Chỉ thị số 02/2005/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 02/2005/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2005/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2005/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 02/2005/CT-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2005 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG TÁC H I C A THU C LÁ TRONG NGÀNH GIAO THÔNG V N T I Hút thu c lá là nguyên nhân c a nhi u căn b nh nguy hi m i v i con ngư i, c bi t là b nh ung thư ph i, b nh ph i t c ngh n mãn tính, nh i máu cơ tim, xơ v a ng m ch và các b nh khác. Theo khuy n cáo c a T ch c Y t th gi i, m i năm có kho ng 4,9 tri u ngư i ch t do các b nh liên quan n thu c lá. N u tình hình hút thu c như hi n nay không ư c ngăn ch n thì trong nh ng năm 2020 - 2030 ư c tính s có kho ng 10 tri u ngư i ch t m i năm do các b nh có liên quan n thu c lá, trong ó có kho ng 7 tri u ngư i t i các nư c ang phát tri n. Vi c hút thu c lá c a nh ng ngư i làm vi c các ngành ngh có liên quan n giao thông v n t i v n còn m c cao. Theo i u tra Y t qu c gia năm 2001 - 2002 v vi c hút thu c lá i v i 8631 ngư i hút thu c lá làm vi c trong 12 nhóm ngh thì t l hút thu c lá nhóm nam lái phương ti n giao thông là 70% cao th tư trong s các ngành ngh . Hút thu c lá không ch có tác h i i v i b n thân ngư i hút mà còn có tác h i i v i nh ng ngư i không hút thu c nhưng hít ph i khói thu c do ngư i hút thu c ph ra. Theo i u tra y t nh ng năm g n ây cho th y nh ng ngư i thư ng xuyên hít ph i khói thu c có nguy cơ b ung thư ph i cao hơn 26% so v i nh ng ngư i không hít ph i khói thu c, tr em s ng trong môi trư ng có khói thu c thư ng m c các b nh ư ng hô h p như viêm h ng, viêm ph i, hen suy n và d m c b nh tim khi trư ng thành. Ngoài nh ng tác h i i v i s c kh e, hút thu c lá còn làm gi m giá tr văn minh nơi công c ng, công s , làm lãng phí th i gian lao ng, tăng nguy cơ m t an toàn lao ng, an toàn giao thông khi hút thu c lá trong lúc làm vi c, i u khi n phương ti n giao thông, gây ra nh ng t n th t l n v kinh t cho cá nhân, gia ình và toàn xã h i, nh hư ng n môi trư ng s ng, tăng nguy cơ x y ra h a ho n. gi m nh ng thi t h i do vi c hút thu c lá gây ra, ngày 14 tháng 8 năm 2000, Chính ph ã ban hành Ngh quy t s 12/2000/NQ-CP v "Chính sách qu c gia phòng ch ng tác h i thu c lá" trong giai o n 2000 - 2010 v i m c tiêu chung là gi m nhu c u s d ng, ti n t i ki m soát và gi m m c cung c p các s n phNm thu c lá nh m gi m t l m c và ch t do các b nh có liên quan n thu c lá. Th c hi n Ngh quy t c a Chính ph , tránh nh ng thi t h i do thu c lá gây ra, B trư ng B Giao thông v n t i yêu c u các cơ quan, t ch c, cá nhân trong ngành Giao thông v n t i và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan th c hi n ngay các nhi m v sau: 1. T ch c thông tin, tuyên truy n v tác h i c a thu c lá cho m i i tư ng thu c quy n qu n lý c a cơ quan, t ch c. 2. Th c hi n không hút thu c lá t i nh ng nơi sau ây: a) Trong phòng làm vi c, phòng ti p khách, phòng h p, nơi t p trung ông ngư i c a cơ quan, t ch c; b) T i các phòng ch cho khách nhà ga, b n xe, sân bay, b n c ng; c) Trên các phương ti n giao thông công c ng; d) nh ng nơi h i h p, t p trung ông ngư i khác. 3. Treo bi n "C M HÚT THU C LÁ" ho c bi n hình tròn n n tr ng vi n , trong ó v i u thu c lá ang cháy có m t v ch chéo è lên hình i u thu c lá t i nh ng nơi quy nh không hút thu c lá. 4. B trí khu v c dành cho ngư i hút thu c lá t i tr s cơ quan, t ch c, nhà ga, b n xe, sân bay, b n c ng. Khu v c dành cho ngư i hút thu c lá ph i ư c ngăn cách hoàn toàn v i khu v c không hút thu c lá và ph i ư c thông khí. 5. Không cho phép các t ch c, cá nhân ti p th , qu ng cáo, bán thu c lá trong tr s c a cơ quan, t ch c; trong nhà ga, b n xe, sân bay, b n c ng (tr trong các c a hàng mi n thu ) và trên các phương
  2. ti n giao thông công c ng. Các cơ quan, t ch c không ư c chi ti n mua thu c lá dư i b t kỳ hình th c nào, không ư c nh n tài tr t các công ty thu c lá t ch c các ho t ng văn hóa, th thao và các ho t ng khác. 6. Th c hi n cam k t gi a cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng trong ngành giao thông v n t i có trách nhi m v n ng ngư i thân trong gia ình, b n bè, ng nghi p không hút thu c lá, khuy n khích nh ng ngư i ang hút thu c lá gi m và ti n t i b hút thu c lá b o v s c kh e cho mình và cho nh ng ngư i xung quanh. 7. S y t Giao thông v n t i có trách nhi m ph i h p tuyên truy n, giáo d c vi c th c hi n không hút thu c lá các nơi quy nh t i i u kho n 2 c a Ch th . 8. L c lư ng thanh tra giao thông v n t i, Giám c các C ng v hàng h i, hàng không, ư ng th y n i a th c hi n nghiêm vi c x ph t vi ph m hành chính i v i các hành vi vi ph m quy nh v c m hút thu c lá theo quy nh c a pháp lu t. 9. Văn phòng B có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Ch th này t i tr s cơ quan B Giao thông V n t i. 10. nh kỳ 6 tháng, hàng năm, các cơ quan, t ch c trong ngành Giao thông v n t i ph i báo cáo B Giao thông v n t i (qua Văn phòng B ) vi c th c hi n Ch th này trong ph m vi qu n lý c a cơ quan, t ch c mình. Văn phòng B có trách nhi m theo dõi, t ng h p, ôn c, ki m tra và báo cáo B trư ng tình hình th c hi n Ch th . Yêu c u th trư ng các cơ quan, t ch c, cá nhân trong ngành Giao thông v n t i và cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tri n khai th c hi n nghi m túc Ch th này. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản