Chỉ thị 43/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
4
download

Chỉ thị 43/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 43/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 43/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. c hØ th Þ   cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 43/2004/CT­TTg  ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ viÖc chuyÓn giao nhµ ë  t h u é c   s ë   h ÷ u   N h µ   n í c   c h o U û   b a n   n h © n   d © n   c ¸ c   t Ø n h ,   t h µ n h  phè trùc thuéc Trung ¬ng   Thùc hiÖn NghÞ quyÕt sè 06/2004/NQ­CP ngµy 19 th¸ng 5   n¨m   2004   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   mét   sè   gi¶i   ph¸p   ph¸t   triÓn   lµnh m¹nh thÞ  trêng bÊt  ®éng s¶n, Thñ  tíng ChÝnh phñ  yªu   cÇu Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, c¬  quan thuéc   ChÝnh  phñ,   Chñ   tÞchUû  ban  nh©n   d©n  c¸c  tØnh,  thµnh   phè   trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn nghiªm mét sè yªu cÇu sau: 1.   TÊt   c¶   c¸c   Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc  ChÝnh  phñ,  c¸c  ®¬n vÞ  trùc  thuéc hiÖn   ®ang  qu¶n lý  quü  nhµ   ë  thuéc  së  h÷u Nhµ  níc ph¶i  hoµn  thµnh viÖc  chuyÓn  giao quü  nhµ  nµy cho Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng chËm nhÊt trong quý I n¨m 2005. ViÖc chuyÓn giao ®îc thùc hiÖn trªn nguyªn t¾c chuyÓn  giao   nguyªn   tr¹ng   diÖn   tÝch   nhµ,   ®Êt   vµ   hîp   ®ång   cho   thuª. 2.   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o viÖc nhËn chuyÓn giao vµ   thùc hiÖn  viÖc  b¸n nhµ   ë  cho nh÷ng  ngêi  ®ang thuª theo  quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  61/CP ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1994  cña   ChÝnh   phñ.   ViÖc   b¸n   quü   nhµ   ë   nµy   ph¶i   hoµn   thµnh  trong n¨m 2005 theo ®óng tinh thÇn NghÞ quyÕt sè 06/2004/ NQ­CP ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ. 3. §èi víi nh÷ng nhµ   ë  thuéc diÖn kh«ng  ® îc b¸n hoÆc  nhµ   ë  mµ  ngêi  ®ang thuª kh«ng mua, Uû  ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng ph¶i lËp quy ho¹ch,  kÕ  ho¹ch  ®Ó  tõ  n¨m 2006 tiÕn hµnh viÖc di chuyÓn c¸c hé  d©n nh»m x©y dùng hoÆc c¶i t¹o l¹i, b¶o  ®¶m duy tr×  chÊt  lîng vµ  khai th¸c cã  hiÖu qu¶ quü  nhµ   ë  thuéc së  h÷u Nhµ   níc. 4. §Þnh kú  6 th¸ng, Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh  phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  quü  nhµ   ë  nãi trªn ph¶i cã  b¸o c¸o göi vÒ  Bé  X©y dùng  ®Ó  tæng hîp b¸o c¸o Thñ  tíng  ChÝnh phñ vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn ChØ thÞ nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c  tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   chÞu   tr¸ch   nhiÖm  thùc hiÖn tèt ChØ thÞ nµy.
Đồng bộ tài khoản