Chỉ thị số 02/2001/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 02/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2001/CT-UB về việc triển khai tổ chức thực hiện 12 Chương trình và Công trình trọng điểm của thành phố trong giai đoạn 2001 - 2005 và kế hoạch thực hiện “Năm trật tự đô thị” trong năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 02/2001/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2001 CH THN V TRI N KHAI T CH C TH C HI N 12 CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH TR NG I M C A THÀNH PH TRONG GIAI O N 2001 – 2005 VÀ K HO CH TH C HI N “NĂM TR T T Ô THN” TRONG NĂM 2001. i h i i bi u ng b thành ph nhi m kỳ VII ã thông qua 12 chương trình, công trình tr ng i m c a thành ph giai o n 2001 - 2005 và Ngh quy t H i ng nhân dân thành ph kỳ h p th IV, khóa VI ã xác nh nhi m v t ch c th c hi n 12 chương trình, công trình tr ng i m ; ng th i, ch n năm 2001 là “Năm tr t t ô th ”. tri n khai th c hi n Ngh quy t i h i i bi u ng b thành ph và Ngh quy t H i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph Ch th như sau : I.- Tri n khai t ch c th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m : A) Mư i hai chương trình và công trình tr ng i m là nh ng nhi m v , m c tiêu r t r ng l n, có tính cơ b n và cũng r t c p bách. Có nh ng v n ã nh hư ng, nh hình c th , ph i th c hi n trong th i gian vài ba năm ; nhưng cũng có nh ng v n ch m i nh hư ng và sau 5 năm ph n u hoàn thành cơ b n. Do ó, òi h i vi c t ch c ch o th c hi n ph i h t s c khNn trương, t p trung v i k ho ch toàn di n, ch t ch và ti n c th . y ban nhân dân thành ph phân công t ng thành viên y ban nhân dân thành ph ch u trách nhi m ch o i u hành và giao cho Th trư ng các s -ngành, ơn v có liên quan t ch c th c hi n ( ính kèm bi u k ho ch tri n khai t ch c th c hi n) như sau : 1- Chương trình công viên ph n m m Quang Trung và Khu công ngh cao, ng chí Nguy n Thi n Nhân, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng làm thư ng tr c và ph i h p v i các s - ngành, ơn v liên quan t ch c th c hi n. 2- Chương trình phát tri n ngu n nhân l c, ng chí Lê Thanh H i, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s Lao ng- Thương binh và Xã h i thành ph , Ban T ch c Chính quy n thành ph làm ng thư ng tr c và ph i h p v i các s -ngành, ơn v liên quan t ch c th c hi n ; tháng 6 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 3- Chương trình c ng c và s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c, ng chí Tr n Ng c Côn, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s K ho ch và u tư thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i Ban i m i qu n lý doanh nghi p Nhà nư c thành ph , các T ng Công ty 90 c a thành ph , các s -ngành, ơn v có liên quan, y ban nhân dân các qu n-huy n t ch c th c hi n ; tháng 3 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n.
  2. 4- Chương trình nư c s ch cho sinh ho t c a nhân dân n i thành và ngo i thành : 4.1- Nư c s ch cho sinh ho t c a nhân dân n i thành và các Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu ô th m i, ng chí Vũ Hùng Vi t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s Giao thông công chánh thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i các s -ngành, ơn v liên quan t ch c th c hi n ; tháng 4 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 4.2- Nư c s ch nông thôn k t h p v sinh môi trư ng nông thôn, ng chí Lê Thanh H i, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i các s -ngành, ơn v liên quan t ch c th c hi n ; tháng 4 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 5- Chương trình x lý rác, ng chí Vũ Hùng Vi t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s Giao thông công chánh thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i y ban nhân dân các qu n-huy n, s -ngành t ch c th c hi n ; tháng 3 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 6- Chương trình ch ng k t xe n i th , ng chí Vũ Hùng Vi t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n, giao s Giao thông công chánh thành ph và Công an thành ph làm ng thư ng tr c và ph i h p v i y ban nhân dân các qu n- huy n, s -ngành, ơn v có liên quan t ch c th c hi n ; tháng 3 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 7- Chương trình ch ng ng p nư c n i th trong mùa mưa, ng chí Vũ Hùng Vi t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s Giao thông công chánh thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i các s -ngành, ơn v có liên quan t ch c th c hi n ; tháng 3 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 8- Chương trình gi ng cây, gi ng con ch t lư ng cao, ng chí Lê Thanh H i, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i các s - ngành, ơn v liên quan t ch c th c hi n ; tháng 5 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 9- Chương trình di d i và tái nh cư 10 ngàn h dân s ng trên và ven kênh r ch, ng chí Vũ Hùng Vi t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s a chính-Nhà t thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i các s -ngành, y ban nhân dân các qu n-huy n có liên quan t ch c th c hi n ; tháng 4 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 10- Chương trình th c hi n m c tiêu 3 gi m (gi m ma túy, m i dâm và t i ph m), ng chí Ph m Phương Th o, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao Công an thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i các s -ngành, ơn v liên quan, y ban nhân dân các qu n-huy n t ch c th c hi n chương trình gi m t i ph m (tháng 4 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n) ; giao s Lao ng-Thương binh và Xã h i thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i y ban M t tr n T qu c thành ph , các oàn th , các s -ngành có liên quan, y ban
  3. nhân dân các qu n-huy n t ch c th c hi n chương trình gi m ma túy, m i dâm ; tháng 4 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. 11- Công trình i l ông Tây và ư ng h m Th Thiêm, ng chí Vũ Hùng Vi t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao s Giao thông công chánh thành ph làm thư ng tr c và ph i h p v i Ban Qu n lý d án ti p t c tri n khai các công vi c chuNn b u tư, xây d ng ngay khu tái nh cư, chuNn b các th t c c n thi t kh i công trong năm 2001 và t ch c th c hi n nh ng năm ti p theo. 12- Công trình khu tư ng ni m các Vua Hùng trong Công viên l ch s văn hóa dân t c, ng chí Lê Thanh H i, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao T ng Công ty Du l ch Sàigòn làm thư ng tr c và ph i h p v i s Văn hóa và Thông tin thành ph , các s -ngành, ơn v liên quan t ch c th c hi n ; tháng 5 năm 2001 kh i công và tháng 6 năm 2001 thông qua y ban nhân dân thành ph k ho ch th c hi n. B) ch o, i u hành th c hi n 12 chương trình và công trình tr ng i m úng theo ti n k ho ch ã ra, m b o theo dõi sát sao, gi i quy t k p th i các vư ng m c phát sinh : 1- Giao s Tài chánh-V t giá thành ph và S K ho ch và u tư thành ph xu t k p th i y ban nhân dân thành ph xem xét quy t nh c p v n u tư theo úng ti n tri n khai th c hi n 12 chương trình và công trình. 2. Hàng tháng h p giao ban theo t ng chương trình và công trình, 6 tháng sơ k t, hàng năm t ng h p k t qu th c hi n báo cáo Thành y, H i ng nhân dân thành ph . II.- K ho ch và gi i pháp th c hi n “năm tr t t ô th ” : V n tr t t ô th bao g m n i dung r t r ng l n, liên quan n nhi u ngành, nhi u lĩnh v c, quan h n quy n và nghĩa v công dân, n s t giác c a m i ngư i và ư c th c hi n lâu dài. Do ó, năm tr t t ô th năm 2001, ch gi i h n nh ng n i dung có tính t phá như : Tr t t giao thông, lòng l ư ng, xây d ng dân d ng, qu ng cáo ngoài tr i và v sinh ư ng ph . 1- Yêu c u và n i dung : 1.1- V tr t t giao thông, có k ho ch tuyên truy n, giáo d c, v n ng v ý th c và ch p hành lu t giao thông và tr t t ô th m t cách thư ng xuyên, n n n p và toàn di n trên các phương ti n thông tin i chúng trong trư ng h c, oàn th , phư ng-xã, khu ph , p. Phát ng phong trào nhân dân toàn thành ph tích c c hư ng ng “Năm tr t t ô th ” k t h p phong trào “Toàn dân xây d ng i s ng văn hóa” và an ninh- tr t t , an toàn xã h i t i phư ng-xã, khu ph , p. T ch c các t cao i m huy ng l c lư ng thanh niên, h c sinh, sinh viên, công nhân, thanh niên xung phong t ch c các ngày an toàn giao thông, ch p hành lu t giao thông, tr t t ô th , ngày v sinh môi trư ng xanh, s ch, p. 1.2- Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n l p l i tr t t , gi i t a không cho buôn bán b ng b t kỳ hình th c nào trên lòng ư ng và khu v c c u (như h p ch , bán hàng rong, các lo i xe bán hàng trên ư ng ph , v.v...). 1.3- Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n l p l i tr t t , ch ng ùn t c xe, gi i t a l n chi m l ư ng ; trư c tiên, th c hi n trên các tuy n ư ng: Nguy n Hu , Lê L i, Lê Thánh Tôn, ng Kh i, Lý T Tr ng, Pasteur, Nguy n Văn Tr i, Nam Kỳ Kh i
  4. Nghĩa, Lê DuNn, Tôn c Th ng, Hàm Nghi, Trương nh, Bà Huy n Thanh Quan, i n Biên Ph , Nguy n Th Minh Khai, Tr n Hưng o, Võ Th Sáu, Tr n Qu c Th o, Lê Văn S , Ba Tháng Hai, Hùng Vương, An Dương Vương, Cách M ng Tháng Tám, Nguy n Văn C , Lý Thái T , Phan ăng Lưu, Nguy n Chí Thanh, Nguy n Tri Phương, Xô Vi t Ngh Tĩnh và Nguy n T t Thành (30 tuy n ư ng). ng th i, m i qu n-huy n ch n ít nh t 2 tuy n ư ng trên a bàn qu n-huy n ngoài các tuy n ư ng ã nêu trên t p trung ch o th c hi n ; ph i h p S Thương m i thành ph t ch c s p x p l i h th ng ch và t i m buôn bán trên a bàn t ng qu n-huy n gi i quy t tình tr ng l n chi m lòng, l ư ng. 1.4- Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n l p l i tr t t an toàn giao thông ư ng b , ư ng s t và ư ng th y theo Ngh nh s 36/CP, s 39/CP và s 40/CP ; x ph t hành chánh th t nghiêm, k c truy t trư c pháp lu t các trư ng h p vi ph m như ua xe, ch y quá t c quy nh, vư t èn , i ngư c chi u. 1.5- Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n l p l i tr t t qu ng cáo nơi công c ng, qui ho ch qu ng cáo chung. 1.6- Xây d ng k ho ch và t ch c th c hi n vi c l p l i tr t t trong lãnh v c xây d ng, phòng ch ng xây d ng trái phép ; gi i t a l n chi m và xây d ng trên t công, trên và ven kênh r ch, trong khu quy ho ch. 2- Bi n pháp t ch c th c hi n : 2.1- Phân công ng chí Vũ Hùng Vi t, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n ; giao Công an thành ph và S Giao thông công chánh thành ph làm ng thư ng tr c và ph i h p v i y ban nhân dân các qu n-huy n, các s -ngành, ơn v liên quan t ch c th c hi n. 2.2- Cơ quan thư ng tr c ch u trách nhi m xây d ng k ho ch và gi i pháp tri n khai “Năm tr t t ô th ” thông qua y ban nhân dân thành ph trong tháng 3 năm 2001. K ho ch th c hi n “Năm tr t t ô th ” ph i ư c chuNn b khNn trương, bao g m n i dung, chương trình k ho ch c th , b ph n ch o, các cơ quan ch u trách nhi m th c hi n, bi n pháp huy ng các l c lư ng cùng ph i h p th c hi n, c bi t là nh ng bi n pháp ch ng tái di n vi c vi ph m v tr t t ô th , d toán kinh phí ho c v n u tư, ti n th c hi n (phân làm các giai o n, các bư c th c hi n, m i giai o n m i bư c c n ph i có k t qu , ánh giá c th , sơ k t rút kinh nghi m). 2.3- V i u hành th c hi n, hàng tu n giao ban v i các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n, cơ quan, ơn v liên quan ; hàng quý sơ k t 6 tháng t ng h p báo cáo Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph . III.- ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph ch trì và ch o các oàn th t thành ph n qu n-huy n và phư ng-xã, cùng các s -ngành, cơ quan, ơn v liên quan t ch c v n ng tuyên truy n, phát ng phong trào r ng kh p toàn th nhân dân thành ph cùng hư ng ng và th c hi n ; huy ng s c m nh t ng h p c a các gi i ng bào thành ph th c hi n tích c c 12 chương trình, công trình tr ng i m giai o n 2001 - 2005 và Năm tr t t ô th c a thành ph . y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này ; trong quá trình th c hi n, thư ng xuyên báo cáo nh ng khó khăn, vư ng m c y ban nhân dân thành ph gi i quy t k p th i./.
  5. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - TT/TU - TT/H ND.TP ( báo cáo) - UBND.TP - UBMTTQ. TP PH - VP. Thành y - VP H ND. TP CH TNCH - Liên oàn L . TP - Thành oàn TNCS. TP - Vi n H Qu c gia TP - Vi n Kinh t TP - Ban i m i QLDN Nhà nư c c a TP - Các S -Ngành TP - UBND các Qu n-Huy n - Các Báo, ài ( ưa tin, tuyên truy n) - VPUB : CPVP, các T NCTH T TH (2b) - Lưu (TH). Võ Vi t Thanh
Đồng bộ tài khoản