Chỉ thị số 02/2006/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
77
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 02/2006/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2006/CT-BYT về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bình ổn thị trường thuốc năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2006/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2006/CT-BYT Hà N i, ngày 17 tháng 02 năm 2006 CH THN V VI C TI P T C Y M NH TH C HI N CÁC GI I PHÁPBÌNH N THN TRƯ NG THU C NĂM 2006 Trong năm 2005, các y u t nh hư ng n n n kinh t toàn c u có nhi u bi n ng như s trư t giá c a m t s ng ngo i t m nh, giá xăng d u tăng t bi n, giá m t s lo i nguyên li u ph c v cho s n xu t như hoá ch t, khí t hoá l ng, nguyên li u s n xu t dư c phNm…tăng cao. S bi n ng này có nh hư ng tr c ti p n n n kinh t nư c ta, m t s s n phNm tiêu dùng tăng giá như lương th c tăng 7,8%, th c phNm tăng 12,0%... ã tác ng không nh n i s ng c a nhân dân. Nh m h n ch nh ng tác ng c a tình hình trên i v i th trư ng dư c phNm trong nư c, B Y t ã tích c c tri n khai k p th i và ng b các gi i pháp bình n giá thu c nên th trư ng dư c phNm năm 2005 t ư c m c n nh tương i: Cung áp ng C u, ch t lư ng thu c ngày càng ư c gia tăng, giá c n nh, t l tăng giá nhóm hàng Dư c phNm, y t năm 2005 (4,9%) gi m xu ng th p hơn 46% so v i năm 2004 (9,1%). Năm 2006, giá c các lo i v t tư, hàng hoá, nguyên li u ph c v s n xu t trên th trư ng dư c phNm th gi i v n duy trì m c cao. Theo d báo c a nhi u chuyên gia kinh t , th trư ng dư c phNm trong nư c có th s di n bi n ph c t p. ti p t c duy trì s n nh c a th trư ng thu c phòng, ch a b nh cho nhân dân, không x y ra nh ng bi n ng b t thư ng v giá thu c và th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 281/TTg-VX ngày 16 tháng 02 năm 2006 v vi c tri n khai các bi n pháp bình n giá thu c phòng, ch a b nh năm 2006, B trư ng B Y t ch th : 1. Các ơn v thu c B Y t : a) C c Qu n lý Dư c Vi t Nam: - Xây d ng k ho ch hành ng v i các n i dung và gi i pháp c th th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giá thu c trong năm 2006, m b o tính pháp lý, kh thi và hi u qu . - Ch o, hư ng d n các cơ s s n xu t, kinh doanh, xu t nh p khNu thu c trong nư c và nư c ngoài rà soát l i toàn b chi phí s n xu t, ti p th , h n ch t i a các chi phí không c n thi t tránh vi c i u ch nh giá b t h p lý. - Ch trì, ph i h p Thanh tra B Y t , V Y h c c truy n, V i u tr , V K ho ch - Tài chính và các cơ quan ban, ngành liên quan ki m tra l i phương th c tính cơ c u
  2. giá thành s n phNm thu c s n xu t trong nư c, giá nh p khNu i v i các m t hàng c a các cơ s s n xu t, kinh doanh, nh p khNu thu c, c bi t chú tr ng i v i các ơn v có k ho ch i u ch nh giá trong năm 2006 m b o trên th trư ng không có hi n tư ng tăng giá t bi n, tăng giá ng lo t và tăng giá b t h p lý. - Ch o các Công ty: Dư c phNm Trung ương 1, Dư c phNm Trung ương 2 và Dư c Trung ương 3 tri n khai ngay các bư c ti p theo c a k ho ch d tr lưu thông thu c qu c gia, mua cơ s thu c d tr lưu thông k p th i i u ti t khi có bi n ng v giá. - Xây d ng trình B trư ng ký ban hành Quy ho ch m ng lư i lưu thông phân ph i, cung ng thu c và Quy ho ch s n xu t công nghi p bào ch thu c m b o nhu c u s d ng thu c phù h p v i mô hình b nh t t c a Vi t Nam v i giá c n nh, h p lý. - Ch o v m t chuyên môn i v i h th ng ki m nghi m thu c t Trung ương n a phương th c hi n các bi n pháp tích c c ch ng ki m tra, giám sát ch t lư ng thu c có hi u qu ph c v t t cho vi c s n xu t, cung ng thu c áp ng yêu c u phòng b nh và ch a b nh c a nhân dân. - Tăng cư ng ch o và ho t ng hi u qu hơn n a công tác thông tin tuyên truy n và hư ng d n s d ng thu c h p lý, an toàn và có hi u qu trên các phương ti n thông tin i chúng. Rà soát, ch n ch nh n i dung c a Chương trình “S ng kho m i ngày” phù h p v i m c tiêu ra. b) Thanh tra B Y t ch o và t ch c thanh tra, ki m tra toàn di n các ho t ng c a các cơ s kinh doanh thu c trong c nư c, c bi t t p trung vào th trư ng thu c các thành ph l n như: Hà N i, H Chí Minh, à N ng, H i Phòng ch ng u cơ tích tr , nâng giá thu c b t h p lý, mua bán thu c lòng vòng; vi c th c hi n Ch th s 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ch n ch nh công tác cung ng, s d ng thu c trong b nh vi n, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. c) V K ho ch - Tài chính ki m tra th c t tình hình áp d ng Thông tư s 20/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 v hư ng d n th c hi n u th u cung ng thu c trong các cơ s y t công l p k p th i gi i quy t ngay các khó khăn, vư ng m c c a các cơ s trong quá trình tri n khai th c hi n. d) V i u tr : - Ti p t c ch o tri n khai th c hi n hi u qu hơn n a Ch th s 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ch n ch nh công tác cung ng, s d ng thu c trong b nh vi n. - Th ng kê nhu c u s d ng thu c c a các b nh vi n và cơ s khám ch a b nh công l p theo các nhóm tác d ng dư c lý làm cơ s cho vi c quy ho ch phát tri n s n xu t thu c trong nư c. e) V Y h c c truy n th ng kê nhu c u s d ng thu c y h c c truy n c a các b nh vi n y h c c truy n và cơ s khám ch a b nh b ng y h c c truy n trong c nư c làm cơ s cho vi c quy ho ch phát tri n s n xu t thu c c truy n trong nư c.
  3. 2. Các ơn v tr c thu c B Y t : a) Các b nh vi n, cơ s khám, ch a b nh th c hi n nghiêm túc Ch th s 05/2004/CT-BYT ngày 16/4/2004 c a B trư ng B Y t v vi c ch n ch nh công tác cung ng, s d ng thu c trong b nh vi n và Thông tư s 20/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 v vi c hư ng d n th c hi n u th u cung ng thu c trong các cơ s y t công l p. b) Vi n ki m nghi m, Phân Vi n ki m nghi m thành ph H Chí Minh tăng cư ng l y m u thu c ki m tra, giám sát ch t lư ng thu c lưu thông trên th trư ng. 3. S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: - Ph i h p v i các S , Ban, ngành a phương tham mưu cho Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph Ny m nh th c hi n các gi i pháp bình n giá thu c trên ph m a bàn. - Tăng cư ng thanh tra, ki m tra các công ty, các hi u thu c, nhà thu c, các cơ s khám, ch a b nh trong ph m vi a bàn và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m ch trương, chính sách, các quy nh c a Chính ph và B Y t v qu n lý giá thu c. - Ch o ch t ch vi c u th u cung ng thu c cho các cơ s khám, ch a b nh công l p. K p th i báo cáo nh ng khó khăn, vư ng m c c a các cơ s trong quá trình th c hi n v B Y t (V K ho ch - Tài chính). 4. Các công ty s n xu t, kinh doanh, xu t nh p kh u dư c ph m có trách nhi m: - m b o cung ng thu c ch a b nh t yêu c u ch t lư ng, hi u qu , an toàn và giá c h p lý, nh t thi t không ư c x y ra tình tr ng thi u thu c ch a b nh, u cơ tích tr gây khan hi m thu c gi t o. - Th c hi n m i bi n pháp bình n giá thu c, nghiên c u và tri n khai áp d ng các bi n pháp c i ti n công ngh , tăng cư ng hi u qu s n xu t, tri t c t gi m t i a các chi phí không c n thi t nh m gi m b t giá thành s n phNm, nâng cao s c c nh tranh c a s n phNm trên th trư ng m b o ngu n cung ng n nh. - Ch p hành nghiêm ch nh các ch trương, chính sách c a cơ quan qu n lý nhà nư c v giá thu c. Th c hi n nghiêm túc vi c kê khai, kê khai l i và báo cáo giá thu c v i cơ quan qu n lý nhà nư c v giá thu c theo úng các quy nh hi n hành. Nh n ư c Ch th này, yêu c u Th trư ng các ơn v thu c B , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành, Giám c các Công ty s n xu t, kinh doanh và xu t nh p khNu dư c phNm căn c vào ch c năng, nhi m v c a ơn v xây d ng k ho ch hành ng c th tri n khai các n i dung c a Ch th này và báo cáo k t qu th c hi n theo nh kỳ 3 tháng/l n v C c Qu n lý Dư c Vi t Nam t ng h p báo cáo B trư ng./. B TRƯ NG
  4. Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản