Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg về việc chấn chính hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2004/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2004/CT-TTg Hà N i, ngày 02 tháng 1 năm 2004 CH THN V VI C CH N CH NH HO T NG V N T I KHÁCH LIÊN T NH B NG Ô TÔ Th c hi n Lu t Giao thông ư ng b , Ngh nh s 92/2002/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh v n t i b ng ô tô, ho t ng v n t i ư ng b nói chung, v n t i khách liên t nh b ng ô tô nói riêng ã có nh ng chuy n bi n tích c c. Danh sách các tuy n v n t i khách và b n xe ô tô khách trong c nư c ã ư c công b r ng rãi. Các doanh nghi p v n t i khách ã u tư nhi u phương ti n m i, ch t lư ng t t thay th cho các phương ti n cũ, h ng, h t niên h n s d ng và t ng bư c nâng cao ch t lư ng ph c v khách, áp ng nhu c u i l i ngày càng cao c a nhân dân, ư c dư lu n xã h i hoan nghênh, ng tình ng h . Tuy nhiên, trong v n t i khách liên t nh v n còn m t s t n t i: vi c qu n lý nhi u b n xe còn buông l ng; m t s t ch c, cá nhân t l p i m ón, tr khách (b n cóc); nhi u xe ch y tùy ti n, lòng vòng ón, tr khách ngoài b n (xe dù). Không ít các hi n tư ng chèn ép giá, tranh giành khách; t ý sang như ng khách cho xe khác d c ư ng không ư c s ng ý c a khách (bán khách); xe ch quá t i khách ph i ng, ng i chen chúc, b lèn l n v i hàng hóa (lèn khách); ch xe thông ng v i nhà hàng b t khách ph i ăn cơm giá t, n u khách không ăn thì b lăng m , th m chí b hành hung (cơm tù); xe khách v n chuy n ch t cháy, n ..., ã gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng và dư lu n b t bình trong xã h i. Nguyên nhân c a nh ng t n t i trên là do công tác qu n lý nhà nư c v v n t i và tr t t an toàn giao thông c a các c p còn nhi u thi u sót: m t s B , ngành và các c p chính quy n a phương còn buông l ng qu n lý trong lĩnh v c v n t i khách liên t nh; chưa t ch c th c hi n, làm úng và y ch c năng qu n lý nhà nư c theo các quy nh c a pháp lu t hi n hành; các l c lư ng ki m tra, ki m soát chưa ph i h p ho t ng m t cách ch t ch , thư ng xuyên và x lý chưa nghiêm i v i hành vi vi ph m; công tác tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t chưa ư c chú tr ng. duy trì, phát huy k t qu ã t ư c, kh c ph c nh ng t n t i, nhanh chóng l p l i tr t t và tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c v n t i khách liên t nh b ng ô tô, Th tư ng Chính ph ch th các B trư ng, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o và th c hi n t t các nhi m v sau: 1. B Giao thông v n t i:
  2. a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương trong vi c t ch c, th c hi n các bi n pháp b o m v n t i an toàn: - Ch trì, ph i h p v i B Công an trong vi c xây d ng phương án ch n ch nh và l p l i tr t t trong v n t i khách liên t nh b ng ô tô và t p trung ch o tri n khai th c hi n trên tuy n qu c l 1 t Hà N i n thành ph H Chí Minh. - Ph i h p v i B Công an trong vi c ki m tra an ninh, an toàn v n t i. - Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: + Trong năm 2004 hoàn thành án xác nh v trí các tr m ngh cho xe ô tô và khách i xe trên các qu c l ; xây d ng thí i m m t s tr m ngh trên tuy n qu c l 1 o n Hà N i - thành ph H Chí Minh rút kinh nghi m, sau ó nhân r ng ra trên m ng lư i qu c l . + KhNn trương hoàn thành vi c c m bi n d ng, xe ón, tr khách trên t t c các tuy n qu c l . + Ph i h p ch t ch v i chính quy n a phương trong vi c quy ho ch, qu n lý các b n xe, tr m ngh ; kh c ph c hi n tư ng cát c c c b c a các a phương trong ho t ng v n t i khách liên t nh b) Nghiên c u s a i, b sung k p th i các văn b n qu n lý v n t i khách liên t nh cho phù h p v i tình hình th c t ; t ch c tri n khai và ki m tra vi c th c hi n các văn b n này. c) C ng c , ch n ch nh ho t ng c a l c lư ng thanh tra giao thông làm t t nhi m v thanh tra, x lý các vi ph m c a doanh nghi p v n t i, doanh nghi p khai thác b n xe, lái xe, ph xe t i các i m giao thông tĩnh và ki m tra t xu t t i các tr m thu phí c u, ư ng b k p th i phát hi n và x lý các hành vi vi ph m c a lái xe. Kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b không hoàn thành nhi m v ư c giao ho c có nh ng hành vi tiêu c c. 2. B Công an: a) Ch o các l c lư ng c nh sát thư ng xuyên ki m tra ch t ch ho t ng v n t i khách b ng ô tô, trong ó lưu ý ki m tra vi c chuyên ch ch t cháy n trên xe; kiên quy t x lý nghiêm minh, úng pháp lu t các hành vi vi ph m các quy nh v ho t ng v n t i nêu t i Ngh nh s 15/2003/N -CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph . b) T ch c ki m tra vi c thi hành nhi m v c a các l c lư ng c nh sát làm công tác b o m tr t t an toàn giao thông, kiên quy t x lý nghiêm nh ng cán b , chi n sĩ c nh sát không hoàn thành nhi m v ho c có hành vi tiêu c c. c) Ph i h p v i B Giao thông v n t i trong vi c xây d ng và tri n khai th c hi n phương án ch n ch nh và l p l i tr t t trong v n t i khách liên t nh b ng ôtô. 3. B Văn hóa - Thông tin:
  3. Ch o công tác thông tin tuyên truy n i v i các lo i hình văn hóa ngh thu t và trên các phương ti n thông tin i chúng; ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i và các a phương trong vi c tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t giao thông nói chung và ho t ng v n t i khách liên t nh nói riêng; c vũ bi u dương k p th i các cơ quan, t ch c, cá nhân th c hi n t t, có nhi u thành tích; phê phán cơ quan, t ch c, cá nhân ch p hành chưa t t. 4. B Giáo d c và ào t o: a) Ch trì xây d ng và t ch c th c hi n nhi m v c th v công tác giáo d c tư tư ng và tăng cư ng pháp lu t giao thông trong trư ng h c i v i h c sinh, sinh viên. b) Ph i h p v i các B , ngành có liên quan, các cơ quan ch c năng b o m tr t t an toàn giao thông trong các kỳ thi và các kỳ ngh l , t t, ngh hè c a h c sinh, sinh viên. 5. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Ch o và ti n hành m i bi n pháp c n thi t l p l i tr t t k cương, an toàn giao thông a phương; ph i h p v i các B , ngành trong vi c tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n pháp lu t v tr t t an toàn giao thông; ch o y ban nhân dân c p dư i có k ho ch c th trong vi c th c hi n b o m tr t t an toàn giao thông theo quy nh c a pháp lu t: a) Năm 2004 công b quy ho ch m ng lư i b n xe, b o m s lư ng b n xe theo tiêu chuNn ph c v nhu c u i l i c a khách. b) Có bi n pháp h u hi u trong vi c t ch c qu n lý các b n xe, d ch v t i các tr m ngh trên tuy n v n t i khách thu c a bàn c a t nh ho t ng theo úng quy nh c a pháp lu t. c) C ng c , hoàn thi n v m t t ch c i v i các cơ quan qu n lý ho t ng v n t i t i a phương theo hư ng là cơ quan chuyên trách, b trí cán b chuyên môn nh m b o m qu n lý ch t ch ho t ng v n t i. d) Có bi n pháp ki m tra và kiên quy t x lý nghiêm minh, úng pháp lu t các hành vi vi ph m quy nh v qu n lý ho t ng v n t i cũng như các cán b , công ch c không hoàn thành nhi m v ho c có hành vi tiêu c c trong qu n lý v n t i khách liên t nh b ng ôtô trên a bàn t nh, thành ph , bao g m c i v i vi c c p ăng ký kinh doanh v n t i khách, xNy ra tình tr ng "xe dù", "b n cóc", "cơm tù", chèn ép giá, "lèn khách", "bán khách".... ) Ch o cơ quan chuyên môn m các l p ào t o v qu n lý v n t i khách, quy nh v qu n lý v n t i khách cho các ơn v , cá nhân có nhu c u; không ng ng nâng cao trình cho các ơn v , cá nhân làm công tác v n t i khách, t ng bư c nâng cao ch t lư ng ph c v khách. 6. i v i t ch c, cá nhân tham gia kinh doanh v n t i khách liên t nh b ng ô tô:
  4. Có trách nhi m giáo d c i ngũ lái xe, ph xe ch p hành nghiêm Lu t Giao thông ư ng b và các quy nh có liên quan khi tham gia giao thông; x lý nghiêm hành vi vi ph m c a các lái xe thu c quy n. B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i B Công an, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có liên quan l p Ban Ch o i u hành, ph i h p ho t ng trong t ch c th c hi n Ch th này. Quán tri t Ch th này, B Giao thông v n t i, B Công an, các B có liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng chương trình, k ho ch gi i quy t các v n c th , t o chuy n bi n rõ r t trong vi c ch n ch nh và l p l i tr t t trong v n t i khách liên t nh b ng ô tô. Các B trư ng các B : Giao thông v n t i, Công an, Văn hóa - Thông tin, Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 15 tháng 02 năm 2004 v k ho ch tri n khai th c hi n Ch th này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản