Chỉ thị số 01/1998-CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 01/1998-CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/1998-CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/1998-CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/1998-CT-UB Hà N i, ngày 10 tháng 04 năm 1998 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ U TƯ CÔNG NGH THÔNG TIN TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Chương trình công ngh thông tin c a thành ph Hà N i qua 2 năm tri n khai th c hi n (1996-1997) ã t ư c m t s k t q a nh t nh và có bư c phát tri n tương i m nh m , toàn di n. Theo k t q a i u tra sơ b c a S Khoa h c công ngh và Môi trư ng, hi n trên a bàn thành ph có hàng ngàn máy vi tính, nhi u m ng c c b ã ư c u tư mua s m, trang thi t b , t các ngu n kinh phí khác nhau ph c v cho công tác qu n lý Nhà nư c c a các c p, các S , ban, ngành ch c năng. Tuy nhiên vi c u tư, mua s m, trang b còn phân tán, không ng b , hi u q a chưa cao; m c khai thác, s d ng còn nhi u h n ch và chưa có s qu n lý th ng nh t. Cơ s h t ng v công ngh thông tin h u như m i ch u tư mua s m ư c m t s trang thi t b tin h c. Vi c nghiên c u, phát tri n và ng d ng ph n m m chưa ư c chú tr ng. Cơ s d li u cũng chưa có gì. Các ph n m m ng xây d ng manh mún, c c b , không chuNn hóa và t p h p th ng nh t cao, t o ra tình tr ng v a thi u, v a ch ng chéo làm khó khăn cho s trao i thông tin và hòa nh p m ng theo di n r ng. t ng bư c ch n ch nh, tăng cư ng tác qu n lý u tư công ngh thông tin, Ny nhanh ng d ng ti n b c a công ngh thông tin trong qu n lý Nhà nư c, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô Hà N i trong th i kỳ công nghi p hóa - hi n i hóa, UBND thành ph ch th : Ch t ch UBND các qu n, huy n; Giám c, Th trư ng các S , Ban, ngành liên quan c a thành ph t p trung ch o th c hi n t t các công tác sau: 1. Các S , Ban, Ngành, UBND các qu n, huy n, các cơ quan oàn th c a thành ph trư c khi th c hi n u tư, phát tri n công ngh thông tin b ng các ngu n kinh phí khác nhau có ngu n g c t ngân sách Nhà nư c, u ph i có k ho ch và d án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. u tư ph i m b o phát tri n phù h p v i phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô, u tư ph i t p trung, và ng b h th ng tin h c phát huy vai trò và h tr cho công tác qu n lý, i u hành. c bi t, ưu tiên trong vi c xây d ng các ph n m m; cơ s d li u chung. Ph n u trong th i gian ng n ( u th k 21) Hà N i v a làm ch ư c công ngh , ng d ng cong ngh thông tin vào m i m t i s ng xã h i v a phát tri n ư c ngành công nghi p công ngh thông tin. 2. S Khoa h c công ngh và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i S K ho ch và u tư, S Tài chính v t giá và Văn phòng UBND thành ph nghiên c u, d th o qui nh
  2. qu n lý v vi c xây d ng và phát tri n công ngh thông tin, mua s m thi t b tin h c, ph n m m th ng nh t th c hi n trên a bàn thành ph . Trong khi chưa có qui nh chính th c, vi c nghiên c u, u tư mua s m trang thi t b , ph n m m b ng ngu n ngân sách Nhà nư c u ph i có ý ki n c a Thư ng tr c Ban ch o chương trình công ngh thong tin Hà N i và qui nh hi n hành c a Nhà nư c v vi c u tư mua s m v t tư, thi t b . 3. Văn phòng UBND thành ph ch trì, xây d ng qui nh c th v vi c qu n lý, c p nh t, lưu tr , trao i và qui nh v b o m t thông tin .. trên các thi t b tin h c c a thành ph và t thành ph n các cơ quan t ch c, cá nhân. 4. S Khoa h c công ngh và môi trư ng ch trì cùng v i các s , ngành liên quan xây d ng án v qui ho ch phát tri n công ngh thông tin trên toàn thành ph , trong ó c th hóa k ho ch, bi n pháp t ch c th c hi n; nghiên c u; l p d án u tư xây d ng trung tâm công ngh thông tin; ng th i làm vi c v i Ban T ch c chính quy n thành ph nghiên c u thành l p nhóm chuyên gia chuyên trách làm tư v n giúp vi c, tham mưu cho Ban ch o thành ph v i cơ c u g n nh , tinh thông nghi p v . 5. Ch t ch UBND các qu n, huy n, Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành tr c thu c thành ph t ch c quán tri t và th c hi n t t ch th này. S Khoa h c công ngh và môi trư ng là cơ quan thư ng tr c Ban ch o công ngh thông tin c a thành ph có trách nhi m theo dõi, ôn óc và nh kỳ báo cáo UBND thành ph k t q a th c hi n. TM/ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ Nơi nh n: N I - Như trên KT/ CH T CH - Thư ng tr c TƯ - TT H ND TP PHÓ CH T CH - /c Ch t ch UBND TP - BG chương trình QD v CNTT - Các /c PCT UBND TP - Các /c thành viên BC TP - S , Ban, ngành - UBND các qu n, huy n - CPVP, các t CV Đ Hoàng Ân - Lưu
Đồng bộ tài khoản