Chỉ thị số 02/2003/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 02/2003/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2003/CT-BYT về việc bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội thể thao các nước Đông Nam Á lần thứ 22 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2003/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/CT-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 09 năm 2003 CH THN V B O M CÔNG TÁC Y T PH C V I H I TH THAO CÁC NƯ C ÔNG NAM Á L N TH 22 VÀ I H I TH THAO NGƯ I KHUY T T T ÔNG NAM Á L N TH 2 i h i th thao các nư c ông Nam Á l n th 22 (SEA Games 22) và i h i th thao ngư i khuy t t t ông Nam Á l n th 2 (ASEAN Paragames 2) l n u tiên ư c t ch c t i Vi t Nam s di n ra trong tháng 12 năm 2003 t i Th ô Hà N i, thành ph H Chí Minh và 9 t nh, thành ph khác là H i Phòng, H i Dương, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Th , Ninh Bình, Nam nh và B c Ninh. th c hi n Ch th s 10/2003/CT-TTg ngày 14/04/2003 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác chuNn b , ph c v SEA Games và ASEAN Paragames 2; nh m tăng cư ng công tác v sinh phòng ch ng d ch b nh, an toàn th c phNm và t ch c thư ng tr c c p c u, chăm sóc s c kh e trong th i gian di n ra i h i, B trư ng B Y t ch th cho các ng chí giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi di n ra i h i, các ng chí giám c các B nh vi n ư c huy ng tham gia ph c v i h i th c h ên t t nh ng vi c sau ây: 1. m b o v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh: a) Tăng cư ng công tác ki m tra v sinh môi trư ng, phòng ch ng b nh d ch và giám sát d ch t t i các tuy n, các c a khNu, nhà ga sân bay qu c t , c bi t t i các i m thi u, các nhà hàng, khách s n nơi ăn, c a các oàn thi u, tr ng tài. b) Yêu c u các nhà hàng, khách s n ph c v SEA Games 22 và ASEAN Paragames 2 ph i có cam k t trách nhi m trong vi c m b o v sinh môi trư ng, nư c s ch, không có ru i, mu i, chu t, dán, các lo i côn trùng trung gian truy n b nh khác trong khu v c nhà hàng, khách s n. c) T ch c thư ng tr c phòng d ch và th c hi n nghiêm túc vi c thông tin, báo cáo d ch theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t . Riêng trong th i gian i h i ph i th c hi n báo cáo công tác phòng ch ng d ch hàng ngày. d) m b o nhân l c, trang thi t b , thu c, hóa ch t c n thi t s n sàng x lý các v n liên quan n v sinh môi trương, phòng ch ng d ch b nh trong su t th i gian di n ra Seagames 22 và Paragames 2 t i a phương.
  2. Công tác v sinh môi trư ng, giám sát d ch ph i ư c ti n hành liên t c, trư c, trong và sau th i gian thi u. C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS có k ho ch ch o, t ch c t p hu n chuyên môn và ki m tra, ôn c các ơn v th c hi n nh ng nhi m v trên. 2. m b o v sinh an toàn th c ph m a) Ban ch o th c hi n Ch th s 08/1999/CT-TTg ngày 15/04/1999 c a Th tư ng Chính ph t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là các t nh) ch o S Y t ph i h p v i các Ban, ngành có liên quan tăng cư ng ki m tra công tác v sinh an toàn th c phNm t khâu thu mua nguyên li u th c phNm n quá trình v n chuy n, b o qu n, ch bi n và s d nh. Ny m nh các ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm, th c ăn ư ng ph , g n v i phong trào xây d ng gia ình, làng, khu ph văn hóa - s c kh e. b) Các nhà hàng, khách s n ph c v Seagames 22 và Paragames 2 ph i c m k t th c hi n nghiêm túc các quy nh v v sinh cơ s , có ngu n cung c p th c phNm s ch và an toàn v sinh trong quá trình ch bi n th c phNm, v sinh trang thi t b , d ng c ch bi n, ch khám s c kh e và v sinh cá nhân, ch ki m th c m b o an toàn th c phNm cho v n ng viên, tr ng tài và khách tham d các i h i. c) T ch c giám sát vi c ki m th c 3 bư c (trư c khi nh p nguyên li u, th c phNm, trư c khi n u và trư c khi ăn) t i các nhà hàng trong su t th i gian ph c v i h i; chuNn b và s n sàng x trí khi x y ra ng c th c phNm hàng lo t và các b nh lây truy n qua th c phNm. M i trư ng h p ng c (n u có) ph i ư c x trí và báo cáo k p th i. C c An toàn v sinh th c phNm, B Y t có trách nhi m ch o, tuyên truy n hư ng d n, t p hu n chuyên môn và ki m tra, ôn c vi c th c hi n c a các ơn v , a phương k c trư c, trong và sau th i gian thi u. 3. m b o c p c u, chăm sóc s c kh e và d phòng, x trí tai n n, th m h a. a) Có k ho ch m b o c p c u và chăm sóc s c kh e t i các i m thi u, t p luy n và t i nơi ăn ngh c a các oàn và các phương án x trí trong trư ng h p x y ra th m h a, ch n thương, ng c hàng lo t. b) m b o cơ s thu c, thang thi t b , d ng c và phương ti n v n chuy n t i các i m thư ng tr c c p c u. Các cán b , nhân viên y t ư c l a ch n tham gia ph c v ph i áp ng yêu c u v chuyên môn, có tinh th n trách nhi m, nêu cao tính ch ng và h p tác t t trong th i gian ph c v . c) Các B nh vi n ư c huy ng tham gia ph c v chuNn b y nhân l c, cơ s v t ch t, giư ng b nh s n sàng ti p nh n ngư i b nh và s n sàng tham gia c p c u khi có l nh i u ng. V i u tr - B Y t có trách nhi m ch o các b nh vi n th c hi n các yêu c u theo i u ng c a Ti u Ban Y t và Ki m tra doping; ph i h p v i Ti u ban t ch c t p hu n chuyên môn, chuNn b cơ s thu c, máu, trang thi t b y t và phương ti n v n
  3. chuy n; xây d ng các phương án t p luy n, di n t p m b o s n sàng i phó v i các tình hu ng có th x y ra. 4. Ti u Ban Y t và Ki m tra doping Seagames 22, S Y t các t nh nơi di n ra i h i và các ơn v tham gia ph c v i h i có trách nhi m xây d ng d toán kinh phí, s d ng h p lý, hi u qu , ti t ki m ngu n kinh phí ư c c p và th c hi n vi c thanh quy t toán theo quy nh. Trên cơ s ngu n kinh phí ư c c p và yêu c u nhi m v ư c giao, các S Y t t nh c n báo cáo và ngh v i y ban nhân dân t nh h tr t ngu n l c c a a phương chi cho các ho t ng c n thi t khác mà kinh phí c a Trung ương chưa áp ng ư c. 5. Trách nhi m tri n khai th c hi n Ti u ban Y t và Ki m tra doping Seagmes 22 là u m i ki m tra, theo dõi và báo cáo B trư ng trong quá trình tri n khai th c hi n Ch th này. V i u tr - B Y t , C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS, C c An toàn v sinh th c phNm ch u trách nhi m ch o, theo dõi th c hi n theo ch c năng nhi m v ư c phân công. Các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B k t h p ch o th c hi n nh ng n i dung công vi c có liên quan. S Y t các t nh nơi di n ra i h i có trách nhi m xây d ng k ho ch trình y ban nhân dân t nh phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n, b o m các yêu c u v v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh, v sinh an toàn th c phNm và công tác c p c u, chăm sóc s c kh e, d phòng, x trí tai n n, th m h a t i a phương như quy nh t i i m 1, 2, 3 và 4 c a Ch th này. S Y t các t nh không di n ra i h i và các cơ s khám ch a b nh khác không tr c ti p tham gia ph c v i h i c n ti p t c duy trì và phát huy k t qu trong công tác v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh và v sinh an toàn th c phNm; tăng cư ng ch o công tác giám sát d ch t , không b nh d ch lây lan; phát ng phong trào v sinh môi trư ng, làm s ch p ư ng ph cùng t o khí th chung c a c nư c hư ng t i Seagames 22 và ASEAN Paragames 2 ng th i s n sàng chi vi n h tr chuyên môn khi ư c i u ng. Th i gian t ch c t i Seagames 22 và Paragames 2 ang n g n, vì v y các ơn v ph i khNn trương t ch c tri n khai th c hi n. Ti u ban Y t và Ki m tra doping Seagames 22 ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra và báo cáo B trư ng B Y t v k t qu th c hi n Ch th này n khi k t thúc các i h i. B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản