Chỉ thị số 01/2006/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 01/2006/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/2006/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện các chính sách trợ giúp người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/2006/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2006/CT-TTG Hà N i, ngày 09 tháng 01 năm 2006 CH THN V VI C Y M NH TH C HI N CÁC CHÍNH SÁCH TR GIÚP NGƯ I TÀN T T TRONG TÌNH HÌNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I HI N NAY Trong th i gian qua, Nhà nư c ã ban hành nhi u văn b n pháp lu t nh m tri n khai th c hi n các chính sách tr giúp ngư i tàn t t. Trách nhi m c a các cơ quan nhà nư c, xã h i và gia ình i v i ngư i tàn t t; quy n và nghĩa v c a ngư i tàn t t ã ư c quy nh tương i y , t o hành lang pháp lý cho các ho t ng tr giúp ngư i tàn t t, góp ph n c i thi n, nâng cao i s ng v t ch t cũng như tinh th n c a a s ngư i tàn t t. M t s B , ngành, a phương ã tích c c tri n khai th c hi n chính sách h tr ngư i tàn t t trong các lĩnh v c: xóa ói, gi m nghèo, d y ngh và t o vi c làm, khám, ch a b nh, t o i u ki n thu n l i cho ngư i tàn t t ti p c n các công trình công c ng v.v... nh v y, i s ng c a ph n l n nh ng ngư i tàn t t ư c c i thi n rõ r t, v th c a ngư i tàn t t ngày càng ư c kh ng nh trong các ho t ng kinh t - xã h i nư c ta. Tuy nhiên, trong 7 năm qua, quá trình th c hi n các chính sách tr giúp ngư i tàn t t còn nhi u b t c p, m t s quy nh c a pháp lu t v ngư i tàn t t v n chưa th c s i vào cu c s ng. Các quy nh c a pháp lu t liên quan n chính sách i v i ngư i tàn t t còn thi u và chưa ng b , không c th và chưa chú tr ng nghiên c u ra các bi n pháp hi u qu trong khâu t ch c th c hi n. Nh n th c c a c ng ng, gia ình, m t s c p chính quy n và chính b n thân ngư i tàn t t nhi u nơi chưa th t úng m c; t l tr khuy t t t/tàn t t ư c h c văn hóa t i các trư ng, l p theo mô hình hòa nh p còn th p; các mô hình giáo d c chuyên bi t hi u qu chưa cao; vi c ti p c n các công trình công c ng c a m t b ph n nh ng ngư i tàn t t còn có nhi u tr ng i, khó khăn. Còn t n t i không ít nh ng trư ng h p ngư i tàn t t có hoàn c nh khó khăn chưa ư c hư ng chính sách tr c p, tr giúp m c dù có i u ki n theo quy nh. Tình hình phát tri n kinh t - xã h i hi n nay nư c ta kéo theo nh ng bi n ng v giá c sinh ho t và ti n lương - thu nh p, trong khi các chính sách tr giúp ngư i tàn t t chưa ư c i u ch nh k p th i, làm cho i s ng c a ngư i tàn t t ã khó khăn l i càng khó khăn hơn. kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, ti p t c Ny m nh th c hi n các chính sách tr giúp ngư i tàn t t trong giai o n phát tri n kinh t - xã h i hi n nay; ng th i th c hi n nghiêm ch nh cam k t c a Chính ph Vi t Nam v 7 lĩnh v c ưu tiên trong Th p k th II v i m c ích thúc Ny s tham gia y và bình ng c a ngư i tàn t t khu v c Châu Á - Thái Bình Dương, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Lao ng - Thương binh và Xã h i a. Ti p t c rà soát, ánh giá k t qu tri n khai th c hi n Pháp l nh v ngư i tàn t t và các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan; ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên
  2. quan nghiên c u, xu t bi n pháp s a i, b sung ho c trình cơ quan có thNm quy n s a i, b sung các chính sách tr giúp i v i ngư i tàn t t. b. Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph án h tr ngư i tàn t t giai o n 2006 - 2010; t ch c th c hi n án sau khi ư c phê duy t. c. ôn c y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t o i u ki n cho ngư i tàn t t nghèo ti p c n và th hư ng Chương trình m c tiêu qu c gia v gi m nghèo giai o n 2006 - 2010. d. Hư ng d n các cơ quan ch c năng c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p và s d ng Qu vi c làm cho ngư i tàn t t; Ny m nh các ho t ng d y ngh và t o vi c làm cho ngư i tàn t t theo hư ng h c ngh và truy n ngh ; xây d ng các chương trình d y ngh dành riêng cho ngư i tàn t t. 2. B Văn hóa - Thông tin Ny m nh vi c tuyên truy n nâng cao nh n th c v v n khuy t t t, tàn t t và ngư i tàn t t nh m ph bi n r ng rãi các bi n pháp phòng ng a tàn t t và t o i u ki n ngư i tàn t t tham gia các ho t ng văn hóa phù h p. 3. B Giáo d c và ào t o Xây d ng trình Th tư ng Chính ph chi n lư c và k ho ch hành ng v giáo d c tr khuy t t t giai o n 2006 - 2010 và nh ng năm ti p theo theo hư ng hòa nh p và d a vào c ng ng. Th ng nh t vi c s d ng ngôn ng ký hi u cho ngư i khuy t t t/tàn t t v ngôn ng trong ph m vi c nư c. 4. B Y t a. Xây d ng và tri n khai chi n lư c chăm sóc s c kh e cho ngư i tàn t t, trong ó chú tr ng xây d ng các chương trình phát hi n s m d t t và ph c h i ch c năng cho ngư i tàn t t d a vào c ng ng. b. Hư ng d n th c hi n các chính sách mi n, gi m vi n phí i v i ngư i tàn t t thu c di n nghèo. c. Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o biên so n chương trình, giáo trình ào t o cán b chuyên ngành ph c h i ch c năng trong các trư ng trung h c, i h c Y khoa áp d ng th ng nh t toàn qu c. d. Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i tham kh o các kinh nghi m qu c t và c a T ch c Y t th gi i (WHO) xây d ng các tiêu chuNn, tiêu chí phân lo i các d ng khuy t t t/tàn t t Vi t Nam. 5. y ban Th d c th thao a. Xây d ng chương trình, bài t p và hư ng d n ngư i tàn t t tham gia t p luy n t i c ng ng.
  3. b. Ch o Hi p h i th thao ngư i khuy t t t xây d ng phong trào t p luy n thi u th thao; xu t hình th c khen thư ng ho c m c khen thư ng phù h p v i nh ng ngư i tàn t t có thành tích trong luy n t p và thi u th thao. 6. B Khoa h c và Công ngh Ph i h p v i B Bưu chính, Vi n thông xây d ng các quy nh khuy n khích nghiên c u, s n xu t và ng d ng các s n phNm phù h p h tr ngư i tàn t t có kh năng d dàng ti p c n, s d ng các d ch v truy n thông và công ngh thông tin. 7. B Xây d ng Ch o vi c xây d ng các công trình m i, nâng c p các công trình hi n có theo b quy chuNn xây d ng công trình công c ng s : QCXDVN 01: 2002 và các b tiêu chuNn s : TCXD Vi t Nam 246:2002, TCXD VN 265:2002, TCXD VN 266:2002. Rà soát, s a i các b quy chuNn nêu trên phù h p v i ngư i tàn t t. 8. B Giao thông v n t i Ph i h p v i B Xây d ng, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch o vi c thi t k , xây d ng các công trình m i, nâng c p, c i t o các công trình dành cho ngư i tàn t t hi n có theo b quy chuNn ã ban hành. Ph i h p v i B Công nghi p c i t o, ch t o m i các phương ti n giao thông công c ng ngư i tàn t t có i u ki n ti p c n an toàn và tham gia giao thông thu n l i. 9. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương a. Ch o các cơ quan ch c năng xác nh s lư ng, phân d ng ngư i tàn t t theo quy nh và hư ng d n c a B Y t , T ng c c Th ng kê và cơ quan liên quan. b. Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n các chính sách, ch tr c p xã h i, tr giúp y t , giáo d c, h c ngh , t o vi c làm, ho t ng văn hóa, th thao i v i ngư i tàn t t theo các quy nh c a Nhà nư c. 10. Trong quá trình th m nh, phê duy t và nghi m thu các d án u tư, các B , ngành, cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o các cơ quan ch c năng th c hi n nghiêm túc các quy chuNn, tiêu chuNn ngư i tàn t t ti p c n, th hư ng các chính sách phát tri n kinh t - xã h i và s d ng các công trình công c ng. Th tư ng Chính ph ngh M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên, các t ch c xã h i ph i h p v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng k ho ch Ny m nh vi c th c hi n pháp lu t v ngư i tàn t t; v n ng nhân dân tham gia b o v , chăm sóc ngư i tàn t t, t o cơ h i cho ngư i tàn t t ti p c n ư c v i các chương trình, các d ch v xã h i, hòa nh p ư c v i c ng ng. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các ơn v , các t ch c liên quan ch u trách nhi m thi hành Ch th này.
  4. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Ph m Gia Khiêm
Đồng bộ tài khoản