Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: giangdien

Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

ChØ thÞ 
cña Thñ tíng ChÝnh phñ Sè 49/2004/CT­TTg 
ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ ph¸t triÓn dÞch vô 
t r o n g   k Õ   h o ¹ c h   p h ¸ t   t r i Ó n   k i n h   t Õ   ­   x ∙   h é i   5   n ¨ m   2 0 0 6   ­ 
2010 


Trong nh÷ng n¨m qua, Nhµ níc ta ®∙ cã nhiÒu chñ tr­
¬ng,   chÝnh   s¸ch   t¹o   ®iÒu   kiÖn   thuËn   lîi   cho   ho¹t   ®éng  
dÞch   vô   ph¸t   triÓn.   Nhê   vËy   khu   vùc   dÞch   vô   ®∙   cã   sù  
chuyÓn biÕn tÝch cùc, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu  
s¶n xuÊt, tiªu dïng vµ ®êi sèng cña d©n c, gãp phÇn ®Èy 
nhanh t¨ng trëng kinh tÕ. Mét sè lÜnh vùc dÞch vô nh:  bu 
chÝnh viÔn th«ng; tµi chÝnh, ng©n hµng, b¶o hiÓm; vËn t¶i  
hµng   kh«ng;   vËn   t¶i   biÓn;   du   lÞch,   xuÊt   khÈu   lao  
®éng, ... ®∙ cã tèc ®é t¨ng trëng nhanh; chÊt lîng dÞch  
vô ®îc n©ng lªn ®¸ng kÓ; thu hót nhiÒu lao ®éng, gãp phÇn  
®Èy m¹nh xuÊt khÈu.
Tuy nhiªn, tèc ®é t¨ng trëng cña khu vùc dÞch vô cßn  
thÊp   so   víi   tèc   ®é   t¨ng   trëng   kinh   tÕ   chung;   tû   träng  
trong GDP gÇn ®©y cã xu híng gi¶m dÇn, c¬ cÊu chuyÓn dÞch  
chËm, nhiÒu  dÞch vô cha h×nh thµnh vµ ®îc khai th¸c cã 
hiÖu qu¶. M«i trêng ph¸p lý, c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vÒ ph¸t  
triÓn dÞch vô cßn thiÕu vµ cha ®ång bé; cha cã sù g¾n kÕt  
gi÷a c¸c ngµnh ®Ó hç trî vµ bæ sung cho nhau ph¸t triÓn.  
ChÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh dÞch vô cßn thÊp; gi¸ 
trÞ gia t¨ng thÊp; gi¸ dÞch vô cña mét sè ngµnh cßn kh¸  
cao so víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi, mét sè lo¹i  
dÞch vô quan träng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi n¨ng lùc  
c¹nh tranh quèc gia cha ph¸t triÓn ®óng møc.
Nguyªn   nh©n  chñ   yÕu  cña   nh÷ng   yÕu  kÐm   trªn   lµ  nhËn  
thøc vÒ vai trß cña dÞch vô trong nÒn kinh tÕ cña c¸c Bé,  
ngµnh, ®Þa ph¬ng cßn cã nhiÒu h¹n chÕ; cha quan t©m ®óng  
møc;  thiÕu   biÖn  ph¸p  thiÕt   thùc  ®Ó  ph¸t  triÓn,   Ýt kinh  
nghiÖm trong ®iÒu hµnh qu¶n lý; thiÕu th«ng tin, sè liÖu  
®Ó   x©y   dùng   kÕ   ho¹ch,   chÝnh   s¸ch,   thiÕu   cËp   nhËt   thùc  
tiÔn ho¹t ®éng cña thÞ trêng dÞch vô trong, ngoµi níc. 
§Ó   ph¸t   huy   nh÷ng   kÕt   qu¶   ®∙   ®¹t   ®îc   vµ   kh¾c   phôc 
nh÷ng yÕu kÐm nªu trªn, t¹o bíc chuyÓn biÕn m¹nh mÏ trong  
ph¸t triÓn dÞch vô, ®Èy nhanh   qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ 
cÊu kinh tÕ, ®ãng gãp tû träng t¬ng xøng víi tiÒm n¨ng 
vµo   t¨ng   trëng   kinh   tÕ   chung,   gia   t¨ng   kh¶   n¨ng   c¹nh  
tranh cña c¸c s¶n phÈm dÞch vô, thu hót m¹nh mÏ h¬n n÷a  
sù tham gia cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ, ®Çu t  níc ngoµi 
vµo khu vùc dÞch vô, gia t¨ng xuÊt khÈu, ®¸p øng yªu cÇu  
®æi míi kinh tÕ vµ tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ,  
Thñ tíng ChÝnh phñ chØ thÞ: 
2

1.  Trong  kÕ ho¹ch  n¨m 2005  vµ c¸c  n¨m 2006  ­ 2010, 
cÇn ®Æt cao vÞ trÝ vµ vai trß cña khu vùc dÞch vô; xem 
ngµnh dÞch vô lµ mét trong nh÷ng ngµnh mòi nhän ®Ó ph¸t 
triÓn kinh tÕ ®Êt níc víi c¸c môc tiªu sau: 
­ TËp trung ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc dÞch vô cã tiÒm 
n¨ng nh  du lÞch,  b¶o  hiÓm,  vËn t¶i hµng kh«ng,  vËn t¶i 
biÓn,   kho   b∙i,   chuyÓn   t¶i,   tµi   chÝnh,   ng©n   hµng,   kiÓm 
to¸n,   bu   chÝnh   viÔn   th«ng,   x©y   dùng,   xuÊt   khÈu   lao 
®éng... khuyÕn khÝch ph¸t triÓn dÞch vô míi cã søc c¹nh 
tranh  cao;  phÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng trëng  dÞch  vô giai 
®o¹n 2006 ­ 2010 cao h¬n tèc ®é t¨ng trëng chung cña nÒn 
kinh tÕ; ®Èy nhanh chuyÓn dÞch c¬ cÊu ngµnh vµ néi ngµnh 
dÞch vô, t¨ng dÇn tû träng dÞch vô trong GDP cña c¶ níc, 
tiÕn tíi ®¹t kho¶ng 45% vµo n¨m 2010.
­   N©ng   cao   chÊt   lîng   s¶n   phÈm   dÞch   vô   vµ   kh¶   n¨ng 
c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô trªn 
thÞ trêng néi ®Þa, khu vùc vµ quèc tÕ; ®Èy m¹nh khai th¸c 
tiÒm n¨ng vµ lîi thÕ cña tõng lÜnh vùc dÞch vô, t¨ng cêng 
sù hîp t¸c gi÷a c¸c lÜnh vùc dÞch vô ®Ó cïng c¹nh tranh 
vµ ph¸t triÓn.
­ §Èy m¹nh xuÊt khÈu dÞch vô vµ dÞch vô thu ngo¹i tÖ 
t¹i   chç   th«ng   qua   c¸c   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   du   lÞch,   tµi 
chÝnh ­ ng©n hµng, thu kiÒu hèi vµ b¸n hµng t¹i chç, bu 
chÝnh viÔn th«ng, vËn t¶i hµng kh«ng vµ ®êng biÓn; gi¶m 
th©m hôt c¸n c©n dÞch vô.
­ §Èy m¹nh x∙ héi hãa ®Ó ph¸t triÓn c¸c dÞch vô v¨n 
hãa,   gi¸o   dôc,   y   tÕ,   thÓ   dôc   thÓ   thao,   dÞch   vô   viÖc 
lµm,... theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng 
cao cña nh©n d©n vµ tõng bíc héi nhËp quèc tÕ.
­ Kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ søc c¹nh tranh cña tõng lÜnh vùc 
dÞch vô hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai, ph©n lo¹i c¸c dÞch vô 
cÇn ®îc b¶o hé, c¸c lÜnh vùc lo¹i trõ t¹m thêi, lo¹i trõ 
hoµn toµn cho viÖc më cöa c¸c ngµnh dÞch vô vµ dµnh ®∙i 
ngé quèc gia, tèi huÖ quèc cho c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô 
níc ngoµi.
2.   VÒ   ®Þnh   híng   x©y   dùng   chiÕn   lîc,   quy   ho¹ch   ph¸t 
triÓn dÞch vô.
Trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ KÕ ho¹ch 5 n¨m 2006 ­ 2010, 
Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®a ra c¸c ®Þnh híng chÝnh vÒ c¬ cÊu, 
chÝnh s¸ch, c¬ chÕ vÜ m« ®Ó thóc ®Èy ph¸t triÓn dÞch vô; 
c¸c Bé, ngµnh chñ ®éng x©y dùng chiÕn lîc, quy ho¹ch vµ 
Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng ph¸t triÓn dÞch vô ngµnh, còng nh
c¸c gi¶i ph¸p cô thÓ ®Ó triÓn khai thùc hiÖn trªn c¬ së 
c¸c ®Þnh híng chung vµ chiÕn lîc ph¸t triÓn ngµnh. 
a) VÒ ®Þnh híng chung ®Çu t ph¸t triÓn dÞch vô. 
3

­ TiÕp tôc huy ®éng c¸c nguån vèn ®Çu t tõ mäi thµnh 
phÇn kinh tÕ   trong vµ ngoµi níc ®Ó n©ng cÊp, x©y dùng 
míi kÕt cÊu h¹ tÇng, trang  bÞ ph¬ng  tiÖn  kü thuËt  hiÖn 
®¹i nh»m t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn dÞch vô. 
­ Nguån  vèn  tõ ng©n  s¸ch  nhµ níc (Trung  ¬ng  vµ ®Þa 
ph¬ng)  cÇn ®îc  u tiªn  bè trÝ  cho  viÖc  ph¸t triÓn,  cñng 
cè, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i hãa cã träng ®iÓm kÕt cÊu h¹ tÇng, 
®Æc   biÖt   lµ   giao   th«ng   vËn   t¶i,   c¶ng   hµng   kh«ng,   c¶ng 
biÓn, bu chÝnh viÔn th«ng, du lÞch, tµi chÝnh, ng©n hµng. 
Hç trî trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn kü thuËt hiÖn ®¹i cho 
c¸c ngµnh dÞch vô chñ yÕu ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh 
trong níc, quèc tÕ vµ phôc vô ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu 
cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña nh©n d©n. 
­ Më cöa thÞ trêng dÞch vô theo cam kÕt quèc tÕ, t¨ng 
cêng   c«ng   t¸c   vËn   ®éng,   xóc   tiÕn   ®Çu   t  níc   ngoµi   vµo 
ngµnh dÞch vô, ®¸p øng trªn 30% vèn b»ng nguån FDI. 
­ TiÕn  hµnh  m¹nh  mÏ viÖc  cæ phÇn  hãa, tæ  chøc ho¹t 
®éng kinh doanh theo c¸c m« h×nh míi cã hiÖu qu¶ ®Ó huy 
®éng nguån lùc cña toµn x∙ héi cho ®Çu t, ph¸t triÓn dÞch 
vô,   tríc   hÕt   lµ   ë   c¸c   ngµnh:   b¶o   hiÓm,   ng©n   hµng,   du 
lÞch,   vËn   t¶i   hµnh   kh¸ch   vµ   hµng   hãa,   bu   chÝnh   viÔn 
th«ng, kinh doanh bÊt ®éng s¶n, b¸n bu«n, b¸n lΠhµng ho¸ 
vµ mét sè ngµnh kh¸c. 
b) VÒ ®Þnh híng ®Çu t mét sè ngµnh dÞch vô chñ yÕu 
­ DÞch vô giao th«ng vËn t¶i: 
+ §Çu t  duy tr×, cñng cè, n©ng cÊp vµ ph¸t triÓn cã 
träng   ®iÓm   c¬   së   vËt   chÊt   h¹   tÇng   giao   th«ng   vËn   t¶i. 
N©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®êng bé hiÖn cã, x©y 
dùng míi mét sè c«ng tr×nh träng ®iÓm, tõng bíc x©y dùng 
hÖ thèng ®êng cao tèc, tríc hÕt lµ hÖ thèng nèi liÒn c¸c 
khu kinh tÕ träng ®iÓm, c¸c trôc giao th«ng quan träng cã 
lu lîng giao th«ng lín, kÕt nèi c¸c khu vùc du lÞch, c¸c 
khu di tÝch lÞch sö v¨n hãa ®Æc s¾c cña ViÖt Nam còng nh 
khu vùc. N©ng cao chÊt lîng dÞch vô vËn t¶i hµnh kh¸ch vµ 
hµng hãa, ®¸p øng kÞp thêi yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ­ 
x∙ héi vµ ®i l¹i cña nh©n d©n. 
+ C¶i t¹o, n©ng cÊp vµ ®ång bé hãa m¹ng ®êng s¾t hiÖn 
cã, hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu, n©ng cao 
chÊt lîng dÞch vô, phÊn ®Êu b¾t kÞp tr×nh ®é khu vùc.
+ §Çu t  ®ång bé vµ hiÖn ®¹i hãa hÖ thèng c¶ng biÓn. 
H×nh thµnh mét sè c¶ng biÓn theo m« h×nh c¶ng më, tõng b­
íc gia t¨ng dÞch vô chuyÓn  t¶i. Ph¸t triÓn  ®éi tµu vËn 
t¶i   biÓn   quèc  gia  theo   híng   chuyªn   dïng,   hiÖn  ®¹i.   TrΠ
hãa ®éi tµu, kÕt hîp viÖc ®ãng míi trong níc vµ mua tµu ë 
níc ngoµi. §Èy m¹nh h¬n n÷a tiÕn tr×nh cæ phÇn hãa doanh 
nghiÖp   dÞch   vô   hµng   h¶i.   N©ng   cao   chÊt   lîng   vµ   tÝnh 
4

chuyªn nghiÖp xuÊt khÈu dÞch vô vËn t¶i vµ thuyÒn viªn, 
chó träng ph¸t triÓn lo¹i h×nh dÞch vô hµng h¶i trän gãi.
+ §Çu t  c¶i t¹o, n©ng cÊp, hiÖn ®¹i hãa vµ x©y dùng 
míi hÖ thèng c¶ng hµng kh«ng quèc tÕ, c¸c c¬ së phôc vô 
®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t bay. §Çu t mua s¾m m¸y bay míi vµ 
hiÖn   ®¹i   hãa   ®éi   bay,   ®ñ   søc   c¹nh   tranh   víi   thÞ   trêng 
hµng kh«ng khu vùc. Tõng bíc më cöa thÞ trêng, thu hót sù 
tham gia cña c¸c h∙ng hµng kh«ng quèc tÕ.
­ DÞch vô du lÞch: 
Du lÞch ViÖt Nam ph¶i thùc sù trë thµnh ngµnh kinh tÕ 
mòi nhän trªn c¬ së huy ®éng c¸c nguån lùc cña toµn x∙ 
héi ®Ó khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng, lîi thÕ vÒ ®iÒu 
kiÖn tù nhiªn, sinh th¸i, truyÒn thèng v¨n hãa ­ lÞch sö 
cña ®Êt níc; phÊn ®Êu thu hót trªn 6 triÖu lît kh¸ch quèc 
tÕ vµ trªn 25 triÖu kh¸ch du lÞch trong níc vµo n¨m 2010. 
Vèn ng©n s¸ch nhµ níc tiÕp tôc tËp trung vµo viÖc hç trî 
®Çu t ph¸t triÓn kÕt cÊu h¹ tÇng du lÞch, tríc hÕt lµ c¸c 
träng ®iÓm du lÞch quèc gia vµ c¸c vïng cã tiÒm n¨ng ph¸t 
triÓn du lÞch, ®Æc biÖt lµ c¸c khu du lÞch g¾n víi c¸c di 
tÝch v¨n hãa ­ lÞch sö ®∙ ®îc quy ho¹ch vµ cã chiÕn lîc 
ph¸t   triÓn   ®Õn   n¨m   2010   ®∙   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª 
duyÖt. TiÕp tôc hç trî tõ ng©n s¸ch nhµ níc cho viÖc thùc 
hiÖn Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch.
­ DÞch vô x©y dùng:
T¹o lËp khu«n khæ ph¸p lý vµ ®éng lùc thóc ®Èy ph¸t 
triÓn c¸c ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng, h×nh thµnh thÞ trêng 
x©y dùng víi quy m« ngµy cµng  réng  lín, ®a d¹ng, phong 
phó;   tiÕp   tôc   më   réng   ph©n   cÊp,   x¸c   ®Þnh   râ   quyÒn   vµ 
tr¸ch  nhiÖm  cña c¸c chñ thÓ tham gia x©y dùng  nh»m  b¶o 
®¶m chÊt lîng, hiÖu qu¶ x©y dùng.
 ­ DÞch vô tµi chÝnh: 
T¹o   m«i   trêng   thuËn   lîi   cho   c¸c   tæ   chøc   thuéc   mäi 
thµnh phÇn kinh tÕ tham gia vµ c¹nh tranh b×nh ®¼ng trªn 
thÞ trêng tµi chÝnh vµ dÞch vô tµi chÝnh; ®iÒu chØnh c¬ 
chÕ, chÝnh s¸ch ®Ó thÞ trêng tµi chÝnh vµ thÞ trêng dÞch 
vô tµi chÝnh ho¹t ®éng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh 
tÕ vµ thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ vÒ tµi chÝnh vµ dÞch 
vô tµi chÝnh. Lµnh m¹nh hãa t×nh h×nh tµi chÝnh vµ t¨ng 
cêng tiÒm lùc tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc dÞch vô tµi chÝnh 
nhµ níc. T¨ng cêng kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña nhµ níc ®èi víi 
c¸c lo¹i dÞch vô tµi chÝnh.
­ DÞch vô ng©n hµng: 
§Èy   m¹nh   viÖc   hiÖn   ®¹i   hãa   hÖ   thèng   thanh   to¸n   qua 
ng©n hµng, t¨ng cêng c¸c tiÖn Ých ng©n hµng nh»m khuyÕn 
khÝch   c¸c   thµnh   phÇn   kinh   tÕ,   kÓ   c¶   c¸   nh©n   ngêi   tiªu 
dïng, sö dông dÞch vô thanh to¸n qua ng©n hµng, h¹n chÕ 
5

viÖc sö dông tiÒn mÆt trong quan hÖ th¬ng m¹i, tiÕp tôc 
x©y dùng vµ hoµn thiÖn  c¬ chÕ,  chÝnh s¸ch  thu  hót  kiÒu 
hèi. N©ng cao kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng th­
¬ng m¹i, ®Æc biÖt lµ c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n, ®ång 
thêi ®¬n gi¶n hãa c¸c quy tr×nh, thñ tôc nh»m tiÕp tôc më 
réng c¸c ho¹t ®éng cÊp tÝn dông theo híng an toµn, hiÖu 
qu¶ phï hîp víi th«ng lÖ quèc tÕ, ®¸p øng ngµy cµng tèt 
h¬n nhu cÇu vèn cho môc tiªu t¨ng trëng kinh tÕ. TiÕp tôc 
c¸c chÝnh  s¸ch  ®a d¹ng  hãa ho¹t ®éng cña c¸c ng©n  hµng 
th¬ng m¹i theo híng tiÕp cËn dÞch vô tµi chÝnh míi, ®¸p 
øng c¸c nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng, n©ng cao n¨ng lùc 
c¹nh tranh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong níc, chuÈn 
bÞ   cho   qu¸   tr×nh   héi   nhËp   vµo   kinh   tÕ   thÕ   giíi   vµ   khu 
vùc, nhÊt lµ khi thùc hiÖn c¸c cam kÕt theo HiÖp ®Þnh th­
¬ng m¹i ViÖt ­ Mü vµ c¸c cam kÕt sau khi gia nhËp WTO. 
­ DÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng: 
X©y dùng, ph¸t triÓn m¹ng líi bu chÝnh viÔn th«ng vµ 
c«ng   nghÖ  th«ng   tin   réng   kh¾p  theo   híng   hiÖn   ®¹i,  n©ng 
cao chÊt lîng vµ søc c¹nh tranh cña c¸c dÞch vô nh»m ®¸p 
øng tèt h¬n yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, b¶o ®¶m 
an ninh quèc phßng vµ ph¸t triÓn øng dông c«ng nghÖ th«ng 
tin theo nh÷ng môc tiªu cña ChiÕn lîc ph¸t triÓn Bu chÝnh 
­ ViÔn th«ng ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m 
2020 ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.
­ DÞch vô khoa häc c«ng nghÖ: 
TËp trung ph¸t triÓn m¹nh c¸c lo¹i h×nh dÞch vô khoa 
häc   c«ng   nghÖ   nh»m   phôc   vô   qu¸   tr×nh   c«ng   nghiÖp   hãa, 
hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc theo ®Þnh híng díi ®©y:
+ C¸c dÞch vô ®ßi hái kü thuËt cao, nh  híng dÉn l¾p 
®Æt vµ vËn hµnh d©y chuyÒn c«ng nghÖ; phôc håi, söa ch÷a, 
hiÖu chØnh m¸y mãc, thiÕt bÞ, dông cô thö nghiÖm, ph¬ng 
tiÖn ®o kiÓm, thiÕt bÞ khoa häc kü thuËt cã bé phËn ®iÒu 
khiÓn tù ®éng.
+ Xö  lý sè liÖu,  tÝnh  to¸n,  ph©n  tÝch phôc  vô trùc 
tiÕp nghiªn cøu, triÓn khai, kiÓm ®Þnh vµ thö nghiÖm; lËp 
c¸c b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi.
+ C¸c ho¹t ®éng liªn quan tíi b¶o hé quyÒn së h÷u trÝ 
tuÖ; c¸c ho¹t ®éng hç trî chuyÓn giao c«ng nghÖ, ¸p dông 
kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt, tr×nh diÔn c«ng nghÖ; c¸c dÞch 
vô vÒ th«ng tin, t vÊn khoa häc c«ng nghÖ, m«i giíi, xóc 
tiÕn c«ng nghÖ; c¸c lo¹i h×nh tæ chøc hç trî ¬m t¹o c«ng 
nghÖ, khëi lËp doanh nghiÖp; tõng bíc x©y dùng thÞ trêng 
chuyÓn giao c«ng nghÖ.
+ C¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o, huÊn luyÖn c¸n bé kü thuËt, 
båi dìng vµ n©ng cao kiÕn thøc qu¶n lý kinh doanh.
­ XuÊt khÈu lao ®éng: 
6

TËp trung ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu 
lao   ®éng;   chuyªn   gia,   lao   ®éng   xuÊt   khÈu   ph¶i   qua   ®µo 
t¹o,   ®¸p   øng   yªu   cÇu   nghÒ  nghiÖp,  ngo¹i   ng÷,   thÓ   chÊt, 
t¸c   phong   vµ   kû   luËt   lao   ®éng;   t¨ng   tû   lÖ   lao   ®éng   cã 
nghÒ,   lao   ®éng   cã   tr×nh   ®é   cao   vµ   chuyªn   gia   cho   xuÊt 
khÈu lao ®éng; ®Çu t  ph¸t triÓn m¹ng líi c¬ së ®µo t¹o 
cho xuÊt khÈu lao ®éng, trong ®ã tËp trung cho c¸c trêng 
d¹y   nghÒ   ®Çu   ngµnh   cã   chÊt   lîng   cao;   s¾p   xÕp,   ®æi   míi 
doanh nghiÖp nhµ níc theo híng chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng 
dÞch vô nµy; ®a d¹ng hãa h×nh  thøc  së h÷u  doanh  nghiÖp 
xuÊt khÈu lao ®éng.
3. §Ó chuÈn bÞ cho viÖc x©y dùng c¬ chÕ, chÝnh s¸ch 
ph¸t triÓn vµ tæ chøc qu¶n lý dÞch vô cho thêi gian cßn 
l¹i cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 ­ 2005 vµ giai ®o¹n 2006 ­ 
2010, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, 
c¸c   tØnh   vµ   thµnh  phè  trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   ngµnh,   ®Þa 
ph¬ng thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc sau ®©y:
a) Trªn c¬ së ph©n lo¹i dÞch vô cña Tæ chøc Th¬ng m¹i 
thÕ giíi vµ híng dÉn cña Bé Th¬ng m¹i vµ Tæng côc Thèng 
kª, c¸c Bé, ngµnh phèi hîp víi Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, 
thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chñ ®éng x©y dùng chiÕn l­
îc ph¸t triÓn dÞch vô do ngµnh m×nh phô tr¸ch, ®Ò xuÊt c¬ 
chÕ, chÝnh s¸ch thÝch hîp ®Ó ®Èy m¹nh dÞch vô ngay tõ n¨m 
2005 vµ c¸c n¨m sau, ®a dÞch vô vµo néi dung cña KÕ ho¹ch 
5 n¨m 2006 ­ 2010.
b)   Bé   Th¬ng   m¹i:   rµ   so¸t,   hoµn   thiÖn   c¬   chÕ,   chÝnh 
s¸ch vÒ xuÊt nhËp khÈu vµ th¬ng m¹i dÞch vô phï hîp víi 
c¸c ®Þnh chÕ cña Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO vµ HiÖp 
®Þnh   chung   vÒ   th¬ng   m¹i   dÞch   vô   (GATS   ).   Phæ   cËp   c¸c 
th«ng tin, híng dÉn c¸c ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng chuÈn bÞ 
®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c cam kÕt vÒ th¬ng m¹i vµ dÞch vô 
sau khi gia nhËp WTO, c¸c cam kÕt tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ 
dÞch vô trong khu«n khæ ASEAN  (CEPT/AFTA, AFAS,...) ®Õn 
n¨m 2010 vµ giai ®o¹n tiÕp theo. Bé Th¬ng m¹i chÞu tr¸ch 
nhiÖm   tríc   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc   tæng   hîp   vµ   chØ   ®¹o   thùc 
hiÖn ho¹t ®éng xuÊt, nhËp khÈu dÞch vô. 
c) Tæng côc Thèng kª: chñ tr×, phèi hîp víi Bé Th¬ng 
m¹i vµ c¸c Bé, ngµnh h÷u quan x©y dùng vµ tr×nh Thñ tíng 
ChÝnh phñ ban hµnh trong ®Çu n¨m 2005:
­   C¸c   Danh   môc   ph©n   lo¹i   vÒ   dÞch   vô   vµ   xuÊt,   nhËp 
khÈu dÞch vô theo híng tu©n thñ t¬ng thÝch víi c¸c b¶ng 
danh môc chuÈn mùc quèc tÕ vµ ®îc më réng theo thùc tiÔn 
vµ yªu cÇu cña ViÖt Nam.
­ HÖ thèng chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª vÒ dÞch vô vµ th­
¬ng m¹i quèc tÕ dÞch vô; tríc m¾t tËp trung ®èi víi mét 
sè ngµnh dÞch vô chñ yÕu nh: bu chÝnh viÔn th«ng; vËn t¶i 
7

hµng kh«ng, vËn t¶i ®êng biÓn, b¶o hiÓm, tµi chÝnh, ng©n 
hµng, du lÞch.
Tæ chøc thu thËp vµ tæng hîp b¸o c¸o thèng kª vÒ dÞch 
vô vµ th¬ng m¹i quèc tÕ dÞch vô theo chÕ ®é quy ®Þnh ®Ó 
phôc vô c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, qu¶n lý vµ ®iÒu 
hµnh nÒn kinh tÕ cña ChÝnh phñ vµ c¸c cuéc häp giao ban 
cña Tæ c«ng t¸c liªn ngµnh vÒ dÞch vô (®∙ ®îc thµnh lËp 
theo   chØ   ®¹o   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè 
995/Q§­BKH ngµy 26 th¸ng 8 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé KÕ 
ho¹ch vµ §Çu t).
d) Bé Néi vô: chñ tr× cïng Tæng côc Thèng kª, Bé KÕ 
ho¹ch   vµ   §Çu   t  vµ   V¨n   phßng   ChÝnh   phñ   rµ   so¸t   l¹i   c¸c 
ngµnh,   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   hiÖn   cha   râ   c¬   quan   qu¶n   lý; 
kiÕn nghÞ Thñ tíng ChÝnh phñ trong n¨m 2005 viÖc bæ sung 
chøc n¨ng  qu¶n  lý nhµ  níc cho c¸c Bé, ngµnh liªn  quan. 
Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh kiÖn toµn tæ chøc vµ c¸n bé ®Ó 
thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª theo quy ®Þnh cña LuËt Thèng 
kª.
®) Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t: phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ 
c¸c c¬ quan liªn quan nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung c¬ chÕ, 
chÝnh   s¸ch   ®Çu   t  cho   khu   vùc   dÞch   vô   theo   híng   khuyÕn 
khÝch x∙ héi hãa; më réng cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kÓ 
c¶ doanh nghiÖp  100% vèn ®Çu t  níc ngoµi,  nh»m thu hót 
vèn ®Çu t  tõ c¸c níc cã thÞ trêng vèn ®Çu t  lín, nh÷ng 
tËp ®oµn xuyªn  quèc gia, híng m¹nh vµo mét sè lÜnh vùc 
dÞch   vô   nh:   th¬ng   m¹i,   du   lÞch,   tµi   chÝnh,   ng©n   hµng, 
giao th«ng vËn t¶i, bu chÝnh, viÔn th«ng,...
e) C¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè 
trùc thuéc Trung ¬ng cÇn bè trÝ c¸n bé chuyªn tr¸ch, theo 
dâi, thèng kª vµ tæng hîp ho¹t ®éng dÞch vô trong ngµnh, 
®Þa ph¬ng theo c¸c chuÈn mùc, tiªu chÝ cña chÕ ®é b¸o c¸o 
thèng kª dÞch vô vµ th¬ng m¹i dÞch vô ®îc ban hµnh; n¾m 
t×nh h×nh vµ b¸o c¸o vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Tæng côc 
Thèng  kª,  V¨n  phßng  ChÝnh  phñ  vµ c¸c c¬ quan kh¸c  theo 
chÕ ®é quy ®Þnh vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn dÞch vô vµ c¸c 
vÊn   ®Ò   cÇn   gi¶i   quyÕt   (vµo   ngµy   20   hµng   th¸ng   vµ   hµng 
th¸ng cuèi quý) ®Ó Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t  vµ Tæ c«ng t¸c 
liªn   ngµnh   tæng   hîp,   b¸o   c¸o   ChÝnh   phñ   trong   phiªn   häp 
thêng kú hµng th¸ng cña ChÝnh phñ vÒ t×nh h×nh ph¸t triÓn 
dÞch vô.
§Ó chñ ®éng héi nhËp trong lÜnh vùc dÞch vô, ngay tõ 
b©y giê, Bé Th¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o ngay cho 
c¸c Bé, ngµnh, c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c doanh nghiÖp c¸c cam 
kÕt quèc tÕ vÒ më cöa thÞ trêng dÞch vô; c¸c Bé, ngµnh 
cÇn chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c cam kÕt 
mµ ViÖt Nam ®∙ ký kÕt hoÆc gia nhËp; chØ ®¹o c¸c c«ng ty 
cung   cÊp   dÞch   vô   rµ   so¸t   l¹i   ho¹t   ®éng   dÞch   vô   trong 
ngµnh ®Ó cã kÕ ho¹ch më réng, chiÕm gi÷ ®Þa bµn vµ kh¸ch 
8

hµng   trong   níc   tríc   khi   c¸c   tæ   chøc   dÞch   vô   níc   ngoµi 
tham gia ho¹t  ®éng  t¹i ViÖt Nam; nghiªn  cøu c¸c c¬ chÕ 
phï hîp ®Ó thu hót thªm nguån vèn, chñ ®éng më cöa dÇn 
®èi víi thÞ trêng dÞch vô chñ yÕu, nh  du lÞch, vËn t¶i 
hµng kh«ng, vËn t¶i biÓn, tµi chÝnh ng©n hµng, b¶o hiÓm, 
ph©n phèi b¸n lÎ, bu chÝnh viÔn th«ng vµ mét sè lo¹i dÞch 
vô kh¸c.
4. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, 
ngµnh liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi tæng hîp t×nh 
h×nh thùc hiÖn ChØ thÞ nµy vµ ®Þnh kú tæng hîp, b¸o c¸o 
ChÝnh phñ kÕt qu¶ thùc hiÖn.
C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng 
c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c 
tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng, ngêi ®øng ®Çu c¸c 
tæ chøc sö dông ng©n s¸ch nhµ níc, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n 
trÞ,   Tæng   gi¸m   ®èc,   Gi¸m   ®èc   c¸c   doanh   nghiÖp   nhµ   níc 
chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn ChØ thÞ nµy.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản