Chỉ thị số 01/2003/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 01/2003/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2003/CT-BYT về việc tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2003/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2003/CT-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 06 năm 2003 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ TRANG THI T BN Y T Trang thi t b y t hi n nay là m t trong nh ng y u t quan tr ng quy t nh hi u qu , ch t lư ng công tác chăm sóc b o v s c kho nhân dân. tri n khai th c hi n Chính sách qu c gia v trang thi t b y t giai o n 2002 – 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s : 130/2002/Q -TTg ngày 04/10/2002; B trư ng B Y t ch th cho V trư ng V Trang thi t b – Công trình y t , các V trư ng, C c trư ng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra – B y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng y t các B , Ngành, Giám c các cơ s s n xu t, kinh doanh trang thi t b y t (TTBYT) ph i th c hi n các yêu c u sau: I. T i B Y t : 1. Thành l p Ban ch o tri n khai th c hi n Chính sách qu c gia v trang thi t b y t , có s tham gia c a các B , ngành có liên quan. Ban ch o c p trung ương do ng chí Th trư ng B Y t ph trách công tác trang thi t b y t làm trư ng ban, thư ng tr c Ban ch o t t i V Trang thi t b và Công trình y t (TTB và CTYT) B Y t . Ban ch o có trách nhi m xây d ng k ho ch tri n khai th c hi n Chính sách qu c gia v trang thi t b y t giai o n 2002 – 2010 trình B trư ng B Y t phê duy t. 2. Trong năm 2003 V TTB và CTYT ph i h p v i V Pháp ch ti n hành rà soát h th ng hoá các văn b n quy ph m pháp lu t v trang thi t b y t , ho c có liên quan t i TTBYT xác nh các văn b n quy ph m pháp lu t còn hi u l c, các văn b n ã h t hi u l c, các văn b n c n s a i b sung và xu t các văn b n c n xây d ng, ban hành m i t o cơ s pháp lý cho vi c th c hi n các m c tiêu chung và m c tiêu c th c a chính sách qu c gia v trang thi t b y t giai o n 2002 – 2010. II. T I CÁC ƠN VN TR C THU C B VÀ CÁC NA PHƯƠNG: 1. S y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y t các B , Ngành (sau ây g i chung là S Y t t nh), các ơn v tr c thu c B ph i th c hi n các yêu c u sau: a) S Y t các t nh c n c ng c b ph n qu n lý trang thi t b y t làm t t hơn ch c năng tham mưu cho Lãnh o S . b) C ng c phòng v t tư thi t b y t c a các b nh vi n a khoa, chuyên khoa lo i I, lo i II và các vi n nghiên c u, b ph n TTBYT trong phòng k ho ch t ng h p – v t
  2. tư y t t i các b nh vi n lo i III, phòng Giáo tài các trư ng i h c, cao ng và trung h c y t . T ng bư c b sung cán b ư c ào t o úng chuyên ngành k thu t TBYT, tăng cư ng các thi t b o chuyên d ng và các lo i d ng c c n thi t khác, có th th c hi n có hi u qu ch c năng tham mưu cho Th trư ng ơn v trong vi c: L p k ho ch u tư, quy trình mua s m, qu n lý và ki m nh TBYT, th c hi n b o dư ng, s a ch a TBYT hi n có c a ơn v . c) Vi c mua s m TTBYT ph i xu t phát t yêu c u s d ng, ph c v chuyên môn, có ý ki n c a H i ng khoa h c k thu t c a cơ s d a trên danh m c TTBYT cho các tuy n b nh vi n do B Y t ban hành. Ti n hành u th u theo úng quy ch hi n hành và ưu tiên mua nh ng TTBYT ư c s n xu t trong nư c ã ư c B Y t c p gi y phép lưu hành. d) Th c hi n ki m chuNn nh kỳ TTBYT ang s d ng t i các cơ s y t theo úng quy nh c a pháp lu t v an toàn b c x và pháp lu t v o lư ng. e) Các ơn v ư c s d ng t 5 - 7% t ng kinh phí thư ng xuyên ư c c p hàng năm cho ho t ng mua s m tài s n c nh th c hi n công tác ki m chuNn, b o dư ng và s a ch a TTBYT c a ơn v . g) V i các d án có u tư thi t b công ngh cao, l n u tiên ưa vào s d ng t i ơn v , c n m i các chuyên gia u ngành, cơ quan tư v n có tư cách pháp nhân, tham gia xây d ng danh m c, c u hình k thu t, d toán c a lo i thi t b c n mua và báo cáo c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. m b o hi u qu u tư các ơn v c n có k ho ch ào t o cán b khai thác s d ng và b o dư ng thi t b . h) Các S y t t nh c n t o i u ki n thu n l i các cơ s s n xu t, kinh doanh TTBYT trong a phương có th m r ng quy mô s n xu t, kinh doanh và nghiên c u khoa h c, ng d ng công ngh m i nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm. i) T o i u ki n các sinh viên, h c viên c a các cơ s ào t o ư c n th c t p t i ơn v . 2. i v i các cơ s có ch c năng ào t o, nghiên c u khoa h c và tư v n, d ch v k thu t TTBYT: a) Nâng cao ch t lư ng ào t o, quy mô các phòng thí nghi m th c hành, t p trung ào t o sát v i nhu c u th c t c a các cơ s y t , h c sinh sau khi t t nghi p có th làm ch ư c nh ng TTBYT ang ư c s d ng trong ngành y t . b) T p trung nghiên c u ng d ng, s n xu t TTBYT mà Vi t Nam có th s n xu t ư c và m b o ch t lư ng s n phNm, áp ng ư c yêu c u s d ng c a ngành y t . c) G n li n ho t ng ào t o, nghiên c u khoa h c công ngh v i s n xu t TTBYT. d) Các ho t ng tư v n k thu t TBYT ph i m b o khoa h c, phù h p v i trình qu n lý c a t ng ơn v . e) Công tác d ch v k thu t, s a ch a, b o dư ng TBYT ph i có ch t lư ng, th c hi n theo úng quy nh c a pháp lu t.
  3. 3. i v i các cơ s s n xu t, kinh doanh TTBYT: a) M i s n phNm TTBYT s n xu t trong nư c ch ư c phép lưu hành khi ã ư c B Y t c p gi y phép lưu hành theo quy nh t i Thông tư s 07/2002/TT-BYT ngày 30/5/2002 c a B trư ng B Y t . b) TTBYT nh p khNu ph i ư c B Y t cho phép theo Quy t nh s 46/2001/Q - TTg ngày 04/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý xu t nh p khNu và Thông tư 06/2002/TT-BYT ngày 30/5/2002 hư ng d n xu t nh p khNu TTBYT. c) Ph i t p trung ào t o cán b k thu t TTBYT có th l p t, hư ng d n s d ng và th c hi n d ch v k thu t sau bán hàng. d) Có trách nhi m cung c p k p th i ph tùng thay th , v t tư tiêu hao cho khách hàng ít nh t 5 năm sau khi l p t thi t b . e) Có trách nhi m ký h p ng b o trì sau b o hành các thi t b y t ã bán khi cơ s y t có yêu c u. g) C n t p trung u tư xây d ng b ph n nghiên c u và phát tri n không ng ng nâng cao ch t lư ng s n phNm, hư ng t i xu t khNu. Nh n ư c Ch th này, các V trư ng, C c trư ng, Chánh Thanh tra Y t , Chánh Văn phòng B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , giám c các S y t t nh, Th trư ng y t các B , Ngành và giám c các cơ s s n xu t, kinh doanh TTBYT có trách nhi m khNn trương t ch c tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các ơn v , a phương báo cáo v B Y t (V Trang thi t b - Công trình y t ) k p th i nghiên c u, gi i quy t. B trư ng B Y t giao cho V trư ng V TTB và CTYT ph i h p v i thanh tra B Y t và các V , C c ch c năng t ch c ki m tra, thanh tra, t ng h p tình hình th c hi n và báo cáo k t qu th c hi n Ch th này v i Lãnh o B . B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản