Chỉ thị 90-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
26
lượt xem
1
download

Chỉ thị 90-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 90-CT về công tác phòng, trừ dịch bệnh gia súc do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 90-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90-CT Hà N i, ngày 08 tháng 3 năm 1984 CH THN V CÔNG TÁC PHÒNG TR DNCH B NH GIA SÚC. Trong nh ng năm g n ây, do có chính sách khuy n khích chăn nuôi, àn gia súc trong c nư c bư c u phát tri n t t, song hàng năm d ch b nh v n còn x y ra nhi u, m t s d ch b nh có chi u hư ng phát tri n như d ch t l n, nhi t thán trâu bò, v.v... ã gây nhi u thi t h i, h n ch chăn nuôi phát tri n. Các c p, các ngành chưa th c s coi tr ng và ch o th c hi n t t công tác thú y, lu t l d ch t chưa ư c th c hi n nghiêm túc. Tuy ngành thú y r t c g ng nhưng do t ch c còn phân tán, kém hi u l c, cơ s v t ch t k thu t thú y thi u và không ng b nên không áp ng ư c nh ng òi h i c a s n xu t. Trong nh ng năm t i, chăn nuôi ph i ư c tăng cư ng phát tri n hơn n a áp ng nhu c u v th c phNm cho nhân dân và phân bón cho cây tr ng, do ó công tác thú y ph i ư c quan tâm th c hi n m t cách y và ch t ch hơn. Ch t ch H i ng b trư ng yêu c u các c p, các ngành làm t t nh ng công tác ch y u sau ây: 1. U ban nhân dân và cơ quan nông nghi p các c p có trách nhi m hư ng d n t t c nh ng ơn v và gia ình chăn nuôi thư ng xuyên th c hi n t t các bi n pháp phòng tr d ch b nh gia súc do B Nông nghi p qui nh. i v i nh ng b nh d ch nguy hi m, hàng năm hay x y ra như b nh nhi t thán, s t l m m, long móng, t huy t trùng, d ch t l n, l n óng d u, tân thành gà, v.v... ph i tiêm phòng y n và thư ng xuyên theo qui nh, t l tiêm phòng ph i t 100% t ng s gia súc trong di n tiêm. B Nông nghi p và U ban nhân dân các t nh, thành ph c n t ch c t t công tác ki m d ch ng v t, ki m soát sát sinh và v sinh th c phNm. Công tác ki m d ch ng v t ph i ư c th c hi n ngay t nơi thu mua gia súc, cơ s gi t m và d tr , ch bi n s n phNm chăn nuôi, ng th i ph i thành l p các tr m ki m d ch ng v t trên các tr c ư ng giao thông có v n chuy n gia súc qua l i. Các t nh biên gi i c n có bi n pháp ngăn ch n d ch t nư c ngoài vào. Tăng cư ng công tác ki m soát sát sinh và v sinh th c phNm các lò m , ti n hành ki m tra v sinh th t tươi s ng c a tư nhân bán th trư ng nh m b o v s c kho c a nhân dân và phòng d ch b nh gia súc lây lan.
  2. Trư ng h p có d ch b nh gia súc x y ra a phương nào thì U ban nhân dân t nh, thành ph ph i khNn trương ra quy t nh công b có d ch, thành l p ban ch ng d ch và huy ng các ngành có liên quan như nông nghi p, công an, y t v.v... t p chung l c lư ng ti n hành nh ng bi n pháp c n áp d ng trong d ch theo úng Ngh nh s 111-CP ngày 23-7-1963 c a H i ng Chính ph v i u l phòng ch ng d ch b nh cho gia súc, gia c m, nh m d p t t d ch nhanh chóng, không d ch lây lan r ng. i v i nh ng ơn v và cá nhân chăn nuôi không thi hành nghiêm ch nh lu t l phòng tr d ch b nh gia súc, d ch b nh phát sinh, lây lan, gây thi t h i thì ph i x lý th t nghiêm minh theo lu t l hi n hành, ng th i ph i ng viên khen thư ng thích áng nh ng ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác phòng tr b nh d ch gia súc. 2. b o m th c hi n t t nh ng công tác nói trên, ph i t ch c l i h th ng t ch c thú y c a ngành nông nghi p theo hư ng t p trung, th ng nh t t trung ương n cơ s , g n công tác ch o phòng, ch ng d ch b nh v i công tác nghiên c u khoa h c, s n xu t, cung ng thu c và v t tư thú y, kh c ph c tình tr ng phân tán, kém hi u l c như hi n nay. B Nông nghi p có trách nhi m hư ng d n và ch o U ban nhân dân các t nh, thành ph nhanh chóng th c hi n b o hi m chăn nuôi r ng kh p t t c các a phương, các h p tác xã và t p oàn s n xu t nông nghi p nh m h n ch ti n t i tiêu di t d ch b nh gia súc, b o m thích áng quy n l i c a ngư i chăn nuôi, làm cho h yên tâm phát tri n s n xu t, ng th i nâng cao tinh th n trách nhi m c a cán b thú y các c p. B o hi m chăn nuôi ph i có s h p ng và liên i trách nhi m t khâu s n xu t, cung ng d ng c và thu c thú y c a trung ương, t nh, huy n n khâu tiêm phòng, ch a b nh c a màng lư i thú y cơ s và trách nhi m tuân th các bi n pháp phòng tr d ch b nh c a các cơ s và gia ình chăn nuôi theo i u l b o hi m chăn nuôi qui nh. B Nông nghi p s m trình H i ng b trư ng phê duy t h th ng t ch c ngành thú y t trung ương n cơ s và i u l b o hi m chăn nuôi. 3. B Nông nghi p ph i có k ho ch s n xu t và cung ng thu c phòng, thu c ch a b nh gia súc và d ng c thú y cho các a phương và các t ch c b o hi m chăn nuôi. Nh ng lo i thu c ta chưa s n xu t ư c thì trình Nhà nư c cho nh p theo k ho ch hàng năm. Các xí nghi p thu c thú y ph i s n xu t các lo i v c - xin, thu c ch a b nh có hi u l c cao và c i ti n cách óng gói thích h p v i yêu c u c a các cơ s chăn nuôi và nhân dân. D ng c thú y như ng tiêm, kim tiêm gia súc, v.v... hi n nay r t thi u, B Nông nghi p c n s m xây d ng các cơ s s n xu t d ng c thú y áp ng yêu c u c a các a phương và các t ch c b o hi m chăn nuôi. T ch c các c a hàng bán thu c và d ng c thú y r ng rãi cho các cơ s và gia ình chăn nuôi. U ban k ho ch Nhà nư c, B Tài chính, B v t tư và B Nông nghi p ph i áp ng các yêu c u v v n, v t tư... c a các xí nghi p thu c thú y, xí nghi p s n xu t d ng c thú y trung ương và các tr m thú y t nh s n xu t thu c và d ng c tiêm phòng.
  3. Ngân hàng Nhà nư c cho các công ty v t tư chăn nuôi, thú y, các xí nghi p thu c thú y, xí nghi p d ng c thú y, các ơn v b o hi m chăn nuôi vay v n lưu ng có v t tư và thu c c n thi t ph c v cho vi c phòng tr d ch b nh gia súc. Các ngành có liên quan khác như B N i thương, Ngo i thương, Y t , N i v , Qu c phòng, v.v... c n ph i h p ch t ch v i B Nông nghi p trong vi c ch o th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh gia súc theo ch c năng c a ngành mình. U ban nhân dân các c p và các ngành ph bi n r ng rãi ch th này n các n v s n xu t và nhân dân m i ngư i nghiêm ch nh thi hành, b o m chăn nuôi phát tri n m nh m . Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn tr ng i thì U ban nhân dân các t nh, thành ph báo cáo k p th i v H i ng B trư ng và B Nông nghi p. Hàng tháng B Nông nghi p có trách nhi m t ng h p tình hình và k t qu công tác phòng tr d ch b nh gia súc báo cáo Ch t ch H i ng B trư ng. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản