Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010 trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/2009/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH KON TUM NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 02/2009/CT-UBND Kon Tum, ngày 13 tháng 03 năm 2009 CH THN V VI C Y M NH TH C HI N ÁN ƠN GI N HOÁ TH T C HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH V C QU N LÝ NHÀ NƯ C GIAI O N 2007- 2010 TRÊN NA BÀN T NH KON TUM. Tri n khai Quy t nh s 30/2007/Q -TTg ngày 10/01/2007 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án ơn gi n hóa th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007- 2010 (sau ây g i t t là án 30), T công tác th c hi n án 30 c a t nh ã tri n khai th c hi n vi c th ng kê, rà soát th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính, các yêu c u ho c i u ki n th c hi n th t c hành chính n các s , ban, ngành, U ban nhân dân các huy n, th xã và UBND các xã, phư ng, th tr n trên a bàn t nh theo ch o c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph . n nay, các cơ quan, a phương c a t nh ã tích c c tri n khai th c hi n, m b o ti n theo yêu c u c a án. Tuy nhiên, v n còn m t s cơ quan, a phương tri n khai còn ch m, mang tính hình th c, ch t lư ng th ng kê, rà soát còn th p, chưa quy t li t làm nh hư ng n ti n th c hi n chung c a t nh. Nguyên nhân chính là do các cơ quan, a phương chưa nh n th c úng t m quan tr ng, ý nghĩa, m c ích c a án 30; công tác tuyên truy n, quán tri t v nhi m v c a án chưa ư c tri n khai úng m c. Nh m Ny m nh vi c th c hi n án ơn gi n hoá th t c hành chính trên các lĩnh v c qu n lý nhà nư c giai o n 2007- 2010 và ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 1223/VPCP-TCCV ngày 26/02/2009 c a Văn phòng Chính ph ; U ban nhân dân t nh yêu c u, Th trư ng các s , ban, ngành và Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã t p trung th c hi n t t các công vi c sau: 1. T ch c quán tri t m c ích, ý nghĩa, t m quan tr ng, n i dung, phương pháp th c hi n án 30 trong ngành và a phương mình. N i dung quán tri t theo hư ng d n c a T công tác án 30 c a t nh. Th i gian quán tri t ph i hoàn thành trong tháng 3 năm 2009. 2. i v i các ngành và a phương ( ư c ch n làm i m) ã th ng kê l p danh m c th t c hành chính; danh m c m u ơn, m u t khai th c hi n th t c hành chính; i n bi u m u 1 c n ti p t c ph i h p v i T công tác án 30 c a t nh rà soát, b sung y các th t c hành chính còn thi u ho c chưa . i v i các ngành và a phương chưa tri n khai công tác này ph i ph i h p v i T công tác án 30 c a t nh
  2. k p th i tri n khai công vi c. Vi c l p các danh m c và i n bi u m u 1 ph i ư c các ngành và a phương hoàn thành ch m nh t trư c ngày 10/4/2009. Trong quá trình th c thi nhi m v , các ngành và a phương ph i thư ng xuyên báo cáo T công tác án 30 c a t nh nh ng th t c hành chính m i ư c ban hành ho c s a i, b sung và nh ng th t c hành chính ã h t hi u l c thi hành theo dõi. 3. ngh các cơ quan thu c Trung ương óng trên a bàn t nh khi th c hi n các n i dung kê khai th t c hành chính theo yêu c u c a T công tác thu c B , ngành ch qu n; ng th i ph i g i báo cáo n T công tác th c hi n án 30 c a t nh theo dõi (theo hư ng d n t i Công văn s 6279/VPCP-TCCV, ngày 23/9/2008 c a Văn phòng Chính ph ). 4. S Thông tin - Truy n thông, ài Phát thanh - Truy n hình, Báo Kon Tum ph i h p v i Văn phòng U ban nhân dân t nh m chuyên m c ti p nh n các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c v quy nh hành chính theo Ngh nh s 20/2008/N -CP, ngày 14/02/2008 c a Chính ph . Trong tháng 6 năm 2009, ph i h p v i T công tác án 30 c a t nh công b b th t c hành chính chung ang th c hi n t i chính quy n c p xã, huy n c a t nh công khai ph c v nhân dân; thư ng xuyên c p nh t nh ng th t c hành chính m i ư c ban hành ho c s a i, b sung và lo i b nh ng th t c hành chính ã h t hi ul c thi hành ra kh i b th t c hành chính chung. Báo Kon Tum, ài Phát thanh và truy n hình t nh, Trang thông tin i n t t nh Kon Tum, các t p san, b n tin chuyên ngành c a t nh dành th i lư ng thích h p tuyên truy n, gi i thi u và k t qu tri n khai án 30 trên a bàn t nh. 5. Các cơ quan có công ch c ho t ng chuyên trách t i T công tác án 30 c a t nh t o i u ki n công ch c ó th c hi n t t công vi c t i T công tác án 30 c a t nh; g n k t qu th c hi n nhi m v t i T công tác án 30 c a t nh vào k t qu công tác t i cơ quan c a công ch c ư c c ; có k ho ch ưu tiên b t, b nhi m cán b i v i công ch c ư c c sau khi án 30 k t thúc vào năm 2010 theo ch o c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a B N i v . 6. T công tác th c hi n án 30 c a t nh có trách nhi m hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra các s , ban, ngành c p t nh, UBND các huy n, th xã th c hi n vi c th ng kê, rà soát th t c hành chính, m u ơn, m u t khai hành chính theo úng ti n và hư ng d n c a T công tác chuyên trách c i cách th t c hành chính c a Th tư ng Chính ph ; k p th i xu t Ch t ch UBND t nh khen thư ng nh ng ngành, a phương th c hi n t t và x lý nghiêm nh ng trư ng h p ch m tr , gây c n tr , thi u h p tác, thi u trách nhi m trong vi c th c hi n, nh hư ng n ch t lư ng và ti n th c hi n chung c a t nh. ơn gi n hoá th t c hành chính ư c Chính ph xác nh là khâu t phá trong c i cách hành chính giai o n n năm 2010. Vì v y, yêu c u Th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã trên a bàn t nh th c hi n nghiêm túc Ch th này. Trong quá trình tri n khai th c hi n, n u có vư ng m c ph i báo cáo k p th i v i U ban nhân dân t nh xem xét, gi i quy t./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Hà Ban
Đồng bộ tài khoản