¸,ph lo i th v ph   c qu¶n  ý®«  Þ  ×nh Ch Ýnh  ñ  l   th tr   ph xem   Ðt quyÕt  nh    µm  ¬  ë  Õp tôc x  ®Þ ®Ó l c s ti     chØ  o  Öc  ¾p  Õp  Ö   èng    «  Þ    a  µn  níc. ®¹ vi s x h th c¸c® th trªn®Þ b c¶  3. C¨n  vµo    cø  Quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi vïng  µ   i   t ­      v §Þnh  íng  h quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón ®«   Þ  níc ®Õ n     i   th c¶    n¨m 2020, Bé   
  2. 2 X ©y  ùng,Uû   d   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õn   ph tr     ¬ ti   hµnh    ra so¸t, iÒu   ® chØnh        c¸c ®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  n   ho   d ®Õ n¨m  2020 theo  tinhthÇn    ChØ   Þ  è  th s 32/1998/CT­ TTg  µy  th¸ng 9  ng 23    n¨m 1998  ña  ñ  ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ.   ph Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  ©y  ùng  èihîp víi   é, ngµnh  ªnquan  K ho   § t  X d ph       B   c¸c li   híng  Én    a   ¬ng  ©y  ùng  Õ   ¹ch  d c¸c ®Þ ph x d k ho kh¶o    ÕtkÕ   s¸t,thi   quy  ¹ch  ho x©y  ùng  µng  d h n¨m  µ  n¨m,  v 5  b¶o  ¶m   ® cho c«ng    t¸cquy  ¹ch  ã    ông  ho c t¸cd thiÕtthùc,hiÖu      qu¶. Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×,phèihîp víi é  µichÝnh  ã  Õ   ¹ch bè  K ho   § tch tr        T  B c k ho   trÝ kinh  Ý   µng    ph h n¨m cho c«ng    t¸cquy  ¹ch,®ång  êicïng  íiBé   ©y   ho   th   v  X dùng  nghiªncøu  ¬  Õ   ¹ovèn    c ch t   cho c«ng    Ëp  t¸cl quy  ¹ch;®Èy  ho   nhanh  Õn ti   ®é   Ëp,xÐt duyÖt quy  ¹ch chitiÕtvµ  l     ho       quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh.   Bé   ©y  ùng  ñ  ×,phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ªnquan  X d ch tr     v    ng li   nghiªn cøu    tiÕp tôc® æi  íic«ng    Ëp,xÐt duyÖt quy  ¹ch x©y  ùng     m  t¸cl       ho   d nh»m   ©ng    n cao chÊt l ng c¸c®å      î     ¸n quy  ¹ch x©y  ùng,®¸p  ho   d   øng    Çu ph¸ttr Ónkinh tÕ    yªu c     i    ­ x∙ héi,b¶o  Ö      v m«i  êng, phßng  èng  tr   ch thiªntai  ò lôt  Õt  îp  íiviÖc      ,   ,k h v   l b¶o ®¶m   ninh vµ  èc  an    qu phßng. 4. Thùc  Ön  ¬ng  ×nh c«ng      hi Ch tr   t¸cn¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  µ  ¬ng  c Ch ph v Ch tr×nh x©y  ùng  Ët,Ph¸p  Önh  Ö m   ú  èc  éi kho¸ X,    é,  µnh,   d Lu   l nhi k Qu h    c¸c B ng   ®Þa   ¬ng  chøc  Öc  µ  ph tæ  vi r so¸t, öa  æi     s® bæ sung  µ  ¹n th¶o  íic¸c v¨n v so   m      b¶n quy  ph¸p ph¸p  Ët;   Ýnh  lu   ch c¸c s¸ch vÒ     qu¶n  ývµ    iÓn ®«  . é     l   ph¸ttr   thi  T B ph¸p cã  Õ   ¹ch kiÓm    íng dÉn  ùc hiÖn  ètc«ng    µy.   k ho   tra,h  th   t  t¸cn 5. § Ó   ñ  ng    ch ®é huy  ng  èn  u      iÓn®«  Þ,Bé  Õ   ¹ch vµ  ®é v ®Ç tph¸ttr   th   K ho   §Çu , Bé   ©y  ùng  èihîp  íic¸c Bé,  µnh  µ  a   ¬ng  ©y  ùng  ­ t  X d ph   v     ng v ®Þ ph xd ch ¬ng  ×nh ®Ç u      iÓn kÕt  Êu  ¹ tÇng  «  Þ  n   tr   tph¸ttr   c h  ® th ®Õ n¨m  2005  µ  h¬n, v xa    bao  å m     ù    u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  g c¸c d ¸n ®Ç tx d c s h  s¶n  Êt,h¹ tÇng  ü  Ët, xu     k thu   h¹ tÇng    éivµ      x∙h   c¸c c«ng  ×nh b¶o  Ö   tr   v m«i  êng,vÖ   tr   sinh ®«  Þ  ×nh Thñ    th tr   t ng ChÝnh  ñ  í  ph th«ng qua    µm  ¬  ë    ótc¸cnguån  èn  u    µ  ®Ó l c s thu h     v ®Ç tv chØ   ®¹o  Öc  ùc hiÖn    ù    ©y  ùng  «  Þ  ã  Öu  vi th   c¸cd ¸n x d ® th c hi qu¶. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  chñ  ×,phèi hîp  íiBé   µi chÝnh  µ  K ho v§ t tr     v  T   r so¸t,bæ     sung    Ýnh  c¸cch s¸ch,c¬  Õ     ch khuyÕn  Ých  µ  ®∙i®Ç u  . kh v u    t Bé   µi chÝnh  ©y  ùng  ¬  Õ,  Ýnh  T  x d c ch ch s¸ch huy  ng    ån  èn, ®é c¸c ngu v   ® Æc   Ötlµvèn  bi     trong nh©n  ©n; h×nh  µnh    ü    iÓn®«  Þ       d   th c¸cqu ph¸ttr   th ;t¨ng nguån thu  õ dÞch  ô  «   Þ; sö  ông  Öu  t  v ® th   d hi qu¶  ü  µ, ®Êt    ¹o vèn  qu nh   ®Ó t   phôc  ô  v cho  u      ¹ovµ    iÓn®«  Þ. ®Ç tc¶it   ph¸ttr   th 6. Thùc  Ön  Öm   ô  Ëp  ¹ trËttù kiÕn  ócvµ  ©y  ùng  «  Þ,chñ    hi nhi v l l      i tr   x d ® th   déng  Óm       iÓn ®«  Þ  ki so¸tph¸ttr   th theo  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  µ  ho   ho v ph¸p  Ët,Bé  lu   X ©y  ùng, Uû   d   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    ¬ ban hµnh  Þp  êi§iÒu  Ö  k th   l qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo    c¸c quy  ¹ch  c  Öt.Vµo  ho ®ùî duy   Quý  n¨m  IV  2000,Bé  ©y  ùng  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt  Þnh  ­  X d tr   t  ph phª duy § h íng ph¸ttr ÓnkiÕn  ócViÖtNam   n      i   tr     ®Õ n¨m  2020. Bé  Giao  th«ng  Ën  , é   ©y  ùng  v t¶i B X   d chØ  o  µ  íng dÉn  Öc  Ëp    ®¹ v h   vi l quy ho¹ch,x¸c®Þnh  µnh     h lang an  µn    to giao th«ng  µ  ã  Ön    v c bi ph¸p h÷u  Öu      hi t¨ng cêng  qu¶n  ýx©y  ùng  äc    ôc® êng  l  d d c¸ctr   giao th«ng  û,bé;chÊ m     ×nh    thu     døt t tr¹ng x©y  ùng  ù    d t ph¸t,g©y  ¾c  Ïn,lµm  Êt  toµn    t ngh   m an  giao th«ng  µ  ö  vs dông    Ðp  t  tr¸ph ®Ê n«ng  i nghiÖp.
  3. 3 T æng   ôc  Þa  Ýnh  ñ  ×,phèihîp  íiBé   ©y  ùng  Ëp  c§ ch ch tr     v  X d t trung chØ     ®¹o  c«ng    t¸cqu¶n  ýsö  ông  t  «  Þ;®Èy  ¹nh  l  d ®Ê ® th   m nhanh  Õn ®é  ®o  c, ti     ®¹   ®¨ng  ý,cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t    µ  ë  ÷u  µ. k  gi   nh quy sd ®Ê ë v s h nh Uû  ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ  Ýnh  ¬ v ch quyÒn  «  Þ  çi cÊp,theo quyÒn  ¹n vµ  ® th m       h   tr¸chnhiÖ m  ña  × nh, ph¶ith ng    cm    ê xuyªn  chøc  Óm     tæ  ki tra,thanh    µ  ã  Ön  tra v c bi ph¸p  ö  ý c¬ng  Õt      x l  quy c¸c vi ph¹m ph¸p  Ëtvµ  lu   quy  ¹ch;sím  Ëp  ¹ trËttù kiÕn  óc,x©y  ùng  µ  ho   l li       tr   d v giao  th«ng  «  Þ. ® th 7. Nh»m   ©ng    n cao  Öu  hi qu¶  qu¶n  ý Nhµ   íc t¹    «   Þ, Ban    l  n   ic¸c ® th   Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  ñ  ×,phèihîp víi   é, ngµnh  ªnquan  b Ch ph ch tr        B c¸c li   nghiªn  cøu  ©n  Êp  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  µ  é  ph c nhi v  h v b m¸y  Ýnh  Òn  «  Þ  ch quy ® th theo  ­ h íng t¨ng cêng  Òn  ¹n  µ    quy h v tr¸chnhiÖ m     cho  Ýnh  Òn  «   Þ  çi  Êp  ch quy ® th m c trong viÖc  Õt  nh  ÷ng  Ên    Ò     quy ®Þ nh v ®Ò v qu¶n  ý®«   Þ,® Æc   Öt lµ vÒ   l   th   bi     quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ®Ç u   cho  ho   ho   t  khu  ùc  v c«ng  éng;qu¶n  ývµ  ö  ông  ¬  ë  c   l  s d cs h¹ tÇng;thu ching©n        s¸ch;tæ    chøc  µ  ©n  ù;c¶itiÕn thñ tôchµnh  Ýnh; v nh s       ch   gi¶i  Õt c¸cvô  Õu  è,khiÕu  Ön  µ  ö  ýc¸cvô  Öc  µnh  Ýnh  ã  ªn quy     khi t   ki v x l     vi h ch c li   quan. Thñ íng ChÝnh  ñ    Çu    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  t  ph yªu c c¸cB tr   tr c quan  ngang  é, B  c¬ quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   thu Ch ph v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh    phè  ùc thuéc  tr   Trung  ng  ¬ ph¶i h Õt    søc quan  ©m   µ  ã  Õ   ¹ch  chøc  t v c k ho tæ  thùc hiÖn    nghiªm  ócChØ   Þ  µy. t  th n Bé   ©y  ùng  ñ  ×,phèihîp víic¸c Bé, ngµnh, Uû   X d ch tr              ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ theo  âi,híng dÉn  µ  nh  ú  c¸o d    v ®Þ k b¸o    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÓnkhaithùc hiÖn  t  ph v vi tr       ChØ   Þ  µy. th n
Đồng bộ tài khoản