Chỉ thị 346-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
327
lượt xem
6
download

Chỉ thị 346-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 346-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện các Nghị định của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị và mua bán và kinh doanh nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 346-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  346­T T G  N G µ Y   T S 5­7­1994 V Ò  VI Ö C  T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  C¸ C  N G H Þ  ® Þ N H  C ñ A  C H Ý N H  P H ñ V Ò   U Y Ò N  S ë  H ÷ U  N H µ     µ  Q U Y Ò N   ö  D ô N G  ® Ê T  ë  T ¹I ® «  T H Þ Q ëV S   V µ  M U A  B¸ N  V µ  KI N H  D O A N H  N H µ  ë.  § Ó   ùc  Ön  th hi Ph¸p  Önh  µ     l Nh ë n¨m 1991  µ  Ët  Êt  ai  v Lu § ® n¨m  1993,  ChÝnh  ñ  ph ban  µnh  h NghÞ   nh  Ò   Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  ®Þ v quy s h nh ë v quy sd ®Êt    ¹ ®«  Þ  µ  ë t   th v NghÞ   nh  Ò   i ®Þ v mua    µ  b¸n v kinh doanh  µ  .   nh ë Nh»m   b¶o  ¶m   Öc  chøc  ùc hiÖn    Ýnh  ® vi tæ  th   c¸c ch s¸ch cña  µ   ícvÒ     Nh n   nhµ  , ®Êt    îc chÆt  Ï,chÝnh    t hiÖu  ë  ë®   ch   x¸c,®¹   qu¶ cao, ®¸p    øng nguyÖn  väng  Ýnh  ¸ng  ña    é  µ  ©n  ©n, vµ  ím  a  ch ® c c¸n b v nh d   s ® c«ng    t¸cqu¶n  ýnhµ    l  ë vµo  Ò   Õp  nn theo ®óng    ph¸p luËt, ñ íng Ch Ýnh  ñ     Th t   ph chØ  Þ: th   1. Thµnh  Ëp    l Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  Ò   Ýnh  ¬ v ch s¸ch nhµ  , ®Êt    íi   ë  ë (d   ®©y   äilµ Ban  g    ChØ   o  ®¹ Trung  ng) do  ã  ñ íng ChÝnh  ñ  µm  ëng  ¬   Ph Th t   ph l Tr ban, Bé   ëng  é   ©y  ùng  µm  ã  ëng    tr BX d l Ph Tr ban  µ  idiÖn    é     v ®¹   c¸c B T ph¸p,   Tµi chÝnh, Tæng  ôc  Þa  Ýnh, Ban  Ët    Ýnh  ñ  µ Uû       c§ ch   V gi¸Ch ph l   viªn,vµ  êi   m m ét  ã  ñ  Þch  µn  ñ  Þch  û   Ph Ch t §o Ch t U ban  Trung  ng  Æt   Ën Tæ   èc  Öt ¬M tr   qu Vi   Nam   µ  ét  ã  ñ  Þch  v m Ph Ch t Tæng    oµn  Liªn® Lao  ng  ÖtNam   µm  û   ®é Vi   l U viªn. Ban ChØ   o  ®¹ Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m   ùctiÕp  óp  ñ íng  Ýnh    tr   gi Th t Ch phñ  chØ   o  û   ®¹ U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, ¬  c¸c Bé,  û     U ban  µ   íc vµ    ¬  Nh n   c¸c c quan  éc  Ýnh  ñ  ùc  Ön  ètc¸c thu Ch ph th hi t     chÝnh  s¸ch trªn.   §èivíim ét  è  a   ¬ng  äng ®iÓ m     µnh  è  µ   éi,thµnh  è     s ®Þ ph tr   nh th ph H N   ph Hå   Ý   Ch Minh, thµnh  è    ph H¶i  Phßng, tØnh  Qu¶ng  Nam   §µ   ½ ng,..  ­  N .Ban  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  ¬ ph¶ilËp  ã m     nh c«ng    êng  t¸cth xuyªn theo  âivµ  èihîp   d   ph     víiBan    ChØ   o  ña  ®¹ c tØnh, thµnh  è    Ön    Ên    íin¶y    ph ph¸thi c¸c v ®Ò m   sinh vµ    kÞp  êib¸o c¸o víi ñ íng Ch Ýnh  ñ. th         Th t   ph §Þnh  ú  th¸ng,Ban  k 6    chØ  o  ®¹ Trung  ng  ¬ b¸o  Thñ íng  Ýnh  ñ  c¸o  t Ch ph kÕt  qu¶  ùc hiÖn    ¹m    nícvµ  Õ   ¹ch 6  th   trªnph vic¶    k ho   th¸ngtiÕp theo.     2.Ban    chØ  o  ®¹ Trung  ng  ¬ ph¶isím  iÖutËp  éinghÞ  å m     ã  ñ    tr   h   g c¸cPh ch tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ô    ph tr     ¬ ph tr¸chc«ng    t¸cnhµ  t, c¸c Gi¸m  c  ë  µ  t, X ©y  ùng, Tµi chÝnh, V Ët    Þa    ®Ê     ®è s nh ®Ê   d      gi¸,§ chÝnh, KiÕn  óc s  ëng  µnh  è  µ   éi  µ  µnh  è  å   Ý     tr   tr th ph H N v th ph H Ch Minh    ®Ó qu¸n tr Öt ñ  ¬ng  µ  Ýnh   i  ch tr v ch s¸ch vÒ   µ  ,®Êt    ña  µ   íc.   nh ë   ë c Nh n 3. C¸c  é,  ¬    B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  ã  ªnquan  thu Ch ph c li   khÈn  ¬ng  tr ban  µnh    h c¸c v¨n b¶n  íng  Én  Çn  Õt®Ó   ùc  Ön  èng  h d c thi   th hi th nhÊt trong c¶  ícnh  ¬ng      n   ph ph¸p x¸c®Þnh    Þcßn  ¹ cña  µ;ph¬ng     gi¸tr   l i nh   ph¸p  x¸c ®Þnh  Êp, h¹ng  µ; ph¬ng    c  nh   ph¸p  o,  Ï diÖn  Ých  µ  ; gi¸chuÈn  èi ® v  t nh ë     t  thiÓu  µ  ©y  ùng  íi,nhµ  nh x d m  cho  thuª,khung    t      gi¸®Ê ë trong  õng  êikú; t th     ®iÒu  Ö  µ    l nh ë chung; c¸c kho¶n  Ö  Ý   µ     l ph v kho¶n  thu trong  Öc  Êp  Êy  vi c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t  ; thuÕ  nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë   kinh doanh    nhµ  ; qu¶n  ývµ  ö  ông  ån  Òn  ® îc tõ viÖc  ë  l  s d ngu ti thu      b¸n  µ  éc  ë  ÷u  nh thu s h Nhµ   ícv.v. . n  . 4. Thµnh  Ëp    l Ban chØ  o  Êp  ®¹ c tØnh  Ò   Ýnh  v ch s¸ch nhµ    µ  t        ë v ®Ê ë do Phã  ñ   Þnh  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ô    ph ph tr¸chc«ng    µ  t    t¸cnh ®Ê
  2. 2 lµm  ëng  Tr ban, Gi¸m  c  ë  µ  t  ë  ©y  ùng, n¬i kh«ng  ã  ë   µ     ®è s nh ®Ê (S X d    c S Nh ®Êt)lµm  ã  ëng    Ph Tr ban  µ  µnh    µ®¹idiÖn    ë   µichÝnh    Ët    v th viªnl     c¸c S T   ­ V gi¸, T ph¸p,§Þa  Ýnh,KiÕn  ócs  ëng,M Æt   Ën tæ  èc,li   oµn    ng    ch   tr   tr   tr   qu   ªn® lao ®é cña tØnh  µnh phè). (th   Ban chØ   o  Êp  ®¹ c tØnh  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   ùc tiÕp  óp  ñ   Þch  û     tr   gi Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  chøc  éinghÞ    o    µnh,c¸ccÊp    ph tæ  h  l∙nh®¹ c¸cng    trùcthuéc ®Ó       qu¸n  iÖtvµ  chøc  ùc hiÖn    Ýnh  tr   tæ  th   c¸c ch s¸ch vÒ   µ  , ®Êt    nh ë   ë  ña  Ýnh  ñ    a  µn  c ch ph trªn®Þ b tØnh;tæ    chøc    íptËp  Ên  c¸cl   hu nghiÖp  ô    v ®Ó c¸cngµnh,c¸ccÊp  ùc hiÖn.Kinh  Ý  Ëp  Ên  µ  iÓn khait¹ ®Þa  ¬ng       th     ph t hu v tr    i   ph do  ©n  ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph øng  ícvµ  îchoµn  ¹ do  õ c¸c nguån    b¸n  tr   ®   l  t     i thu do  nhµ, cÊp  Êy    gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹ nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë t i   ®Þa  ¬ng. ph 5. Trong    ùc  Ön  Ýnh    khi th hi ch s¸ch  µ    µ  t  , cÇn  ó      éi nh ë v ®Ê ë   ch ý c¸c n   dung  sau: a)  èi víiviÖc  §   b¸n  µ   éc  ë  ÷u  µ   íc,nguyªn  ¾c  nh thu s h Nh n   t chung  µ l  kh«ng  Õn hµnh    t, µ   Õn hµnh  õng  ícv÷ng  ¾c. Tæ   ti   å ¹   ti   m t b  ch   chøc  tr cc¸c b¸n  í     lo¹  µ  Êp  I cÊp    µ      inh c II   , IV,nh ë c¸c khu  Ëp  Ó  ¹ithµnh, ven  éi ®Ó   ót t th ngo     n  r  kinh nghiÖ m,    sau    íib¸n    ¹  µ  Êp    Êp  , Ötthù trong c¸c khu  ®ã m   c¸c lo i nh c I,c II  bi        néi thµnh, däc  êng  è, c¸c khu      ® ph     trung  ©m   Ën  Ön  t thu ti cho    ¹t®éng  c¸c ho   dÞch  ô  v kinhdoanh.   Nhµ     éc  Ön  îc b¸n  ng  ang  c¸c Bé,  µnh  ë thu di ®   nh ® do    Ng Trung  ng  ù ¬ t  qu¶n  ýth×  l   ph¶ichuyÓn    giao cho  a   ¬ng    chøc  theo    ®Þ ph ®Ó tæ  b¸n  quy  Õ   ch thèng  Êt.C¸c  ¬  nh   c quan  kh«ng  îctù ý  chøc    ù ®Þnh    ù thu tiÒn  ®     tæ  b¸n,t   gi¸,     t ®Ó       éibé  ¬  chitiªun   c quan,lµm  Êtthu ng©n    th     s¸ch Nhµ   íc.   n b. V Ò   Êp  Êy    c gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  : ViÖc  chøc    nh quy s h nh ë   tæ  kª khai   ®¨ng  ý  µ    µ  t    k nh ë v ®Ê ë ph¶i lµm    døt  iÓ m   ® trong  õng  êng, tõng  Ën, t ph   qu   trongtõng thµnh  è,thÞ      ph   x∙. Trong  khu  ùc  ∙    v ® kª khai®¨ng  ý,ph¶itæ    k    chøc  Êp  Êy chøng  Ën  ­ c gi   nh tr íccho    êng  îp mua  µ  ña  µ   íc®∙    Õt  Òn,c¸c tr ng  îp ®∙  ã    c¸c tr h  nh c Nh n   tr¶h ti     ê h   c ®Çy     Êy  ê së  ÷u  µ    µ  ö  ông  t  , råimíi ®Õ n     êng  îp ®ñ gi t   h nh ë v s d ®Ê ë       c¸c tr h  kh¸c.Tõ     nay  ë®i,viÖc  Êp  t    µ  Êy  Ðp  ©y  ùng  µ    íi ph¶i tr     c ®Ê ë v gi ph x d nh ë m     tu©n  ñ  th nghiªm  ngÆt    c¸c quy  nh  ña  Ët ®Êt  ai  µ  ®Þ c lu   ® v quy  ¾c  Ò   ©y  t vx dùng  ¬  c b¶n. Khi  ©y  ùng    x d xong ph¶i ®¨ng  ý  µ  û     k v U ban  ©n   ©n   Êp  Nh d c tØnh  Ðt cÊp  Êy  x  gi chøng  Ën  ë  ÷u  µ. C Ç n   Ê m     ×nh  ¹ngchiÕm   nh s h nh   ch døt t tr   ®Êt,x©y  µ    Ðp  µ    nh tr¸ph i v kh«ng  ¨ng  ý,g©y  ã  ® k  kh kh¨n cho    c«ng    t¸cqu¶n  ý l  nhµ, ®Êt  «   Þ.C¸c  êng  îp  è  ×nh    ¹m    ® th   tr h ct viph ph¶isö  ýnghiªm    l  theo ph¸p  luËt. C¬   quan  a  Ýnh  µ  ¬  ®Þ ch v c quan  qu¶n  ýnhµ  t  l  ®Ê ph¶iphèihîp chÆt  Ï      ch   trong viÖc  Èn  Þ   å  ¬    ×nh  û     chu b h s ®Ó tr U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Ðt  Êp  Êy x c gi   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹  a   ¬ng. nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë t i ®Þ ph   ViÖc  o,  Ï nhµ  , ®Êt    ® v  ë  ë ph¶itiÕn  µnh  ng  êi,   h ®å th  trong ®ã,  ¬    c quan  a   ®Þ chÝnh  o,  Ï ®Êt  µ  Ých lôc thöa  t;c¬  ® v  v tr     ®Ê   quan  qu¶n  ýnhµ  o,  Ï nhµ  µ  l  ® v  v thÓ  Ön  Æt   hi m b»ng  µ   nh trong  Êy  gi chøng  Ën  nh quyÒn  ë  ÷u  µ     µ  sh nh ë v quyÒn  ö  ông  t  . sd ®Ê ë c)  Ó   § b¶o  ¶m   Öc  ® vi b¸n  µ   éc  ë  ÷u  µ   íc,viÖc  Êp  Êy nh thu s h Nh n   c gi   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ï hîp  íiquy  nh quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë ph   v  ho¹ch ph¸ttr Ón ®«   Þ, Chñ   Þch  û     i   th   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph ph¶ichØ  o  ¬    ®¹ c quan  chøc n¨ng  Èn  ¬ng  Ëp    kh tr l c¸cquy  ¹ch chitiÕttrªnc¬  ho        
  3. 3 së quy  ¹ch  ho chung  îc duyÖt. C«ng  è  ®    b c«ng khai c¸c quy  ¹ch    Õt,    ho chi ti   nhÊt lµquy  ¹ch c¸ckhu  t      ©n  ©n  Õt.    ho     ®Ê ë ®Ó nh d bi d)    Tæ chøc tuyªn truyÒn  éng  i   Üa,  ôc  ch  ña  Ýnh    r r∙  ngh ý m ®Ý c ch s¸ch  nhµ    µ  t    ña  µ   íctrªnc¸cph¬ng  Ön th«ng    ichóng.Niªm  Õt  ë v ®Ê ë c Nh n       ti   tin®¹     y c«ng  khait¹  ô së  û     i   U ban  ©n  ©n  êng  µ  ¬i c«ng  éng    tr nh d ph vn  c c¸c v¨n    b¶n quy  nh  µ  íng dÉn  ùc hiÖn  Ýnh  ®Þ vh   th   ch s¸ch nhµ    µ  t    ña  µ   íc®Ó     ë v ®Ê ë c Nh n   c¸n bé,nh©n  ©n  Óu,®ång  ×nh  µ  Ých  ùc  ëng     d hi   t vt ch øng  ùc hiÖn. th   Trong  qu¸  ×nh  ùc hiÖn, c¸c tØnh  tr th      ph¶ith ng    ê xuyªn  ótkinh nghiÖ m   r    vµ  nh  ú  ®Þ k b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  íiThñ íng  Ýnh  ñ. §èi víinh÷ng  Ên    v  t Ch ph       v ®Ò kh«ng  â,ph¶i ph¶n  r    ¸nh  Þp  êivíiBan  k th     chØ   o  ®¹ Trung  ng    íng  Én  ¬ ®Ó h d thùc  Ön, tuyÖt ®èi  hi     kh«ng  îc tù ®Ò   c¸c quy  nh    íiv¨n  ®    ra    ®Þ tr¸ v   i b¶n  ña  c Nhµ   íc®∙  n   ban  µnh. h 6.  ång  êivíiviÖc  ùc  Ön  Ýnh  § th     th hi ch s¸ch  Ò   µ  , ®Êt    Çn  µy, v nh ë   ël n   ChÝnh  ñ  ∙  µ  ang  ×nh Uû   ph ® v ® tr   ban  êng  ô  èc  éiban  µnh  Th v Qu h   h ph¸p lÖnh    Ng êicã    c«ng.C¸c  a  ¬ng  Çn  ¾ m   ¾c  ×nh  ×nh  µ    ña    i t   ®Þ ph cn ch t h nh ë c c¸c®è  ­ îng chÝnh    s¸ch,® Æc   Ötlµnh÷ng  êicã  Òu    bi     ng   nhi c«ng    i víi lao ®è     c¸ch m¹ng    ®Ó   ã  Ön  c bi ph¸p    gi¶iquyÕt hoÆc   Õn  ki nghÞ   Ýnh  ñ  Ch ph xem   Ðt  x quyÕt  ®Þnh Cã   Õ   ¹ch  k ho ph¸ttr Ón c¸c lo¹  µ  ×nh    i     inh t nghÜa,  ãp  Çn    Õt  g ph gi¶iquy nhµ    i víi Ön  Ýnh  ë ®è     di ch s¸ch m µ   µn  ©n  ã    to d c tr¸chnhiÖ m    ch¨m  lo. 7. Nhµ   , ®Êt    µ vÊn    ¾n   Òn  íinhu  Çu  µ  Òn  î chÝnh    ë  ë l  ®Ò g li v   c v quy l  i ®¸ng  ña  äi  c m c«ng  ©n. T×nh  ×nh  µ  , ®Êt    Ön  d   h nh ë   ë hi nay  cßn  Òu  ån t¹   nhi t   i , phøc  ¹p,® ßi  ái ph¶i khÈn  ¬ng  ã  ÷ng  Ýnh  t  h    tr c nh ch s¸ch  µ  Ön  v bi ph¸p    gi¶i quyÕt  Êp  c b¸ch, ®Ó   õa  Ëp  ¹  Ëttù trong  Öc    v l li    tr vi qu¶n  ý x©y  ùng  µ  ö  l  d vs dông  µ  , ®Êt    nh ë   ë theo  ng  ®ó quy  ¹ch,võa  ¹othªm  ån  ho   t  ngu thu  cho  ©n   ng s¸ch nh»m     iÓnnhµ    íicho    éi, Öc  chøc  ùc hiÖn  Ýnh    ph¸ttr   ëm   x∙h   vi tæ  th   ch s¸ch  nhµ  , ®Êt    Çn  µy  ßi  áiph¶ib¶o  ¶m   ë  ël n ® h     ® chÆt  Ï,chèng    ùc  µ  t ch   tiªuc v ®¹   hiÖu qu¶ cao  Êt. nh C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   chÝnh  ñ, Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   chØ  Þ  µy. th n  
Đồng bộ tài khoản