Chỉ thị số 01/2000/CT-UBTDTT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 01/2000/CT-UBTDTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2000/CT-UBTDTT về tăng cường lãnh đạo công tác thanh tra thể dục thể thao do Ủy ban thể dục thể thao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2000/CT-UBTDTT

  1. U BAN TH D C TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THAO NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2000/CT-UBTDTT Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 2000 CH THN V TĂNG CƯ NG LÃNH O CÔNG TÁC THANH TRA TH D C TH THAO Trong nh ng năm qua công tác Thanh tra trong ngành TDTT bư c u ã t k t qu trên m t s m t công tác, góp ph n vào s nghi p TDTT phát tri n lành m nh và ti n b , b o v ư ng l i quan i m c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c. Tuy nhiên công tác Thành tra, ki m tra trong ngành TDTT còn nhi u thi u sót khuy t i m. Ho t ng Thanh tra chưa áp ng ư c yêu c u v công tác qu n lý trên các m t phát tri n phong trào TDTT qu n chúng, th thao thành tích cao và các lĩnh v c kinh t , xã h i c a ngành, Hi n tư ng tiêu c c, móc ngo c, man trá h sơ, gian l n tu i, ánh tráo ngư i còn t n t i nhi u gi i thi u a phương và TW. Trong công tác tuy n ch n V V năng khi u còn có bi u hi n tiêu c c. Nh ng vi ph m v o c, phong cách c a V V trong thi u còn t n t i có chi u hư ng phát tri n. Hi n tư ng cá ã xâm nh p vào trong thi u Bóng á, gây h u qu x u. V qu n lý kinh t chưa ư c ch t ch , vi ph m nguyên t c, th t c trong XDCB, ch thu chi tài chính gây th t thoát ti n và tài s n c a Nhà nư c. m t s ơn v vi c gi i quy t khi u n i chưa ti n hành k p th i và d t i m t cơ s , có trư ng h p thi u tính dân ch , không úng nguyên t c th t c ã làm cho s vi c thêm ph c t p và kéo dài. th c hi n t t công tác thanh tra c a ngành TDTT trong giai o n cách m ng m i. B trư ng, Ch nhi m U ban TDTT ch th cho các V trư ng, th trư ng các ơn v tr c thu c, Giám c các S TDTT, S VHTT-TT t p trung ch o th c hi n t t m t s công vi c sau ây: 1/ nh kỳ thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n Ch th , Ngh quy t c a ng, Chính ph , ch chính sách c a Nhà nư c i v i TDTT, các văn b n pháp quy c a ngành. Tăng cư ng ki m tra th c hi n nhi m v , chương trình công tác, k ho ch, ch tiêu ư c giao c a ơn v , theo ch c năng qu n lý c a m i c p, nh m ng viên nh ng m t làm t t, k p th i u n n n nh ng thi u sót khuy t i m, phát hi n và x lý nh ng trì tr , y u kém. xu t nh ng ch trương, gi i phát có k ho ch th c hi n t t nhi m v ư c giao. 2/ Thanh tra trên các ho t ng TDTT nh m ngăn ng a và x lý nghiêm túc các hi n tư ng tiêu c c như móc ng c, cá , mua bán i m, gian l n h sơ, khai man tu i, tráo ngư i trong thi u, l i d ng móc ng c trong tuy n ch n V V vào các Trung tâm ào t o, hu n luy n Th thao theo các tiêu chuNn quy nh, x lý k p th i và nghiêm kh c hành vi phi Th thao, thi u trung th c trong cá ho t ng TDTT.
  2. 3/ V tài chính: Căn c vào phân c p qu n lý tài chính c a Nhà nư c, nh kỳ thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n Lu t ngân sách trong qu n lý thu chi ngân sách và các ngu n tài chính khác c a ơn v , m b o nguyên t c ch k toán th ng kê. Trong XDCB, ki m tra, thanh tra thư ng xuyên vi c th c hi n i u l , quy ch qu n lý u tư XDCB, phát hi n x lý k p th i nh ng vi ph m, xu t và có gi i pháp tích c c ch ng th t thoát tài s n, ti n c a, ch ng lãng phí, tham ô, m b o ch t lư ng công trình. 4/ Ki m tra, thanh tra các ho t ng d ch v TDTT m b o cho các d ch v ho t ng úng m c ích ph c v s c kho , i s ng tính th n cho nhân dân, ch ng l i d ng TDTT kinh doanh v l i, gây h u qu x u n s c kho , o c và b n s c văn hoá dân t c; ph i h p v i các cơ quan ch c năng, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các chính sách, ch và các quy nh c a Nhà nư c, c a ngành v t ch c ho t ng các lo i hình d ch v này. 5/ Coi tr ng công tác tuyên truy n giáo d c pháp lu t, ph bi n k p th i nh ng ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c trong các i tư ng qu n lý c a ngành. Th c hi n t t quy ch dân ch c a cơ quan ơn v . 6/ Giám c S TDTT, S VHTT-TT là ngư i ch u trách nhi m trư c c p u , chính quy n t nh thành và U ban Th d c Th thao v công tác Thanh tra trong ph m vi qu n lý c a mình, t ch c lãnh o, ch o công tác Thanh tra. Trư c h t là ki n toàn t ch c Thanh tra S , m b o th c hi n dúng Pháp l nh Thanh tra và Thông tư Liên B s 28/1998/TTLB-VHTT-TDTT-TCCP ngày 13/1/1998 c a Ban T ch c Cán b Chính ph - B Văn hoá Thông tin và U ban Th d c Th thao v t ch c Văn hoá thông tin, TDTT c a các a phương. B trí cán b Thanh tra m b o tiêu chuNn và s lư ng c n thi t, i u ki n, trình , năng l c, phNm ch t o c ngư i cán b làm công tác Thanh tra; xây d ng chương trình, k ho ch công tác Thanh tra thư ng xuyên hàng năm. Giám c là ngư i duy t và tr c ti p ch o th c hi n chương trình ki m tra, thanh tra c a S . 7/ V trư ng các V ch c năng th c hi n nghiêm ch nh vai trò ki m tra, ki m soát theo ch c năng nhi m v ư c giao, có k ho ch, chương trình công tác ki m tra thư ng xuyên và nh kỳ. Ph i h p v i Thanh tra U ban ki m tra, ti n hành thanh tra khi phát hi n có d u hi u vi ph m. 8/ Th trư ng các ơn v tr c thu c U ban TDTT ph i h p v i t ch c Công oàn c ng c và phát huy vai trò Thanh tra nhân dân trong vi c ki m tra, giám sát trong cơ quan ơn v , tri n khai và th c hi n quy ch dân ch , th c hi n Lu t khi u n i t cáo, gi i quy t k p th i úng quy nh c a pháp lu t các v vi c khi u n i t i cơ s . 9/ Thanh tra U ban TDTT th c hi n nhi m v Thanh tra chuyên ngành, tr c ti p ti n hành ki m tra, thanh tra trong ph m vi toàn ngành và các ơn v tr c thu c qu n lý c a U ban TDTT theo quy ch ban hành kèm theo Quy t nh s 755/1998/Q -UB TDTT ngày 10/8/1998 c a U ban Th d c Th thao. Thanh tra U ban TDTT xây d ng chương trình k ho ch công tác Thanh tra hàng năm, ch o th c hi n chương trình ã ư c B trư ng phê duy t, ph i h p v i Giám c các S TDTT, S VHTT-TT c ng c t ch c, hư ng d n Thanh tra S l p
  3. chương trình, k ho ch công tác t ch c b i dư ng nghi p v Thanh tra chuyên ngành, sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m trong công tác qu n lý ch o, i u hành công tác ki m tra, thanh tra. Ch th này ư c ph bi n, quán tri t n cán b công nhân viên trong toàn ngành, V trư ng các V , th trư ng các ơn v tr c thu c, Giám c các S TDTT, S VHTT- TT có k ho ch tri n khai th c hi n t i ơn v , cơ quan và nh kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình và k t qu công tác Thanh tra v i U ban Th d c Th thao. Hà Quang D ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản