Chỉ thị số 01/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 01/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2004/QĐ-UB việc tổ chức phục vụ Tết nguyên đán Giáp Thân 2004 tại Thủ đô Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 01/2004/CT-UB Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 2004 CH THN V VI C T CH C PH C V T T NGUYÊN ÁN GIÁP THÂN 2004 T I TH Ô HÀ N I. Năm 2004 là năm s di n ra các s ki n quan tr ng: B u c H ND và UBND các c p, k ni m 50 năm Ngày Gi i phóng Th ô... Phát huy nh ng k t qu t ư cc a năm 2003, ng b , Chính quy n và nhân dân Th ô quy t tâm ph n u hoàn thành xu t s c nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2004, ti p t c gi v ng k cương, an toàn giao thông, th c hi n n p s ng văn minh ô th , l p thành tích thi ua k ni m 50 năm Ngày Gi i phóng Th ô và hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. chuNn b và t ch c ón Xuân m i Giáp Thân 2004 th c s vui tươi, lành m nh, ti t ki m và an toàn, ng th i t o ph n kh i và nâng cao ni m t hào, vinh d và trách nhi m v i “Th ô anh hùng”, “Thành ph vì hòa bình”, t o khí th thi ua m i trên t t c các m t kinh t - xã h i, UBND Thành ph Ch th : 1/- Các c p, các ngành, các cơ quan, h i, oàn th và các t ch c kinh t xã h i Thành ph : - T ch c t ng k t ánh giá phong trào thi ua năm 2003 v i nh ng n i dung c th , thi t th c nh m ng viên và t o khí th thi ua lao ng hoàn thành xu t s c nhi m v kinh t - xã h i ngay t tháng u, quý u năm 2004. - Ti p t c t ch c tuyên truy n sâu r ng trong cán b , công nhân viên, h c sinh và m i t ng l p nhân dân Th ô n m ư c n i dung: Ngh quy t s 05/CP ngày 11/1/1997 c a Chính ph , Ch th s 406/TTg ngày 8/8/1994 c a Th tư ng Chính ph , các văn b n liên quan c a Chính ph và Thành ph v c m s n xu t, v n chuy n, tàng tr , buôn bán, s d ng vũ khí, v t li u n , công c h tr , các lo i pháo và chơi nguy hi m m i ngư i dân nh n th c rõ và t giác ch p hành nghiêm ch nh. - ChuNn b chu áo, t ch c có hi u qu T t tr ng cây Xuân Giáp Thân 2004, v i m c tiêu: ti p t c tr ng, chăm sóc, b o v r ng và cây xanh, ph xanh t tr ng, i tr c, c i thi n môi trư ng sinh thái, c nh quan, làm cho Th ô ngày càng thêm "xanh - s ch - p". - Quán tri t và th c hi n nghiêm túc ch o c a Trung ương ng, Chính ph và Thành u : không ư c dùng ti n c a Nhà nư c, t p th làm quà t ng, bi u các cá nhân, t ch c dư i m i hình th c, th c hành ti t ki m, ch ng tham nhũng, ch ng xa hoa, phô trương, lãng phí. Các trư ng h p vi ph m ph i ư c x lý nghiêm túc.
  2. 2/- Công an Thành ph : - Ph i h p v i S Giao thông Công chính tri n khai các gi i pháp tránh ùn t c giao thông trên t t c các tuy n ư ng c a Thành ph , k c các gi i pháp tình th c bi t, ph n u gi m n m c t i a tai n n và ùn t c giao thông trong nh ng ngày T t. - Ph i h p v i các c p chính quy n ch o th c hi n t t công tác qu n lý h khNu, nh t là các qu n, các khu ông dân cư; có k ho ch, bi n pháp phòng cháy, ch a cháy; ngăn ch n, x lý nghiêm theo pháp lu t hành vi ua xe máy trái phép, gây r i tr t t công c ng, không xNy ra t pháo n , tr ng án trong nh ng ngày T t; tri t phá các nhóm buôn l u, buôn bán, s n xu t hàng gi , buôn bán ma tuý, c b c, s , m i dâm, mê tín d oan. X lý nghiêm nh ng hành vi vi ph m an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i... - Ph i h p v i B Ch huy Quân s Thành ph , các c p chính quy n a phương qu n lý vũ khí, v t li u n , b o v tuy t i an toàn các m c tiêu tr ng i m, các a i m vui chơi gi i trí trong nh ng ngày T t. 3/- B Ch huy Quân s Thành ph : Ph i h p v i Công an Thành ph , các c p chính quy n a phương th c hi n t t nhi m v ư c giao. Ch ng xây d ng k ho ch chuNn b b n pháo hoa trong êm giao th a T t Giáp Thân 2004 úng th i gian, úng s lư ng và an toàn tuy t i. 4/- S Giao thông Công chính: Tăng cư ng năng l c v n chuy n hàng hoá và hành khách công c ng ph c v nhân dân i l i thu n ti n trong d p T t. Ph i h p v i Công an Thành ph phân lu ng, t ch c giao thông, ph n u gi m n m c t i a tai n n và ùn t c giao thông. Có phương án cung c p nư c s ch, khơi thông, làm thoát nư c th i, không tình tr ng thi u nư c s ch hay úng ng p nư c th i xNy ra trong nh ng ngày T t. Ch nh trang các công viên, vư n hoa, các d i phân cách ư ng n i thành, tr ng và t các ch u hoa di ng v i nhi u lo i cây hoa p các tuy n ph chính, các nơi công c ng; tăng cư ng h th ng chi u sáng và èn trang trí công c ng. T ch c t t công tác v sinh môi trư ng, thu gom, v n chuy n h t rác th i trong ngày, t thêm nhà v sinh công c ng nh ng khu v c trung tâm, nh ng nơi vui chơi ông ngư i... Kiên quy t x lý các vi ph m v giá d ch v , như: giá d ch v t i các công viên, khu vui chơi, giá cư c xe v n t i hành khách, giá trông gi xe ô tô, xe máy, xe p. 5/- S Thương m i: ChuNn b lư ng hàng hoá có ch t lư ng t t, ch ng lo i phong phú, m u mã p ph c v nhân dân trong d p T t. Cùng ngành ch c năng và UBND các Qu n, Huy n yêu c u các doanh nghi p, các nhà s n xu t, kinh doanh thu c m i thành ph n kinh t th c hi n văn minh thương m i, niêm y t công khai giá bán hàng hóa - d ch v , ng th i theo dõi sát di n bi n cung, c u hàng hoá (lương th c, th c phNm, hàng tiêu dùng.. ) trên a bàn k p th i ra các gi i pháp thúc Ny s n xu t, lưu thông hàng hoá, áp ng nhu c u mua s m c a nhân dân. Ph i h p v i Công an, H i quan, Thu và các S , Ngành ch c năng, UBND các Qu n, Huy n tăng cư ng ki m tra, ki m soát th trư ng; hư ng d n và t o m i i u ki n thu n l i cho hàng hoá t các t nh v bán ph c v nhân dân Th ô trong d p T t.
  3. 6/- S Tài chính: Ph i h p v i S Thương m i, C c Thu , các S , Ngành liên quan và UBND các Qu n, Huy n thư ng xuyên n m ch c di n bi n giá c th trư ng, th c hi n ch báo cáo nhanh v B Tài chính (C c Qu n lý giá) và k p th i báo cáo UBND Thành ph , có bi n pháp ch o nh m bình n giá, không xNy ra t bi n giá trư c và sau T t. 7/- S Nông nghi p và phát tri n nông thôn: T ch c cung c p th c phNm s ch, rau an toàn cho nhân dân. Ph i h p v i S Y t , S Thương m i, Công an Thành ph và chính quy n m t s a phương lân c n t ch c các ch t ki m tra v sinh, an toàn th c phNm t i các c a ô vào Thành ph . 8/- S Y t : Ph i h p S Nông ngi p và Phát tri n nông thôn, S Thương m i, Công an Thành ph và chính quy n a phương t ch c các oàn ki m tra, x lý nghiêm các vi ph m v v sinh an toàn th c phNm. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng t ch c tuyên truy n, hư ng d n nhân dân phòng b nh, gi v sinh ăn u ng, không xNy ra ng c th c ăn t p th trong nh ng ngày T t; ki m tra v sinh môi trư ng, d p t t ngay các gây d ch b nh; m b o duy trì t t vi c khám ch a b nh, sơ c u, c p c u ngư i b nh trong nh ng ngày T t. 9/- S Lao ng Thương binh và Xã h i ph i h p v i Văn phòng Thành u , Văn phòng H ND và UBND Thành ph , B Ch huy Quân s Thành ph : Ph i h p v i các c p chính quy n, t ch c thăm h i, t ng quà các bà m Vi t Nam Anh hùng, ngư i có công v i cách m ng, gia ình li t s , thương b nh binh và các i tư ng chính sách xã h i khác. 10/- S Văn hoá Thông tin, S Th d c Th thao: Ph i h p v i các c p, các ngành liên quan t ch c nhi u hình th c văn hoá, ngh thu t, th d c th thao phong phú, lành m nh, m ng m truy n th ng l ch s , văn hoá ph c v ông o m i t ng l p nhân dân. Có nhi u hình th c trang trí p, văn minh nh ng khu v c trung tâm, các tuy n ph chính và nh ng i m t ch c L h i. Ti p t c Ny m nh vi c th c hi n Ngh nh s 87/CP c a Chính ph và Ch th s 814/CT - TTg c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng qu n lý, thi t l p tr t t , k cương trong các ho t ng văn hoá và d ch v văn hoá. 11/- Các cơ quan thông tin i chúng c a Thành ph : Bám sát các nhi m v c a các S , Ngành tuyên truy n, bi u dương nh ng ơn v , t ch c, cá nhân có thành tích ph c v T t, phê bình k p th i các hành vi x u. ài Phát thanh và Truy n hình Hà N i xây d ng các chương trình phong phú, sinh ng, phù h p v i t p quán và nhu c u vui chơi, gi i trí c a nhân dân Th ô trong d p T t. 12/- Công ty i n l c Hà N i: m b o cung c p ngu n i n sinh ho t trong nh ng ngày T t; có phương án c p i n d phòng i v i các khu v c tr ng i m; b trí l c lư ng ng tr c 24/24 gi , thư ng xuyên ki m tra công tác an toàn, k p th i x lý các s c v i n. 13/- Bưu i n Hà N i: m b o thông tin k p th i, thông su t ph c v công tác ch o, i u hành c a các c p, các ngành, ph c v nhu c u thông tin c a nhân dân trong d p T t.
  4. 14/- UBND các Qu n, Huy n: T ch c các i m vui chơi lành m nh trong d p T t ph c v nhân dân trên a bàn; tăng cư ng công tác qu n lý, gi v ng tr t t k cương, bài tr m i h t c mê tín, c b c, ma tuý, m i dâm và các t n n xã h i khác; ngăn ch n m i hành vi gây r i, làm m t tr t t tr an như: t pháo n , ua xe, b cành, phá ho i cây tr ng. UBND Thành ph yêu c u Th trư ng các S , Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n, phư ng, xã, th tr n và ngh Lãnh o các cơ quan, h i, oàn th , t ch c kinh t xã h i Thành ph ph bi n sâu r ng Ch th này n m i t ng l p nhân dân Th ô; ng th i xây d ng k ho ch chuNn b và ph c v T t c a ngành mình, c p mình, ơn v mình úng theo yêu c u c a Ch th . Các S , Ban, Ngành và UBND các Qu n, Huy n g i báo cáo nhanh k t qu ho t ng ph c v T t Giáp Thân 2004 v UBND Thành ph trư c 11 gi 00' sáng ngày 24/01/2004 (m ng 3 T t ) và g i báo cáo chính th c trư c ngày 28/01/2004( m ng 7 T t ) UBND Thành ph t ng h p báo cáo Thư ng tr c Thành u và Th tư ng Chính ph . TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản