Chỉ thị số 02/1999/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 02/1999/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/1999/CT-BYT về việc tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/1999/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/1999/CT-BYT Hà N i, ngày 01 tháng 02 năm 1999 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ THU C GÂY NGHI N, THU C HƯ NG TÂM TH N qu n lý thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n, B Y t ã ban hành các văn b n: Ch th c a B trư ng B Y t s 09/BYT-CT ngày 11l/06/1993 v vi c tăng cư ng qu n lý thu c gây nghi n, Quy ch qu n lý thu c gây nghi n ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 939/BYT-Q ngày 06/6/1995 và Quy ch qu n lý thu c hư ng tâm th n ban hành kèm theo Quy t nh c a B trư ng B Y t s 2330/1997/Q -BYT ngày 08/11l/1997. Trong quá trình tri n khai th c hi n các Quy ch trên, nhìn chung vi c qu n lý thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n ã i vào n n n p các khâu s n xu t, nh p khNu, lưu thông phân ph i, c bi t là trong các doanh nghi p dư c nhà nư c. Tuy nhiên, trong th i gian g n ây, qua ki m tra c a các S Y t k t h p v i cơ quan b o v pháp lu t, ã phát hi n ư c m t s trư ng h p vi ph m Quy ch như t n tr , buôn bán các thu c gây nghi n trái phép m t s nhà thu c tư nhân. Nhân viên y t trong m t b nh vi n ưa m t s thu c gây nghi n (do b t thu c c a b nh nhân ho c s lư ng thu c không s d ng theo y l nh c a th y thu c) ra ngoài cho nhà thu c tư nhân bán, gây h u qu x u làm nh hư ng t i uy tín c a ngành và nh hư ng t i an ninh xã h i. tăng cư ng công tác qu n lý thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n và m b o áp ng t t yêu c u i u tr , B trư ng B Y t ch th cho Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch o các ơn v thu c ph m vi mình qu n lý th c hi n các v n sau ây: 1. T ch c t p hu n các thông tư, ch th , quy ch v qu n lý thu c gây nghi n, qu n lý thu c hư ng tâm th n và các quy nh pháp lu t có liên quan cho ơn v và cá nhân hi u rõ hơn n a t m quan tr ng c a công tác qu n lý các lo i thu c này. 2. Tăng cư ng công tác ki m tra vi c ch p hành các Quy ch qu n lý thu c gây nghi n, Quy ch qu n lý thu c hư ng tâm th n t i các ơn v s n xu t, kinh doanh dư c phNm, các nhà thu c, các khoa, phòng trong b nh vi n. 3. Các b nh vi n và khoa i u tr c n có bi n pháp qu n lý ch t ch vi c s d ng các thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n nh m m b o thu c n tay ngư i b nh tránh th t thoát gây h u qu x u. Trong các trư ng h p b nh nhân t vong, chuy n vi n ho c vì m t lý do nào ó mà s thu c trên không s d ng n ho c s d ng không h t ph i làm các th t c thu h i tr l i khoa Dư c.
  2. 4. Các ơn v s n xu t, kinh doanh dư c phNm, các cơ s khám ch a b nh không ư c t mua các lo i thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n trôi n i trên th trư ng ho c c a các cơ s , cá nhân không có ch c năng kinh doanh dư c phNm. 5. Các doanh nghi p ư c phép kinh doanh các thu c gây nghi n, thu c hư ng tâm th n ph i t ch c các c a hàng bán l theo ơn nh m áp ng nhu c u i u tr cho ngư i b nh, tránh tình tr ng ngư i b nh có ơn thu c nhưng không mua ư c thu c. 6. Th c hi n úng các quy nh v ki m kê, báo cáo t n kho theo quy nh c a Quy ch qu n lý thu c gây nghi n và Quy ch qu n lý thu c hư ng tâm th n. 7. Có bi n pháp x lý nghiêm kh c, k p th i các trư ng h p vi ph m các Quy ch qu n lý thu c gây nghi n, Quy ch qu n lý thu c hư ng th n. Nh n ư c Ch th này, yêu c u Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c Quân Y - B Qu c phòng, C c trư ng C c Y t - B Công An, Giám c S Y t - B Giao thông v n t i, Th trư ng y t ngành ph i t ch c tri n khai th c hi n nghiêm ch nh Ch th này./. B TRƯ NG B YT Nguyên Phương
Đồng bộ tài khoản