Chỉ thị số 01/2006/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 01/2006/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2006/CT-BYT về phục vụ y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Tuất 2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2006/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2006/CT-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2006 CH THN V PH C V Y T TRONG DNP T T NGUYÊN ÁN BÍNH TU T 2006 Th c hi n Công i n khNn c a Th tư ng Chính ph s 28/TTg-KHTH ngày 6-1- 2006 v vi c ón t t Bính Tu t năm 2006, b o m ón xuân m i vui tươi, an toàn, ti t ki m, góp ph n th c hi n t t công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong d p T t, B trư ng B Y t ch th cho lãnh o các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và y t các ngành trong ph m vi trách nhi m, quy n h n c a mình, ph i t ch c tri n khai th c hi nt t nh ng vi c sau ây: 1. T ch c ón T t vui tươi, an toàn, lành m nh và tri t ti t ki m. Nghiêm c m vi c l i d ng l , T t t ch c liên hoan, ăn u ng lãng phí; s d ng ti n, tài s n c a Nhà nư c thư ng, bi u, cho các t ch c, cá nhân không úng v i quy nh c a Nhà nư c. Không ư c s d ng xe ô tô công ph c v vi c riêng trong d p T t. 2. Ch ng trong công tác phòng ch ng d ch b nh, c bi t là d ch b nh viêm ph i c p do Virut cúm A- H5N1 và các b nh truy n nhi m gây d ch nguy hi m khác, c th : a) Tăng cư ng vi c ki m tra v sinh môi trư ng, kh ng ch các d ch cũ; ki m tra các a i m công c ng như: b n xe, nhà ga, b n tàu là nơi hay b ô nhi m do t p trung ông ngư i d phát sinh d ch b nh. Duy trì ho t ng tr c c a Ban ch o phòng ch ng d ch cúm A-H5N1 trong d p T t. Ch o vi c phân tuy n i u tr t i t t c các khoa lây thu c b nh vi n a khoa c a 64 t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và 3 Trung tâm i u tr d phòng trư ng h p d ch x y ra. b) Ti p t c Ny m nh công tác thông tin, giáo d c, truy n thông m i ngư i dân vui t t không quên phòng b nh cúm A-H5N1. Ph i h p v i ngành nông nghi p và phát tri n nông thôn, và các ngành liên quan Ny m nh các ho t ng v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch cúm gia c m và cúm A-H5N1 ngư i trư c, trong và sau T t. c) Tăng cư ng h th ng giám sát d ch b ng cách b trí ngư i tr c thư ng xuyên nh m phát hi n s m, cách li và i u tr k p th i các trư ng h p nghi ng m c b nh. N u có d ch ph i báo cáo ngay t i các cơ quan y t c p trên và báo cáo v B Y t (C c Y t d phòng Vi t Nam), ng th i ph i ti n hành ngay các bi n pháp khoanh vùng, d p t t k p th i, không d ch lan r ng. 3. Tăng cư ng ki m tra và x lý các vi ph m v v sinh an toàn th c phNm nh t là t i các ch , các nơi bán th c phNm ph c v T t; cơ s s n xu t, ch bi n th c phNm; ch ng hàng gi , hàng th c phNm kém ch t lư ng. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan
  2. liên quan, ki m soát ch t ch vi c th c hi n v sinh an toàn th c phNm t i a phương nh m gi m t i a s v ng c th c phNm x y ra trong d p T t. 4. T ch c t t vi c khám b nh và ch a b nh trong d p T t: a) Các cơ s y t ph i b trí các kíp tr c 24/24 gi , b o m có kh năng x lý k p th i các trư ng h p c p c u, tai n n giao thông, sinh trong các ngày T t, không ư c t ch i ho c ch m tr b t c trư ng h p c p c u nào. Trư ng h p b nh nhân nh p vi n trái tuy n, trái chuyên khoa cũng ph i x lý c p c u ban u, qua giai o n nguy hi m m i ư c chuy n i các cơ s y t khác sau khi ã gi i thích k cho ngư i b nh và ngư i nhà cùng i. T ch c t t vi c v n chuy n ngư i b nh lên tuy n trên khi c n thi t. b) Nâng cao tinh th n trách nhi m và ý th c ph c v ngư i b nh, h t s c chú ý n cách giao ti p, ng x ân c n, hoà nhã, th c hi n úng các qui nh v chuyên môn k thu t. c) B trí cơ s thu c c p c u x lý các trư ng h p c p c u thông thư ng, d phòng c p c u tai n n giao thông, th m ho . d) T ch c chăm sóc, ph c v chu áo m i ngư i b nh còn n m l i i u tr t i các b nh vi n ho c ngư i b nh vào c p c u trong các ngày T t c v v t ch t và tinh th n. c bi t, t ch c thăm h i, t ng quà nh ng ngư i b nh thu c di n chính sách và ngư i nghèo. V i u tr có trách nhi m l p k ho ch cùng Lãnh o B t ch c ki m tra các b nh vi n trong d p T t. 5. Các b nh vi n, công ty dư c Trung ương, a phương ph i chuNn b s n sàng thu c ch a b nh v i giá c h p lý, ch t lư ng b o m, nh t thi t không x y ra tình tr ng thi u thu c ch a b nh. Nghiêm c m vi c bán thu c gi , thu c kém ch t lư ng, thu c quá h n s d ng và tăng giá thu c t bi n t i các hi u thu c c a Nhà nư c cũng như tư nhân trong d p T t. S n sàng cung c p thu c khi có c p c u hàng lo t ho c d ch b nh xNy ra, nh t là khi có d ch cúm A-H5N1 x y ra ngư i. Công b tên, a ch các hi u thu c thư ng tr c bán thu c c ngày và êm trong các ngày ngh T t nhân dân bi t. 6. Ph i h p v i các l c lư ng b o v tr t t tr an t i a phương b o m an toàn tuy t i cho ơn v trong các ngày ngh T t. Ki m tra k h th ng phòng ch ng cháy n , h th ng i n, kho xăng d u; niêm phong, c t c u dao i n các kho tàng và phòng làm vi c trư c khi v ngh T t. Các ơn v t ch c tr c ơn v theo 4 c p: tr c lãnh o, tr c chuyên môn, tr c h u c n và tr c b o v - t v ; niêm y t danh sách cán b tr c công khai hàng ngày lãnh o ơn v i ki m tra, ôn c khi c n thi t. 7. Các ơn v ph i nhanh chóng i vào ho t ng bình thư ng ngay sau T t. S Y t các t nh, thành ph tr c Thu c trung ương t ng h p s li u báo cáo nhanh v B trong các ngày T t. Các b nh vi n Trung ương và a phương, trung tâm y t d phòng óng t i Hà N i, thành ph H Chí Minh t p h p các s li u v khám b nh và x trí c p c u, v d ch b nh và v sinh an toàn th c phNm trong d p T t, báo cáo B Y t trư c 10 gi sáng ngày 3-2-2006 (t c m ng 6 t t). Báo cáo g i v V i u tr , C c Y t d phòng Vi t Nam và C c An toàn V sinh th c phNm.
  3. V i u tr , C c Y t D phòng, C c An toàn V sinh th c phNm và Văn phòng B c n xây d ng k ho ch c th , chi ti t th c hi n t t Ch th này, ng th i thu th p thông tin, s li u, t ng h p, báo cáo Lãnh o B báo cáo Chính ph theo quy nh. Nh n ư c Ch th này, ngh các ng chí Lãnh o các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Y t các b , ngành có trách nhi m t ch c và tri n khai th c hi n t t Ch th này. B TRƯ NG Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản