Chỉ thị số 01/CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 01/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 01/CT về việc công tác kiểm sát phục vụ việc tăng cường quản lý bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 01/CT

  1. VI N KI M SÁT NHÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂN c l p – T do – H nh phúc T I CAO ****** ***** S : 01/CT Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 1996 CH THN V CÔNG TÁC KI M SÁT PH C V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ BÀI TR M T S T N N XÃ H I NGHIÊM TR NG Ngày 12-12-1995 Chính ph ã ra Ngh nh 87/CP v “tăng cư ng qu n lý, thi t l p tr t tư, k cương trong các ho t ng văn hóa và d ch v văn hóa, Ny m nh bài tr m t s t n n xã h i nghiêm tr ng”. góp ph n th c hi n Ngh nh c a Chính ph t hi u qu , úng pháp lu t. Vi n KSND t i cao yêu c u các ng chí Vi n Trư ng Vi n KSND t nh, thành ph t ch c th c hi n nh ng công tác sau ây: 1. T ch c quán tri t cho cán b , ki m sát viên nh n th c y các Ch th s 33/CT-TW ngày 01-3-1994, Ch th 64/CT-TW ngày 25-12-1995 c a Ban Bí thư Trung ương ng, Ngh nh 53/CP, 87/CP c a Chính ph v u tranh bài tr văn hóa i tr y, c h i và các t n n xã h i (m i dâm, ma túy, c b c, say rư u bê tha). ây là nh ng ch trương quan tr ng c a ng và Nhà nư c, yêu c u m i cán b , ki m sát viên ph i quán tri t y v n d ng trong công tác ki m sát. G n ây trong lĩnh v c văn hóa và xã h i, bên c nh nh ng chuy n ng tích c c, ang b c l m t th c tr ng áng lo ng i. Băng ĩa hình, băng ĩa nh c, các n phNm i tr y, khiêu dâm, kích ng b o l c theo ư ng nh p l u qua c a khNu và h th ng ăng ten thu hình t v tinh, các kênh phát sóng c a nư c ngoài truy n bá l i s ng kích ng b o l c, i tr y. Trong nư c ã xu t hi n nh ng n phNm x u l t ra t khâu xu t b n và phát hành. Các hi n tư ng trên không ch các ô th mà còn xâm nh p c vùng sâu nông thôn và mi n núi, lôi kéo m t b ph n cán b ng viên sa ngã. Tác ng c a văn hóa c h i không nh ng phá ho i công tác tư tư ng – văn hóa úng n, lành m nh c a ng và nhân dân ta, mà còn là nguyên nhân phát sinh các t n n xã h i như n n tiêm chích ma túy, m i dâm, c b c, làm vNn c i s ng, băng ho i các giá tr o c truy n th ng c a dân t c. Vì v y các Vi n ki m sát ph i v n d ng ch c năng, công tác ki m sát ph c v ch trương c a ng và Nhà nư c, cùng v i các ngành kiên quy t u tranh ch ng các t n n này b ng nhi u bi n pháp: tuyên truy n, thuy t ph c, giáo d c i ôi v i x ph t nghiêm minh hành chính ho c hình s . 2. Giáo d c, ki m tra cán b , KSV trong ngành quán tri t sâu s c ch trương trên, và gương m u th c hi n. Thông qua công tác ki m sát (c hình s và ki m sát chung) u tranh ch ng vi ph m và t i ph m v truy n bá văn hóa i tr y, v n chuy n, mua bán ch t ma túy, t ch c dùng ma túy, m i dâm, ánh b c trong năm qua (1995) trên cơ s ánh giá tình hình vi ph m và t i ph m (so sánh s li u tăng gi m) tìm nguyên nhân kh c ph c, làm rõ trách nhi m c a Vi n ki m sát ra phương hư ng nhi m v trong th i gian t i.
  2. Qua ki m i m n u phát hi n cán b Ki m sát có hành vi liên quan n các t n n xã h i thì ph i x lý nghiêm kh c. 3. Xây d ng m i quan h , ph i h p v i các ngành Văn hóa – Thông tin, H i quan, Qu n lý th trư ng, Lao ng – Thương binh và Xã h i cùng u tranh ch ng hành vi vi ph m, t i ph m i v i nh ng ngư i làm ra, sao chép, lưu hành các lo i văn hóa phNm i tr y, các lo i tranh, nh, sách báo, ti u thuy t, băng nh c, ĩa hát, băng hình Nhà nư c không cho phát hành, kinh doanh, nh p khNu. Ny m nh bài tr t n n m i dâm, ma túy, c b c, s , ng th i th c hi n t t vi c phân lo i x lý nh ng vi ph m ó c a các cơ quan nói trên cũng như ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong vi c áp d ng các bi n pháp x lý hành chính khác (theo i u 85, i u 86 pháp lu t x lý hành chính). Thông qua các khâu công tác, Vi n ki m sát ph i ch ng qu n lý ch c tình hình di n bi n các t n n xã h i. Vi n Ki m sát a phương khi phát hi n, ti p nh n ư c tin báo t i ph m thì yêu c u cơ quan i u tra kh i t , làm t t công tác ki m sát i u tra, truy t và yêu c u Toàn án xét x nghiêm minh, phát hi n nh ng sơ h trong qu n lý yêu c u s a ch a. Các Vi n Ki m sát ph i h p ch t ch v i cơ quan Công an, Tòa án nh m phát hi n k p th i và x lý nghiêm minh các hành vi t i qui nh t i các i u 96 a, 99, 200, 202, 203/BLHS. Ch n m t s v án i m t p trung l c lư ng i u tra, truy t , xét x nhanh nh m góp ph n tích c c bài tr các t n n xã h i, thi t l p tr t t , k cương trên lĩnh v c này. 5. giúp cho Vi n KSND t i cao ch o th c hi n t t ch trương c a ng và Chính ph v u tranh phòng, ch ng các t n n xã h i, Vi n KSND t i cao và các Vi n ki m sát a phương ph i thành l p ti u ban, ch o th c hi n công tác ki m sát trong vi c phòng ch ng các t n n xã h i do ng chí Phó Vi n trư ng ph trách. Hàng tháng có báo cáo k t qu vi c th c hi n ch th này g i v Vi n KSND t i cao. VI N TRƯ NG VI N KI M SÁT NHÂN DÂN T I CAO Lê Thanh o
Đồng bộ tài khoản