Chỉ thị Số: 01/2010/CT-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
1
download

Chỉ thị Số: 01/2010/CT-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010 CỦA HUYỆN BÌNH CHÁNH

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 01/2010/CT-UBND CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT HUYỆN BÌNH CHÁNH NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/CT-UBND Bình Chánh, ngày 22 tháng 01 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010 CỦA HUYỆN BÌNH CHÁNH Thực hiện Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Thành phố năm 2010; Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh chỉ thị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn, như sau: 1. Tổ chức quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức đang công tác tại cơ quan, đơn vị về mục tiêu, yêu cầu, nội dung trọng tâm của Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện, Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân Huyện, nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ngay từ những tháng đầu năm 2010. Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.
  2. 2. Tập trung hoàn chỉnh quy hoạch trên địa bàn Huyện; tăng cường tuần tra, kiểm tra về trật tự xây dựng; kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, cương quyết ngăn chặn tái lấn chiếm. Xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kiểm tra tình hình thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chủ trương chuyển đổi để phân lô bán nền, xây dựng trái phép, phá vỡ quy hoạch; đẩy mạnh phát triển thương mại- dịch vụ; đầu tư loại hình du lịch sinh thái; xây dựng Đề án thực hiện xã hội hóa dịch vụ ở nông thôn; thực hiện có hiệu quả Đề án chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; đầu tư xây dựng hệ thống đê điều, kênh mương tiêu thoát nước phục vụ yêu cầu sản xuất nông nghiệp và ổn định đời sống dân cư. Tâp trung triển khai thực hiện công tác tổng kiểm kê đất đai trên bàn theo kế hoạch của Thành phố. 3. Đối với các dự án đầu tư nhất là các chương trình, công trình trọng điểm, phải thực hiện ngay những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, chất lượng công trình, chống lãng phí, thất thoát. Tập trung phát huy mọi nguồn lực cho đầu tư cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội (giao thông, thủy lợi, trường học, bệnh viện, trạm y tế và các công trình công cộng khác). 4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan đô thị” tại từng cơ quan, đơn vị, xã - thị trấn; nội dung phải cụ thể, thiết thực, có trọng tâm và bám sát kế hoạch; phải thường xuyên tổ chức các cao điểm ra quân lập lại trật tự lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tập trung nhiều biện pháp hiệu quả để xử lý, tiếp tục cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn; phấn đấu tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành
  3. động trong nhân dân trên địa bàn về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự tại công sở và nơi công cộng. Triển khai xây dựng và kiến nghị thực hiện Đề án chỉnh trang đô thị Quốc lộ 1A trên địa bàn Huyện. 5. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách lề lối làm việc, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, gắn cải cách hành chính với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, tụ tập đông người. Đẩy mạnh công tác thanh tra công vụ, xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc có những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong khi thi hành công vụ. Tiếp tục củng cố tổ chức và tăng cường nhân sự có năng lực cho các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân xã - hị trấn để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Triển khai xây dựng và kiến nghị thực hiện Đề án áp dụng cơ chế quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân phường đối với xã Bình Hưng. 6. Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; hạn chế thấp nhất tình trạng cháy, nổ xảy ra trên địa bàn; phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương); hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2010; tăng cường đấu tranh, phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm chính trị, kinh tế, hình sự, kéo giảm đến mức thấp nhất so với năm 2009. Nâng cao ý thức, tinh thần chấp hành pháp luật, kỷ cương trong công tác quản lý, điều hành. 7. Phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là diện chính sách, người nghèo, người lao động và người có thu nhập thấp. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách xóa đói giảm
  4. nghèo, giải quyết việc làm, hạn chế tối đa người mất việc; chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, phấn đấu không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tích cực thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ nông dân sản xuất, nâng cao năng suất sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập cho nông dân. 8. Năm 2010 là năm có nhiều ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cũng là năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2006-2010, để tạo tiền đề để bước vào Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Do vậy, yều cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, các xã-thị trấn phải tập trung nỗ lực phấn đấu cao, phân chia thời gian hợp lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng, khoa học để vừa thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và tham gia đầy đủ các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thành phố và Huyện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo an toàn, tiết kiệm. 9. Về tổ chức thực hiện 9.1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện cụ thể hóa Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện năm 2010 thành Chương trình làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình chuẩn bị nội dung, sắp xếp, bố trí lịch để Thường trực Ủy ban nhân dân Huyện xem xét, thông qua các đề án và ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch thực hiện thuộc thẩm quyền của Huyện. 9.2. Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Huyện năm 2010, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể và khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện. Nội dung kế hoạch phải cụ thể, phải đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm rõ
  5. ràng cho từng cơ quan, đơn vị; xác định rõ phương thức, điều kiện và thời gian tổ chức thực hiện; đồng thời, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, phải báo cáo tiến độ cho Ủy ban nhân dân Huyện để kịp thời chỉ đạo khắc phục các mặt trì trệ, thiếu sót. 9.3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo qui định; định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức họp thường kỳ hàng tháng để nghe báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2010, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển. Ủy ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Chánh trong năm 2010. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Trọng Tuấn
Đồng bộ tài khoản