Chỉ thị số 01/2000/CT-BTP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 01/2000/CT-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2000/CT-BTP về việc thực hiện các công tác trọng tâm năm 2000 của ngành tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2000/CT-BTP

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2000/CT-BTP Hà N i, ngày 24 tháng 2 năm 2000 CH THN V VI C TH C HI N CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM NĂM 2000 C A NGÀNH TƯ PHÁP Năm 1999 trong th thách và khó khăn chung c a t nư c, i ngũ cán b , công ch c ngành Tư pháp ã có n l c l n, vư t lên khó khăn tri n khai th c hi n có hi u qu các chương trình công tác c a Ngành; t ch c quán tri t và tri n khai th c hi n các Nghi quy t c a ng; góp phân th c hi n Ngh quy t v nhi m v kinh t - xã h i năm 1999, Chương trình xây d ng pháp lu t c a Qu c h i khoá X, Chương trình công tác năm 1999 c a Chính ph . t ư c các k t qu ó là do toàn Ngành ã t p trung s c l c, trí tu , oàn k t nh t trí, th c hi n i m i m t bư c công tác qu n lý và ch o i u hành, xác nh úng các công tác tr ng tâm, tr ng i m như Ch th s 03 ngày 8/3/1999 c a B trư ng B Tư pháp ã ra; c i ti n l l i làm vi c, xây d ng và th c hi n các Quy ch làm vi c. Nh ng chuy n bi n, ti n b ó t o à ti n m i ti p t c hoàn thành Chương trình công tác năm 2000 và các năm ti p theo. Tuy nhiên, bên c nh nh ng chuy n bi n, ti n b và k t qu t ư c, i chi u v i yêu c u nêu trong Ch th s 03 ngày 8 tháng 3 năm 1999 và Chương trình công tác ra trong năm thì v n còn m t s công tác tri n khai ch m, có m t chuy n bi n chưa cơ b n. Nguyên nhân ch y u là do tính tích c c, ch ng, cao vai trò, trách nhi m c t ng cơ quan, ơn v , t ng cá nhân chưa ư c phát huy y và ng b ; s ch o, i u hành, ki m tra, ôn c còn thi u bao quát, sâu sát, k p th i. ây là nh ng h n ch , t n t i c n ư c ki m i m nghiêm túc và quy t tâm kh c ph c. Năm 2000 là năm có ý nghĩa l ch s tr ng i iv i t nư c ta, năm có nhi u ngày l k ni m l n c a dân t c. i v i ngành Tư pháp, năm 2000 là năm k ni m l n th 55 ngày thành l p ngành Tư pháp Vi t Nam (28/8/1945 - 28/8/2000), năm u tiên t ch c i h i thi ua yêu nư c c a Ngành. Nhân d p năm m i, toàn Ngành ph n kh i ón nh n l i căn d n c a T ng Bí thư Lê Kh Phiêu qua Thư chúc t t g i Báo Pháp lu t: "Các cơ quan Tư pháp có trách nhi m r t n ng n và cao quý: gi nghiêm phép nư c. Phép nư c nghiêm mình thì th nư c v ng chãi. Cán b , nhân viên ngành Tư pháp là nh ng ngư i gương m u v k cương. ó là òi h i nghiêm kh c và nguy n v ng c a ng bào c nư c ta". L i
  2. chúc m ng u xuân c a ng chí T ng Bí thư ng th i là Ch th l n, giao trách nhi m ph n u cho toàn ngành Tư pháp - trách nhi m ph n u không ch trong năm 2000 mà còn cho nhi u năm sau. ó cũng là nh hư ng l n, v a c p bách v a lâu dài mà toàn Ngành ph i ph n u th c hi n. Trư c trách nhi m ngày càng n ng n ư c ng và Nhà nư c giao, toàn th cán b , công ch c ngành Tư pháp quy t tâm ph n u, cao trách nhi m, t o nên m t bư c chuy n bi n cơ b n trong công tác Tư pháp, chuNn b hành trang bư c vào th k m i. b o m hoàn thành Chương trình công tác năm 2000, B trư ng B Tư pháp Ch th toàn Ngành t p trung ch o, th c hi n m t s công tác tr ng tâm sau ây: I. CÁC CÔNG TÁC TR NG TÂM VÀ BI N PHÁP T CH C TH C HI N 1. Tri n khai thi hành B lu t Hình s . T p trung chuNn b t t m i i u ki n tri n khai thi hành Ngh quy t c a Qu c h i, Ngh quy t c a U ban Thư ng v Qu c h i và Ch th c a Th tư ng Chính ph v thi hành B lu t Hình s m i có hi u l c t 1/7/2000. Cùng các cơ quan h u quan khNn trương rà soát các quy nh hư ng d n thi hành B lu t Hình s hi n hành k p th i s a i, b sung ho c ban hành văn b n m i; xây d ng các văn b n hư ng d n thi hành B lu t. Ph bi n, tuyên truy n sâu r ng trong cán b và nhân dân v nh ng n i dung cơ b n c a B lu t. Phát ng cu c thi tìm hi u B lu t Hình s trong ph m vi c nư c. K t h p vi c ph bi n, tuyên truy n B Lu t v i ki m i m vi c ch p hành pháp lu t trong Ngành, trong t ng cơ quan, ơn v . M i cán b , công ch c trong Ngành có trách nhi m t giác tìm hi u, nghiên c u B lu t gương m u ch p hành và áp d ng úng n. Ph i h p v i các cơ quan h u quan t ch c vi c t p hu n chuyên sâu v B lu t Hình s cho ThNm phán, H i thNm nhân dân, Ki m sát viên, i u tra viên, Ch p hành viên và nhân viên Tư pháp khác, b o m cho vi c áp d ng th ng nh t B lu t Hình s theo s ch o th ng nh t c a các cơ quan N i chính Trung ương. Rà soát h th ng giáo trình, tài li u gi ng d y liên quan n b môn Lu t Hình s và các b môn có liên quan trong các trư ng h c có k ho ch, b sung, s a i k p th i cho phù h p v i b lu t hình s . 2. T o s chuy n bi n cơ b n trong công tác thi hành án dân s . Ph i t p trung th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v các bi n pháp gi i quy t án t n ng; quy t tâm làm gi m s án t n ng, tăng t l s v vi c ư c thi hành nhi u hơn năm 1999. T p trung ch o thi hành t t các v án l n, án i m. Các cơ quan Tư pháp a phương ph i phát huy vai trò tham mưu cho c p u và chính quy n a phương Ny m nh công tác thi hành án dân s . Ti n hành ki m i m, rút khinh nghi m v công tác qu n lý, ch o, hư ng d n nghi p v thi hành án; ki m tra vi c ch p hành các quy nh v nghi p v thi hành án,
  3. trong ó chú tr ng ho t ng t ki m tra k t h p v i ki m tra chéo l n nhau gi a các cơ quan thi hành án và ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t c a S tư pháp và c a B . Qua k t qu ki m tra, thanh tra, k p th i rút bài h c kinh nghi m, biên so n tài li u hư ng d n nghi p v ph bi n chung trong toàn Ngành, tránh nh ng sai sót nghi p v trong thi hành án. K p th i tháo g khó khăn, vư ng m c v nghi p v thi hành án. T ch c th c hi n t t tài c p Nhà nư c c l p: Lu n c khoa h c và th c ti n c a vi c i m i t ch c và ho t ng thi hành án trong giai o n m i. 3. Xây d ng i ngũ cán b tư pháp trong s ch v ng m nh. Kh c ph c m t bư c cơ b n tình tr ng thi u cán b và y u v chuyên môn nghi p v m t s b ph n, cơ quan, ơn v trong Ngành. Nâng cao năng l c, trình , b n lĩnh ngh nghi p cho i ngũ cán b , công ch c c a Ngành. Th c hi n ch ch nh ào t o, b i dư ng nghi p v , c p nh t và b sung ki n th c pháp lu t, ào t o l i i v i i ngũ cán b toà án và thi hành án, nh t là các a phương còn thi u ThNm phán và Ch p hành viên; xây d ng chương trình b i dư ng nghi p v cho các ch c danh tư pháp khác và i ngũ cán b - công ch c trong toàn Ngành. Hoàn thành vi c so n th o các án: Danh hi u vinh d c a ThNm phán; Quy ch o c ThNm phán, Ch p hành viên, lu t sư; Ch dư ng liêm cho các ch c danh Tư pháp trình cơ quan có thNm quy n ban hành. Tăng cư ng k lu t, k cương trong ho t ng tư pháp. Các cơ quan, ơn v trong toàn Ngành ph i th c hi n t t công tác t ki m tra, thanh tra; tăng cư ng ho t ng ki m tra, thanh tra v nghi p v , v vi c th c hi n các quy ch ã ban hành. C ng c và ki n toàn Thanh tra B , Thanh tra S ; phát huy vai trò c a Ban Thanh tra nhân dân. T ng cơ quan, ơn v ph i làm t t công tác qu n lý, giáo d c chính tr , tư tư ng, o c, l i s ng cho i ngũ cán b công ch c, gương m u th c hi n k cương, phép nư c. 4. Ki n toàn t ch c, Ny m nh c i cách hành chính trong Ngành. Toàn Ngành th c hi n nghiêm túc Quy t nh s 207/1999/Q -TTg ngày 25 tháng 10 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph v k ho ch th c hi n Ngh quy t H i ngh Trung ương 7 (khoá VIII), t p trung rà soát, i u ch nh ch c năng, nhi m v , ki n toàn t ch c b máy, s p x p b trí cán b , công ch c cho phù h p ch c danh, tiêu chuNn nghi p v và ch c năng c a t ng ngư i. Hoàn thành quy ho ch i ngũ cán b , công ch c toàn Ngành và t ng cơ quan, ơn v n năm 2005. Hoàn ch nh và trình Chính ph ban hành Ngh nh thay th Ngh nh 38/CP v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a B Tư pháp. Ban hành Thông tư liên t ch thay th Thông tư s 12/TTLT v ch c năng, nhi m v , quy n h n, t ch c c a các cơ quan tư pháp a phương. Rà soát và bãi b nh ng th t c hành chính tư pháp rư m rà trong ho t ng thi hành án, b tr tư pháp. Chú tr ng khai thác, s d ng các k t qu nghiên c u, các ki n
  4. ngh , xu t trong các tài khoa h c i chi u v i th c t , ng d ng cho t ch c, ho t ng c a Ngành. T p trung ch o công tác tư pháp cơ s . Ti n hành ki m i m 7 năm th c hi n Phương châm hư ng v cơ s , xây d ng k ho ch, ti p t c Ny m nh vi c th c hi n phương châm quan tr ng này trong nh ng năm t i. Ti p t c ki n toàn, c ng c t ch c, b máy c a Trư ng ào t o các ch c danh Tư pháp. ChuNn b m i i u ki n s m hình thành các thi t ch tư pháp m i, ph c v y nhu c u tư pháp c a Nhà nư c và xã h i, nh t là trong lĩnh v c phát tri n kinh t ; xây d ng án thành l p Trung tâm qu c gia ăng ký giao d ch có b o m; hoàn ch nh án thành l p Nhà xu t b n Tư pháp trình các cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. Tuyên truy n sâu r ng v Câu l c b Pháp ch doanh nghi p; t ch c i h i Câu l c b Pháp ch doanh nghi p và th c hi n có hi u qu ngay t u chương trình ho t ng c a Câu l c b . 5. Ti p t c t o s chuy n bi n m nh m v công tác ph bi n giáo d c pháp lu t. Tri t khai thác và phát huy s c m nh t ng h p c a cơ ch ph i h p ho t ng c a H i ng ph i h p công tác ph bi n giáo d c pháp lu t các c p. Tăng cư ng năng l c ti p c n thông tin pháp lu t c a nhân dân; hoàn thành cơ b n vi c xây d ng T sách pháp lu t xã, phư ng, th tr n; th c hi n vi c biên so n t "Tin nhanh v pháp lu t" phát hành n cơ s ; tri n khai trên di n r ng vi c xây d ng và khai thác cơ s d li u qu c gia v pháp lu t. 6. Nâng cao ch t lư ng so n th o, thNm nh nh m b o m tính h p hi n, h p pháp, tính kh thi c a văn b n quy ph m pháp lu t; Quán tri t ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i phiên h p Chính ph ngày 30, 31/12/1999 v ch n ch nh công tác ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. T ch c th t t t vi c so n th o, nâng cao ch t lư ng xây d ng các văn b n quy ph m pháp lu t, các án ư c giao ch trì. Ch ng và k p th i ban hành các văn b n hư ng d n, ch o c a Ngành i v i các v n b c xúc t th c ti n qu n lý và ho t ng c a Ngành và a phương. c bi t chú tr ng ch t lư ng thNm nh, góp ý ki n vào các d th o văn b n quy ph m pháp lu t. Các cơ s Tư pháp, Phòng Tư pháp ph i ch ng phát huy vai trò, ch c năng tham mưu, giúp H i ng nhân dân và U ban nhân dân cùng c p trong vi c theo dõi công tác t ch c th c hi n pháp lu t, qu n lý vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t.
  5. Hoàn thành t t ng rà soát và h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t trong 20 năm (1976 - 1996) theo Quy t nh 355/TTg c a Th tư ng Chính ph ; th c hi n vi c nh kỳ rà soát văn b n, k p th i ki n ngh các cơ quan x lý. Các ơn v thu c B t p trung tri n khai vi c nghiên c u, xây d ng các án mà Ngành ư c giao chuNn b và th c hi n trong Chương trình ph i h p c a các cơ quan N i chính. 7. Nâng cao ch t lư ng ph c v c a công tác b tr tư pháp. Các ho t ng b tr tư pháp ph i k p th i áp ng các nhu c u ngày càng tăng và a d ng c a xã h i, t o thu n l i cho công dân. Cán b , công ch c trong các cơ quan, t ch c b tr tư pháp ph i nâng cao ý th c trách nhi m, t n tu ph c v nhân dân. KhNn chương x lý các vư ng m c và ki n ngh , xu t c a a phương qua t t p hu n công tác h t ch, qu c t ch 3 mi n trong năm 1999. T ch c sơ k t ki m i m 5 năm th c hi n Ngh nh 184/CP v h t ch có y u t nư c ngoài và so n th o Ngh nh s a i, b sung trình Chính ph . Các cơ quan Tư pháp mi n Trung t p trung kh c ph c h u qu bão l t, ưu tiên c p l i Gi y khai sinh, b n sao khai sinh cho h c sinh áp ng yêu c u chuNn b h sơ thi c trư c mùa thi năm 2000. Tăng cư ng m t bư c công tác qu n lý, ki m tra i v i ho t ng tư v n pháp lu t c a các t ch c xã h i; ho t ng c a các oàn lu t sư; vi c hành ngh c a các Chi nhánh lu t sư nư c ngoài t i Vi t Nam. Gi i quy t k p th i các nhu c u v c p phi u lý l ch tư pháp, khNn trương so n th o Ngh nh v lý l ch tư pháp trình Chính ph . X lý các vư ng m c v th t c bán u giá tài s n; k p th i phát hi n và x lý các vi ph m trong ho t ng bán u giá tài s n, ti n hành so n th o Ngh nh s a i, b sung Ngh nh 86/CP v bán u giá tài s n t p trung v m t u m i. Hoàn thành vi c thành l p Trung tâm tr giúp pháp lý t t c các t nh thành; m r ng ho t ng c a các Trung tâm; tăng cư ng công tác tr giúp pháp lý lưu ng k t h p v i vi c ph bi n, giáo d c pháp lu t. 8. Công tác qu n lý Toà án nhân dân a phương. Tăng cư ng b i dư ng ki n th c pháp lu t, nghi p v xét x cho i ngũ ThNm phán, H i thNm nhân dân. Nâng cao ch t lư ng xét x , h n ch t i a các b n án, quy t nh b hu ho c c i s a, không làm oan ngư i vô t i, không l t t i ph m. T ng k t th c ti n t ch c và ho t ng c a H i thNm nhân dân, ban hành các văn b n ho c xu t v i các cơ quan có thNm quy n ban hành các văn b n v cơ ch qu n lý H i thNm nhân dân. 9. Công tác pháp lu t qu c t và h p tác qu c t ph i ph c v c l c cho quá trình h i nh p c a nư c ta v i các nư c trong khu v c và th gi i, hoàn thành các công tác
  6. có liên quan n pháp lu t qu c t , tư pháp qu c t mà ngành Tư pháp ư c giao m nhi m. T p trung c ng c , tăng cư ng cán b và ho t ng c a Nhóm công tác ASEAN, APEC, WTO. Ki m i m, ánh giá ti n th c hi n, nâng cao hi u qu ho t ng h p tác qu c t c a ngành Tư pháp qua các d án, chương trình; m b o th c hi n úng các tho thu n, cam k t c a B v i phía i tác. Ti p t c th c hi n t t vai trò tham mưu, giúp Chính ph qu n lý nhà nư c v h p tác nư c ngoài v pháp lu t. 10. Ny m nh công tác pháp ch các b , ngành, các cơ quan nhà nư c, t ch c kinh t , t ch c xã h i. Ki n toàn m t bư c quan tr ng t ch c pháp ch các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr - xã h i; t ch c xã h i Trung ương; hình thành t ch c pháp ch các S , ban ngành c p t nh, các t ch c kinh t . Nâng cao ch t lư ng công tác pháp ch trong các m t ho t ng, nh t là so n th o, thNm nh, rà soát văn b n, ph bi n, giáo d c pháp lu t. Sơ k t 3 năm th c hi n Ngh nh 94/CP v t ch c pháp ch ; ki n ngh s a i, b sung Ngh nh này. Tăng cư ng hư ng d n nghi p v , trao i kinh nghi m v công tác tư pháp, pháp ch . 11. D y lên m nh m phong trào thi ua l p thành tích chào m ng k ni m các ngày l l n c a t nư c, ngày truy n th ng ngành Tư pháp Vi t Nam; t ch c th t t t i h i Thi ua c p cơ s và i h i Thi ua toàn Ngành, hư ng t i i h i Thi ua yêu nư c toàn qu c vào cu i năm 2000. Phát ng t cơ s các cu c thi ua v nghi p v "Hoà gi i viên gi i", "Tuyên truy n viên pháp lu t gi i", "Thi B n Tin Tư pháp", các cu c thi v th d c, th thao, h i di n văn ngh qu n chúng ngành Tư pháp chào m ng i h i thi ua các c p. T ch c rút kinh nghi m vi c ch o công tác thi ua - khen thư ng trong năm qua; i u ch nh, b sung và hoàn ch nh các tiêu chuNn, tiêu chí ch m i m, bình xét, ánh giá thi ua và các văn b n ch o, hư ng d n công tác thi ua khen thư ng. II. T CH C TH C HI N CH THN 1. Trên cơ s nh ng n i dung nêu trong Ch th này và tình hình th c ti n a phương, Chánh án Toà án nhân dân c p t nh, Giám c Sơ Tư pháp ph i c th hoá thành k ho ch, nhi m v công tác năm 2000 c a c p mình v i tinh th n i m i; l a ch n m t s ơn v xây d ng các i m ch o, xác nh m t s khâu t phá trên t ng m t công tác c th nh m út rút kinh nghi m th c t nhân ra di n r ng. Các Toà án nhân dân c p t nh, S Tư pháp, ph i t p trung suy nghĩ phương th c, bi n pháp tri n khai th c hi n có hi u qu nh t các nhi m v , công tác c a B , c a Ngành. Tăng cư ng ôn c, ki m tra th c hi n; phát hi n nh ng vư ng m c, b t c p trong quá
  7. trình tri n khai th c hi n, k p th i ph n ánh B i u ch nh, b sung cho phù h p v i th c ti n a phương và cơ s . 2. Th trư ng các ơn v thu c B ph i ch ng t ch c tri n khai th c hi n các công tác mà ơn v ư c phân công ch trì, ph i h p v i các ơn v h u quan hư ng d n các cơ quan Tư pháp a phương, Toà án nhân dân a phương t ch c th c hi n có hi u qu các nhi m v ư c giao trong Ch th này v i tinh th n "Ch ng, sáng t o, hư ng v a phương, cơ s - vì a phương, cơ s "; ch u trách nhi m ch trì và ph i h p v i các ơn v liên quan B hư ng d n, theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Ch th này a bàn mình ph trách và báo cáo v i Lãnh o B . 3. Ch n ch nh công tác thông tin, báo cáo trong n i Ngành ph c v k p th i cho s ch o, i u hành. Các ơn v thu c B , các Toà án nhân dân c p t nh, S Tư pháp ph i ch p hành nghiêm túc, y ch thông tin, báo cáo. Khi có văn b n quy ph m pháp lu t m i ban hành, ho c khi B ban hành văn b n ch o, hư ng d n công tác nghi p v , các ơn v thu c B trong ph m vi qu n lý c a mình, có trách nhi m k p th i g i n các Toà án nhân dân c p t nh, S Tư pháp, cơ quan thi hành án, các cơ quan, t ch c b tr tư pháp tri n khai. 4. Các ng chí Lãnh o B tăng cư ng ki m tra, ôn c, ch o, x lý công vi c k p th i trong các lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách, t o i u ki n cho các ơn v thu c B , Toà án nhân dân a phương, cơ quan tư pháp a phương hoàn thành chương trình nhi m v công tác năm 2000. 5. Văn phòng B theo dõi, ôn c vi c th c hi n Ch th này, nh kỳ t ng h p tình hình ti n và k t qu th c hi n Ch th báo cáo B Trư ng. Ch th này ph i ư c quán tri t và tri n khai n toàn th cán b , công ch c trong ngành Tư pháp. Nguy n ình L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản