Chỉ thị liên bộ số 169/LT-BXD-CĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Chỉ thị liên bộ số 169/LT-BXD-CĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị liên bộ số 169/LT-BXD-CĐ về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động trong ngành xây dựng do Bộ Xây dựng và Công đoàn xây dựng Việt nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị liên bộ số 169/LT-BXD-CĐ

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 169/LT-BXD-C Hà N i, ngày 28 tháng 3 năm 1992 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N PHÁP L NH B O H LAO NG TRONG NGÀNH XÂY D NG Công tác b o h lao ng trong Ngành Xây d ng có v trí h t s c quan tr ng. Là ngành công nghi p xây d ng và s n xu t v t li u xây d ng, i u ki n lao ng: lưu ng, phân tán, lao ng n ng nh c, có nh ng công vi c ph i làm trên cao, dư i h m sâu, ti p xúc môi trư ng nóng b i, c h i... có nguy cơ d n n b nh ngh nghi p và tai n n lao ng. Ngày 10-9-1991 H i ng Nhà nư c ã ban hành Pháp l nh B o h lao ng. H i ng B trư ng ã có Ch th s 359/CT ngày 4-11-1991; B Lao ng - Thương binh và xã h i - B Y t - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ra Thông tư s 17/L -TT ngày 26-12-1991 hư ng d n tri n khai thi hành Pháp l nh b o h lao ng. tri n khai thi hành Pháp l nh B o h lao ng trong Ngành xây d ng, B trư ng B Xây d ng và Ban Thư ng v Công oàn xây d ng Vi t Nam yêu c u ng chí Th trư ng và Ban ch p hành Công oàn các ơn v trong Ngành th c hi n t t nh ng công tác sau ây: 1. T ch c ph bi n hư ng d n t i ngư i lao ng quán tri t n i dung Pháp l nh B o h lao ng, xác nh rõ quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng trong công tác b o h lao ng. T ch c cho cán b , công nhân ư c h c t p có ki n th c v an toàn, v sinh lao ng; n m ư c các quy trình, quy ph m k thu t v an toàn v sinh lao ng c a t ng công vi c, ngành ngh ; n m ư c các chính sách, ch b o h lao ng... m b o cho ngư i lao ng, có quy n làm vi c trong i u ki n an toàn, v sinh, phòng ng a tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, t ng bư c c i thi n i u ki n lao ng. 2. Trong quá trình s n xu t, công tác, t ng ơn v ph i có k ho ch, bi n pháp v an toàn lao ng, v sinh lao ng, b o v s c kho , phòng b nh ngh nghi p và tai n n lao ng, ph i m b o y trang b phương ti n b o v cá nhân theo ch quy nh; nghiêm c m vi c khoán tr ng và chi tr ph n kinh phí trang b b o h lao ng vào ơn giá ti n lương (quy nh t i Thông tư 02-L /TBXH ngày 19-1-1990 c a B Lao ng - Thương binh và xã h i). 3. T ng ơn v ph i th c hi n úng các quy trình, quy ph m, n i quy an toàn lao ng c a các thi t b cho ngư i lao ng như: Quy ph m xây d ng 5308-91, quy ph m v i n, máy tr c, quy ph m v n i hơi và các thi t b ch u áp l c v.v.. C m s d ng, v n hành các thi t b ch u áp l c chưa ư c cơ quan Nhà nư c c p gi y phép.
  2. 4. T ch c phong trào qu n chúng th c hi n Pháp l nh B o h lao ng, phong trào phát huy sáng ki n c i thi n i u ki n làm vi c, t ch c qu n lý, b i dư ng, ng viên màng lư i an toàn viên, v sinh viên. Ph i b trí cán b làm công tác b o h trong ơn v . Cán b này ph i n m v ng Pháp l nh B o h lao ng. 5. Duy trì ch thanh tra, t ki m tra, qu n chúng ki m tra v an toàn lao ng, v sinh lao ng, v vi c th c hi n các ch chính sách v b o h lao ng, c i thi n i u ki n lao ng. Qua ki m tra c n có các bi n pháp và ch c th chăm lo s c kh e cho công nhân viên ch c m c b nh ngh nghi p. B thương t t do tai n n lao ng, c bi t quan tâm i v i gia ình có công nhân viên ch c ch t vì tai n n lao ng v i trách nhi m và nghĩa tình chu áo. 6. Th c hi n nghiêm túc công tác th ng kê, i u tra, khai báo, phân tích tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, báo cáo nhanh, báo cáo nh kỳ quý, năm y , chính xác theo Quy t nh 45-Q /LB ngày 20-3-1982 c a Liên B Lao ng - Thương binh và xã h i, Y t , T ng Liên oàn. X lý nghiêm các v vi ph m v an toàn lao ng cho ngư i và thi t b theo úng pháp lu t. ng th i quan tâm ng viên khen thư ng k p th i nh ng t p th , cá nhân có thành tích v công tác b o h lao ng. Th trư ng cùng Ban ch p hành Công oàn các ơn v có k ho ch tri n khai và t ng th i gian t ki m tra vi c th c hi n các n i dung trong Ch th , có bi n pháp c th ch o th c hi n t t Pháp l nh B o h lao ng. B trư ng B Xây d ng và Ban Thư ng v Công oàn xây d ng Vi t Nam giao cho V T ch c lao ng và Ban lao ng ti n lương Công oàn xây d ng Vi t Nam có trách nhi m ôn c ki m tra các ơn v trong Ngành th c hi n t t ch th v Pháp l nh B o h lao ng. Năm 1992 ti n hành ki m tra m t s ơn v xây l p, s n xu t v t li u xây d ng qua ó rút kinh nghi m. Nguy n M nh Ki m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản