Chỉ thị số 02/CT-BQP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 02/CT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/CT-BQP về việc tổng kết 5 năm thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; gắn với sơ kết việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới do Bộ Quốc phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/CT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 02/CT-BQP Hà N i, ngày 30 tháng 01 năm 2009 CH THN V VI C T NG K T 5 NĂM TH C HI N CÔNG TÁC QU C PHÒNG CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH VÀ CÁC NA PHƯƠNG; G N V I SƠ K T VI C XÂY D NG CƠ S V NG M NH TOÀN DI N ÁP NG YÊU C U NHI M V QU C PHÒNG, AN NINH TRONG TÌNH HÌNH M I Th c hi n Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v công tác qu c phòng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương (sau ây g i chung là B , ngành và a phương) và Ch th s 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c ch o xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng, an ninh trong tình hình m i. Nh ng năm qua các c p, các ngành, các a phương ã quán tri t, t ch c th c hi n công tác qu c phòng, t o chuy n bi n và t ng bư c i vào n n n p. Vi c xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n có nhi u mô hình m i, cách làm phong phú, sáng t o, ch t lư ng, ngày càng i vào chi u sâu và t nhi u k t qu t t, góp ph n gi v ng s n nh v chính tr , kinh t - xã h i trên ph m vi c nư c. Tuy nhiên, trong quá trình lãnh o, ch o, t ch c th c hi n còn có m t s t n t i và h n ch như: Vi c ph bi n, quán tri t các văn b n c a ng, Nhà nư c v công tác phòng, xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n m t s B , ngành, a phương chưa thư ng xuyên; m t b ph n cán b , ng viên các c p, các ngành t Trung ương n cơ s chưa nh n th c h t v trí, vai trò, t m quan tr ng c a công tác qu c phòng. S ph i h p, hi p ng c a các cơ quan, ban, ngành trong h th ng chính tr chưa ch t ch ; nhi u a phương chưa b trí ngân sách th a áng cho xây d ng l c lư ng và th tr n qu c phòng toàn dân, th tr n an ninh nhân dân cơ s ; ch t lư ng, hi u qu công tác qu c phòng – an ninh t ư c còn th p so v i yêu c u. k p th i rút kinh nghi m, ra nh ng ch trương, gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác qu c phòng các B , ngành, các a phương và ti p t c ch o xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng, an ninh trong tình hình m i; B trư ng B Qu c phòng ch th v vi c t ng k t 5 năm th c hi n công tác qu c phòng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương; g n v i sơ k t vi c xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng, an ninh trong tình hình m i. 1. N i dung t ng k t
  2. a) ánh giá k t qu t ư c trong ch o, t ch c th c hi n, nh ng m t làm ư c, nh ng t n t i vư ng m c, xác nh rõ nguyên nhân ưu i m, khuy t i m, rút ra nh ng bài h c kinh nghi m; b) xu t ch trương, bi n pháp ti p t c ch o, tri n khai t ch c th c hi n công tác qu c phòng theo nhi m v c a các b , ngành, các a phương ã ư c quy nh t i Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph và Ch th s 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph . 2. T ch c t ng k t các c p và th i gian th c hi n a) T ch c t ng k t th c hi n Ngh nh s 119/2004/N -CP g n v i sơ k t Ch th s 36/2005/CT-TTg ư c th c hi n xã, th tr n (g i chung là c p xã), huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là c p huy n), t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là c p t nh); cơ quan nhà nư c, ơn v s nghi p, t ch c kinh t , t ch c chính tr - xã h i (g i chung là cơ quan, t ch c); b) C p xã và cơ s thu c cơ quan, t ch c, xong trư c tháng 6 năm 2009; c) C p huy n xong trư c tháng 8 năm 2009; d) C p t nh và các b , ngành Trung ương xong trư c ngày 31 tháng 10 năm 2009; e) Các quân khu, B Tư l nh B i Biên phòng, B Tư l nh Th ô Hà N i không t ch c t ng k t, nhưng ph i có báo cáo ánh giá chung g n v i h i ngh v nhi m v công tác qu c phòng, quân s c a quân khu, B Tư l nh vào gi a năm ho c cu i năm 2009. 3. Khen thư ng T ng c c Chính tr ch trì ph i h p v i B T ng Tham mưu và các cơ quan liên quan hư ng d n các b , ngành, a phương, ơn v quân i xem xét l a ch n nh ng t p th , cá nhân tiêu bi u có thành tích xu t s c trong th c hi n Ngh nh s 119/2004/N -CP ngày 11 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v công tác qu c phòng các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương và Ch th s 36/2005/CT-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c ch o xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n áp ng yêu c u nhi m v qu c phòng, an ninh trong tình hình m i khen thư ng, Hình th c khen thư ng: Gi y khen, B ng khen, Huân chương b o v T qu c. C p quy t nh khen thư ng th c hi n theo Lu t thi ua, khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các văn b n hi n hành v công tác thi ua, khen thư ng. 4. Kinh phí b o m a) i v i các a phương do ngân sách a phương b o m; b) i v i các B , ngành do ngân sách c a các B , ngành b o m;
  3. c) i v i các ơn v quân i thu c B Qu c phòng l p d toán kinh phí b o m cho t ng k t báo cáo B Qu c phòng theo ch hi n hành. 5. T ch c th c hi n B T ng Tham mưu ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan, hư ng d n, ki m tra ôn c vi c th c hi n t ng k t các c p, giúp B Qu c phòng ph i h p v i các b , ngành Trung ương và các a phương nghiên c u xu t nh ng ch trương, chính sách ng b ti p t c nâng cao ch t lư ng hi u qu trong th c hi n nhi m v công tác qu c phòng, quân s các b , ngành, a phương và xây d ng cơ s v ng m nh toàn di n, gi v ng s n nh v chính tr , kinh t - xã h i trong giai o n cách m ng m i. Nh n ư c Ch th này các b , ngành Trung ương các quân khu, a phương, ơn v t ch c t ng k t ch t ch , úng quy nh và báo cáo k t qu v B Qu c phòng (qua B T ng Tham mưu) trư c ngày 15 tháng 11 năm 2009. B TRƯ NG I TƯ NG Phùng Quang Thanh
Đồng bộ tài khoản