Chỉ thị số 01/1998/CT-UB-QLĐT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 01/1998/CT-UB-QLĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/1998/CT-UB-QLĐT về việc điều tra năng lực vận tải và trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/1998/CT-UB-QLĐT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p – T do – H nh phúc ------- --------- S : 01/1998/CT-UB-QL T TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 1998 CH THN V VI C I U TRA NĂNG L C V N T I VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG TH Y TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Sau 2 năm th c hi n Ngh nh 36/CP c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th và sau 1 năm th c hi n Ngh nh s 39/CP v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng s t và Ngh nh 40/CP v tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a, tr t t an toàn giao thông ã có nh ng chuy n bi n tích c c, ã h n ch ư c tai n n giao thông nghiêm tr ng, song tình hình tr t t giao thông ư ng th y nói riêng v n còn nhi u ph c t p c n ti p t c nghiên c u, tăng cư ng qu n lý trên nhi u lĩnh v c. Nh m thu th p các s li u cơ b n và nh ng thông tin c n thi t, ph c v cho s qu n lý Nhà nư c v giao thông ư ng th y, y ban nhân dân thành ph ch o ti n hành cu c i u tra năng l c v n t i và tr t t an toàn giao thông ư ng th y trên a bàn thành ph H Chí Minh. N i dung i u tra bao g m : năng l c v n t i th y, h th ng c ng bi n, c ng sông, b n sông ; lu ng l ch ; năng l c s a ch a óng m i phương ti n th y, tình hình tai n n và vi ph m tr t t an toàn giao thông th y c a t t c các ơn v và cá nhân thu c m i thành ph n kinh t ho t ng trên a bàn thành ph H Chí Minh th i i m ngày 01/02/1998. y ban nhân dân thành ph H Chí Minh giao trách nhi m cho Công an thành ph , S Giao thông công chánh và C c Th ng kê thành ph H Chí Minh ph i h p v i các cơ quan ch c năng có liên quan t ch c th c hi n k ho ch i u tra này. Công tác i u tra k t thúc vào cu i quý I/1998. S Tài chánh xem xét gi i quy t c p kinh phí theo d trù c a Liên S Giao thông công chánh, Công an thành ph , C c Th ng kê thành ph . Các ơn v v n t i th y, cơ s s a ch a và óng m i phương ti n th y, các cơ quan qu n lý b n c ng, lu ng l ch và các i t ơng có liên quan khác trên a bàn thành ph ph i th c hi n nghiêm túc, y và k p th i vi c kê khai theo yêu c u c a Ban ch o i u tra. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản