Chỉ thị số 01/1999/CT-TTG

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
73
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 01/1999/CT-TTG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 01/1999/ct-ttg', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/1999/CT-TTG

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 04 tháng 1 năm 1999 CH THN V VI C TH C HI N LNCH TRÌNH GI M THU NH P KH U C A VI T NAM THEO HI P NNH V CHƯƠNG TRÌNH ƯU ÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG CEPT. Ngay sau khi tr thành thành viên chính th c c a Hi p h i các qu c gia ông Nam á (ASEAN) tháng 7/1995, Chính ph Vi t Nam ã tham gia Hi p nh v Chương trình ưu ãi thu quan có hi u l c chung (CEPT), cam k t gi m d n thu su t thu nh p khNu i v i hàng hoá c a ASEAN. Vi c gi m thu nh p khNu theo cam k t b t u ư c th c hi n t năm 1996 và ph i hoàn thành vào năm 2006; gi m d n và thôi áp d ng các bi n pháp b o h phi quan thu ; tăng cư ng h p tác v H i quan nh m t o thu n l i nh t cho giao lưu hàng hoá, trao i thương m i và u tư gi a các nư c thành viên, hình thành Khu v c m u d ch t do ASEAN (AFTA). Chính ph ã thông qua l ch trình gi m thu su t thu nh p khNu c a Vi t Nam v i ASEAN cho giai o n 10 năm (1996 - 2006) và ã ban hành danh m c hàng hoá th c hi n CEPT n h t năm 1998. Song, qua g n 3 năm th c hi n vi c gi m thu theo CEPT, các B , ngành và a phương trong c nư c, nh t là doanh nghi p v n chưa nh n th c ư c h t khó khăn thách th c, tính c nh tranh gay g t c a vi c m c a th trư ng h i nh p kinh t khu v c, chưa có s i u ch nh c n thi t th c hi n l ch trình gi m thu nh p khNu v i ASEAN mà v n ti p t c u tư, s n xu t theo cơ c u cũ; và còn nhi u doanh nghi p ki n ngh ư c b o h như trư c ây. Nh m nâng cao hi u qu và s c c nh tranh c a n n kinh t , ch ng thâm nh p và chi m lĩnh th trư ng trong i u ki n ta ã và ang gi m d n thu su t thu nh p khNu i v i hàng hoá c a ASEAN, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B , ngành, a phương trong c nư c c n t ch c tri n khai quán tri t ch trương c a Nhà nư c v l ch trình gi m thu Nh p KhNu t i doanh nghi p; k p th i thông báo danh m c m t hàng ưa vào gi m thu CEPT hàng năm t ng doanh nghi p có hư ng ph n u c th ; và xác nh rõ vi c th c hi n gi m thu nh p khNu v i ASEAN là nghĩa v c a nư c thành viên, nhưng cũng là cơ h i chúng ta thâm nh p m r ng th trư ng, h i nh p kinh t khu v c và qu c t . 2. Các B , ngành và a phương khi xây d ng, xét duy t ho c trình phê duy t các d án u tư (c u tư trong nư c và u tư nư c ngoài); doanh nghi p khi xem xét, quy t nh quy mô u tư, k ho ch s n xu t - kinh doanh c a mình, ngoài vi c tính toán k các y u t kinh t - k thu t, còn c n căn c vào l ch trình gi m thu nh p khNu i v i ASEAN xem xét tính kh thi c a d án, c bi t lưu ý kh năng tiêu
  2. th s n phNm, kh năng c nh tranh so v i s n phNm, m t hàng cùng lo i c a ASEAN theo l ch trình gi m thu nh p khNu c a m t hàng ó. 3. Các doanh nghi p c n nh n th c rõ và n m v ng l ch trình gi m thu nh p khNu; danh m c th c hi n CEPT hàng năm, ch ng ti p c n th trư ng trong nư c cũng như th trư ng ASEAN, tính toán và quy t nh vi c thay i quy mô s n xu t, cơ c u u tư; i m i công ngh , thay i m u mã; a d ng hoá các lo i hình kinh doanh, d ch v ; ph n u làm ch th trư ng trong nư c d n d n vươn ra th trư ng ASEAN và th gi i. 4:: Căn c l ch trình gi m thu nh p khNu và danh m c hàng hoá th c hi n CEPT do Chính ph ban hành, các B qu n lý Nhà nư c v ngành kinh t , k thu t, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam, H i ng Trung ương Liên minh các H p tác xã Vi t Nam; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Hi p h i công thương các a phương hư ng d n và cung c p thông tin v ngành hàng, s n phNm có l i th c nh tranh; chuy n hư ng s n xu t, kinh doanh, n u xét th y vi c gi m thu nh p khNu s gây tác ng b t l i t i m t hàng, s n phNm c a doanh nghi p ho c a phương mình. 5. B Thương m i ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan khNn trương xây d ng và hoàn thi n án chi n lư c h i nh p t ng th , bao g m c L ch trình c t gi m các bi n pháp phi thu quan th c hi n Hi p nh CEPT. 6. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Thương m i, B Tài chính và Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam có k ho ch c th , nh kỳ t ch c các cu c i tho i v i các doanh nghi p; n m ch c thông tin ph n h i và nh kỳ hàng quý, báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph . Nguy n M nh C m ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản