Chỉ thị số 02/CT-BXD

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 02/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng và thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 02/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/CT-BXD Hà N i, ngày 16 tháng 7 năm 2009 CH THN V VI C TI P T C Y M NH CÔNG TÁC S P X P, C PH N HÓA CÁC DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C THU C B XÂY D NG VÀ THÍ I M THÀNH L P T P OÀN KINH T NHÀ NƯ C Th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th ba, l n th chín Ban Ch p hành Trung ương ng Khóa IX và Ngh quy t i h i X c a ng; th c hi n nhi m v Th tư ng Chính ph giao t i các Quy t nh phê duy t án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c thu c B Xây d ng qua các giai o n t năm 2003 n năm 2010; n nay, các T ng công ty, Công ty c l p tr c thu c B ã cơ b n hoàn thành s p x p, c ph n hóa các doanh nghi p thành viên h ch toán c l p, nhi u b ph n doanh nghi p và ã chuy n sang t ch c, ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con; ng th i ang ti p t c tri n khai c ph n hóa và thí i m thành l p T p oàn kinh t nhà nư c theo l trình ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. m b o hoàn thành nhi m v k ho ch và nâng cao hơn n a ch t lư ng, hi u qu c a công tác s p x p, c ph n hóa các doanh nghi p 100% v n nhà nư c thu c B và thí i m thành l p T p oàn kinh t nhà nư c c a ngành, th c hi n Ch th s 854/CT-TTg ngày 19/6/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n K t lu n s 45-KL/TW ngày 10/4/2009 c a B Chính tr trong vi c thí i m mô hình T p oàn kinh t nhà nư c và b sung chính sách chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành Công ty c ph n, B trư ng B Xây d ng yêu c u Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty; Giám c các Công ty c l p và Th trư ng các ơn v tr c thu c B Xây d ng khNn trương tri n khai th c hi n nh ng n i dung công vi c dư i ây : 1. V s p x p, c ph n hóa doanh nghi p 100% v n nhà nư c : - Căn c nh hư ng chi n lư c phát tri n c a T ng công ty, Công ty trong nh ng năm t i và i u ki n th c t c a ơn v xây d ng phương án i u ch nh ti n , hình th c s p x p, c ph n hóa các doanh nghi p 100% v n nhà nư c, bao g m Công ty m (T ng công ty), Công ty c l p tr c thu c B và Công ty thành viên h ch toán c l p thu c T ng công ty chưa chuy n i; b o m n th i i m ngày 01 tháng 7 năm 2010, t t c các doanh nghi p này u chuy n sang ho t ng theo Lu t Doanh nghi p dư i hình th c Công ty c ph n, ho c Công ty trách nhi m h u h n. Phương án i u ch nh s p x p, c ph n hóa c a T ng công ty, Công ty ư c g i v B (V T ch c cán b ) ch m nh t n ngày 25/8/2009 B xem xét, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Rà soát, i u ch nh l i vi c c ph n hóa i v i các Công ty thành viên và ơn v ph thu c c a T ng công ty ã ư c Th tư ng Chính ph và B quy t nh c ph n hóa t nh ng năm trư c ây. Trư ng h p xét th y doanh nghi p thành viên chưa c n thi t c ph n hóa; ho c chưa i u ki n c ph n hóa, không áp ng ư c nhu c u phát tri n c a T ng công ty thì c n ph i báo cáo B phương án i u ch nh, s p x p theo các gi i pháp khác (chuy n sang Công ty TNHH m t thành viên, t ch c l i thành ơn v ph thu c T ng công ty, ho c chuy n i c p qu n lý). - i v i các T ng công ty ã ư c B phê duy t giá tr doanh nghi p t i th i i m 01/01/2007, c n nhanh chóng hoàn thành xác nh giá tr doanh nghi p i u ch nh cho phù h p v i quy nh t i i m a, kho n 1, i u 26 Ngh nh 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph , trình B thNm nh, công b trong Quý III/2009; trên cơ s ó ti p t c tri n khai các bư c ti p theo trong quy trình c ph n hóa hoàn thành cùng v i s hình thành thí i m các T p oàn kinh t sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t.
  2. - i v i các T ng công ty ã ư c Th tư ng Chính ph và B cho phép th c hi n c ph n hóa, ã có Quy t nh thành l p Ban Ch o và T giúp vi c Ban Ch o c ph n hóa T ng công ty (T ng công ty Xây d ng B ch ng, T ng công ty Xây d ng và phát tri n h t ng - Licogi, T ng công ty V t li u xây d ng s 1 – FiCO, T ng công ty Xây d ng Hà N i – Hancorp, T ng công ty Thu tinh và g m xây d ng – Viglacera), ti p t c tri n khai c ph n hóa. Khi ch n th i i m xác nh giá tr doanh nghi p, căn c vào i u ki n c th c a ơn v (kh i lư ng, m c ph c t p các công vi c c n làm th c hi n xác nh giá tr doanh nghi p, ti n tri n khai c ph n hóa) mà có th l a ch n th i i m xác nh giá tr doanh nghi p là 31/12/2008; ho c 30/6/2009 m b o n 01/7/2010 hoàn thành c ph n hóa, chuy n sang T ng công ty c ph n. - Trong khi chưa s a i, b sung chính sách, pháp lu t v t ai, v vi c bán c ph n cho ngư i lao ng, cho các c ông chi n lư c t i doanh nghi p c ph n hóa, các ơn v c n chú ý : + Khi xác nh giá tr doanh nghi p c ph n hóa ph i tính giá tr l i th kinh doanh c a doanh nghi p (bao g m c l i th v v trí a lý, giá tr thương hi u và ti m năng phát tri n); + Trư c khi phê duy t phương án c ph n hóa, doanh nghi p c ph n hóa ph i xây d ng phương án s d ng t phù h p v i quy ho ch s d ng t và m c ích kinh doanh c a doanh nghi p trình c p có thNm quy n phê duy t; i v i di n tích t không n m trong phương án s d ng t ư c duy t, doanh nghi p ph i tr l i Nhà nư c s d ng vào m c ích khác. ng th i, xu t phương án a d ng hoá phương th c bán c ph n ưu ãi cho ngư i lao ng, trong ó có vi c ưu ãi thu hút ư c ngư i lao ng gi i, g n bó lâu dài v i doanh nghi p; thu hút ư c c ông chi n lư c, c bi t là c ông chi n lư c nư c ngoài có i u ki n h tr doanh nghi p phát tri n sau c ph n hóa g n v i b o m l i ích c a Nhà nư c, doanh nghi p và ngư i lao ng. - i v i các ơn v s nghi p có thu thu c B (các Trư ng ào t o, Vi n nghiên c u, B nh vi n Xây d ng), t ch c nghiên c u, xem xét, l a ch n 01 n 02 b ph n tr c thu c có i u ki n c ph n hóa (nh ng ơn v ho t ng và t ch c h ch toán tương i c l p, có tài s n, có kh năng cân i thu – chi), ti n hành ăng ký và l p phương án thí i m c ph n hóa báo cáo B trong tháng 07, 08/2009. 2. V thí i m thành l p T p oàn kinh t nhà nư c : Căn c nhi m v Th tư ng Chính ph giao t i Văn b n s 3053/VPCP- MDN ngày 13/05/2009 c a Văn phòng Chính ph , B Xây d ng ã có Văn b n s 251/BXD-TCCB ngày 13/5/2009 v vi c xây d ng án thí i m thành l p T p oàn kinh t nhà nư c : 2.1. H i ng qu n tr T ng công ty Sông à và H i ng qu n tr T ng công ty u tư phát tri n nhà và ô th - HUD ch trì ph i h p v i Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B và V T ch c cán b khNn trương tri n khai nghiên c u, xây d ng, hoàn thành, báo cáo B trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong tháng 07/2009 án thí i m thành l p 02 T p oàn kinh t nhà nư c, bao g m : - T p oàn Công nghi p Xây d ng và Cơ khí n ng Vi t Nam do T ng công ty Sông à làm nòng c t; - T p oàn Phát tri n nhà và ô th Vi t Nam do T ng công ty u tư phát tri n nhà và ô th – HUD làm nòng c t. án thí i m thành l p T p oàn kinh t nhà nư c c n làm rõ nh ng n i dung ch y u như sau: + S c n thi t, m c ích thành l p T p oàn kinh t nhà nư c; + Phương th c hình thành Công ty m ; hình th c pháp lý, tên g i, cơ c u t ch c và qu n lý Công ty m ; + Tên g i, hình th c pháp lý, cơ c u t ch c c a các doanh nghi p thành viên; + Ngành ngh kinh doanh chính và ngành ngh có liên quan;
  3. + Cơ c u u tư vào ngành ngh kinh doanh chính, ngành ngh có liên quan trong T p oàn; + nh hư ng phát tri n dài h n c a T p oàn; + T ch c, qu n lý, i u hành trong T p oàn; + xu t i di n ch s h u Nhà nư c i v i Công ty m c a T p oàn; + K ho ch và l trình chuy n i, hình thành T p oàn. 2.2. i v i các T ng công ty còn l i, căn c i u ki n c th c a ơn v , có th ăng ký l trình gia nh p 01 trong 02 T p oàn trên. 3. V qu n lý ph n v n nhà nư c i v i doanh nghi p sau c ph n hóa: 3.1. Rà soát l i vi c qu n lý, s d ng t c a các doanh nghi p sau c ph n hóa DNNN ( i v i Công ty c ph n có ph n v n nhà nư c); phát hi n và ch n ch nh ngay các trư ng h p vi ph m, thay i m c ích s d ng t khi không ư c s ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n, l n chi m t ai, b hoang, không ưa t vào s d ng theo m c ích ã ăng ký. 3.2. Vi c cơ c u l i ( i u ch nh tăng, gi m) v n nhà nư c t i các Công ty c ph n c n ư c xem xét k lư ng i v i t ng ơn v và ph i tuân th theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Căn c vào v trí, vai trò c a doanh nghi p i v i s phát tri n c a T ng công ty; trên cơ s phân tích, ánh giá các ti m năng hi n có nhưng chưa ư c khai thác, s d ng c a doanh nghi p, T ng công ty ph i có phương án c th báo cáo B vi c i u ch nh v n nhà nư c t i các Công ty c ph n. Sau khi ư c B ch p thu n m i tri n khai th c hi n. 3.3. T p trung ch o s m hoàn thành trong năm 2009 vi c bàn giao giá tr doanh nghi p t DNNN sang Công ty c ph n i v i t t c các ơn v chưa bàn giao. Trư ng h p có vư ng m c, c n báo cáo B k p th i gi i quy t. 3.4. Căn c vào s v n nhà nư c góp vào các doanh nghi p khác (Công ty c ph n, Công ty TNHH, Công ty liên doanh), T ng công ty, Công ty t ch c theo dõi, qu n lý kho n thu nh p có ư c t c t c, l i nhu n ư c chia và tình hình s d ng qua các năm t i các doanh nghi p này báo cáo B sau khi k t thúc năm tài chính. 3.5. Căn c vào Quy t nh s 342/Q -BXD ngày 30/3/2009 c a B trư ng B Xây d ng ban hành t m th i Quy ch Qu n lý ngư i i di n ph n v n nhà nư c c a T ng công ty, Công ty c l p thu c B t i doanh nghi p khác, các T ng công ty, Công ty ph i khNn trương xây d ng, ban hành Quy ch Qu n lý ngư i i di n cho phù h p v i i u ki n c a ơn v ; báo cáo B danh sách ngư i i di n c a T ng công ty t i doanh nghi p khác n th i i m 30/6/2009; báo cáo ph i g i v B ch m nh t trư c ngày 15/8/2009. Trong quá trình ho t ng, khi thay i ngư i i di n t i các doanh nghi p khác, T ng công ty ph i báo cáo B ch m nh t 20 ngày k t ngày thay i. 3.6. KhNn trương ôn c các doanh nghi p có v n góp c a T ng công ty s m hoàn thành ki m toán báo cáo tài chính năm 2008 ti n hành l p và ki m toán báo cáo tài chính h p nh t c a T ng công ty, báo cáo B trong tháng 07/2009. 4. Căn c vào yêu c u c a nhi m v s p x p, i m i, phát tri n doanh nghi p nhà nư c trong th i gian t i, nhanh chóng ki n toàn b máy t ch c, nâng cao năng l c và hi u qu ho t ng c a Ban i m i doanh nghi p B và các T ng công ty, Công ty c l p tr c thu c B . 5. V t ch c th c hi n :
  4. Ban i m i và phát tri n doanh nghi p B , các V : K ho ch – Tài chính, T ch c cán b theo ch c năng ư c phân công, hư ng d n, ôn c, ki m tra và báo cáo B các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n có gi i pháp x lý k p th i. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c các T ng công ty; Giám c các Công ty c l p, Chánh Văn phòng B và Th trư ng các ơn v thu c B có liên quan ch u trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Ban Ch o M & PTDN; - VPCP (V MDN); - Văn phòng Trung ương; Nguy n H ng Quân - Công oàn XDVN; - B trư ng; các /c Th trư ng BXD; - Các ơn v , DN thu c B XD; - Các C c, V , Thanh tra BXD; - Các TV Ban M & PTDN B XD; - Lưu VP, TCCB, MDN - AV (05).
Đồng bộ tài khoản