Chỉ thị 42/CT-VHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Chỉ thị 42/CT-VHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 42/CT-VHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong ngành văn hóa-thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 42/CT-VHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C H Ø  T H Þ C ñ A   é   R ë N G  B é  V¨ N  H O¸  ­ T H « N G  TIN S è   BT 42/CT­V H T T   G µ Y  25  N T H¸ N G  6 N¨ M  1996 V Ò  VI Ö C  T¨N G  C ê N G  T H ù C  HI Ö N   « N G  T¸C  H ß N G   C P C H¸ Y  C H ÷ A  C H¸ Y   R O N G  N G µ N H  V¨ N  H O ¸  ­ T H « N G  TIN T M Ê y   võa  n¨n  qua,c¸c ®¬n  Þ     v trong ngµnh    V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinbao  å m   g c¸c Së     V¨n  ho¸    ­ Th«ng    µ    n  Þ  ùc thuéc  é   äit¾t lµ c¸c ®¬n   tinv c¸c ®¬ v tr   B (g         vÞ) ®Ò u   ∙  ã  Òu  è  ¾ng    ® c nhi c g trong viÖc    µnh    thi h Ph¸p  Önh  l "Qui®Þnh  Öc    vi qu¶n  ý cña  µ   íc ®èi  íic«ng    l  Nh n   v  t¸cphßng  ch¸y vµ  ÷a    ch ch¸y",®ång  êi   th   còng  ∙  chøc  ùc hiÖn  ètc¸c ChØ   Þ  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   ® tæ  th   t    th c Th t   ph v t¨ng   cêng    Ön  c¸c bi ph¸p  phßng  ch¸y,ch÷a    ch¸y (PCCC),v×  Ëy  õ n¨m      v t  1991  n   ®Õ nay    n  Þ  c¸c ®¬ v trong toµn  µnh  ∙    ng ® kh«ng    ®Ó x¶y    ét  ô  ra m v ch¸y,næ   ¸ng   ® tiÕcnµo,®ã   µm ét  µnh  Ých  ¸ng  Ých  Ö.     l  th t ® kh l Tuy nhiªn,n Õu    nghiªm  ócnh×n  Ën  ¹ th× thÊy  t  nh l     i r»ng,hiÖn  ¹ ë  Òu    t i nhi   ®¬n  Þ  v c«ng    t¸cPCCC   ã  óc vÉn  cl  cßn  ñ  ch quan  ¬iláng,m ét  è  ng  Ý   l    s ®å ch thñ  ëng  n  Þ  tr ®¬ v cßn  a  êng  ch th xuyªn quan  ©m   n   t ®Õ c«ng   t¸cPCCC   ña  c ®¬n  Þ, cã  ¬i cha  v  n  trang bÞ   y       ¬ng  Ön    ®Ç ®ñ c¸c ph ti PCCC;  hoÆc   ã  ng   c nh kh«ng  êng  th xuyªn  Óm     ×nh  ¹ng s ½n   µng  ¹t®éng  ña    ¬ng  ki tra t tr   s ho   c c¸c ph tiÖn ®ã,  Öc  luyÖn,tËp  îtph¬ng      vi «n    d  ¸n PCCC   ña    i cøu  c c¸c®é   ho¶  a  µm   ch l ® îcth ng    ê xuyªn v.v. .   . §Ó  nghiªm  óc  ùc  Ön  t th hi ChØ   Þ  è th s 237/TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 19  4  1996  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Th t Ch ph "V vi t¨ng cêng    Ön    c¸c bi ph¸p  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸cphßng  ch¸y ch÷a    ch¸y",®ång  êi®Ó   Õtthùc  û  Ö m   n¨m     th   thi   k ni 35  ngµy  ñ   Þch  å   Ý   Ch t H Ch Minh  ý  Önh  kl c«ng  è  b Ph¸p  Önh  l "Qui ®Þnh   Öc    vi qu¶n  ýcña  µ   íc ®èi  íic«ng    l  Nh n   v  t¸cphßng  ch¸y vµ  ÷a    ch ch¸y"(4/10/1961      ­ 4/10/1996), é  ëng  é    tr B B V¨n     ho¸ ­Th«ng    tinChØ   Þ: th 1­ C¸c  n   Þ   ®¬ v trong  µn  µnh  to ng ph¶i tæ    chøc  cho  µn  Ó  to th CBCNV   trong ®¬n  Þ    v qu¸n  iÖtnéidung  tr     ph¸p  Önh  l PCCC   ña  µ   íc,ChØ   Þ  è  c Nh n   th s 237/TTg  µy  ng 19/4/1996  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ    c Th t Ch ph v c¸c v¨n  b¶n, ChØ   Þ    th cña  Ýnh  Òn  a  ¬ng,cña  µnh  Ò     êng  ch quy ®Þ ph   ng v t¨ngc c«ng    t¸cPCCC   nh»m   th ng  ê xuyªn  ¾c   ë, n©ng  nh nh   cao    ý thøc, tr¸ch nhiÖ m   ña  äi  êi trong     c m ng     c«ng    t¸cPCCC,  ng  êi®éng    ®å th   viªnCBCNV   Ých  ùc  t c tham    ùc hiÖn  ã  gia th   c hiÖu qu¶    Ön  c¸cbi ph¸p PCCC   ña  n  Þ.   c ®¬ v 2­ C¸c  ë    S V¨n     ho¸ ­Th«ng      n  Þ      Ö   Ëttrùcthuéc tin, ®¬ v v¨n ho¸,ngh thu     c¸c   Bé   Çn  êng  c th xuyªn th«ng  qua    ¹t®éng  c¸c ho   v¨n  ho¸,v¨n    nghÖ, th«ng    tin, tr Ónl∙m ®Ó   i     tuyªntruyÒn,híng dÉn    Õn        c¸cki thøc c¬    b¶n  Ò   v PCCC   cho  µn  to d©n  Õt vµ  ùc hiÖn. Tríc m ¾t  bi   th       nªn  chøc    éc    tæ  c¸c cu this¸ng    t¸ctranh cæ     ®éng, th¬,c¸ct¸cphÈ m     Þch,®iÖn        ca,k   ¶nh  µ  v b¨ng  õvÒ     µiPCCC. t   ®Ò t   Côc  Êt  Xu b¶n  ã  c tr¸ch nhiÖ m  u      µ  Êt    l ý c¸c nh xu b¶n  ¾t  u   õ  b ®Ç t n¨m   1997  ë ®i  a  µy  tr   ® ng 4/10  µng  h n¨m  µo  Þch    µ "Ngµy  vl in l   phßng ch¸y ch÷a    ch¸ytoµn  ©n"    d theo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     c Th t   ph 3­ C¸c  ¬n  Þ  Çn  Õn  µnh  µ    ¹ c¸c ph¬ng  Ön,thiÕtbÞ   d vc ti h r so¸tl     i ti     PCCC   hiÖn  ã    n  Þ  µ  Ëp  Õ   ¹ch  öa  ÷a,thay thÕ    ¬ng  Ön ®∙    c ë ®¬ v v l k ho s ch     c¸c ph ti   qu¸ cò kh«ng  ¶m   ® b¶o    Èn  ü  Ët PCCC,  ng  êiph¶i trang bÞ     tiªuchu k thu   ®å th       bæ xung  ÷ng  ¬ng  Ön,thiÕtbÞ   nh ph ti     cßn  Õu,® Æc   Öt l ý  thi   bi  u  trang bÞ         ®ñ cho
  2. 2 c¸c®iÓ m   äng yÕu      tr   nh kho  µng,nh÷ng  iÓ m   Ô   ©y  t   ® d g ch¸y,næ,    µ      c¸cnh b¶o tµng,c¸c phßng  ng  µy     tr b hoÆc  u  ÷ c¸c hiÖn  Ët,tµis¶n  ý  l gi     v    qu v.v.   . ph¶icã  .   biÖn ph¸p  b¶o qu¶n  µ  Óm    êng  v ki trath xuyªn c¸c ph¬ng  Ön,thiÕtbÞ      ti     PCCC   ®Ó  b¶o  ¶m   ã  Ó  ö  ông  ã  Öu  ® c th s d c hi qu¶  ngay    Èy    khix ra ch¸y. Nh÷ng  c«ng  ×nh  ©y  ùng  íi ph¶i quan  ©m   tr x d m    t xem   Ðt  í  Æt     x ti m b¶o ®¶m   toµn  an  PCCC   ngay  õkh©u  ÕtkÕ   ü  Ët, ng  êiph¶idµnh  ét  t  thi   k thu   ®å th     m phÇn  kinh phÝ     cho  Öc  vi trang bÞ   ¾p  Æt     ¬ng  Ön,thiÕtbÞ    l® c¸c ph ti     PCCC   cÇn  Õt.KhÈn  ¬ng  ñng  è      i  thi   tr c c c¸c tæ, ®é cøu  ho¶  ña  ¬  c c quan, ®ång  êi   th   hµng n¨m ph¶itæ    chøc  cho      i nµy  Ôn  Ëp  Çn  ôc c¸cph¬ng    c¸ctæ,®é   di t thu th     ¸n PCCC   ô  Ó  ña  õng ®¬n  Þ. c th c t   v 4­ Gi¸m  c    ë    ®è c¸c S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ñ tr ng    n  Þ  ùcthuéc tin,   ë c¸c ®¬ v tr   th   Bé   ã  c tr¸chnhiÖm   ùc tiÕp  chøc    tr   tæ  chØ   o, kiÓm     ùc  Ön  ®¹   tra th hi c«ng    t¸c PCCC   trong  ¹m    n   Þ   × nh   ph vi ®¬ v m qu¶n  ý,tr c m ¾t   Çn    kÕ   ¹ch l   í  c ®Ò ra  ho   tr Ónkhaithùc hiÖn  ètChØ   Þ  µy. i      t  th n C Ç n   Þp  êikhen  ëng  Ých  ¸ng  k th   th th ® cho  ÷ng  Ëp  Ó  µ    ©n  ã  nh t th v c¸ nh c thµnh  Ých  Êt s ¾c  t xu   trong c«ng      t¸cPCCC.  õ   T nay c«ng    t¸cPCCC  ph¶i® îc    coilµ m ét  Æt      m c«ng    t¸cquan  äng cña  çi  n  Þ  µ  tr   m ®¬ v v ph¶ilµ m ét  éidung     n  trongb¸o    ¬  Õt,tæng  Õt  µng    c¸o s k   kh n¨m  ña    n  Þ. c c¸c®¬ v 5­ Giao cho V¨n phßng  é   B tr¸ch nhiÖ m   èi hîp  íic¸c ®¬n   Þ   êng    ph   v    v th xuyªn theo  âi,®«n  c  µ  Óm     Öc  ùc hiÖn    d  ®è v ki travi th   c«ng    t¸cPCCC   ña    c c¸c ®¬n  Þ  v trong toµn  µnh, ph¶n    ng   ¸nh  Þp  êivíil∙nh®¹o  é     ù  Öc  t  k th       B c¸c s vi ®é xuÊt,®ång  êitËp  îp t×nh  ×nh  Ò   Õt    th   h   h v k qu¶  ùc hiÖn  th   c«ng    t¸cPCCC   µng  h n¨m  ña  µn  µnh. c to ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản